Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Za záväzný obsah sa do prípadného zverejnenia tohto dokumentu podľa § 6b ods. 1 dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov (konsolidované znenie č. 10/2016 Sp.) pokladá iba tento dokument obsiahnutý v písomnom vydaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

Časová verzia platná od 29. mája 2015 do 5. augusta 2016. Zmena podľa PR JS č. 4/2016 Sp.

Časová verzia platná od 6. augusta 2016 do 29. augusta 2016 - sa nachádza č. 5/2016 Sp.

Časová verzia platná od 30. augusta 2016 sa nachádza v č. 7/2016 Sp.

7

ÚPLNÉ VYHOTOVENÉ ZNENIE

Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. z 29. mája 2015

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

(1) Obchodné meno spoločnosti znie: Hont Medik s.r.o.

(2) Právnou formou spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným podľa § 105 až 153 Obchodného zákonníka.

(3) Sídlom spoločnosti je: Malinovského 873/7, Krupina 963 01.

(4) Spoločnosť

a) sa zakladá na dobu neurčitú a za účelom podnikania,

b) vzniká dňom, ku ktorému ju registrový súd zapíše do obchodného registra.

 

Čl. 2

Vnútorná organizácia spoločnosti

(1) Vnútorná organizácia spoločnosti a organizácia riadenia spoločnosti patrí do výlučnej pôsobnosti spoločnosti.

(2) Ak zákon neustanovuje niečo iné, oprávneným a príslušným na všetko rozhodovanie o vnútornej organizácii spoločnosti a organizácii riadenia spoločnosti je štatutárny orgán spoločnosti (ďalej len „štatutárny orgán“).

(3) Ustanovením odseku 2 zostávajú nedotknuté oprávnenia fyzických osôb vyplývajúce im zo zákona, zakladateľskej listiny, z určenia vo vnútornom predpise spoločnosti (ďalej len „vnútorný predpis“), z ich zapísania do obchodného registra k registrovému zápisu spoločnosti, z poverenia spoločnosťou alebo na základe splnomocnenia daného im spoločnosťou rozhodovať na úseku vnútornej organizácie spoločnosti alebo organizácie riadenia spoločnosti vrátane oprávnení robiť na tomto úseku právne úkony spoločnosti a iné úkony spoločnosti v mene spoločnosti alebo za spoločnosť.

 

Čl. 3

Vnútorné predpisy a rozhodnutia

(1) Spoločnosť vydáva vnútorné predpisy, ktorými upravuje záležitosti týkajúce sa vnútorných pomerov v spoločnosti, prípadne ktoré vydáva tiež za účelom vykonania (bližšej konkretizácie) ustanovení zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov a zakladateľskej listiny.

(2) Štatutárny orgán spoločnosti (ďalej len „štatutárny orgán“)

a) sa splnomocňuje vydávať, pozmeňovať a zrušovať všetky vnútorné predpisy,

b) môže vo vnútornom predpise alebo aj formou písomného rozhodnutia konateľa spoločnosti (ďalej len „konateľ“):

1. upravovať všetky záležitosti týkajúce sa spoločnosti doposiaľ neupravené zákonom, iným všeobecne záväzným právnym predpisom ani zakladateľskou listinou,

2. bližšie konkretizovať ustanovenia zákonov, iných všeobecne záväzných predpisov ako aj zakladateľskej listiny podľa osobitných či meniacich sa podmienok spoločnosti.

(3) Valné zhromaždenie spoločnosti (ďalej len „valné zhromaždenie“) si môže vyhradiť rozhodovanie na úseku vydávania vnútorných predpisov inak patriace do pôsobnosti štatutárneho orgánu; to neplatí, pokiaľ spoločnosť má alebo začne mať iba jediného spoločníka spoločnosti (ďalej len „jediný spoločník“), ktorý je súčasne konateľom.

