Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii.

1

SMERNICA

z 20. februára 2019

o zozname zdravotných výkonov a ich cenníku

Podľa čl. 2 ods. 3 písm. a) a čl. 10 ods. 4 písm. k) Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení z 30.8.2016 vydávam túto smernicu:

 

§ 1

Úvodné ustanovenie

Touto smernicou sa s platnosťou pre zdravotnícke zariadenie prevádzkované spoločnosťou Hont Medik s.r.o. (ďalej len „ambulancia“) vydáva zoznam zdravotných výkonov poskytovaných pri chorobe uvedenej v zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony plne uhrádzajú alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia, a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré spoločnosť Hont Medik s.r.o. (ďalej len „podnik“) poskytuje prostredníctvom ambulancie a pri ktorých môže požadovať úhradu podľa osobitných zákonov [1]) (ďalej len „zoznam výkonov za priamu platbu“) a cenník všetkých zdravotných výkonov, ktoré podnik prostredníctvom ambulancie poskytuje (ďalej len „cenník“).

 

§ 2

(1) Zoznam výkonov za priamu platbu tvorí prílohu tejto smernice.

(2) Cenník je súčasťou zoznamu.

 

§ 3

Oslobodenie od platieb a poskytovanie zliav

(1) Od všetkých platieb za všetky položky cenníka sú oslobodení zdravotnícki pracovníci, ktorí po dobu aspoň piatich rokov vykonávali zdravotnícke povolanie lekára, zubného lekára, farmaceuta, sestry, praktickej sestry, psychológa [2]) a im blízke osoby. [3])

(2) Od platieb za všetky položky cenníka s výnimkou položiek č. 5 až 7 sú oslobodení všetci zdravotnícki pracovníci, ktorí po dobu aspoň piatich rokov vykonávali akékoľvek iné, než v odseku 1 uvedené zdravotnícke povolanie a im blízke osoby. 3)

(3) O zľavách do 50% z ceny poskytnutého výkonu alebo poskytnutej služby rozhoduje za podnik odborný zástupca alebo náhradný odborný zástupca. [4])

(4) Ak je odborný zástupca súčasne konateľom podniku, môže rozhodnúť o poskytnutí zľavy nad percentný limit uvedený v odseku 3, a to až do výšky 100% ceny poskytnutého výkonu alebo poskytnutej služby.

(5) Rozhodnutia o udelení zľavy z ceny poskytnutého výkonu alebo poskytnutej služby nemusia mať písomnú formu, nemusí ich ten, kto je na toto rozhodovanie podľa tejto smernice oprávnený, odôvodniť a nemožno voči nim podať vnútropodnikový opravný prostriedok.

 

§ 4

Prechodné a spoločné ustanovenia

(1) Na platby za zdravotné výkony a služby poskytnuté ambulanciou predo dňom nadobudnutia účinnosti tejto smernice sa použijú doterajšie predpisy.

(2) V prípade pacienta, ktorý je poistencom zdravotnej poisťovne, s ktorou podnik nemá uzatvorenú platnú zmluvu (ďalej len „nezmluvná poisťovňa“), hradí tento pacient za každý jemu poskytnutý zdravotný výkon a za každú jemu poskytnutú službu súvisiacu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sumu, ktorá sa vypočíta ako súčin súčtu bodov pridelených jednotlivým tomuto pacientovi ambulanciou poskytnutým zdravotným výkonom a službám súvisiacim s poskytovaním zdravotnej starostlivosti [5]) a sumy 0,30 euro.

(3) Súčasťou platby za výkony za priamu platbu môžu byť aj pacientovi podané lieky s osobitným spôsobom úhrady [6]) (lieky typu „A“ a „AS“) a lieky, ktoré sú nekategorizované.

(4) Rovnako, ako v odseku 2 sa postupuje aj v prípade pacienta, ktorý má nárok iba na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti. To platí primerane aj na lieky uvedené v odseku 3, ak mu budú v rámci inej, než neodkladnej zdravotnej starostlivosti podané.

