Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii.

8

OZNÁMENIE

konateľa spoločnosti Hont Medik s.r.o.

z 23. septembra 2016

o vydaní mandátneho pokynu č. MP/ExU/2016/01

z 23. septembra 2016 o zostavení mimoriadnej účtovnej závierky

 

 

MUDr. Vladimír Hacek – konateľ spoločnosti Hont Medik s.r.o. – oznamuje, že dňa 23. septembra 2016 bol vydaný mandátny pokyn č. MP/ExU/2016/01 z 23. septembra 2016 o zostavení mimoriadnej účtovnej závierky (ďalej len „mandátny pokyn“).

Mandátny pokyn nariaďuje zostavenie mimoriadnej účtovnej závierky spoločnosti Hont Medik s.r.o. za prvý polrok 2016.

Mandátnym pokynom sa ukladajú povinnosti podnikajúcej fyzickej osobe poverenej vedením účtovníctva spoločnosti Hont Medik s.r.o., prokuristovi spoločnosti Hont Medik s.r.o. a konateľovi spoločnosti Hont Medik s.r.o.

Originál (rovnopis) mandátneho pokynu je k dispozícii k nahliadaniu u prokuristu spoločnosti Hont Medik s.r.o. – v pracovný deň – v každý piatok (okrem dovoleniek) – v čase od 10. do 11. hod., a to v mieste prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia – Hont Medik s.r.o., Psychiatrická ambulancia, Ul. 29. augusta 611/6, Krupina, 963 01.

 

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r. – KEP

konateľ (štatutárny orgán) spoločnosti Hont Medik s.r.o.

Tento dokument bol podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom (QES).

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

23. september 2016