(4) Ustanovením vo vnútornom predpise alebo v písomnom rozhodnutí konateľa možno splnomocniť prokuristu alebo aj zamestnanca spoločnosti (ďalej len „zamestnanec“), aby za účelom vykonania (bližšej konkretizácie ustanovení) zákona, iného všeobecne záväzného predpisu, zakladateľskej listiny, vnútorného predpisu vydaného štatutárnym orgánom alebo písomného rozhodnutia konateľa vydal vnútorný predpis.

(5) Každý vnútorný predpis vydaný podľa odseku 4 prokuristom alebo zamestnancom možno pozmeniť a zrušiť iným vnútorným predpisom vydaným prokuristom alebo tým zamestnancom, ktorý vydal pôvodný vnútorný predpis, pričom vždy vnútorným predpisom vydaným štatutárnym orgánom ako aj písomným rozhodnutím konateľa.

(6) Vo vnútornom predpise vydanom štatutárnym orgánom možno sa odchýliť od ustanovení zákona alebo iného všeobecne záväzného predpisu, ak to tento zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis pripúšťa, umožňuje alebo nezakazuje. To platí nerozdielne aj na písomné rozhodnutie konateľa a primerane na vykonávací vnútorný predpis vydaný podľa odseku 4.

 

Čl. 4

Predmety podnikania (činnosti)

Predmetmi podnikania (činnosti) spoločnosti sú

a) dopravná zdravotná služba,

b) prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,

c) opatrovateľská činnosť mimo zdravotných výkonov,

d) sprostredkovanie obchodu, služieb, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností a v rozsahu živnostenského oprávnenia,

e) rozpočtovanie a kalkulovanie cien a prác v oblasti obchodu, služieb, výroby a dopravy v rozsahu voľných živností,

f) organizovanie porád, seminárov, školení v rozsahu voľných živností,

g) sprostredkovanie – právnych osôb oprávnených poskytovať poradenstvo – leasingových zmlúv,

h) vykonávanie školení v oblasti poskytovania prvej pomoci,

i) vydávanie propagačných materiálov,

j) ubytovacie služby v rozsahu voľných živností,

k) predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál,

l) poskytovanie dátových služieb – internetová čitáreň,

m) spracovanie údajov,

n) reklamná a propagačná činnosť spojená s inzerciou,

o) osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby,

p) kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností,

q) kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností,

r) kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb),

s) prekladateľské a tlmočnícke služby,

t) prenájom strojov a zariadení zdravotníckej povahy,

u) prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku vrátane bytového hospodárstva spojené s poskytovaním iných než základných služieb – upratovacie a čistiace služby,

v) upratovacie a čistiace práce,

w) usporadúvanie kultúrnych a športových podujatí,

x) prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia, druh: ambulancia; odborné zameranie: psychiatria.

 

Čl. 5

Zakladateľ a spoločník pri založení spoločnosti

Zakladateľom a jediným spoločníkom je MUDr. Vladimír Hacek, narodený XXXXXXXX, trvale bytom Krupina, Malinovského 873/7, PSČ 963 01, štátny občan Slovenskej republiky, rodné číslo XXXXXXXX.

 

Čl. 6

Základné imanie a vklady spoločníkov

(1) Základné imanie spoločnosti je peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných i nepeňažných vkladov spoločníka.

(2) Základné imanie spoločnosti

a) je 6 639 euro,

b) tvorí peňažný vklad spoločníka do spoločnosti vo výške 6 639 euro (ďalej len „peňažný vklad“).

(3) Spoločník je povinný splatiť peňažný vklad v plnej výške pred zápisom spoločnosti do obchodného registra.

(4) Za správcu vkladov sa určuje MUDr. Vladimír Hacek, narodený XXXXXXXX, štátny občan Slovenskej republiky, trvale bytom Krupina, Malinovského 873/7, PSČ 963 01, rodné číslo XXXXXXXX.

 

Čl. 7

Rezervný fond

(1) Rezervný fond je spoločnosť povinná vytvoriť z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom po prvý raz zisk vytvorí – vo výške najmenej 5 % z čistého zisku, nie však viac ako 10 % základného imania.

