Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii.

Diskvalifikované na základe odmietnutia vykonať zmenu údajov zapísaných o spoločnosti - oznámenie Okresného súdu Banská z 12.8.2016

(formát PDF - otvorí sa v novom okne)

Časová verzia platná od 6. augusta 2016 do 29. augusta 2016.

Časová verzia platná od 30. augusta 2016 sa nachádza v č. 7/2016 Sp.

5

ÚPLNÉ VYHOTOVENÉ ZNENIE

Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. zo 6. augusta 2016

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

(1) Obchodné meno spoločnosti znie: Hont Medik s.r.o.

(2) Právnou formou spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným podľa § 105 až 153 Obchodného zákonníka.

(3) Sídlom spoločnosti je: Malinovského 873/7, Krupina 963 01.

(4) Spoločnosť

a) sa zakladá na dobu neurčitú a za účelom podnikania,

b) vzniká dňom, ku ktorému ju registrový súd zapíše do obchodného registra.

 

Čl. 2

Vnútorná organizácia spoločnosti

(1) Vnútorná organizácia spoločnosti a organizácia riadenia spoločnosti patrí do výlučnej pôsobnosti spoločnosti.

(2) Ak zákon neustanovuje niečo iné, oprávneným a príslušným na všetko rozhodovanie o vnútornej organizácii spoločnosti a organizácii riadenia spoločnosti je štatutárny orgán spoločnosti (ďalej len „štatutárny orgán“).

(3) Ustanovením odseku 2 zostávajú nedotknuté oprávnenia fyzických osôb vyplývajúce im zo zákona, zakladateľskej listiny, z určenia vo vnútornom predpise spoločnosti (ďalej len „vnútorný predpis“), z ich zapísania do obchodného registra k registrovému zápisu spoločnosti z vôle alebo z rozhodnutia spoločnosti, z ich poverenia spoločnosťou alebo na základe plnomocenstva udeleného im spoločnosťou rozhodovať na úseku vnútornej organizácie spoločnosti alebo organizácie riadenia spoločnosti vrátane oprávnenia robiť na tomto úseku právne úkony v mene spoločnosti, za spoločnosť alebo v zastúpení spoločnosti.

 

Čl. 3

Vnútorné predpisy a rozhodnutia

(1) Spoločnosť vydáva vnútorné predpisy, ktorými upravuje záležitosti týkajúce sa vnútorných pomerov v spoločnosti, prípadne ktoré vydáva tiež za účelom vykonania (bližšej konkretizácie) zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov a zakladateľskej listiny.

(2) Štatutárny orgán

a) sa splnomocňuje vydávať, pozmeňovať a zrušovať všetky vnútorné predpisy,

b) môže vo vnútornom predpise, formou písomného rozhodnutia konateľa spoločnosti (ďalej len „konateľ“) alebo formou písomného rozhodnutia konateľa a jediného spoločníka spoločnosti (ďalej len „jediný spoločník“) vydaného podľa čl. 11 ods. 5:

1. upravovať všetky záležitosti týkajúce sa spoločnosti doposiaľ neupravené zákonom, iným všeobecne záväzným právnym predpisom ani zakladateľskou listinou,

2. bližšie konkretizovať ustanovenia zákonov, iných všeobecne záväzných predpisov ako aj zakladateľskej listiny podľa osobitných či meniacich sa podmienok spoločnosti.

(3) Ustanovením vo vnútornom predpise, v písomnom rozhodnutí konateľa alebo písomnom rozhodnutí konateľa a jediného spoločníka (čl. 11 ods. 5) možno splnomocniť prokuristu, vedúceho organizačnej zložky spoločnosti  (ďalej len „organizačná zložka“), vedúceho organizačného útvaru spoločnosti (ďalej len „organizačný útvar“), vedúceho prevádzkarne spoločnosti (ďalej len „prevádzkareň“) alebo vedúceho zamestnanca spoločnosti (ďalej len „zamestnanec“) v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, aby za účelom vykonania (bližšej konkretizácie ustanovení) tohto vnútorného predpisu vydaného štatutárnym orgánom, tohto písomného rozhodnutia konateľa alebo písomného rozhodnutia konateľa a jediného spoločníka (čl. 11 ods. 5), vydal vykonávací vnútorný predpis.

