Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii.

6

SMERNICA

z 13. marca 2019,

ktorou sa novelizuje smernica č. 1/2018 Sp. o zozname zdravotných výkonov a ich cenníku v znení smernice č. 4/2019 Sp.

           

Podľa čl. 2 ods. 3 písm. a) a čl. 10 ods. 4 písm. k) Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení z 30.8.2016 ustanovujem:

 

Čl. I

            Smernica č. 1/2019 Sp. o zozname zdravotných výkonov a ich cenníku v znení smernice č. 4/2019 Sp. sa novelizuje takto:

  1. V § 3 v odseku 2 sa slová „3 až 5“ nahrádzajú slovami „1 až 3“.
  2. V § 3 odsek 3 znie:

„(3) O zľavách do 100% ceny poskytnutého výkonu alebo poskytnutej služby rozhoduje odborný zástupca alebo náhradný odborný zástupca.  4)“

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

4) § 12 ods. 9 a § 17a zákona č. 578/2004 Z. z.“.

  1. V § 3 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.
  2. V § 4 v odseku 2 sa číslica „0,40“ nahrádza číslom „0,04“.
  3. V prílohe položky 7 a 8 znejú:

7

Oxygenoterapia – inhalácia 99 % kyslíka pomocou generátora – 20 min.

4,00

8

Vystavenie potvrdenia na neliečebný účel – do 50 % formátu A5.

2,00

.“.

  1. V prílohe sa dopĺňa položka 9, ktorá znie:

9

Vystavenie potvrdenia na neliečebný účel – od 50 % formátu A5.

6,00

„.“

 

Čl. II

Táto smernica sa zverejní v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. plným znením.

 

Čl. III

            Táto smernica nadobúda účinnosť 15. marca 2019.

 

 

MUDr. Vladimír Hacek v. r.- konateľ štatutárny orgán

 (Tento dokument bol podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom)

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

15. marec 2019