Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii.

3

SMERNICA

zo 6. novembra 2017

o elektronickom vydávaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

 

         Podľa čl. 2 ods. 3 a čl. 10 ods. 4 písm. k) Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení platnom od 30.8.2016 (ďalej len „zakladateľská listina“) vydávam túto smernicu:

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

(1)  Touto smernicou sa ustanovujú pravidlá vyhlasovania zakladateľskej listiny, vnútropodnikových predpisov, rozhodnutí orgánov obchodnej spoločnosti Hont Medik (ďalej len „podnik“), ako aj niektorých ďalších textov v osobitnom podnikovom informačnom systéme v elektronickej podobe na osobitnom webovom sídle podniku.

(2)  Vyhlasované texty sa ďalej súhrnne označujú aj pojmom „podnikový dokument“.

 

§ 2

Prechod práv a webové sídlo Spravodajcu

(1)  Z doterajšieho Spravodajcu Hont Medik s.r.o. zriaďuje sa Spravodajca Hont Medik s.r.o. podľa tejto smernice (ďalej len „Spravodajca“).

(2)  Zriaďuje sa webové sídlo podniku určené pre vyhlasovanie (ďalej len „webové sídlo Spravodajcu“) na doméne www.hmpodnikovyvestnik.eu.

 

§ 3

Právne dokumenty a vnútropodnikové predpisy

(1)  V Spravodajcovi sa vyhlasujú plným znením podnikové dokumenty,

a)    ktorými sú rozhodnutia o zmene zakladateľskej listiny, rozhodnutia, ktorých dôsledkom je zmena zakladateľskej listiny a úplné vyhotovené znenia zakladateľskej listiny,

b)   ktoré pojednávajú o vnútornej organizácii podniku a/alebo o organizácii riadenia podniku,

c)    ktorými sú vnútropodnikové predpisy,

1.   nadobudnutie účinnosti ktorých osobitný zákon 1) podmieňuje ich zverejnením v podniku,

2.   sprístupnenie alebo zabezpečenie prístupnosti ktorých pre každého zamestnanca ukladá za povinnosť zákon, 2)

3.   ak majú organizačný alebo normatívny charakter,

4.   ak môžu mať vplyv na postavenie zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch,

d)   v ktorých je takáto forma ich vyhlásenia určená alebo ustanovená, alebo ak o nej rozhodne konateľ podniku (ďalej len „konateľ“),

e)    novelizácie, konsolidované znenia a zrušenia podnikových dokumentov uvedených v písm. b) až d).

(2)  V Spravodajcovi sa vyhlasujú oznámením o ich vydaní

a)    podnikové dokumenty, ktoré obsahujú hoci jedinú utajovanú skutočnosť

1.   tvoriacu súčasť obchodného tajomstva podniku, 3)

2.   alebo dôvernú informáciu, ktorej zverejnenie cudzím osobám by podniku mohlo spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy alebo záujmy jediného spoločníka podniku (ďalej len „spoločník“),

3.   podliehajúcu zákonom ustanovenej povinnej mlčanlivosti, 4)

b)   podnikové dokumenty, zo znenia ktorých takáto forma ich vyhlásenia vyplýva alebo ak o nej rozhodne konateľ,

c)    novelizácie a zrušenia podnikových dokumentov podľa písm. a) a b).

(3)  V Spravodajcovi sa napokon vyhlasujú oznámenia konateľa o oprave tlačovej chyby.

 

§ 4

Platnosť a účinnosť

(1)  Rozhodnutie o zmene zakladateľskej listiny a rozhodnutie, ktorého dôsledkom je zmena zakladateľskej listiny, ktoré nadobúda platnosť dňom schválenia a účinnosť voči tretím osobám odo dňa, keď bolo zverejnené oznámenie o jeho uložení do zbierky listín, 5) ak zákon neustanovuje inak. 6)

(2)  Rozhodnutie valného zhromaždenia podniku (ďalej len „valné zhromaždenie“) o dobrovoľnom zrušení podniku a rozhodnutie valného zhromaždenia o zrušení rozhodnutia valného zhromaždenia o dobrovoľnom zrušení podniku nadobúda platnosť aj účinnosť dňom jeho schválenia.

