Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii.

4

INŠTRUKCIA

z 9. novembra 2017

Pracovný poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

         Podľa § 12 ods. 1, § 84 Zákonníka práce, čl. 2 ods. 3 písm. a) a čl. 10 ods. 4 písm. k) Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení platnom od 30.8.2016 (ďalej len „zakladateľská listina“) ustanovujem:

 

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

(1)  Pracovný poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „pracovný poriadok“)

a)    bližšie konkretizuje v súlade s právnymi predpismi ustanovenia Zákonníka práce podľa osobitných podmienok spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „podnik“),

b)   je záväzný pre podnik a pre všetkých zamestnancov podniku (ďalej len „zamestnanec“),

c)    má normatívny a organizačný charakter.

(2)  Na zamestnancov, ktorí sú činní pre podnik na základe dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (ďalej aj „dohodový pracovník“), 1) sa pracovný poriadok vzťahuje primerane.

 

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

Na účely pracovného poriadku rozumie sa

a)    konateľom konateľ podniku,

b)   prokuristom prokurista podniku,

c)    likvidátorom likvidátor podniku,

d)   podnikovým zdravotníckym zariadením prevádzkový útvar podniku slúžiaci na poskytovanie zdravotnej starostlivosti 2) a vykonávajúci predmet podnikania (činnosti) podniku, ktorým je prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, druh: ambulancia; odborné zameranie: psychiatria,

e)    odborným zástupcom zamestnanec, ktorý osobne zodpovedá za poskytovanie zdravotnej starostlivosti podnikovým zdravotníckym zariadením, 3)

f)     náhradným odborným zástupcom zamestnanec alebo dohodový pracovník, ak bude podnikom určený podľa osobitného zákona, 4)

g)    podnikovým funkcionárom fyzická osoba, ktorá je k podniku v takom právnom vzťahu, z ktorého je oprávnená na robenie aspoň jedného právneho úkonu v pracovnoprávnych vzťahoch za podnik.

 

DRUHÁ ČASŤ

PODNIKOVÍ FUNKCIONÁRI A ICH PRÍSLUŠNOŤ

 

§ 3

Určovanie príslušnosti

(1)  Príslušným podnikovým funkcionárom je ten podnikový funkcionár, ktorý je vecne príslušný na robenie alebo urobenie konkrétneho právneho úkonu v pracovnoprávnych vzťahoch za podnik.

(2)  Ak príslušnosť podnikového funkcionára nemožno jednoznačne určiť podľa zakladateľskej listiny, zápisu do obchodného registra, vymenovania do funkcie, poverenia, splnomocnenia, iného oprávnenia ani podľa pracovného poriadku, určí sa podľa zákona.

(3)  Oprávnenie riešiť sporné prípady týkajúce sa príslušnosti jednotlivých podnikových funkcionárov patrí do právomoci štatutárneho orgánu.

(4)  Písomné rozhodnutie štatutárneho orgánu o vyriešení sporného prípadu týkajúceho sa príslušnosti podnikových funkcionárov (odsek 3) je konečné, záväzné pre podnik, každého podnikového funkcionára a každého zo zamestnancov.

 

§ 4

Konateľ (štatutárny orgán)

(1)  Konateľ ako štatutárny orgán je príslušným podnikovým funkcionárom najmä na

a)    robenie všetkých právnych úkonov v pracovnoprávnych vzťahoch,

b)   určovanie a ukladanie všetkým zamestnancom pracovných úloh, organizovanie, riadenie a kontrolovanie ich práce a dávanie im na ten účel záväzných pokynov,

c)    vymenúvanie a odvolávanie každého vedúceho zamestnanca. 5)

(2)  Ak sa v pracovnom poriadku určuje, že na niečo je výlučne oprávnený konateľ (štatutárny orgán), nemôže danú záležitosť rozhodovať ani robiť v nej právne ani iné úkony žiaden iný podnikový funkcionár; to neplatí, ak ide o likvidátora ako ani o prípady uvedené v § 6 ods. 2 a 3.