(2) Rezervný fond sa povinne ročne dopĺňa o 5 % z čistého zisku spoločnosti, vyčísleného v ročnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky 10 % základného imania.

 

Čl. 8

Obchodný podiel

(1) Jediný spoločník môže zmluvou vždy previesť svoj obchodný podiel na inú osobu.

(2) Na prevod obchodného podielu na inú osobu alebo aj na iného spoločníka nevyžaduje sa zakladateľskou listinou ani súhlas valného zhromaždenia ako ani splnenie žiadnej inej podmienky.

(3) Rozdelenie obchodného podielu je prípustné.

(4) Obchodný podiel každého spoločníka fyzickej osoby sa dedí.

(5) Na obchodný podiel možno zriadiť záložné právo.

 

Čl. 9

Orgány spoločnosti

(1) Zakladateľ a jediný spoločník vytvára tieto orgány spoločnosti

a) valné zhromaždenie,

b) štatutárny orgán – konateľ.

(2)  Dozorná rada spoločnosti sa pri založení spoločnosti nezriaďuje.

 

Čl. 10

Valné zhromaždenie

(1) Valné zhromaždenie je najvyšší orgán spoločnosti.

(2) Pôsobnosť valného zhromaždenia vykonáva jediný spoločník spôsobom podľa zákona.

(3) Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí

a) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov,

b) schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky vrátane rozhodovania o rozdelení zisku alebo úhrade strát,

c) rozhodovanie o:

1. zmene zakladateľskej listiny,

2. zvýšení alebo znížení základného imania a o nepeňažnom vklade,

3. zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy,

4. schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku,

5. ďalších otázkach, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon alebo zakladateľská listina v iných jej ustanoveniach.

(4) V čase, kým má spoločnosť iba jediného spoločníka,

a) sa valné zhromaždenia ako také nekonajú; konaním valného zhromaždenia je v tomto prípade rozhodovanie robené jediným spoločníkom, ktorým vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia,

b) ak tento jediný spoločník je súčasne konateľom, valné zhromaždenie nemôže si vyhradiť si rozhodovanie vecí, ktoré inak patria do pôsobnosti štatutárneho orgánu ani obmedziť konateľské oprávnenia konateľa.

(5) Ak o to jediný spoločník požiada, je rozhodovania podľa odseku 4 písm. a) povinný zúčastniť sa osobne prokurista, vedúci každej organizačnej zložky spoločnosti vrátane vedúceho každej organizačnej zložky spoločnosti, ktorá sa nezapisuje do obchodného registra a vedúceho každého organizačného útvaru spoločnosti ako aj vedúci každej zriadenej prevádzkarne spoločnosti, každý vedúci zamestnanec a každý zamestnanec.

 

Čl. 11

Štatutárny orgán

(1) Štatutárnym orgánom spoločnosti je jeden alebo viac konateľov.

(2) Ak je jediný konateľ, je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Ak je konateľov viac, je oprávnený konať v mene spoločnosti každý z nich samostatne.

(3) Prvým konateľom spoločnosti je MUDr. Vladimír Hacek, narodený XXXXXXXX, štátny občan Slovenskej republiky, trvale bytom Krupina, Malinovského 873/7, PSČ 963 01, rodné číslo XXXXXXXX; spôsob konania prvého konateľa v mene spoločnosti bol: „spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ, samostatne“; spôsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti sa však riadi ustanovením odseku 2, pričom vždy spôsobom, aký je zapísaný o tomto konaní v obchodnom registri.