(3)  Rozhodnutie valného zhromaždenia o rozdelení podniku, zmene právnej formy podniku alebo fúzii podniku s inou právnickou osobou vrátane cezhraničnej fúzie spoločností nadobúda platnosť dňom jeho schválenia a účinnosť dňom, ktorým registrový súd vykoná alebo registrové súdy vykonajú príslušné zmeny (výmazy a zápisy) v obchodnom registri.

(4)  Úplné vyhotovené znenie zakladateľskej listiny po jej zmene nadobúda platnosť dňom jeho vyhotovenia a účinnosť tým istým dňom, ibaže sa jedná o úplné vyhotovené znenie zakladateľskej listiny po takej jej zmene, ktorá zakladá dôvod na vykonanie zmeny údajov zapísaných o podniku do obchodného registra, kedy toto úplné vyhotovené znenie zakladateľskej listiny nadobúda účinnosť až vykonaním tejto zmeny registrovým súdom.

(5)  Ustanovenie odseku 2 sa vzťahuje nerozdielne tiež na rozhodnutie valného zhromaždenia o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku a rozhodnutie valného zhromaždenia o rozdelení obchodného podielu.

(6)  Vnútropodnikové predpisy a iné, než v odsekoch 1 až 3 a odseku 5 uvedené rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom ich vyhlásenia a účinnosť 15. dňom po ich vyhlásení, ak v nich nie je určený neskorší deň nadobudnutia ich účinnosti, kedy nadobúdajú účinnosť až týmto neskorším dňom.

(7)  Oznámenia konateľa o oprave tlačovej chyby nadobúdajú platnosť aj účinnosť dňom ich vyhlásenia.

(8)  Ak si to vyžaduje naliehavý záujem podniku, možno výnimočne určiť v prípade podľa odseku 6 skorší deň nadobudnutia účinnosti, najskôr však dňom vyhlásenia.

 

§ 5

Základné pravidlá vydávania Spravodajcu

(1)  Spravodajca sa vydáva

a)    v štátnom – slovenskom jazyku, 7)

b)   v jednotlivých vydaniach, ktoré sa

1.   číslujú súvislým číselným radom vo formáte arabské poradové číslo bez bodky, lomka a štvorciferné uvedenie príslušného kalendárneho roka; tento číselný rad sa otvára nový pre každý kalendárny rok,

2.   vydávajú v elektronickej podobe (ďalej len „elektronické vydanie Spravodajcu“).

(2)  Podnikové dokumenty

a)    sa pri vyhlasovaní číslujú súvislým číselným radom – poradovými arabskými číslicami bez bodky, ktorý sa otvára nový pre každý kalendárny rok,

b)   zverejnené na webovom sídle Spravodajcu

1.   ako súčasť príslušného elektronického vydania Spravodajcu majú záväzný charakter,

2.   v jeho osobitnej časti – na samostatných webových stránkach a oddelene od elektronického vydania Spravodajcu majú iba informatívny charakter.

(3)  Každé elektronické vydanie Spravodajcu sa vyhotoví ako ucelený dátový textový súbor, ktorý sa konvertuje (uloží) do formátu Portable Document Format deklarujúcom kompatibilitu so štandardom PDF/A-1a a opatrí kvalifikovaným elektronickým podpisom konateľa osvedčujúcim, že každý podnikový dokument obsiahnutý v elektronickom vydaní Spravodajcu sa zhoduje s podnikovým dokumentom odovzdaným na vyhlásenie.

(4)  Každé elektronické vydanie Spravodajcu zverejnené na webovom sídle Spravodajcu a každý v ňom obsiahnutý podnikový dokument zakladá právne účinky.

(5)  Názov „Spravodajca Hont Medik s.r.o.“ možno používať výlučne pre označenie Spravodajcu vydávaného podľa tejto smernice.

