Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii.

3

ÚPLNÉ ZNENIE

Dekrét o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.

Konateľ spoločnosti Hont Medik s.r.o. vyhlasuje úplné znenie dekrétu č. 53/2012 Sp.

o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o., ako vyplýva zo zmien a z doplnkov vykonaných

dekrétom č. 8/2013 Sp., dekrétom č. 33/2013 Sp. a dekrétom č. 2/2016 Sp.

 

DEKRÉT

o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.

           

Podľa § 134 Obchodného zákonníka, čl. 3 a čl. 11 ods. 4 písm. g) Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení platnom od 29. mája 2015 (ďalej len „zakladateľská listina“) vydávam ako vnútorný predpis spoločnosti Hont Medik s.r.o. tento dekrét:

 

§ 1

Predmet úpravy

Týmto dekrétom sa

a) ustanovujú pravidlá vyhlasovania zakladateľskej listiny, vnútropodnikových predpisov, rozhodnutí orgánov obchodnej spoločnosti Hont Medik (ďalej len „podnik“), ako aj niektorých ďalších textov vo verejnom podnikovom informačnom systéme:

1. v elektronickej forme na osobitnom webovom sídle podniku,

2. v písomnej forme,

b) vymedzujú práva a povinnosti orgánov podniku, fyzických osôb oprávnených konať v mene podniku alebo za podnik a zamestnancov podniku (ďalej len „zamestnanec“) súvisiace s vyhlasovaním,

c) určujú niektoré ďalšie skutočnosti súvisiace s vyhlasovaním.

 

§ 2

Prechod práv a webové sídlo Spravodajcu

(1) Z doterajšieho Spravodajcu Hont Medik s.r.o. zriaďuje sa Spravodajca Hont Medik s.r.o. podľa tohto dekrétu (ďalej len „Spravodajca“).

(2) Zriaďuje sa osobitné webové sídlo podniku určené pre vyhlasovanie (ďalej len „webové sídlo Spravodajcu“), a to na doméne www.hmpodnikovyvestnik.eu.

 

§ 3

Právne dokumenty a vnútropodnikové predpisy

(1) V Spravodajcovi sa

a) vyhlasuje zverejnením plného znenia zakladateľská listina,

b) vyhlasujú zverejnením plného znenia:

1. rozhodnutia o zmene zakladateľskej listiny, ako aj dôsledkom ktorých je zmena zakladateľskej listiny,

2. vyhotovené úplné znenia zakladateľskej listiny,

3. podnikové poriadky, rozhodnutia o ich zmene a ich vyhotovené úplné znenia,

4. dekréty, ak neobsahujú žiadnu konkrétnu utajovanú skutočnosť do takej miery, že by ju činili verejne prístupnou, ich novelizácie a ich vyhotovené úplné znenia,

5. rozhodnutia valného zhromaždenia podniku (ďalej len „valné zhromaždenie“), ak valné zhromaždenie rozhodne, že sa majú takto vyhlásiť, alebo ak takéto ich vyhlásenie vyplýva alebo vyplynie z osobitného dekrétu, podnikového poriadku alebo z iného vnútropodnikového predpisu,

6. rozhodnutia štatutárneho orgánu podniku (ďalej len „štatutárny orgán“), o ktorých štatutárny orgán rozhodne, že sa majú takto vyhlásiť, alebo ak takéto ich vyhlásenie vyplýva alebo vyplynie z osobitného dekrétu, podnikového poriadku alebo z iného vnútropodnikového predpisu,

7. rozhodnutia konateľa podniku (ďalej len „konateľ“), o ktorých konateľ alebo štatutárny orgán rozhodne, že sa majú takto vyhlásiť, alebo ak takéto ich vyhlásenie vyplýva alebo vyplynie z osobitného dekrétu, podnikového poriadku alebo z iného vnútropodnikového predpisu,

8. ďalšie texty, o ktorých valné zhromaždenie alebo štatutárny orgán alebo konateľ rozhodnú, že sa majú takto vyhlásiť, alebo ak takéto ich vyhlásenie vyplýva alebo vyplynie z osobitného dekrétu, podnikového poriadku alebo z iného vnútropodnikového predpisu,

c) vyhlasujú formou oznámenia o ich prijatí alebo vydaní:

1. dekréty, ak obsahujú konkrétnu utajovanú skutočnosť do takej miery, že ju činila verejne prístupnou, ich novelizácie a ich vyhotovené úplné znenia,

2. ďalšie vnútropodnikové predpisy, o ktorých to vyplynie z podnikového poriadku, iného  vnútropodnikového predpisu alebo aj z rozhodnutia orgánu podniku,

3. rozhodnutia valného zhromaždenia podniku, ak valné zhromaždenie rozhodne, že sa majú takto vyhlásiť,

4. rozhodnutia štatutárneho orgánu, o ktorých štatutárny orgán rozhodne, že sa majú takto vyhlásiť,

5. rozhodnutia konateľa, o ktorých konateľ alebo štatutárny orgán rozhodne, že sa majú takto vyhlásiť,

6. texty, o ktorých valné zhromaždenie alebo štatutárny orgán alebo konateľ rozhodnú, že sa majú takto vyhlásiť, alebo ak takéto ich vyhlásenie vyplýva alebo vyplynie z osobitného dekrétu, podnikového poriadku alebo z iného vnútropodnikového predpisu.

