Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Za záväzný obsah sa do prípadného zverejnenia tohto dokumentu podľa § 6b ods. 1 dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov (konsolidované znenie č. 10/2016 Sp.) pokladá iba tento dokument obsiahnutý v písomnom vydaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

6

PÍSOMNÉ ROZHODNUTIE

jediného spoločníka Hont Medik s.r.o.

z 29. mája 2015

o zmene Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. v platom znení a o zrušení písomného rozhodnutia č. 52/2012 Sp. Stanovy obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

         Podľa § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka schvaľujem toto písomné rozhodnutie:

 

Čl. I

         Zakladateľská listina spoločnosti Hont Medik s.r.o. v platnom znení sa mení nasledovne:

 

1.      Čl. 1 až 3 vrátane nadpisov znejú:

 

„Čl. 1

Úvodné ustanovenia

(1)  Obchodné meno spoločnosti znie: Hont Medik s.r.o.

(2)  Právnou formou spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) je obchodná spoločnosť s ručením obmedzeným podľa § 105 až 153 Obchodného zákonníka.

(3)  Sídlom spoločnosti je: Malinovského 873/7, Krupina 963 01.

(4)  Spoločnosť

a)     sa zakladá na dobu neurčitú a za účelom podnikania,

b)    vzniká dňom, ku ktorému ju registrový súd zapíše do obchodného registra.

 

Čl. 2

Vnútorná organizácia spoločnosti

(1)  Vnútorná organizácia spoločnosti a organizácia riadenia spoločnosti patrí do výlučnej pôsobnosti spoločnosti.

(2)  Ak zákon neustanovuje niečo iné, oprávneným a príslušným na všetko rozhodovanie o vnútornej organizácii spoločnosti a organizácii riadenia spoločnosti je štatutárny orgán spoločnosti (ďalej len „štatutárny orgán“).

(3)  Ustanovením odseku 2 zostávajú nedotknuté oprávnenia fyzických osôb vyplývajúce im zo zákona, zakladateľskej listiny, z určenia vo vnútornom predpise spoločnosti (ďalej len „vnútorný predpis“), z ich zapísania do obchodného registra k registrovému zápisu spoločnosti, z poverenia spoločnosťou alebo na základe splnomocnenia daného im spoločnosťou rozhodovať na úseku vnútornej organizácie spoločnosti alebo organizácie riadenia spoločnosti vrátane oprávnení robiť na tomto úseku právne úkony spoločnosti a iné úkony spoločnosti v mene spoločnosti alebo za spoločnosť.

 

Čl. 3

Vnútorné predpisy a rozhodnutia

(1)  Spoločnosť vydáva vnútorné predpisy, ktorými upravuje záležitosti týkajúce sa vnútorných pomerov v spoločnosti, prípadne ktoré vydáva tiež za účelom vykonania (bližšej konkretizácie) ustanovení zákonov, iných všeobecne záväzných právnych predpisov a zakladateľskej listiny.

(2)  Štatutárny orgán spoločnosti (ďalej len „štatutárny orgán“)

a)     sa splnomocňuje vydávať, pozmeňovať a zrušovať všetky vnútorné predpisy,

b)    môže vo vnútornom predpise alebo aj formou písomného rozhodnutia konateľa spoločnosti (ďalej len „konateľ“):

1.      upravovať všetky záležitosti týkajúce sa spoločnosti doposiaľ neupravené zákonom, iným všeobecne záväzným právnym predpisom ani zakladateľskou listinou,

2.      bližšie konkretizovať ustanovenia zákonov, iných všeobecne záväzných predpisov ako aj zakladateľskej listiny podľa osobitných či meniacich sa podmienok spoločnosti.

(3)  Valné zhromaždenie spoločnosti (ďalej len „valné zhromaždenie“) si môže vyhradiť rozhodovanie na úseku vydávania vnútorných predpisov inak patriace do pôsobnosti štatutárneho orgánu; to neplatí, pokiaľ spoločnosť má alebo začne mať iba jediného spoločníka spoločnosti (ďalej len „jediný spoločník“), ktorý je súčasne konateľom.

