Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii.

2

DEKRÉT

z 21. júla 2016,

ktorým sa novelizuje dekrét č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi

Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov

 

            Podľa § 134 Obchodného zákonníka, čl. 3 a čl. 11 ods. 4 písm. g) Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení platnom od 29. mája 2015 vydávam ako vnútorný predpis spoločnosti Hont Medik s.r.o. tento dekrét:

 

Čl. I

Dekrét č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení dekrétu č. 8/2013 Sp. a dekrétu č. 33/2013 Sp. sa mení a dopĺňa (novelizuje) takto:

 

 1. Uvádzacia veta znie:

„Podľa § 134 Obchodného zákonníka, čl. 3 a čl. 11 ods. 4 písm. g) Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení platnom od 29. mája 2015 (ďalej len „zakladateľská listina“) vydávam ako vnútorný predpis spoločnosti Hont Medik s.r.o. tento dekrét:“.

 

 1. V § 1 v písm. a) sa vypúšťajú slová „stanov, iných“.

 

 1. V § 1 v písm. b) sa za slová „orgánov podniku“ dopĺňajú slová „fyzických osôb oprávnených konať v mene podniku alebo za podnik“.

 

 1. V § 3 v ods. 1 v písm. b) sa vypúšťa tretí bod. Doterajší štvrtý až deviaty bod sa označujú ako tretí až ôsmy bod.

 

 1. V § 3 v ods. 2 sa na koniec dopĺňajú slová „a vykonávacie predpisy (§ 3a)“.

 

 1. Za § 3 vkladá sa nový § 3a, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

㤠3a

Vykonávacie predpisy

(1) V Spravodajcovi sa vyhlasujú vykonávacie predpisy vydané na základe splnomocňovacieho ustanovenia obsiahnutého vo vnútropodnikovom predpise vydanom štatutárnym orgánom alebo v rozhodnutí štatutárneho orgánu.

(2) Ak forma vyhlásenia vykonávacieho predpisu nevyplýva z vnútropodnikového predpisu vydaného štatutárnym orgánom alebo z rozhodnutia štatutárneho orgánu, rozhodne o tejto forme vyhlásenia konateľ.“.

 

 1. V § 4 v ods. 1 sa vypúšťajú slová „rozhodnutia o zmene stanov, vyhotovené úplné znenia stanov,“.

 

 1. V § 4 v ods. 2 sa slovo „stanovy“ nahrádza slovami „zakladateľská listina“.

 

 1. V § 5 odsek 6 znie:

„(6) Za doručovanie písomnej formy vydaného Spravodajcu a zabezpečovanie jeho dostupnosti zodpovedá prokurista podniku (ďalej len „prokurista“).“.

 

 1. Za § 5 vkladá sa nový § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

㤠5a

Podpisovanie vyhlasovaných textov

(1) Na podpisovanie vyhlasovaných textov je oprávnený ten, kto je zo zákona, zakladateľskej listiny, určenia vo vnútropodnikovom predpise alebo v rozhodnutí štatutárneho orgánu oprávnený schváliť príslušný vyhlasovaný text (ďalej len „oprávnená osoba“).

(2) Písomná forma Spravodajcu vyžaduje po jeho vydaní podpísanie každého vyhláseného textu vlastnoručným podpisom oprávnenej osoby; vyhlásený text sa podpisuje pod posledným normatívnym ustanovením, pričom prípadné prílohy sa osobitne nepodpisujú.

(3) Ak zákon ustanovuje pre konkrétny vyhlasovaný text povinnosť jeho podpísania úradne osvedčeným vlastnoručným podpisom oprávnenej osoby, každý rovnopis písomného vydania Spravodajcu musí obsahovať takýto úradne osvedčený podpis.

(4) Ak oprávnená osoba disponuje zaručeným elektronickým podpisom, môže miesto vlastnoručného podpisu ako aj namiesto úradne osvedčeného vlastnoručného podpisu použiť zaručený elektronický podpis.

