Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii.

9

DEKRÉT

zo 4. októbra 2016,

ktorým sa novelizuje dekrét č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov a ktorým sa novelizuje dekrét č. 17/2013 Sp. o symboloch spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení dekrétu č. 34/2013 Sp.

 

Podľa čl. 2 ods. 3 a čl. 10 ods. 4 písm. k) Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. v platnom znení vydávam tento dekrét:

 

Čl. I

Dekrét č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení dekrétu č. 8/2013 Sp., dekrétu č. 33/2013 Sp. a dekrétu č. 2/2016 Sp. sa mení a dopĺňa nasledovne:

 

1. V uvádzacej vete sa slová „čl. 3 a čl. 11 ods. 4 písm. g)“ nahrádzajú slovami „čl. 2 ods. 3 a čl. 10 ods. 4 písm. k)“ a slová „v znení platnom od 29. mája 2015“ nahrádzajú slovami „v platnom znení“.

 

2. V § 1 v písm. a) sa slová „vo verejnom“ nahrádzajú slovami „v osobitnom“.

 

3. V § 1 v písm. a) v prvom a druhom bode sa slovo „forme“ nahrádza slovom „podobe“.

 

4. Doterajší text § 1 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Vyhlasované texty sa ďalej súhrnne označujú aj pojmom „podnikový dokument“.“.

 

5. V § 3 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) V Spravodajcovi sa vyhlasujú plným znením podnikové dokumenty,

a) ktorými sú rozhodnutia o zmene zakladateľskej listiny, rozhodnutia, ktorých dôsledkom je zmena zakladateľskej listiny a úplné vyhotovené znenia zakladateľskej listiny,

b) ktoré pojednávajú o vnútornej organizácii podniku a/alebo o organizácii riadenia podniku,

c) ktorými sú vnútropodnikové predpisy,

1. nadobudnutie účinnosti ktorých osobitný zákon 1) podmieňuje ich zverejnením v podniku,

2. sprístupnenie alebo zabezpečenie prístupnosti ktorých pre každého zamestnanca ukladá za povinnosť zákon, 2)

3. ak majú organizačný alebo normatívny charakter,

4. ak môžu mať vplyv na postavenie zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch,

d) v ktorých je takáto forma ich vyhlásenia určená alebo ustanovená, alebo ak o nej rozhodne konateľ podniku (ďalej len „konateľ“),

e) novelizácie, konsolidované znenia a zrušenia podnikových dokumentov uvedených v písm. b) až d).

(2) V Spravodajcovi sa vyhlasujú oznámením o ich vydaní

a) podnikové dokumenty, ktoré obsahujú hoci jedinú skutočnosť

1. tvoriacu súčasť obchodného tajomstva podniku, 3)

2. alebo dôvernú informáciu, ktorej zverejnenie cudzím osobám by podniku mohlo spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy alebo záujmy jediného spoločníka podniku (ďalej len „spoločník“),

3. podliehajúcu zákonom ustanovenej povinnej mlčanlivosti, 4)

b) podnikové dokumenty, zo znenia ktorých takáto forma ich vyhlásenia vyplýva alebo ak o nej rozhodne konateľ,

c) novelizácie a zrušenia podnikových dokumentov podľa písm. a) a b).“

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 4 znejú:

1) Napríklad § 84 ods. 3 posledná veta Zákonníka práce.

2) Napríklad § 84 ods. 4 posledná veta Zákonníka práce.

3) § 17 až 20 Obchodného zákonníka.

4) Napríklad § 81 písm. f) Zákonníka práce, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 80 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podobne.“.

 

6. § 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) V Spravodajcovi sa napokon vyhlasujú oznámenia konateľa o oprave tlačovej chyby.“.

 

7. § 3a vrátane nadpisu znie:

 

㤠3a

Konsolidované znenia

(1) Ak sa v Spravodajcovi vyhlási plným znením podnikový dokument, ktorým sa novelizuje podnikový dokument vyhlásený alebo podnikové dokumenty vyhlásené plným znením (ďalej len „novelizujúci podnikový dokument“), konateľ sa splnomocňuje vyhlásiť súčasne s novelizujúcim podnikovým dokumentom konsolidované znenie každého novelizujúcim podnikovým dokumentom novelizovaného podnikového dokumentu.

