Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii.

11

ROZHODNUTIE

z 1. apríla 2019

o schválení účtovnej závierky a rozdelení zisku

 

Podľa § 125 ods. 1 písm. b), § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka a čl. 9 ods. 1 písm. c) Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení z 30.8.2016 vydávam toto rozhodnutie:

 

Článok 1

Schválenie účtovnej závierky a jej zverejnenie

(1) Schvaľujem zostavenú riadnu individuálnu účtovnú závierku spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „podnik“) za rok 2018 tak, ako bola predložená podnikajúcou fyzickou osobou poverenou vedením účtovníctva (ďalej len „učtáreň“). 1)

(2) Schválená riadna individuálna účtovná závierka podniku za rok 2018 sa

a) zverejní v registri účtovných závierok, 2)

b) založí do zbierky listín obchodného registra. 3)

 

Článok 2

Rozdelenie zisku

(1) Čistý zisk podniku vyčíslený v schválenej riadnej individuálnej účtovnej závierke podniku za rok 2018 sumou 6013 euro sa rozdelí takto

a) suma 2000 euro sa použije ako extra splátka pôžičky získanej od jediného spoločníka podniku (ďalej len „spoločník“) v roku 2018, o čom mu podnik vystaví zmenku splatnú 30. apríla 2019,

b) suma 2000 euro na výplatu spoločníkovi ako dividenda, 4)

c) suma 1213 euro sa použije ako dotácia na zamestnanecké pôžičky; zásady poskytovania týchto pôžičiek určí osobitná smernica,

d) suma 800 euro sa použije na mimoriadny regeneračný príspevok zamestnancom podniku (ďalej len „zamestnanec“); zásady poskytovania tohto príspevku určí osobitná smernica.

(2) Rozdelenie čistého zisku podľa odseku 1 zúčtuje a zanesie do obchodných kníh podniku učtáreň, o čom podá písomnú informáciu elektronickou poštou konateľovi podniku (ďalej len „konateľ“).

 

Článok 3

Spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Toto rozhodnutie sa

a) zverejní plným znením v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. 5) a na hlavnom webovom sídle podniku, čo vykoná a za čo zodpovedá konateľ,

b) doručí do vlastných rúk

1. prokuristovi podniku a

2. učtárni.

(2) Toto rozhodnutie vykoná a za jeho vykonanie zodpovedá konateľ.

(3) Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 2. apríla 2019.

 

 MUDr. Vladimír Hacek v. r.
jediný spoločník Hont Medik s.r.o.

(Tento dokument bol podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom).


Poznámky pod čiarou:


1) § 5 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

2) § 23 až 23d zákona č. 431/2002 Z. z.

3) § 3 ods. 1 písm. g) zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4) § 123 Obchodného zákonníka.

5) Smernica č. 3/2017 Sp. o elektronickom vydávaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o. v znení smernice č. 1/2018 Sp.

 

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

1. apríl 2019