(5) Náklady za úradné osvedčenie vlastnoručného podpisu oprávnenej osoby ako aj na softvér určený na podpisovanie vyhlasovaných textov zaručeným elektronickým podpisom znáša podnik. Ak vzniknú oprávnenej osobe, podnik jej ich na základe predloženia príslušných účtovných dokladov nahradí.

(6) Skutočnosť, že vyhlásený text bol autorizovaný

a) vlastnoručným podpisom oprávnenej osoby, sa v elektronickej forme Spravodajcu uvádza za menom a priezviskom oprávnenej osoby skratkou „v. r.“,

b) úradne osvedčeným vlastnoručným podpisom oprávnenej osoby, sa v elektronickej podobe Spravodajcu uvádza za menom a priezviskom oprávnenej osoby skratkou „v. r. – ÚOP“,

c) zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby, sa tak v elektronickej forme ako aj v písomnej forme Spravodajcu uvádza pod menom a priezviskom oprávnenej osoby textom „Tento dokument bol podpísaný zaručeným elektronickým podpisom (ZEP)“.

(7) V prípade, ak oprávnená osoba použije na podpísanie vyhlasovaného textu zaručený elektronický podpis, podnik je povinný archivovať takto podpísaný vyhlásený text na elektronickom médiu počas doby podľa platného registratúrneho plánu podniku.“.

 

 1. V § 6 ods. 3 až 4 znejú:

„(3)Ak zákon ustanovuje, aby podnik povinne zabezpečil pre niektorý vyhlasovaný text jeho prístupnosť alebo oboznámenie sa s ním, podnik to zabezpečuje prostredníctvom Spravodajcu, za čo v prípade písomnej formy Spravodajcu zodpovedá prokurista.

(4) Pri vydávaní Spravodajcu sa používa podnikový znak a podniková pečať. Konateľ môže rozhodnúť, že sa pri vydávaní Spravodajcu v elektronickej forme použije aj osobitné logo alebo iný grafický prvok.“.

Doterajšie odseky 3 a 4 označujú sa ako odseky 5 a 6.

 

 1. V § 6 ods. 5 a 6 znejú:

„(5) Na rozhodovanie podľa tohto dekrétu sa nepoužije rozhodovací poriadok podniku. Rozhodnutia konateľa týkajúce sa vydávania Spravodajcu sú konečné, vykonateľné a nemožno voči nim podávať žiadne odvolania.

(6) Rovnopis každého vydaného Spravodajcu v písomnej forme podnik povinne doručuje do vlastných rúk každému zo zamestnancov. Toto doručovanie sa spravuje Zákonníkom práce, pričom za neho zodpovedá prokurista.“

Doterajšie odseky 5 a 6 označujú sa ako odseky 7 a 8.

 

 1. Za § 6 vkladá sa nový § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

㤠6a

Spoločné ustanovenia k úpravám účinným od 22. júla 2016

(1) Ak sa v tomto dekréte alebo v akomkoľvek inom vnútropodnikovom predpise či rozhodnutí orgánu podniku uvádza pojem „dekrét“ v každom tvare, myslí sa ním „vnútropodnikový predpis vydaný štatutárnym orgánom“ v príslušnom tvare.

(2) Ustanovením odseku 1 zostáva nedotknuté oprávnenie štatutárneho orgánu označiť ním vydávaný vnútropodnikový predpis ako „dekrét“.“.

 

Čl. II

Tento dekrét sa povinne vyhlási v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. plným znením.

 

Čl. III

            Konateľ spoločnosti Hont Medik s.r.o. sa splnomocňuje, aby v lehote do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto dekrétu vyhlásil Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. úplné znenie dekrétu č. 53/2012 Sp., ako vyplýva zo zmien a z doplnkov vykonaných dekrétom č. 8/2013 Sp., dekrétom č. 33/2013 Sp. a týmto dekrétom.

 

Čl. IV

            Tento dekrét nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

 

 

MUDr. Vladimír Hacek

Tento dokument bol podpísaný zaručeným elektronickým podpisom (ZEP).

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

22. júl 2016