Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii.

3

SMERNICA

z 15. októbra 2018,

ktorou sa novelizuje smernica č. 2/2018 Sp. o ochrane osobných údajov v informačnom systéme zdravotníckeho zariadenia spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

         Podľa čl. 2 ods. 3 a čl. 10 ods. 4 písm. k) Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení účinnom od 7.9.2016 vydávam túto smernicu:

 

Čl. I

         Smernica č. 2/2018 Sp. o ochrane osobných údajov v informačnom systéme zdravotníckeho zariadenia spoločnosti Hont Medik s.r.o. sa mení takto:

 

         V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa číslovka „3“ nahrádza číslovkou „4“.

 

Čl. II

         Táto smernica sa zverejní plným znením v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.

 

Čl. III

         Táto smernica nadobúda účinnosť 1. novembra 2018.

 

 

MUDr. Vladimír Hacek v. r.

konateľ Hont Medik s.r.o.

Tento dokument bol podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

16. október 2018