(4) Každý vnútorný predpis vydaný štatutárnym orgánom možno pozmeniť alebo zrušiť iba iným vnútorným predpisom vydaným štatutárnym orgánom, písomným rozhodnutím konateľa, písomným rozhodnutím konateľa a jediného spoločníka vydaným podľa čl. 11 ods. 5 a zrušiť vždy tiež písomným rozhodnutím valného zhromaždenia o zmene zakladateľskej listiny spoločnosti (ďalej len „zakladateľská listina“).

(5) Vykonávací vnútorný predpis vydaný podľa odseku 3 možno pozmeniť a zrušiť iným vnútorným predpisom vydaným tou istou osobou, ktorá vydala pôvodný vykonávací vnútorný predpis, pričom tiež vnútorným predpisom štatutárneho orgánu, písomným rozhodnutím konateľa, písomným rozhodnutím konateľa a jediného spoločníka vydaným podľa čl. 11 ods. 5 a zrušiť vždy aj písomným rozhodnutím jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny.

 

Čl. 4

Predmety podnikania (činnosti) spoločnosti

Predmetmi podnikania (činnosti) spoločnosti sú

a) prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, druh: ambulancia; odborné zameranie: psychiatria,

b) výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov,

c) polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín, písmomaliarstvo,

d) sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,

e) sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,

f) sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby,

g) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),

h) vydavateľská činnosť,

i) služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov,

j) počítačové služby,

k) služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov,

l) faktoring a forfaiting,

m) reklamné a marketingové služby,

n) prieskum trhu a verejnej mienky,

o) fotografické služby,

p) administratívne služby,

q) prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení,

r) prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu.

 

Čl. 5

Zakladateľ a spoločník pri založení spoločnosti

Zakladateľom a jediným spoločníkom je MUDr. Vladimír Hacek, narodený XXXXXXXX, trvale bytom Krupina, Malinovského 873/7, PSČ 963 01, štátny občan Slovenskej republiky; rodné číslo XXXXXXXX.

 

Čl. 6

Základné imanie a vklady spoločníkov

(1) Základné imanie spoločnosti je peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných i nepeňažných vkladov spoločníkov do spoločnosti a do jej základného imania.

(2) Základné imanie spoločnosti

a) je 6 639 euro,

b) tvorí peňažný vklad spoločníka do spoločnosti vo výške 6 639 euro (ďalej len „peňažný vklad“).

(3) Spoločník je povinný splatiť peňažný vklad v plnej výške ešte pred zápisom spoločnosti do obchodného registra, pričom tento peňažný vklad nemožno jedinému spoločníkovi počas trvania spoločnosti vrátiť. 1)

(4) Za správcu vkladov sa určuje MUDr. Vladimír Hacek, narodený XXXXXXXX, štátny občan Slovenskej republiky, trvale bytom Krupina, Malinovského 873/7, PSČ 963 01, rodné číslo XXXXXXXX.

 

Čl. 7

Rezervný fond

(1) Rezervný fond je spoločnosť povinná vytvoriť z čistého zisku vykázaného v riadnej individuálnej účtovnej závierke spoločnosti za ten kalendárny rok, v ktorom sa po prvý raz tento čistý zisk vytvorí, pričom vo výške najmenej 5 % z tohto čistého zisku, nie však viac ako 10 % základného imania.

(2) Rezervný fond spoločnosť povinne dopĺňa o 5 % z čistého zisku spoločnosti vyčísleného v riadnej individuálne účtovnej závierke spoločnosti za každý kalendárny rok, v ktorom sa tento čistý zisk vytvorí, až do dosiahnutia výšky 10 % základného imania.

 

Čl. 8

Obchodný podiel

(1) Jediný spoločník môže zmluvou vždy previesť svoj obchodný podiel na inú osobu.

(2) Na prevod obchodného podielu na inú osobu ani na iného spoločníka sa súhlas valného zhromaždenia spoločnosti (ďalej len „valné zhromaždenie“) nevyžaduje.

(3) Rozdelenie obchodného podielu sa nevylučuje.

(4) Obchodný podiel každého spoločníka – fyzickej osoby – sa dedí.

(5) Na obchodný podiel možno zriadiť záložné právo.

 

Čl. 9

Orgány spoločnosti

(1) Zakladateľ a jediný spoločník vytvára tieto orgány spoločnosti

a) valné zhromaždenie,

b) štatutárny orgán – konateľ.

(2) Dozorná rada spoločnosti sa pri založení spoločnosti nezriaďuje.