 

§ 5

Likvidátor

(1)  Likvidátor je príslušným podnikovým funkcionárom na robenie právnych úkonov v pracovnoprávnych vzťahoch v mene podniku v rozsahu, v akom na neho ustanovením do funkcie prechádza pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v mene podniku.

(2)  Pri výkone svojej pôsobnosti likvidátor nové pracovné pomery a obdobné pracovnoprávne vzťahy môže uzavierať len v súvislosti s ukončením nevybavených obchodov podniku.

 

§ 6

Prokurista

(1)  Prokurista je príslušným podnikovým funkcionárom na robenie za podnik všetkých právnych úkonov v pracovnoprávnych vzťahoch v rozsahu podľa jemu udelenej prokúry. 6) Najmä je oprávnený

a)    určovať a ukladať všetkým zamestnancom a dohodovým pracovníkom, ktorí podľa pracovnej zmluvy, dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo osobitného vnútropodnikového predpisu vydaného štatutárnym orgánom nepatria výlučne do priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny; to neplatí, ak ide o zamestnanca alebo dohodového pracovníka, ktorý je súčasne konateľom alebo likvidátorom,

b)   určovať náhradného odborného zástupcu,

c)    uzatvárať, pozmeňovať a končiť pracovný pomer alebo obdobný pracovnoprávny vzťah s náhradným odborným zástupcom,

d)   uzatvárať, pozmeňovať a končiť pracovný pomer s novým odborným zástupcom.

(2)  Ak jediný konateľ zomrie alebo z iného dôvodu náhle alebo neočakávane prestane alebo nemôže vykonávať svoju funkciu, je zo svojej funkcie odvolaný, vzdá sa svojej funkcie alebo mu jeho funkcia zanikne z akéhokoľvek iného zákonného dôvodu, 7) prokurista sa stáva príslušným podnikovým funkcionárom, ktorý je oprávnený robiť za podnik všetky právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch s výnimkou takých právnych úkonov, na robenie ktorých je podľa donucovacieho ustanovenia zákona oprávnený výlučne štatutárny orgán.

(3)  Ak je v podniku konateľ plánovane neprítomný, prokurista ho zastupuje, pričom je príslušným podnikovým funkcionárom robiť všetky právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch za podnik s výnimkou tých úkonov, na ktoré je podľa donucovacieho ustanovenia zákona, pracovného poriadku, iného vnútropodnikového predpisu alebo písomného rozhodnutia štatutárneho orgánu oprávnený výlučne štatutárny orgán.

 

§ 7

Písomne poverený zamestnanec

(1)  Písomne poveriť zamestnanca, aby robil niektoré právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch v mene podniku, 8) je oprávnený výlučne štatutárny orgán s výnimkou prípadu podľa § 6 ods. 2, kedy na toto písomné poverenie je oprávnený prokurista.

(2)  Písomne poverený zamestnanec je príslušným podnikovým funkcionárom na robenie právnych úkonov v pracovnoprávnych vzťahoch v mene podniku v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

(3)  Písomné poverenie musí okrem rozsahu oprávnení obsahovať aj dobu, na ktorú sa vydáva, pričom je prípustné uviesť aj dobu neurčitú.

(4)  Ten, kto je oprávnený na písomné poverenie podľa odseku 1, je oprávnený tiež na jeho pozmeňovanie a zrušovanie.

 

§ 8

Ostatní podnikoví funkcionári

(1)  Odborný zástupca a náhradný odborný zástupca sa pokladajú za podnikových funkcionárov, ktorí boli pri prevádzkovaní podniku poverení riadením podnikového zdravotníckeho zariadenia. Sú z tohto dôvodu príslušnými podnikovými funkcionármi robiť za podnik všetky právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch, ku ktorým pri činnosti podnikového zdravotníckeho zariadenia obvykle dochádza 9) s výnimkou prípadov, ak pracovný poriadok ustanovuje inak [§ 6 ods. 1 písm. d) až c)].