(2) V Spravodajcovi sa napokon vyhlasujú oznámenie konateľa o oprave tlačovej chyby a vykonávacie predpisy (§ 3a).

 

§ 3a

Vykonávacie predpisy

(1) V Spravodajcovi sa vyhlasujú vykonávacie predpisy vydané na základe splnomocňovacieho ustanovenia obsiahnutého vo vnútropodnikovom predpise vydanom štatutárnym orgánom alebo v rozhodnutí štatutárneho orgánu.

(2) Ak forma vyhlásenia vykonávacieho predpisu nevyplýva z vnútropodnikového predpisu vydaného štatutárnym orgánom alebo z rozhodnutia štatutárneho orgánu, rozhodne o tejto forme vyhlásenia konateľ.

 

§ 4

Platnosť a účinnosť

(1) Zakladateľská listina, rozhodnutia o jej zmene, rozhodnutia, ktorých dôsledkom je aj zmena zakladateľskej listiny, vyhotovené úplné znenia zakladateľskej listiny, rozhodnutia valného zhromaždenia o dobrovoľnom zrušení podniku a o zrušení rozhodnutia o zrušení podniku nadobúdajú platnosť aj účinnosť dňom vyhlásenia.

(2) Iné vnútropodnikové predpisy, než zakladateľská listina a iné rozhodnutia orgánov podniku, než uvedené v odseku 1, nadobúdajú

a) platnosť dňom ich vyhlásenia,

b) účinnosť ôsmym dňom po ich vyhlásení, ak nie je účinnosť ustanovená neskorším dňom, kedy nadobúdajú účinnosť až týmto neskorším dňom.

(3) Oznámenia konateľa o oprave tlačovej chyby nadobúdajú platnosť aj účinnosť dňom vyhlásenia.

(4) Ak to vyžaduje naliehavý záujem podniku, možno výnimočne v prípade uvedenom v odseku 2 ustanoviť skorší začiatok účinnosti, najskôr však dňom vyhlásenia.

 

§ 5

Pravidla pre vydávanie Spravodajcu

(1) Spravodajca sa vydáva v štátnom slovenskom jazyku. Vydavateľom Spravodajcu je podnik.

(2) Dňom vyhlásenia je deň uvedený na webovej stránke v pätovej časti vyhláseného textu ako deň zverejnenia príslušného textu; tento deň musí byť totožný s dňom vydania Spravodajcu v písomnej forme.

(3) Zakladajúce právne dokumenty, vnútropodnikové predpisy, oznámenia o oprave tlačových chýb, úplné vyhotovené znenia a ostatné texty sa pri vyhlasovaní číslujú od začiatku kalendárneho roku poradovými číslami v súvislom rade, ktorý sa uzatvára koncom každého kalendárneho roka.

(4) Názov "Spravodajca Hont Medik s.r.o." možno používať iba pre označenie Spravodajcu podľa tohto dekrétu.

(5) Pri citácii textov vyhlásených v Spravodajcovi používa sa skratka "Sp.".

(6) Za doručovanie písomnej formy vydaného Spravodajcu a zabezpečovanie jeho prístupnosti zodpovedá prokurista podniku (ďalej len „prokurista“).

(7) Vyhlasovanie riadi a o ňom rozhoduje konateľ.

(8) Ak sa zistí rozdiel medzi textom predaným k vyhláseniu a vyhláseným textom, vyhlási konateľ po tomto zistení neodkladne opravu tlačovej chyby.

 

§ 5a

Podpisovanie vyhlasovaných textov

(1) Na podpisovanie vyhlasovaných textov je oprávnený ten, kto je zo zákona, zakladateľskej listiny, určenia vo vnútropodnikovom predpise alebo v rozhodnutí štatutárneho orgánu oprávnený schváliť príslušný vyhlasovaný text (ďalej len „oprávnená osoba“).

(2) Písomná forma Spravodajcu vyžaduje po jeho vydaní podpísanie každého vyhláseného textu vlastnoručným podpisom oprávnenej osoby; vyhlásený text sa podpisuje pod posledným normatívnym ustanovením, pričom prípadné prílohy sa osobitne nepodpisujú.

(3) Ak zákon ustanovuje pre konkrétny vyhlasovaný text povinnosť jeho podpísania úradne osvedčeným vlastnoručným podpisom oprávnenej osoby, každý rovnopis písomného vydania Spravodajcu musí obsahovať takýto úradne osvedčený podpis.

(4) Ak oprávnená osoba disponuje zaručeným elektronickým podpisom, môže miesto vlastnoručného podpisu ako aj namiesto úradne osvedčeného vlastnoručného podpisu použiť zaručený elektronický podpis.