(2) Splnomocnenie podľa odseku 1 je platné a záväzné aj v prípade, že novelizujúci podnikový dokument nadobúda účinnosť neskoršie, než vyhlásením jeho plného znenia v Spravodajcovi.“.

 

8. V § 4 odseky 1 až 4 znejú:

„(1) Rozhodnutie o zmene zakladateľskej listiny a rozhodnutie, ktorého dôsledkom je zmena zakladateľskej listiny, nadobúda platnosť dňom schválenia a účinnosť voči tretím osobám odo dňa, keď bolo zverejnené oznámenie o jeho uložení do zbierky listín, 5) ak zákon neustanovuje inak. 6)

(2) Rozhodnutie valného zhromaždenia podniku (ďalej len „valné zhromaždenie“) o dobrovoľnom zrušení podniku a rozhodnutie valného zhromaždenia o zrušení rozhodnutia valného zhromaždenia o dobrovoľnom zrušení podniku nadobúda platnosť aj účinnosť dňom jeho schválenia.

(3) Rozhodnutie valného zhromaždenia o rozdelení podniku, zmene právnej formy podniku alebo fúzii podniku s inou právnickou osobou vrátane cezhraničnej fúzie spoločností nadobúda platnosť dňom jeho schválenia a účinnosť dňom, ktorým registrový súd vykoná alebo registrové súdy vykonajú príslušné zmeny (výmazy a zápisy) v obchodnom registri.

(4) Úplné vyhotovené znenie zakladateľskej listiny po jej zmene nadobúda platnosť dňom jeho vyhotovenia a účinnosť tým istým dňom, ibaže sa jedná o úplné vyhotovené znenie zakladateľskej listiny po takej jej zmene, ktorá zakladá dôvod na vykonanie zmeny údajov zapísaných o podniku do obchodného registra, kedy toto úplné vyhotovené znenie zakladateľskej listiny nadobúda účinnosť až vykonaním tejto zmeny registrovým súdom.“

Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 znejú:

5) § 27 ods. 3 druhá veta Obchodného zákonníka.

6) § 27 ods. 3 tretia a štvrtá veta a ods. 5 Obchodného zákonníka.“.

 

9. § 4 sa dopĺňa odsekmi 5 až 8, ktoré znejú:

„(5) Ustanovenie odseku 2 sa vzťahuje nerozdielne tiež na rozhodnutie valného zhromaždenia o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku a rozhodnutie valného zhromaždenia o rozdelení obchodného podielu.

(6) Vnútropodnikové predpisy a iné, než v odsekoch 1 až 3 a odseku 5 uvedené rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom ich vyhlásenia a účinnosť 15. dňom po ich vyhlásení, ak v nich nie je určený neskorší deň nadobudnutia ich účinnosti, kedy nadobúdajú účinnosť až týmto neskorším dňom.

(7) Oznámenia konateľa o oprave tlačovej chyby nadobúdajú platnosť aj účinnosť dňom ich vyhlásenia.

(8) Ak si to vyžaduje naliehavý záujem podniku, možno výnimočne určiť v prípade podľa odseku 6 skorší deň nadobudnutia účinnosti, najskôr však dňom vyhlásenia.“.

 

10. § 5 a 5a vrátane nadpisov znejú:

 

㤠5

Základné pravidlá vydávania Spravodajcu

(1) Spravodajca sa vydáva

a) v štátnom – slovenskom jazyku, 7)

b) v jednotlivých vydaniach, ktoré sa

1. číslujú súvislým číselným radom vo formáte arabské poradové číslo bez bodky, lomka a štvorciferné uvedenie príslušného kalendárneho roka; tento číselný rad sa otvára nový pre každý kalendárny rok,

2. vydávajú v písomnej podobe (ďalej len „písomné vydanie Spravodajcu“) a súčasne aj v elektronickej podobe (ďalej len „elektronické vydanie Spravodajcu“).

(2) Podnikové dokumenty

a) sa pri vyhlasovaní číslujú súvislým číselným radom – poradovými arabskými číslicami bez bodky, ktorý sa otvára nový pre každý kalendárny rok,

b) zverejnené na webovom sídle Spravodajcu

1. ako súčasť príslušného elektronického vydania Spravodajcu majú záväzný charakter,

2. v jeho osobitnej časti – na samostatných webových stránkach a oddelene od elektronického vydania Spravodajcu majú iba informatívny charakter.