(2)  Príslušným podnikovým funkcionárom je aj zamestnanec alebo iný podnikový funkcionár, ktorý je podľa predpisov občianskeho práva oprávnený robiť právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch za podnik, pokiaľ to je alebo bude určené vo vnútorných predpisoch alebo je to vzhľadom na pracovné zaradenie tohto zamestnanca obvyklé. 10)

 

§ 9

Hierarchia niektorých podnikových funkcionárov

Právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch urobené podnikovým funkcionárom, ktorým je konateľ (štatutárny orgán), majú prednosť pred právnymi úkonmi urobenými v týchto vzťahoch každým iným podnikovým funkcionárom s výnimkou prípadu podľa § 6 ods. 2. Právne úkony urobené v pracovnoprávnych vzťahoch podnikovým funkcionárom, ktorým je prokurista, majú prednosť pred právnymi úkonmi urobenými v týchto vzťahoch každým iným podnikovým funkcionárom s výnimkou konateľa a likvidátora.

 

TRETIA ČASŤ

PRECHODNÉ A SPOLOČNÉ USTANOVENIA

 

§ 10

Prechodné ustanovenia

(1)  Ustanoveniami pracovného poriadku sa spravujú aj pracovnoprávne vzťahy, ktoré vznikli pred 1. januárom 2018.

(2)  Právne úkony urobené pred 1. januárom 2018 a prípadné  nároky, ktoré z nich vznikli, sa posudzujú podľa pracovného poriadku účinného do 31. decembra 2017.

(3)  Pracovné pomery a pracovnoprávne vzťahy uzatvorené pred 1. januárom 2018, ak sú uzatvorené na dobu určitú, skončia sa uplynutím doby, na ktorú boli dohodnuté.

(4)  Porušenia pracovnej disciplíny, ku ktorým došlo pred 1. januárom 2018, posúdia sa podľa pracovného poriadku účinného do 31. decembra 2017.

 

§ 11

Pracovný disciplinárny poriadok

(1)  Štatutárny orgán môže vydať pracovný disciplinárny poriadok, v ktorom môže upraviť záležitosti týkajúce sa porušení pracovnej disciplíny, konania o porušeniach pracovnej disciplíny a ukladania sankcií za porušenie pracovnej disciplíny.

(2)  Pracovný disciplinárny poriadok sa povinne zverejňuje plným znením v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. (ďalej len „Spravodajca“), 11) pričom platia na neho rovnaké podmienky, aké podľa Zákonníka práce platia na pracovný poriadok. 12)

(3)  Pokiaľ pracovný disciplinárny poriadok vydaný podľa odseku 1 nenadobudne účinnosť, postupuje sa pri porušeniach pracovnej disciplíny podľa Zákonníka práce a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

§ 12

Spoločné ustanovenia

(1)  Prijímanie sťažností, oznámení a podnetov zamestnancov týkajúcich sa pracovnoprávnych vzťahov, ich evidenciu a predkladanie konateľovi na riadne a včasné vybavenie zabezpečuje prokurista.

(2)  O sťažnostiach, oznámeniach a iných podnetoch zamestnancov rozhoduje výlučne konateľ; to neplatí, ak donucovacie ustanovenie zákona určuje niečo iné. 13)

(3)  Všetky pracovnoprávne evidencie vrátane tých, o ktorých to výslovne v pracovnom poriadku nie je ustanovené, vedie a za ich vedenie zodpovedá prokurista.

