Overenie pravosti a platnosti kvalifikovaného elektronického podpisu (QES) možno po stiahnutí dokumentov vo formáte PDF deklarujúcom kompatibilitu so štandardom PDF/A-1a - a následom využití napríklad bezplatnej služby dostupnej na tejto webovej stránke (na tomto webovom odkaze): ZEP bez hraníc.

Sťahovanie dokumentov je určené výlučne pre vyššie uvedené overovania. Nesmie sa ním neoprávnene zasiahnuť do autorských práv spoločnosti Hont Medik s.r.o. k symbolom, ku grafických prvkom, k logám a iným dielam objektívne vyjadreným v zmyslovo vnímateľnej podobe obsiahnutým v dokumentoch vo formáte PDF - určených iba na predmetné overovanie.

Rocnik 2016