(3) Každé písomné vydanie Spravodajcu tlačí podnik vlastnou tlačou, pričom po jeho vytlačení sa neoddeliteľne spoja jeho strany, titulná strana sa opatrí reliéfnym odtlačkom podnikovej pečate, 8) opticko-premenlivým prvkom (hologramom) a vlastnoručným podpisom konateľa, ktorý osvedčuje, že každý podnikový dokument obsiahnutý v písomnom vydaní Spravodajcu sa zhoduje s podnikovým dokumentom odovzdaným na vyhlásenie.

(4) Každé elektronické vydanie Spravodajcu sa vyhotoví ako ucelený dátový textový súbor, ktorý sa konvertuje (uloží) do formátu Portable Document Format deklarujúcom kompatibilitu so štandardom PDF/A-1a a opatrí kvalifikovaným elektronickým podpisom konateľa osvedčujúcim, že každý podnikový dokument obsiahnutý v elektronickom vydaní Spravodajcu sa zhoduje s podnikovým dokumentom odovzdaným na vyhlásenie; integrálnou súčasťou kvalifikovaného elektronického podpisu konateľa musí byť aj elektronická časová pečiatka.

(5) Každé písomné vydanie Spravodajcu a každý v ňom obsiahnutý podnikový dokument zakladá právne účinky.

(6) Každé elektronické vydanie Spravodajcu zverejnené na webovom sídle Spravodajcu a každý v ňom obsiahnutý podnikový dokument zakladá právne účinky.

(7) Názov „Spravodajca Hont Medik s.r.o.“ možno používať výlučne pre označenie Spravodajcu vydávaného podľa tohto dekrétu.

(8) Pri citácii v Spravodajcovi vyhlásených podnikových dokumentov používa sa namiesto celého názvu podľa odseku 7 skratka „Sp.“.

(9) Ak konateľ z vlastnej iniciatívy alebo na základe oznámenia zistí rozdiel vo vyhlásenom podnikovom dokumente a podnikovom dokumente odovzdanom na vyhlásenie, vyhlási bezodkladne po tomto zistení oznámenie konateľa o oprave tlačovej chyby; na účely tohto dekrétu je toto oznámenie podnikovým dokumentom vyhláseným v Spravodajcovi plným znením.

 

§ 5a

Autentickosť a jej overovanie

(1) Každé elektronické vydanie Spravodajcu zverejnené na webovom sídle Spravodajcu

a) nesie kvalifikovaný elektronický podpis konateľa založený na kvalifikovanom certifikáte vytvorený bezpečným zariadením v súlade s osobitným priamo vykonateľným právne záväzným aktom Európskej únie, 9)

b) zobrazuje informáciu o dátume jeho vydania, ktorý musí byť totožný s dátumom jeho zverejnenia na webovom sídle Spravodajcu a dátumom z elektronickej pečiatky,

c) je dostupné vo formáte, ktorý nesmie byť zastaraný, a na neobmedzené obdobie.

(2) Na webovom sídle Spravodajcu sa

a) zverejňujú obnovenia elektronických vydaní Spravodajcu uvedených v odseku 1 tak, aby ešte pred skončením platnosti kvalifikovaného certifikátu podpísali sa novým kvalifikovaným elektronickým podpisom konateľa obsahujúcim nový platný kvalifikovaný certifikát,

b) zverejňuje smerovač na webovú stránku umožňujúcu, aby si každý po stiahnutí (download) ktoréhokoľvek elektronického vydania Spravodajcu mohol bezplatne overiť platnosť a pravosť kvalifikovaného elektronického podpisu konateľa a autentickosť tohto elektronického vydania Spravodajcu.

(3) Skutočnosť, že podnikový dokument obsiahnutý v písomnom vydaní Spravodajcu sa zhoduje sa s listinnou podobou podnikového dokumentu odovzdaného na vyhlásenie, môže si každý zamestnanec overiť nahliadaním do listinnej podoby rovnopisu tohto podnikového dokumentu, ktorý na tento účel uchováva prokurista podniku (ďalej len „prokurista“).