(4)  Na rozhodovanie podľa pracovného poriadku sa nevzťahuje rozhodovací poriadok podniku. 14)

(5)  Ak bude vydaný iný vnútorný predpis na pracovnoprávnom úseku,

a)    musí sa povinne zverejniť plným znením v Spravodajcovi, 11)

b)   nadobúda účinnosť najskôr dňom, v ktorom bude podľa písm. a) zverejnený,

c)    každý zamestnanec musí byť s týmto vnútorným predpisom oboznámený,

d)   tento vnútorný predpis sa v jednom rovnopise musí doručiť každému zo zamestnancov do vlastných rúk spôsobom ustanoveným Zákonníkom práce pre doručovanie písomností podniku týkajúcich sa vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy alebo týkajúcich sa vzniku, zmeny a zániku povinností dohodového pracovníka vyplývajúcich z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. 15)

(6)  Všetky záležitosti týkajúce sa pracovnoprávnych vzťahov neupravené zakladateľskou listinou, pracovným poriadkom ani inými vnútornými predpismi budú sa spravovať rozhodnutiami a právnymi úkonmi urobenými v pracovnoprávnych vzťahoch príslušnými podnikovými funkcionármi. Vo všetkých ostatných otázkach sa tieto záležitosti spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

(7)  Ak sa niektoré ustanovenie pracovného poriadku stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to ostatných ustanovení pracovného poriadku, ktoré zostávajú naďalej platné aj účinné. Štatutárny orgán v takom prípade nahradí neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým.

(8)  Pracovný poriadok sa zverejní plným znením v Spravodajcovi. 11)

 

§ 13

Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

  1. dekrét č. 1/2013 Sp. Pracovný poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení dekrétu č. č. 10/2013 Sp., dekrétu č. 11/2013 Sp., dekrétu č. 26/2013 Sp., dekrétu č. 35/2013 Sp., dekrétu č. 39/2013 Sp. a dekrétu č. 7/2014 Sp.,
  2. dekrét č. 2/2013 Sp. o Riaditeľstve Hont Medik s.r.o. v znení dekrétu č. 10/2013 Sp., dekrétu č. 20/2013 Sp. a dekrétu č. 39/2013 Sp.,
  3. dekrét č. 35/2013 Sp. o preukazoch zamestnancov spoločnosti Hont Medik s.r.o. a ktorým sa mení a dopĺňa dekrét č. 1/2013 Sp. Pracovný poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov v znení dekrétu č. 37/2013 Sp.,
  4. dekrét č. 1/2014 Sp. o pracovných poradách zamestnancov spoločnosti Hont Medik s.r.o.,
  5. dekrét č. 5/2014 Sp. o vlastnej ochrane spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení dekrétu č. 7/2014 Sp., dekrétu č. 8/2014 Sp. a dekrétu č. 12/2014 Sp.,
  6. smernica č. 11/2014 Sp., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia dekrétu č. 5/2014 Sp. o vlastnej ochrane spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

§ 14

Účinnosť

Pracovný poriadok nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

 

 

MUDr. Vladimír Hacek v. r.

 

Tento dokument bol podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

 


Poznámky pod čiarou:

1) § 222 až 228a Zákonníka práce.

2) § 7 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

3) § 12 ods. 9 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4) § 17a zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5) § 9 ods. 3 Zákonníka práce.

6) § 14 Obchodného zákonníka a rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti Hont Medik s.r.o. č. 2/2014 Sp. o vymenovaní prokuristu a o určení konania prokuristu za spoločnosť.

7) § 6 ods. 1 až 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, § 13a Obchodného zákonníka, § 74a ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 61 ods. 10 Trestného zákona.

8) § 9 ods. 2 Zákonníka práce.

9) § 15 ods. 1 Obchodného zákonníka.

10) § 20 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

11) Smernica č. 3/2017 Sp. o elektronickom vydávaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

12) § 47 ods. 2 a § 84 ods. 3 a 4 Zákonníka práce.13) Napr. zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

14) Dekrét č. 6/2013 Sp. Rozhodovací poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o.

15) § 38 Zákonníka práce.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

10. november 2017