Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii.

2

ROZHODNUTIE

z 27. februára 2019

o príspevku na rekreáciu zamestnancov na rok 2019

 

Podľa § 12, § 152a ods. 1 tretej vety Zákonníka práce, čl. 2 ods. 3 písm. a) a čl. 10 ods. 4 písm. k) Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení z 30.8.2016 (ďalej len „zakladateľská listina“) vydávam toto rozhodnutie:

 

Článok 1

Príspevok na rekreáciu

(1) V spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „zamestnávateľ“) má nárok na príspevok na rekreáciu každý zamestnanec zamestnávateľa, ktorý je v pracovnom pomere u zamestnávateľa založenom pracovnou zmluvou (ďalej len „zamestnanec“) nepretržite v trvaní najmenej 24 mesiacov ku dňu nástupu na rekreáciu (ďalej len „oprávnený zamestnanec“).

(2) Príspevok na rekreáciu na kalendárny rok 2019 (ďalej len „príspevok“)

a) patrí každému oprávnenému zamestnancovi v sume 300 euro, pričom sa má za to, že o príspevok zamestnávateľa požiadal,

b) poskytuje sa formou rekreačného poukazu, ktorým je technický prostriedok uchovávajúci majetkovú hodnotu elektronicky, vydávaný limitovaným poskytovateľom podľa osobitného predpisu [1]) (ďalej len „limitovaný poskytovateľ“) a ktorý možno použiť výlučne v Slovenskej republike u tých poskytovateľov služieb, ktorí majú zmluvný vzťah s limitovaným poskytovateľom (ďalej len „rekreačný poukaz“).

(3) Rekreačný poukaz

a) sa vydáva pre oprávneného zamestnanca ako pre fyzickú osobu,

b) je neprenosný,

c) slúži výlučne na úhradu oprávnených výdavkov, [2])

d) je platný do konca kalendárneho roka, v ktorom bol vydaný,

e) vydáva limitovaný poskytovateľ na základe elektronickej objednávky zamestnávateľa, ktorú za zamestnávateľa zadáva konateľ zamestnávateľa (ďalej len „konateľ“) alebo prokurista zamestnávateľa (ďalej len „prokurista“).

(4) V roku 2019 je limitovaným poskytovateľom firma DOXX, Stravné lístky, spol. s r.o., so sídlom Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO 36 391 000, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina v oddiele Sro, vložka číslo 12115/L.

 

Článok 2

Finančné pokrytie a zúčtovanie

(1) Z prostriedkov zamestnávateľa sa na rok 2019 uvoľňuje na zabezpečenie rekreačných poukazov suma 680 euro.

(2) Zo sumy 680 euro sa suma vo výške, ktorá

a) je uznaná za daňový výdavok podľa osobitného predpisu (ďalej len „uznaný daňový výdavok“), [3]) zúčtuje na účte 527 – Zákonné sociálne náklady,

b) prevyšuje uznaný daňový výdavok podľa osobitného predpisu,[4]) zúčtuje v súlade s účtovnou osnovou pre podvojné účtovníctvo. [5])

(3) Zúčtovanie podľa odseku 2 vykoná a zaň zamestnávateľovi zodpovedá podnikajúca fyzická osoba, ktorá je poverená vedením účtovníctva zamestnávateľa (ďalej len „externá učtáreň“). [6])

 

Článok 3

Strata alebo odcudzenie rekreačného poukazu

(1) Ak oprávnený zamestnanec stratí rekreačný poukaz alebo mu rekreačný poukaz bude odcudzený, o čom bezodkladne a preukázateľne upovedomí zamestnávateľa, zamestnávateľ zabezpečí zablokovanie vydaného rekreačného poukazu u limitovaného poskytovateľa a vydanie a doručenie nového rekreačného poukazu tomuto oprávnenému zamestnancovi; za bezodkladné a preukázateľné upovedomenie sa rozumie upovedomenie uskutočnené písomne k rukám konateľa a počas zastupovania neprítomného konateľa [7]) alebo počas mimoriadnej situácie vymedzenej zakladateľskou listinou [8]) k rukám prokuristu.

(2) Náklady na zablokovanie a opätovné vydanie a doručenie rekreačného poukazu v prípade, že došlo k splneniu podmienok bezodkladného a preukázateľného upovedomenia zamestnávateľa (odsek 1 časť vety za bodkočiarkou), znáša zamestnávateľ, inak ich znáša oprávnený zamestnanec, ktorý rekreačný poukaz stratil alebo ktorému bol odcudzený.

(3) Ak zákon ani iný všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje pre zamestnávateľa niečo výhodnejšie, náklady, ktoré podľa odseku 2 znáša zamestnávateľ, zúčtujú sa podľa čl. 2 ods. 2 písm. b), čo vykoná a za čo zamestnávateľovi zodpovedá externá učtáreň.

 

Článok 4

Prechodné a spoločné ustanovenia

(1) Rekreačné poukazy vydané a doručené oprávnenému zamestnancovi predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia pokladajú sa za rekreačné poukazy podľa tohto rozhodnutia.

(2) Ak oprávnený zamestnanec, ktorý stratí alebo ktorému bude rekreačný poukaz odcudzený, o tejto strate alebo o tomto odcudzení zamestnávateľa vôbec a preukázateľne neupovedomí v lehote najneskôr do 15. decembra 2019, nárok na príspevok mu zaniká.

(3) Toto rozhodnutie sa pokladá za vnútorný pracovnoprávny predpis zamestnávateľa na úseku sociálnej politiky zamestnávateľa a musí sa povinne zverejniť plným znením v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. [9])

(4) Doručovanie sa na účely tohto rozhodnutia spravuje ustanovením Zákonníka práce o doručovaní písomností zamestnávateľa a zamestnanca. [10])

 

Článok 5

Účinnosť

Toto rozhodnutie nadobúda 1. marca 2019.

 

 

MUDr. Vladimír Hacek v. r.
(Tento dokument bol podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom)

 

Poznámky pod čiarou:

 


[1]) § 97a zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[2]) § 152a ods. 4 a 5 Zákonníka práce.

[3]) § 19 ods. 2 písm. c) 5. bod zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

[4]) § 21 ods. 1 písm. d) zákona č. 595/2003 Z. z.

[5]) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

[6]) § 5 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

[7]) Čl. 11 ods. 3 a 6 zakladateľskej listiny.

[8]) Čl. 11 ods. 4 a 6 zakladateľskej listiny.

[9]) § § 3 ods. 1 písm. c) 4. bod smernice č. 3/2017 Sp. o elektronickom vydávaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o. v znení smernice č. 1/2018 Sp.

[10]) § 38 Zákonníka práce.

 

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

27. február 2019