(4) Nahliadanie do listinnej podoby podnikového dokumentu podľa odseku 3 môže si zamestnanec uplatniť v každý pracovný piatok (okrem dovoleniek) v mieste prevádzkovania podnikového zdravotníckeho zariadenia a v čase od 11:00 hod. do 11:30 hod.“

Poznámky pod čiarou k odkazom 7 až 9 znejú:

7) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

8) Čl. 3 ods. 3 písm. b) dekrétu č. 17/2013 Sp. o symboloch spoločnosti Hont Medik s.r.o. v platnom znení.

9) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. L 257, 28.8.2014).“.

 

11. Za § 5a vkladajú sa nové § 5b a 5c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

 

㤠5b

Podpisovanie, jeho uvádzanie a odovzdávanie na vyhlasovanie

(1) Na podpisovanie podnikových dokumentov odovzdávaných na vyhlásenie je oprávnený ten, kto je zo zákona, zakladateľskej listiny, z určenia vo vnútropodnikovom predpise alebo z iného právne relevantného dôvodu oprávnený schváliť príslušný podnikový dokument (ďalej len „oprávnená osoba“).

(2) Každý podnikový dokument určený na vyhlásenie vyhotoví sa v listinnej podobe v troch rovnopisoch, z ktorých každý vlastnoručne podpíše oprávnená osoba.

(3) Ak zákon vyžaduje pri niektorom podnikovom dokumente určenom na vyhlásenie jeho podpísanie vlastnoručným úradne osvedčeným podpisom oprávnenej osoby, 10) môže sa tento podnikový dokument odovzdať na vyhlásenie až po splnení tejto zákonnej požiadavky, a to v rovnakom ako v odseku 2 uvedenom počte jeho rovnopisov.

(4) Ustanoveniami odsekov 2 a 3 nie je dotknuté právo vyhotoviť podnikový dokument určený na vyhlásenie aj v elektronickej podobe a podpísať ho kvalifikovaným elektronickým podpisom oprávnenej osoby na účely jeho použitia v úradnom styku alebo administratívnom styku s verejnou mocou.

(5) Skutočnosť, že podnikový dokument určený na vyhlásenie bol podpísaný

a) vlastnoručným podpisom oprávnenej osoby, uvádza sa pri jeho vyhlásení za menom a priezviskom oprávnenej osoby skratkou „v. r.“,

b) vlastnoručným úradne osvedčeným podpisom oprávnenej osoby, uvádza sa pri jeho vyhlásení za menom a priezviskom oprávnenej osoby skratkou „v. r. – ÚOP.“.

(6) Oprávnená osoba je povinná odovzdať podpísaný podnikový dokument určený na vyhlásenie do vlastných rúk konateľa aspoň 20 dní predo dňom, ktorý je v tomto podnikovom dokumente uvedený ako deň nadobudnutia jeho účinnosti; to neplatí v prípade podľa § 4 ods. 8.

(7) Ak je oprávnenou osobou konateľ alebo spoločník, ktorý je súčasne konateľom, vzťahujú sa na neho povinnosti podľa odseku 6 s tým rozdielom, podľa ktorého podpísaný podnikový dokument pokladá sa za odovzdaný do vlastných rúk konateľa dňom jeho vyhotovenia a podpísania.

(8) Výdavky vzniknuté oprávnenej osobe v súvislosti s úradným osvedčovaním vlastnoručného podpisu podľa odseku 3 jej na základe predloženého účtovného dokladu v skutočnej ich výške nahradí podnik.

 

§ 5c

Korektúry

(1) V čase od odovzdania podnikového dokumentu na vyhlásenie až do jeho vyhlásenia je konateľ oprávnený vykonať korektúru chýb v tomto podnikovom dokumente, a to chýb v písaní, počítaní, jazykových chýb, grafických chýb a chýb v citáciách, ak sa touto korektúrou nezasiahne do vecného významu textu tohto podnikového dokumentu.

(2) Oprávnenie podľa odseku 1 sa nepoužije v prípade, ak sa jedná o podnikový dokument, ktorým je rozhodnutie uvedené v § 4 ods. 1 až 3 a ods. 5, úplné vyhotovené znenie zakladateľskej listiny alebo listina, ktorej zverejnenie zákon ustanovuje. 5)“

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

10) Napríklad § 132 ods. 1 posledná veta Obchodného zákonníka.“.