(4) Konateľ je oprávnený najmä

a) rozhodovať o obchodnom vedení spoločnosti, ktoré patrí do pôsobnosti konateľov,

b) konať samostatne v mene spoločnosti vo všetkých otázkach a týmto konaním spoločnosť zaväzovať,

c) robiť za spoločnosť ako zamestnávateľa v pracovnoprávnych vzťahoch všetky právne úkony,

d) určovať a ukladať každému zo zamestnancov pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny,

e) zastupovať spoločnosť navonok, udeľovať plnomocenstvá na toto zastupovanie fyzickým osobám alebo právnickým osobám, dávať pokyny splnomocnencom, schvaľovať za spoločnosť prekročenia oprávnení plynúcich z plnomocenstva, oznamovať nesúhlas spoločnosti s prekročením oprávnení z príslušného plnomocenstva a všetky tieto plnomocenstvá za spoločnosť odvolávať,

f) disponovať so všetkými finančnými prostriedkami spoločnosti, scudzovať nehnuteľnosti, zaťažovať ich a nakladať so všetkým hnuteľným a nehnuteľným majetkom spoločnosti,

g) vydávať, pozmeňovať a zrušovať všetky vnútorné predpisy.

 

Čl. 12

Rozdelenie zisku

(1) Zo zisku spoločnosti sa najskôr splnia daňové povinnosti spoločnosti; po ich splnení sa doplnení rezervný fond a doplnia sa fondy, ktoré spoločnosť tvorí podľa zákona alebo ktorých použitie je zákonom ustanovené.

(2) Do zrušenia spoločnosti môže spoločnosť vyplatiť spoločníkovi vždy len čistý zisk.

(3) Ak to vyplynie z rozhodnutia valného zhromaždenia, patrí jedinému spoločníkovi celý čistý zisk alebo jeho časť v rozsahu podľa tohto rozhodnutia; tým zostáva nedotknuté právo valného zhromaždenia rozhodnúť, že čistý zisk, ktorý by patril spoločníkovi, sa spoločníkovi nevyplatí, alebo sa celý tento čistý zisk alebo jeho časť použije na iné účely, než na plnenie spoločníkovi.

 

Čl. 13

Zrušenie, zánik, zmena právnej formy, splynutie, zlúčenie a rozdelenie

(1) Spoločnosť

a) sa zrušuje:

1. rozhodnutím valného zhromaždenia alebo

2. právoplatným rozhodnutím súdu o zrušení spoločnosti,

b) zaniká ku dňu právoplatnosti jej výmazu z obchodného registra.

(2) Pri zrušení spoločnosti s likvidáciou

a) má jediný spoločník nárok na celý likvidačný zostatok,

b) likvidáciu vykonáva konateľ ako likvidátor, ak súd nerozhodne inak.

(3) Spoločnosť môže zmeniť svoju právnu formu na inú obchodnú spoločnosť, prípadne aj na družstvo alebo sa rozdeliť; o zmene právnej formy spoločnosti a tomto rozdelení spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie.

(4) Spoločnosť sa môže zlúčiť alebo splynúť s inou právnickou osobou spôsobom podľa zákona; to platí aj na cezhraničné zlúčenie alebo cezhraničné splynutie spoločností.

 

Čl. 14

Predpokladané náklady a poskytnuté výhody

(1) Predpokladané náklady so založením a vznikom spoločnosti sú do 1 000 euro.

(2) Osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnení na jej činnosť neboli poskytnuté žiadne výhody.

 

Čl. 15

Spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Právne vzťahy týkajúce sa spoločnosti neupravené zakladateľskou listinou sa spravujú alebo budú spravovať vnútornými predpismi vrátane vykonávacích vnútorných predpisov vydaných podľa čl. 3 ods. 4 prokuristom alebo zamestnancom a písomnými rozhodnutiami konateľa. Vo všetkých ostatných otázkach sa tieto vzťahy spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

(2) Ak sa niektoré ustanovenie zakladateľskej listiny stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to ostatných ustanovení zakladateľskej listiny, ktoré zostávajú naďalej platné aj účinné. Valné zhromaždenie nahradí neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým.

(3) Zakladateľská listina ako celok, ako aj každé jedno z jej ustanovení, je slobodným, vážnym, určitým a zrozumiteľným prejavom vôle zakladateľa a jediného spoločníka.

 

V Krupine dňa 29. mája 2015

 

MUDr. Vladimír Hacek – zaručený elektronický podpis (ZEP)

jediný spoločník a konateľ Hont Medik s.r.o.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

29. máj 2015