(6)  Pri citácii v Spravodajcovi vyhlásených podnikových dokumentov používa sa namiesto celého názvu podľa odseku 7 skratka „Sp.“.

(7)  Ak konateľ z vlastnej iniciatívy alebo na základe oznámenia zistí rozdiel vo vyhlásenom podnikovom dokumente a podnikovom dokumente odovzdanom na vyhlásenie, vyhlási bezodkladne po tomto zistení oznámenie konateľa o oprave tlačovej chyby; na účely tejto smernice je toto oznámenie podnikovým dokumentom vyhláseným v Spravodajcovi plným znením.

 

§ 6

Prechodné a spoločné ustanovenia

(1)  Spravodajca vydávaný podľa doterajších predpisov považuje sa za Spravodajcu vydávaného podľa tejto smernice. Podnikové dokumenty vyhlásené v Spravodajcovi podľa doterajších právnych predpisov, ak sú platné ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto smernice, považujú sa za podnikové dokumenty zverejnené v Spravodajcovi podľa tejto smernice.

(2)  Číselný rad, ktorým sa číslujú vyhlasované podnikové dokumenty, v roku 2017 pokračuje prvým nasledujúcim číslom po poslednom čísle, ktorým sa očísloval posledný text vyhlásený v Spravodajcovi predo dňom nadobudnutia účinnosti tejto smernice. Tento číselný rad sa uzatvorí 31. decembra 2017.

(3)  O rozvrhnutí webových stránok webového sídla Spravodajcu rozhoduje konateľ.

(4)  Pri vydávaní Spravodajcu a na webovom sídle Spravodajcu nesmú sa zverejniť osobné údaje fyzických osôb, ktoré osobitný zákon 8) zakazuje zverejňovať alebo spracúvať alebo pripúšťa ich zverejňovanie výlučne na základe písomného súhlasu dotknutej fyzickej osoby.

(5)  Podnikové symboly, logá, grafické prvky a iné diela objektívne vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami, ak tvoria súčasť písomných vydaní Spravodajcu, elektronických vydaní Spravodajcu alebo webového sídla Spravodajcu, nemožno používať bez súhlasu konateľa inak, než spôsobom, ktorým sa neoprávnene nezasiahne do autorského práva podniku chráneného zákonom.

(6)  Ak konateľ náhle a nečakane prestane alebo nemôže vykonávať svoju funkciu alebo ak podnik nemá konateľa, ak sa javí ako nevyhnutné vydať a vyhlásiť podnikový dokument, toto vydanie a vyhlásenie sa uskutoční iba v písomnom vydaní Spravodajcu, pričom tento podnikový dokument za podnik podpisuje a o tomto vyhlásení rozhoduje prokurista; to neplatí, ak ide o podnikový dokument, na schválenie ktorého je podľa donucovacieho ustanovenia zákona oprávnený výlučne konateľ alebo spoločník.

(7)  Táto smernica sa povinne vyhlási plným znením v Spravodajcovi.

 

§ 7

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa dekrét č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení dekrétu č. 8/2013 Sp., dekrétu č. 33/2013 Sp., dekrétu č. 2/2016 Sp. a dekrétu č. 9/2016 Sp.

 

§ 8

Účinnosť

Táto smernica nadobúda účinnosť 15. novembra 2017.

 

MUDr. Vladimír Hacek v. r.

konateľ (štatutárny orgán) spoločnosti Hont Medik s.r.o.

Tento dokument bol podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

 


Poznámky pod čiarou:

1) Napríklad § 84 ods. 3 posledná veta Zákonníka práce.

2) Napríklad § 84 ods. 4 posledná veta Zákonníka práce.

3) § 17 až 20 Obchodného zákonníka.

4) Napríklad § 81 písm. f) Zákonníka práce a zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5) § 27 ods. 3 druhá veta Obchodného zákonníka.

6) § 27 ods. 3 tretia a štvrtá veta a ods. 5 Obchodného zákonníka.

7) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

8) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

 

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

6. november 2017