 

12. § 6 vrátane nadpisu znie:

 

㤠6

Prechodné a spoločné ustanovenia

(1) Spravodajca vydávaný podľa doterajších predpisov považuje sa za Spravodajcu vydávaného podľa tohto dekrétu. Podnikové dokumenty vyhlásené v Spravodajcovi podľa doterajších právnych predpisov, ak sú platné ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto dekrétu, považujú sa za podnikové dokumenty vyhlásené v Spravodajcovi podľa tohto dekrétu.

(2) Číselný rad, ktorým sa číslujú vyhlasované podnikové dokumenty, v roku 2012 pokračuje prvým nasledujúcim číslom po poslednom čísle, ktorým sa očísloval posledný text vyhlásený v Spravodajcovi predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto dekrétu. Tento číselný rad sa uzatvorí 31. decembra 2012.

(3) O rozvrhnutí webových stránok webového sídla Spravodajcu a o podobe písomného vydania Spravodajcu rozhoduje konateľ.

(4) Každé písomné vydanie Spravodajcu podnik povinne doručuje do vlastných rúk každému zo zamestnancov spôsobom podľa Zákonníkom práce; 11) za toto doručovanie zodpovedá prokurista.

(5) Doručením písomného vydania Spravodajcu podľa odseku 4 nezaniká zákonná povinnosť podniku 12) oboznamovať s podnikovými dokumentmi obsiahnutými v tomto písomnom vydaní Spravodajcu každého zo zamestnancov, ak ide o podnikové dokumenty, na ktoré sa táto povinnosť vzťahuje..

(6) Pri vydávaní Spravodajcu a na webovom sídle Spravodajcu

a) nesmú sa zverejniť osobné údaje fyzických osôb, ktoré osobitný zákon 13) zakazuje zverejňovať alebo spracúvať alebo pripúšťa ich zverejňovanie výlučne na základe písomného súhlasu dotknutej fyzickej osoby,

b) používa sa farebné znázornenie podnikového znaku 14) a používajú sa aj iné podnikové symboly, ak to vyplýva z tohto dekrétu alebo ak o tom rozhodne konateľ,

c) môžu sa používať aj osobitné logá a grafické prvky, o ktorých rozhodne konateľ.

(7) Podnikové symboly, logá, grafické prvky a iné diela objektívne vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami, ak tvoria súčasť písomných vydaní Spravodajcu, elektronických vydaní Spravodajcu alebo webového sídla Spravodajcu, nemožno používať bez súhlasu konateľa inak, než spôsobom, ktorým sa neoprávnene nezasiahne do autorského práva podniku chráneného zákonom; 15) to platí najmä na sťahovanie (download) elektronických vydaní Spravodajcu za účelom overovania podľa § 5a ods. 2 písm. b).

(8) Ak konateľ náhle a nečakane prestane alebo nemôže vykonávať svoju funkciu alebo ak podnik nemá konateľa, ak sa javí ako nevyhnutné vydať a vyhlásiť podnikový dokument, toto vydanie a vyhlásenie sa uskutoční iba v písomnom vydaní Spravodajcu, pričom tento podnikový dokument za podnik podpisuje a o tomto vyhlásení rozhoduje prokurista; 16) to neplatí, ak ide o podnikový dokument, na schválenie ktorého je podľa donucovacieho ustanovenia zákona oprávnený výlučne konateľ alebo spoločník.

(9) Tento dekrét sa povinne vyhlási plným znením v Spravodajcovi.“

Poznámky pod čiarou k odkazom 11 až 16 znejú:

11) § 38 Zákonníka práce.

12) Napríklad § 47 ods. 2 Zákonníka práce.

13) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

14) Čl. 2 dekrétu č. 17/2013 Sp. v platnom znení.

15) Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení zákona č. 125/2016 Z. z.

16) Čl. 11 ods. 4 a 6 zakladateľskej listiny.“.

