Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii.

8

SMERNICA

zo 17. marca 2019,

ktorou sa novelizuje smernica č. 1/2019 Sp. o zozname zdravotných výkonov a ich cenníku v znení neskorších predpisov

 

         Podľa čl. 2 ods. 3 písm. a) a čl. 10 ods. 4 písm. k) Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení z 30.8.2016 ustanovujem:

 

Čl. I

         Smernica č. 1/2019 Sp. o zozname zdravotných výkonov a ich cenníku v znení smernice č. 4/2019 Sp. a smernice č. 6/2019 Sp. sa mení a dopĺňa takto:

  1. V § 4 odsek 4 znie:

„(4) Postup podľa odseku 2 sa nepoužije, ak ide o poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti pacientovi, 6a) ktorý je poistencom zdravotnej poisťovne, s ktorou podnik nemá uzatvorenú platnú zmluvu.“

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

  1. V § 4 v odseku 6 sa vypúšťa písmeno d). Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).
  2. Za § 4 vkladá sa nový § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

§ 4a

Prechodné ustanovenia k zmenám účinným od 18. marca 2019

(1) Pacient, ktorý uhradil výkon „oxygenoterapia“ v sume 4 euro podľa tejto smernice v znení platnom do 17. marca 2019, má nárok na

a) oxygenoterapiu – inhaláciu 50 % kyslíka pomocou kyslíkového generátora na 20 minút – celkom trikrát zdarma, alebo

b) oxygenoterapiu – inhaláciu 90 % kyslíka pomocou kyslíkového generátora na 20 minút – jedenkrát zdarma.

(2) O nároku podľa odseku 1 musí pacienta informovať vedúca sestra ambulancie alebo sestra ambulancie.

(3) Nárok podľa odseku 1 netreba preukazovať žiadnym dokladom; tento nárok sa overuje záznamom v zdravotnej dokumentácii pacienta.“.

  1. Príloha znie:

ZOZNAM VÝKONOV ZA PRIAMU PLATBU A ICH CENNÍK

Položka
číslo:

VÝKON (názov):

Suma
(v €):

1

Psychiatrické vyšetrenie vodiča motorového vozidla, ktorý sa dopustil priestupku na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky alebo trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky tým, že viedol motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu, liečiva a/alebo inej návykovej látky, alebo sa odmietol podrobiť vyšetreniu na zistenie hladiny alkoholu, tohto liečiva alebo tejto inej návykovej látky.

88,00

2

Opakované kontrolné vyšetrenie vodiča motorového vozidla uvedeného v položke č. 1, ak vzhľadom na častú tendenciu k zľahčovaniu a v prípade rozporu medzi subjektívne poskytnutými údajmi a objektívnymi zisteniami z pomocných vyšetrení, nie je možné stanoviť definitívnu diagnózu hneď po prvotnom vyšetrení, a to za každé takéto opakované vyšetrenie – v týždňových intervaloch počas štyroch týždňov.

44,00

3

Vystavenie a odoslanie na adresu príslušného dopravného inšpektorátu dokladu o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti vodiča motorového vozidla uvedeného v položke č. 1 vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva.

12,00

4

Komplexné psychiatrické vyšetrenie na neliečebný účel.

36,00

5

Kontrolné psychiatrické vyšetrenie na neliečebný účel.

18,00

6

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na neliečebný účel – za každú aj začatú stranu.

0,60

7

Vystavenie potvrdenia na neliečebný účel – do 50 % formátu A5.

2,00

8

Vystavenie potvrdenia na neliečebný účel – od 50 % formátu A5.

5,00

9

Oxygenoterapia – inhalácia 50 % kyslíka pomocou kyslíkového generátora – 20 min.

1,00

10

Oxygenoterapia – inhalácia 90 % kyslíka pomocou kyslíkového generátora – 20 min.

2,00

.“.

 

Čl. II

         Táto smernica sa zverejní plným znením v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.

 

Čl. III

         Táto smernica nadobúda účinnosť 18. marca 2019.

 

 

MUDr. Vladimír Hacek v. r.

konateľ – štatutárny orgán

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

18. marec 2019