Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii.

6

PÍSOMNÉ ROZHODNUTIE

jediného spoločníka spoločnosti Hont Medik s.r.o.

z 30. augusta 2016 – č. 388/2016 – Z1

o niektorých zmenách v spoločnosti Hont Medik s.r.o.

                                                                                     

Jediný spoločník spoločnosti Hont Medik s.r.o. – MUDr. Vladimír Hacek, nar.XXXXXXX, trvale bytom Krupina, Malinovského 873/7, PSČ 963 01, štátny občan Slovenskej republiky, rodné číslo XXXXXXXX

podľa § 125 ods. 1, § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka a čl. 10 Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. v platnom znení schvaľuje toto písomné rozhodnutie:

 

Článok I

Predmety podnikania / činnosti spoločnosti

(1) Zo zápisu spoločnosti Hont Medik s.r.o. v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica – v oddiele Sro, vložka č. 8812, sa vymažú predmety podnikania (činnosti) spoločnosti, ktorými sú:

a) opatrovateľská činnosť mimo zdravotných výkonov,

b) rozpočtovanie a kalkulovanie cien a prác v oblasti obchodu, služieb, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností,

c) vykonávanie školení v oblasti poskytovania prvej pomoci,

d) ubytovacie služby v rozsahu voľných živností,

e) predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál,

f)  poskytovanie datových služieb – internetová čitáreň,

g)  spracovanie údajov,

h) osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby,

i) kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb),

j) prekladateľské a tlmočnícke služby,

k) prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vrátane bytového hospodárstva spojené s poskytovaním iných než základných služieb - upratovacie a čistiace služby,

l)  upratovacie a čistiace práce,

m) usporiadúvanie kultúrnych a športových podujatí,

n) sprostredkovanie – právnych osôb oprávnených poskytovať poradenstvo – leasingových zmlúv.

(2) Do zápisu spoločnosti Hont Medik s.r.o. v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica – v oddiele Sro, vložka č. 8812/S, sa zapíšu tieto predmety podnikania (činnosti) spoločnosti:

a) výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov,

b) polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín, písmomaliarstvo,

c) služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov,

d) počítačové služby,

e) služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

f)  faktoring a forfaiting,

g) prieskum trhu a verejnej mienky,

h)  fotografické služby,

i)   administratívne služby,

j) prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení.

 

Článok II

Konkretizácia v určení štatutárneho orgánu a zmena spôsobu jeho konania

Nový článok 10 (pôvodný článok 11) – odseky 1 a 2 zakladateľskej listiny znejú:

„(1) Štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden konateľ.

(2) Konateľ je oprávnený konať v menej spoločnosti samostatne.“.

Vyššie uvedené zmeny nemajú žiaden vplyv na skutočnosť, že štatutárnym orgánom spoločnosti Hont Medik s.r.o. aj po schválení tohto písomného rozhodnutia zostáva naďalej – a bezo zmeny:

MUDr. Vladimír Hacek, nar.XXXXXXX, trvale bytom Krupina, Malinovského 873/7, PSČ 963 01, štátny občan Slovenskej republiky, rodné číslo XXXXXXX.

 

Článok III

Zmeny ZL a schválenie úplného vyhotoveného znenia ZL

Vzhľadom na rozhodnutia prijaté v článkoch I a II tohto písomného rozhodnutia ako aj vzhľadom na ďalšie návrhy prerokované a schválené počas rozhodovania jediného spoločníka uskutočneného dňa 30. augusta 2016

a) schvaľujú sa zmeny Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. v platnom znení tak, ako boli predložené,

b) schvaľuje sa úplné vyhotovené znenie Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. z 30. augusta 2016.

 

V Krupine dňa 30. augusta 2016.

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r. - ZEP

jediný spoločník spoločnosti Hont Medik s.r.o.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

30. august 2016

Iné právne skutočnosti:

- odoslané dňa 30.8.2016 ako príloha (elektronickou formou) návrhu na vykonanie zápisu zmeny údajov o spoločnosti v OR - OS BB,

- účinnosť voči tretím osobám nadobudne až po vykonaní zmeny týchto údajov a oznámením o uložení do zbierky listín OR OS BB.

Nové právne skutočnosti:

- dňa 30.08.2016 doručené do Zbierky listín Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica k registrovému zápisu spoločnosti Hont Medik s.r.o. v oddiele Sro, vložka č. 8812/S - Zbl. - ako súčasť Zápisnice o rozhodovaní JS vrátane PR JS z 30.08.2016;

- dňa 06.09.2016 potvrdené vykonanie zápisu navrhovaných údajov - Potvrdenie Okresného súdu Banská Bystrica zo 06.09.2016;

- ku dňu 07.09.2016 vykonaný zápis navrhovaných údajov v obchodnom registri.

Táto informácia zverejnená:
9. september 2016