Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii.

4

SMERNICA

z 9. marca 2019,

ktorou sa novelizuje smernica č. 1/2019 Sp.

o zozname zdravotných výkonov a ich cenníku

          Podľa čl. 2 ods. 3 písm. a) a čl. 10 ods. 4 písm. k) Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení z 30.8.2016 vydávam túto smernicu:

 

Čl. I

          Smernica č. 1/2019 Sp. o zozname zdravotných výkonov a ich cenníku sa novelizuje takto:

 

1. V § 2 odsek 2 znie.

„(2) Cenník je súčasťou zoznamu výkonov za priamu platbu.“.

 

2. V § 4 v odseku 2 sa vypúšťajú zátvorky a slová v zátvorke. Zároveň sa číslo na konci „0,30“ nahrádza číslom „0,40“.

 

3. V § 4 odsek 4 znie:

„(4) Rovnakú, ako podľa odseku 2 vypočítanú úhradu uhrádza pacient, ktorý je dlžníkom zdravotnej poisťovne, ktorému sa poskytla iná zdravotná starostlivosť, než neodkladná zdravotná starostlivosť. 6a)“

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

6a) Napríklad § 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

 

4. Príloha vrátane nadpisu znie:

 

"„ZOZNAM VÝKONOV ZA PRIAMU PLATBU

 

Položka
číslo:

VÝKON (názov):

Cena
(v €):

1

Psychiatrické vyšetrenie vodiča motorového vozidla, ktorý sa dopustil priestupku na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky alebo trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky tým, že viedol motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu, liečiva a/alebo inej návykovej látky, alebo sa odmietol podrobiť vyšetreniu na zistenie hladiny alkoholu, tohto liečiva alebo tejto inej návykovej látky.

88,00

2

Opakované kontrolné vyšetrenie vodiča motorového vozidla uvedeného v položke č. 1, ak vzhľadom na častú tendenciu k zľahčovaniu a v prípade rozporu medzi subjektívne poskytnutými údajmi a objektívnymi zisteniami z pomocných vyšetrení, nie je možné stanoviť definitívnu diagnózu hneď po prvotnom vyšetrení, a to za každé takéto opakované vyšetrenie – v týždňových intervaloch počas štyroch týždňov.

44,00

3

Vystavenie dokladu o preskúmaní zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k závislosti od alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva.

12,00

4

Komplexné psychiatrické vyšetrenie na neliečebný účel inde neuvedené.

36,00

5

Kontrolné psychiatrické vyšetrenie na neliečebný účel inde neuvedené.

18,00

6

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na neliečebný účel – za každú aj začatú stranu.

0,60

7

Oxygenoterapia – inhalovanie 90 % bežného kyslíka – 20 minút – pomocou kyslíkového generátora.

2,00

8

Oxygenoterapia – inhalovanie 99 % medicínskeho kyslíka – 20 minút – pomocou kyslíkovej fľaše.

4,00

„.“.

 

Čl. II

Táto smernica nadobúda účinnosť 11. marca 2019.

 

MUDr. Vladimír Hacek v. r.

(Tento dokument bol pospísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom)

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

9. marec 2019