 

13. Za § 6a vkladá sa nový § 6b, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

㤠6b

Prechodné a spoločné ustanovenia k zmenám účinným od 15. októbra 2016

(1) Podnikové dokumenty vyhlásené podľa tohto dekrétu v znení platnom do 14. októbra 2016 v osobitnej časti webového sídla Spravodajcu, ktoré majú podľa § 5 ods. 2 písm. b) druhého bodu iba informatívny charakter, ak sú platné k 15. októbru 2016, môžu sa previesť do elektronických vydaní Spravodajcu spôsobom podľa § 5 ods. 4 a opätovne zverejniť na webovom sídle Spravodajcu.

(2) Prevedením podnikových dokumentov podľa odseku 1 stávajú sa tieto odo dňa ich zverejnenia na webovom sídle Spravodajcu záväzné, inak sa za záväzné pokladajú iba podnikové dokumenty uvedené v odseku 1 obsiahnuté v písomných vydaniach Spravodajcu vydaných do 14. októbra 2014.

(3) Prokurista je povinný zabezpečiť, aby mu bol v lehote do 31. marca 2017 vydaný nový občiansky preukaz vrátane elektronického čipu, bezpečnostného osobného kódu, s funkcionalitou pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu. 17)

(4) Konateľ a po vydaní nového občianskeho preukazu podľa odseku 3 aj prokurista je povinný disponovať platným občianskym preukazom s elektronickým čipom, bezpečnostným kódom a platným kvalifikovaným certifikátom na vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu. 18)

(5) Podnik je povinný uhrádzať náklady za

a) vydávanie občianskych preukazov prokuristovi podľa odseku 3 a prokuristovi aj konateľovi podľa odseku 4,

b) hardvér a softvér slúžiaci na podpisovanie elektronických vydaní Spravodajcu kvalifikovaným elektronickým podpisom, vrátane uhrádzania nákladov za elektronické časové pečiatky,

c) obnovovanie kvalifikovaných certifikátov,

d) webhosting a webový dizajn webového sídla Spravodajcu,

e) obnovovanie platnosti webovej domény webového sídla Spravodajcu (§ 2 ods. 2).

(6) Povinnosť podľa odseku 5 má podnik aj v prípade, že úhradu príslušných nákladov nemožno uplatniť ako daňový výdavok.“

Poznámky pod čiarou k odkazom 17 a 18 znejú:

17) § 17a ods. 5 zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

18) § 4a a 4b zákona č. 224/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

 

14. Doterajší text § 7 označuje sa ako odsek 1 a § 7 sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) S účinnosťou od 15. októbra 2016 sa zrušuje dekrét č. 40/2013 Sp. o vyhlasovaní úplných vyhotovených znení vnútropodnikových predpisov spoločnosti Hont Medik s.r.o. po ich novelizáciách.“.

 

Čl. II

Dekrét č. 17/2013 Sp. o symboloch spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení dekrétu č. 34/2013 Sp. sa mení a dopĺňa nasledovne:

 

1. V čl. 2 v ods. 1 sa slová „zatočenými ornamentálnymi balustrádami“ nahrádzajú slovami „zasahujúcimi neuzatvorenými trojštvrťovými oblúkmi“.

 

2. Čl. 4 dopĺňa sa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Podnikový symbol sa taktiež použije, ak to určí osobitný vnútropodnikový predpis.“.

 

Čl. III

Tento dekrét sa povinne vyhlási plným znením v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.

 

Čl. IV

Konateľ spoločnosti Hont Medik s.r.o. v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. vyhlási najneskôr do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tohto dekrétu konsolidované (úplné) znenie

a) dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o., ako vyplýva zo zmien a z doplnkov vykonaných dekrétom č. 8/2013 Sp., dekrétom č. 33/2013 Sp., dekrétom č. 2/2016 Sp. a týmto dekrétom,

b) dekrétu č. 17/2013 Sp. o symboloch spoločnosti Hont Medik s.r.o., ako vyplýva zo zmien a z doplnkov vykonaných dekrétom č. 34/2013 Sp. a týmto dekrétom.

 

Čl. V

Tento dekrét nadobúda účinnosť 15. októbra 2016.

 

 

MUDr. Vladimír Hacek v. r.

konateľ (štatutárny orgán) spoločnosti Hont Medik s.r.o.

Tento dokument bol podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP).

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

4. október 2016