 

Čl. 10

Valné zhromaždenie

(1) Valné zhromaždenie je najvyšší orgán spoločnosti. Jeho pôsobnosť vykonáva jediný spoločník spôsobom podľa zákona. 2)

(2) Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí

a) vymenovanie a odvolanie konateľa,

b) odmeňovanie konateľa, prokuristu a tých vedúcich organizačných zložiek, ktoré sa zapisujú do obchodného registra, 3)

c) schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky vrátane rozhodovania o rozdelení zisku alebo úhrade strát,

d) ukladanie povinnosti spoločníkom vrátane jediného spoločníka prispieť na úhradu strát spoločnosti peňažným plnením nad výšku vkladu až do polovice základného imania, 4)

e) vyslovovanie súhlasu s poskytnutím úveru alebo obdobného plnenia, ktoré mu hospodársky zodpovedá, spoločnosti spoločníkom vrátane jediného spoločníka, konateľom, prokuristom, zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, vedúcim organizačnej zložky, tichým spoločníkom, osobou blízkou týmto osobám alebo osobou konajúcou na účet týchto osôb, 5)

f) kontrolovanie obchodných a účtovných kníh spoločnosti a ostatných dokladov spoločnosti,

g) rozhodovanie o zmene zakladateľskej listiny,

h) rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade,

i) rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene jej právnej formy,

j) rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku,

k) rozhodovanie alebo schvaľovanie ďalších otázok, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon alebo zakladateľská listina v iných jej ustanoveniach.

(3) Ak sa ďalej neustanovuje inak, valné zhromaždenie si môže vyhradiť rozhodovanie vecí, ktoré inak patria do pôsobnosti štatutárneho orgánu; 6) nemá však oprávnenie robiť právne úkony v mene spoločnosti.

(4) Konateľ, prokurista, každý vedúci organizačnej zložky spoločnosti, vedúci každého organizačného útvaru, vedúci každej prevádzkarne, každý zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, každý iný vedúci zamestnanec a každý zamestnanec sú povinní poskytovať valnému zhromaždeniu všetku potrebnú súčinnosť pri plnení pôsobnosti valného zhromaždenia – vrátane povinnosti osobne sa zúčastniť na zvolanom valnom zhromaždení alebo na rozhodovaní jediného spoločníka podľa odseku 5 písm. a), poskytnúť úplné a pravdivé údaje súvisiace s činnosťou spoločnosti, organizačných zložiek, organizačných útvarov a prevádzkarní a s hospodárskym stavom spoločnosti a nič v tejto súvislosti nezamlčať.

(5) V čase, kým má spoločnosť iba jediného spoločníka,

a) sa valné zhromaždenia ako také nekonajú; konaním valného zhromaždenia je v tomto prípade rozhodovanie robené jediným spoločníkom, ktorým vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia, 2)

b) ak tento jediný spoločník je súčasne konateľom,

1. nemá konateľ povinnosť zvolávať valné zhromaždenie 7) ani mimoriadne valné zhromaždenie v osobitnom prípade, 8) v ktorom prijme príslušné opatrenia 9) z vlastného podnetu,

2. valné zhromaždenie si nemôže vyhradiť rozhodovanie vecí, ktoré inak patria do pôsobnosti štatutárneho orgánu,6) ani obmedziť konateľské oprávnenie konateľa. 10)

 

Čl. 11

Štatutárny orgán

(1) Štatutárnym orgánom je jeden konateľ.

(2) Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne.

(3) Prvým konateľom spoločnosti je MUDr. Vladimír Hacek, narodený XXXXXXXX, štátny občan Slovenskej republiky, trvale bytom Krupina, Malinovského 873/7, PSČ 963 01, rodné číslo lXXXXXXX.

(4) Konateľ je samostatne oprávnený najmä

a) rozhodovať o obchodnom vedení spoločnosti, ktoré patrí do pôsobnosti konateľov,

b) konať v mene spoločnosti vo všetkých otázkach a týmto konaním spoločnosť zaväzovať,

c) robiť za spoločnosť ako zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch všetky právne úkony,

d) zriaďovať, pozmeňovať, zlučovať a zrušovať každú organizačnú zložku, každý organizačný útvar a každú prevádzkareň,

e) vymenúvať a odvolávať vedúceho každej organizačnej zložky, každého organizačného útvaru, každej prevádzkarne a každého vedúceho zamestnanca,

f) určovať a ukladať každému zo zamestnancov pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny,