(5) Náklady za úradné osvedčenie vlastnoručného podpisu oprávnenej osoby ako aj na softvér určený na podpisovanie vyhlasovaných textov zaručeným elektronickým podpisom znáša podnik. Ak vzniknú oprávnenej osobe, podnik jej ich na základe predloženia príslušných účtovných dokladov nahradí.

(6) Skutočnosť, že vyhlásený text bol autorizovaný

a)  vlastnoručným podpisom oprávnenej osoby, sa v elektronickej forme Spravodajcu uvádza za menom a priezviskom oprávnenej osoby skratkou „v. r.“,

b) úradne osvedčeným vlastnoručným podpisom oprávnenej osoby, sa v elektronickej podobe Spravodajcu uvádza za menom a priezviskom oprávnenej osoby skratkou „v. r. – ÚOP“,

c) zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby, sa v tak v elektronickej forme ako aj v písomnej forme Spravodajcu uvádza pod menom a priezviskom oprávnenej osoby textom „Tento dokument bol podpísaný zaručeným elektronickým podpisom (ZEP)“.

(7) V prípade, ak oprávnená osoba použije na podpísanie vyhlasovaného textu zaručený elektronický podpis, podnik je povinný archivovať takto podpísaný vyhlásený text na elektronickom médiu počas doby podľa platného registratúrneho plánu podniku.

 

§ 6

Spoločné a prechodné ustanovenia

(1) O rozvrhnutí webových stránok webového sídla Spravodajcu rozhoduje konateľ tak, aby bolo toto rozvrhnutie prehľadné a bolo možné sa v ňom ľahko orientovať; to platí primerane aj pre rozvrhnutie stránok písomnej formy Spravodajcu.

(2) Každý zamestnanec je povinný v pracovnom čase oboznamovať sa s textami vyhlásenými v Spravodajcovi, pričom je oprávnený za týmto účelom využívať výpočtovú techniku vlastnenú podnikom vrátane zabezpečeného širokopásmového pripojenia na internet.

(3) Ak zákon ustanovuje, aby podnik povinne zabezpečil pre niektorý vyhlasovaný text jeho prístupnosť alebo oboznámenie sa s ním, podnik to zabezpečuje prostredníctvom Spravodajcu, za čo v prípade písomnej formy Spravodajcu zodpovedá prokurista.

(4) Pri vydávaní Spravodajcu sa používa podnikový znak a podniková pečať. Konateľ môže rozhodnúť, že sa pri vydávaní Spravodajcu v elektronickej forme použije aj osobitné logo alebo iný grafický prvok.

(5) Na rozhodovanie podľa tohto dekrétu sa nepoužije rozhodovací poriadok podniku. Rozhodnutia konateľa týkajúce sa vydávania Spravodajcu sú konečné, vykonateľné a nemožno voči nim podávať žiadne odvolania.

(6) Rovnopis každého vydaného Spravodajcu v písomnej forme podnik povinne doručuje do vlastných rúk každému zo zamestnancov. Toto doručovanie sa spravuje Zákonníkom práce, pričom za neho zodpovedá prokurista.

(7) Spravodajca vydávaný podľa doterajších predpisov považuje sa za Spravodajcu vydávaného podľa tohto dekrétu. Základné právne dokumenty, vnútropodnikové predpisy, rozhodnutia orgánov podniku a ostatné texty vyhlásené v Spravodajcovi podľa doterajších právnych predpisov, ak sú platné ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto dekrétu, považujú sa za právne dokumenty, vnútropodnikové predpisy, rozhodnutia orgánov podniku a ostatné texty vyhlásené podľa tohto dekrétu.

(8) Číselný rad, ktorým sa podľa § 5 ods. 3 číslujú vyhlasované texty, pokračuje v roku 2012 prvým nasledujúcim číslom po poslednom čísle, ktorým sa očísloval posledný text vyhlásený v Spravodajcovi predo dňom nadobudnutia účinnosti tohto dekrétu. Tento číselný rad sa uzatvorí 31. decembra 2012.

 

§ 6a

Spoločné ustanovenia k úpravám účinným od 22. júla 2016

(1) Ak sa v tomto dekréte alebo v akomkoľvek inom vnútropodnikovom predpise či rozhodnutí orgánu podniku uvádza pojem „dekrét“ v každom tvare, myslí sa ním „vnútropodnikový predpis vydaný štatutárnym orgánom“ v príslušnom tvare.

(2) Ustanovením odseku 1 zostáva nedotknuté oprávnenie štatutárneho orgánu označiť ním vydávaný vnútropodnikový predpis ako „dekrét“.

 

§ 7

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa ústredný predpis č. 30/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.

 

§ 8

Účinnosť

Tento dekrét nadobudol účinnosť 20. decembra 2012.

Dekrét č. 8/2013 Sp. nadobudol účinnosť 1. februára 2013.

Dekrét č. 33/2013 Sp. nadobudol účinnosť 6. mája 2013.

Dekrét č. 2/2016 Sp. nadobudol účinnosť 22. júla 2016.

 

 

 

MUDr. Vladimír Hacek

Tento dokument bol podpísaný zaručeným elektronickým podpisom (ZEP).

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

22. júl 2016