(5) Táto smernica sa povinne

a) umiestni na prístupnom a viditeľnom mieste v čakárni, [7])

b) zverejní plným znením v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. [8]) a na hlavnom webovom sídle podniku, 7)

c) v jednom vyhotovení doručí do vlastných rúk podnikajúcej fyzickej osobe poverenej vedením účtovníctva podniku, [9])

d) poskytne v jednom výtlačku každému, kto o to požiada,

e) doručí Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja.

 

§ 5

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa smernica č. 5/2015 Sp. o cenníku všetkých zdravotných výkonov poskytovaných spoločnosťou Hont Medik s.r.o., o zozname zdravotných výkonov poskytovaných pri chorobe uvedenej v zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony plne uhrádzajú alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia, a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré spoločnosť Hont Medik s.r.o. poskytuje a pri ktorých môže požadovať úhradu a o úhradách poskytovanej zdravotnej starostlivosti (úhradová smernica).

 

§ 6

Účinnosť

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. marca 2019.

 

MUDr. Vladimír Hacek v. r.

konateľ (štatutárny orgán)

(Tento dokument bol podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom).

Poznámky pod čiarou:


[1]) Napr. zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, § 13 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 91 ods. 10 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[2]) § 27 ods. 1 písm. a) až d) a písm. t) a ods. 2 a 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[3]) § 116 Občianskeho zákonníka.

[4]) § 12 ods. 9 zákona č. 578/2004 Z. z.

[5]) Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva (oznámenie č. 588/2003 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

[6]) § 6 ods. 1 písm. i) zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[7]) § 79 ods. 1 písm. g) zákona č. 578/004 Z. z

[8]) § 2 ods. 3 písm. d) smernice č. 3/2017 Sp. o elektronickom vydávaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o. v znení smernice č. 1/2018 Sp.

9]) § 5 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Príloha k smernici č. 1/2019 Sp.

 

ZOZNAM VÝKONOV ZA PRIAMU PLATBU

 

Položka

číslo:

ZDRAVOTNÝ VÝKON

Suma
(v €)

1

Vstupné psychiatrické vyšetrenie na neliečebný účel.

49,50

2

Psychiatrické vyšetrenie – posudzovanie zdravotného stavu pre kontrolu invalidného dôchodku, priznania statusu ťažko zdravotne postihnutej osoby, na účely opatrovateľskej služby, umiestnenia do zariadenia sociálnych služieb, finančných príspevkov a kompenzácií.

 

49,50

3

Kontrolné psychiatrické vyšetrenie na neliečebný účel.

35,00

4

Vystavenie správy z vyšetrenia na osobitnom formulári (napríklad pre účely životného poistenia, poistenia pre prípad choroby a pod.).

10,50

5

Psychiatrické vyšetrenie vodiča motorového vozidla, ktorý sa dopustil priestupku na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky alebo trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky tým, že viedol motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu, liečiva a/alebo inej návykovej látky, alebo sa odmietol podrobiť vyšetreniu na zistenie hladiny alkoholu, tohto liečiva alebo tejto inej návykovej látky.88,00

6

Vystavenie dokladu o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva.

12,00

7

Opakované kontrolné vyšetrenie vodiča motorového vozidla uvedeného v položke č. 5, ak vzhľadom na častú tendenciu k zľahčovaniu a v prípade rozporu medzi subjektívne poskytnutými údajmi a objektívnymi zisteniami z pomocných vyšetrení, nie je možné stanoviť definitívnu diagnózu hneď po prvotnom vyšetrení, a to za každé takéto opakované vyšetrenie – v týždňových intervaloch počas štyroch týždňov.

 

 

44,00

8

Vystavenie potvrdenia na neliečebné účely – inde neuvedeného.

5,00

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

22. február 2019