g) zastupovať spoločnosť navonok, udeľovať plnomocenstvá na toto zastupovanie fyzickým osobám alebo právnickým osobám, dávať pokyny splnomocnencom, schvaľovať za spoločnosť prekročenia oprávnení plynúcich z plnomocenstva, oznamovať nesúhlas spoločnosti s prekročením oprávnení z príslušného plnomocenstva a všetky tieto plnomocenstvá za spoločnosť odvolávať,

h) disponovať so všetkými finančnými prostriedkami spoločnosti vrátane vlastných zdrojov financovania spoločnosti, cudzích zdrojov financovania spoločnosti a plnení nahradzujúcich vlastné zdroje financovania spoločnosti,

i) scudzovať nehnuteľnosti, zaťažovať ich a nakladať so všetkým hnuteľným a nehnuteľným majetkom spoločnosti,

j) vydávať, pozmeňovať a zrušovať všetky vnútorné predpisy,

k) udeľovať, pozmeňovať a odvolávať udelenú prokúru,

l) rozhodovať o vymenovaní a odvolaní prokuristu. 11)

(5) Ak je konateľ súčasne jediným spoločníkom, môže rozhodovať formou písomných rozhodnutí o všetkom, čo patrí do pôsobnosti štatutárneho orgánu a valného zhromaždenia; tieto písomné rozhodnutia musia spĺňať náležitosti ustanovené zákonom pre písomné rozhodnutia jediného spoločníka.. 2)

 

Čl. 12

Prokurista

(1) Prokurista má právo získavať od spoločnosti všetky informácie o jej aktuálnej hospodárskej a finančnej situácii; ak podrobnosti o uplatňovaní tohto práva neurčí vo vnútornom predpise štatutárny orgán, za praktické uplatňovanie tohto prokuristovho práva zodpovedá konateľ.

(2) Prokurista je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a jediného spoločníka, najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní a podpisovaní za spoločnosť zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu alebo ohroziť jej záujmy alebo záujmy jediného spoločníka, a pri výkone svojej pôsobnosti neuprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti.

(3) Za vykonávanie svojej pôsobnosti a za porušenie povinností pri tomto vykonávaní pôsobnosti zodpovedá prokurista spoločnosti; túto zodpovednosť za spoločnosť uplatňuje konateľ.

(4) Počas dočasnej neprítomnosti konateľa zastupuje ho prokurista, ktorý je na tento účel oprávnený a súčasne aj povinný robiť za spoločnosť všetky také právne úkony, ktoré neznesú odklad, alebo ak by ich neurobením alebo urobením v neskoršom čase hrozila spoločnosti, neprítomnému konateľovi alebo jedinému spoločníkovi najmä pre nebezpečenstvo z premeškania akákoľvek škoda alebo akákoľvek iná ujma na ich právach, alebo by im hrozil postih či akákoľvek iná sankcia vrátane hrozby zrušenia spoločnosti súdom, a v prípade konateľa tiež pokiaľ by mu hrozila povinnosť nahradiť spoločnosti škodu spôsobenú nekonaním alebo omeškaním konania; to neplatí iba  na robenie takých právnych úkonov, ktoré zákon donucovacím spôsobom zveruje do výlučnej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo valného zhromaždenia alebo ktoré nie sú súčasťou udelenej prokúry. 12)

(5) Ustanovenie odseku 4 sa použije nerozdielne tiež vtedy, ak konateľ zomrie alebo náhle a nečakane prestane alebo nemôže vykonávať svoju funkciu, nastanú účinky jeho odvolania z funkcie alebo vzdania sa tejto funkcie, alebo ak mu táto jeho funkcia zanikne z iného zákonom ustanoveného dôvodu. 13)

(6) Keď prokurista uplatňuje oprávnenia podľa odsekov 4 alebo 5, zanikajú všetky obmedzenia prokúry vnútornými pokynmi; 14) obnoviť ich možno iba novými vnútornými pokynmi. Ustanovenie odseku7 tým zostáva nedotknuté.

(7) Súčasťou oprávnení prokuristu podľa odsekov 4 a 5 nemôže byť oprávnenie rozhodovať o vymenovaní ako ani o odvolaní prokuristu, udelení prokúry, zmenách v už udelenej prokúre ani o jej odvolaní.

