Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii.

1

SMERNICA

z 27. apríla 2018,

ktorou sa novelizuje smernica č. 3/2017 Sp.

o elektronickom vydávaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

 

Podľa čl. 2 ods. 3 a čl. 10 ods. 4 písm. k) Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení platnom od 30.8.2016 vydávam túto smernicu:

 

Čl. I

            Smernica č. 3/2017 Sp. o elektronickom vydávaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o. sa mení nasledovne:

 

  1. V § 1 ods. 1 sa za slová „Hont Medik“ dopĺňa skratka „s.r.o.“.
  2. V § 5 ods. 6 sa číslovka 7 nahrádza číslovkou 5.

 

Čl. II

            Táto smernica sa zverejní (vyhlási) v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. plným znením.

 

Čl. III

            Táto smernica nadobúda účinnosť 1. mája 2018.

 

MUDr. Vladimír Hacek v. r.

Tento dokument bol podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

27. apríl 2018