Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii.

1

PÍSOMNÉ ROZHODNUTIE

jediného spoločníka

z 28. júna 2016 (č. 286/2016 - Z4)

o schválení zostavenej riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti Hont Medik s.r.o. za rok 2015

 

Jediný spoločník obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. so sídlom v Krupine, Malinovského 873/7, PSČ 963 01, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele Sro, vložka č. 8812/S, IČO 36 622 371, vykonávajúc pôsobnosť valného zhromaždenia v zmysle ustanovení § 125 ods. 1 písm. b) a § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka prijal toto písomné rozhodnutie:

  • schvaľuje sa riadna individuálna účtovná závierka spoločnosti Hont Medik s.r.o. tak, ako bola zostavená dňa 19.3.2016;
  • toto rozhodnutie sa priloží k písomnému oznámeniu štatutárneho orgánu spoločnosti Hont Medik s.r.o. na založenie do Zbierky listín Obchodného registra k registrovému zápisu spoločnosti Hont Medik s.r.o.;
  • toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňa 28.6.2016.

V Krupine dňa 28.6.2016

MUDr. Vladimír Hacek, v. r. - zaručený elektronický podpis (ZEP)

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

28. jún 2016