 

Čl. 13

Rozdelenie zisku

(1) Zo zisku spoločnosti sa najskôr splnia daňové povinnosti spoločnosti. Po ich splnení sa doplnení rezervný fond spoločnosti a doplnia sa prípadné ďalšie fondy spoločnosti, ktoré spoločnosť tvorí

a) podľa zákona alebo ktorých tvorba a použitie je zákonom ustanovené,

b) na základe vnútorného predpisu vydaného štatutárnym orgánom, písomným rozhodnutím konateľa alebo písomným rozhodnutím konateľa a jediného spoločníka, ak ide o také fondy spoločnosti, ktorých tvorba ani použitie nie je zákonom ustanovené.

(2) Ak to vyplynie z rozhodnutia valného zhromaždenia, patrí jedinému spoločníkovi celý čistý zisk alebo jeho časť v rozsahu a za podmienok podľa tohto rozhodnutia; tým zostáva nedotknuté právo valného zhromaždenia rozhodnúť, že čistý zisk, ktorý by inak patril jedinému spoločníkovi, sa mu nevyplatí, alebo sa celý tento čistý zisk alebo jeho časť použije na iné účely, než na plnenie  jedinému spoločníkovi, a to vrátane prípadného doplnenia fondov spoločnosti uvedených v odseku 1 písm. b).

 

Čl. 14

Zrušenie, zánik, zmena právnej formy, splynutie, zlúčenie a rozdelenie

(1) Spoločnosť

a) sa zrušuje:

1. rozhodnutím valného zhromaždenia, alebo

2. právoplatným rozhodnutím súdu o zrušení spoločnosti,

b) zaniká ku dňu právoplatnosti jej výmazu z obchodného registra.

(2) Pri zrušení spoločnosti s likvidáciou

a) má jediný spoločník nárok na celý likvidačný zostatok,

b) likvidáciu vykonáva konateľ ako likvidátor, ak súd právoplatne nerozhodne inak.

(3) Spoločnosť môže zmeniť svoju právnu formu na inú obchodnú spoločnosť, prípadne aj na družstvo, alebo sa rozdeliť; o zmene právnej formy spoločnosti a o tomto rozdelení rozhoduje valné zhromaždenie.

(4) Spoločnosť sa môže zlúčiť alebo splynúť s inou právnickou osobou spôsobom podľa zákona; to platí nerozdielne tiež na cezhraničné zlúčenie alebo cezhraničné splynutie spoločností.

 

Čl. 15

Predpokladané náklady a poskytnuté výhody

(1) Predpokladané náklady so založením a vznikom spoločnosti sú do 1 000 euro.

(2) Osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnení na jej činnosť neboli poskytnuté žiadne výhody.

 

Čl. 16

Spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Právne vzťahy týkajúce sa spoločnosti neupravené zakladateľskou listinou spravujú sa alebo budú sa spravovať vnútornými predpismi, písomnými rozhodnutiami konateľa, písomnými rozhodnutiami vydanými podľa čl. 11 ods. 5 ako aj prípadnými vykonávacími vnútornými predpismi vydanými podľa čl. 3 ods. 3. Vo všetkých ostatných otázkach sa tieto vzťahy spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

(2) Ak sa niektoré ustanovenie zakladateľskej listiny stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to ostatných ustanovení zakladateľskej listiny, ktoré zostávajú naďalej platné aj účinné. Valné zhromaždenie v takom prípade nahradí neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým.

(3) Zakladateľská listina ako celok a každé jedno z jej ustanovení je slobodným, vážnym, určitým a zrozumiteľným prejavom  slobodnej vôle zakladateľa a jediného spoločníka.

 

 

MUDr. Vladimír Hacek, jediný spoločník spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

Tento dokument bol podpísaný zaručeným elektronickým podpisom (ZEP).

___________________________________

Poznámky pod čiarou:

1) § 123 ods. 3 Obchodného zákonníka.

2) § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka.

3) § 9 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka.

4) § 121 ods. 1 Obchodného zákonníka.

5) § 121 ods. 2 Obchodného zákonníka.

6) § 125 ods. 3 Obchodného zákonníka.

7) § 128 ods. 1 Obchodného zákonníka.

8) § 128 ods. 2 Obchodného zákonníka.

9) § 128 ods. 2 v spojitosti s § 193 ods. 2 Obchodného zákonníka.

10) § 133 ods. 3 Obchodného zákonníka.

11) § 125 ods. 2 Obchodného zákonníka.

12) § 14 ods. 2 Obchodného zákonníka.

13) § 6 ods. 1 až 3 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, § 13a Obchodného zákonníka, § 74a ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 61 ods. 10 Trestného zákona.

14) § 14 ods. 3 Obchodného zákonníka.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

6. august 2016