(4)  Ustanovením vo vnútornom predpise alebo v písomnom rozhodnutí konateľa možno splnomocniť prokuristu alebo aj zamestnanca spoločnosti (ďalej len „zamestnanec“), aby za účelom vykonania (bližšej konkretizácie ustanovení) zákona, iného všeobecne záväzného predpisu, zakladateľskej listiny, vnútorného predpisu vydaného štatutárnym orgánom alebo písomného rozhodnutia konateľa vydal vnútorný predpis.

(5)  Každý vnútorný predpis vydaný podľa odseku 4 prokuristom alebo zamestnancom možno pozmeniť a zrušiť iným vnútorným predpisom vydaným prokuristom alebo tým zamestnancom, ktorý vydal pôvodný vnútorný predpis, pričom vždy vnútorným predpisom vydaným štatutárnym orgánom ako aj písomným rozhodnutím konateľa.

(6)  Vo vnútornom predpise vydanom štatutárnym orgánom možno sa odchýliť od ustanovení zákona alebo iného všeobecne záväzného predpisu, ak to tento zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis pripúšťa, umožňuje alebo nezakazuje. To platí nerozdielne aj na písomné rozhodnutie konateľa a primerane na vykonávací vnútorný predpis vydaný podľa odseku 4.“.

 

2.     V čl. 6 odsek 2 znie:

„(2) Základné imanie spoločnosti

a)     je 6 639 euro,

b)    tvorí peňažný vklad spoločníka do spoločnosti vo výške 6 639 euro (ďalej len „peňažný vklad“).

 

3.     V čl. 8 sa vypúšťa odsek 1. Doterajšie odseky 2 až 6 označujú sa ako odseky 1 až 5.

 

4.     Čl. 8 ods. 2 znie:

„(2) Na prevod obchodného podielu na inú osobu alebo aj na iného spoločníka nevyžaduje sa zakladateľskou listinou ani súhlas valného zhromaždenia ako ani splnenie žiadnej inej podmienky.“.

 

5.     V čl. 8 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.

 

6.     Čl. 9 ods. 1 písm. b) znie:

„b) štatutárny orgán – konateľ.“.

 

7.     Čl. 10 ods. 3 písm. b) znie:

„b) schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky vrátane rozhodovania o rozdelení zisku alebo úhrade strát,“.

 

8.     V čl. 10 v ods. 3 v písm. c) piaty bod znie:

„5. ďalších otázkach, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon alebo zakladateľská listina v iných jej ustanoveniach.“.

 

9.     Čl. 10 ods. 4 a 5 znejú:

„(4) V čase, kým má spoločnosť iba jediného spoločníka,

a) sa valné zhromaždenia ako také nekonajú; konaním valného zhromaždenia je v tomto prípade rozhodovanie robené jediným spoločníkom, ktorým vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia,

b) ak tento jediný spoločník je súčasne konateľom, valné zhromaždenie nemôže si vyhradiť si rozhodovanie vecí, ktoré inak patria do pôsobnosti štatutárneho orgánu ani obmedziť konateľské oprávnenia konateľa.

(5) Ak o to jediný spoločník požiada, je rozhodovania podľa odseku 4 písm. a) povinný zúčastniť sa osobne prokurista, vedúci každej organizačnej zložky spoločnosti vrátane vedúceho každej organizačnej zložky spoločnosti, ktorá sa nezapisuje do obchodného registra a vedúceho každého organizačného útvaru spoločnosti ako aj vedúci každej zriadenej prevádzkarne spoločnosti, každý vedúci zamestnanec a každý zamestnanec.“.

 

10. V čl. 11 sa vypúšťa odsek 6.

 

11.  V čl. 11 ods. 4 písm. a) znie:

„a) rozhodovať o obchodnom vedení spoločnosti, ktoré patrí do pôsobnosti konateľov,“.

 

12. V čl. 11 v ods. 4 písm. c) sa vypúšťajú slová „ktoré zákon nezveruje ani stanovy spoločnosti nezveria valnému zhromaždeniu,“.

 

13. V čl. 11 ods. 4 písm. g) znie:

„g) vydávať, pozmeňovať a zrušovať všetky vnútorné predpisy.“.

 

14. V čl. 11 sa vypúšťa odsek 5.

 

15. V čl. 15 sa vypúšťa odsek 1. Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 1 až 4.

 

16. V čl. 15 v ods. 1 prvá veta znie: „Právne vzťahy týkajúce sa spoločnosti neupravené zakladateľskou listinou sa spravujú alebo budú spravovať vnútornými predpismi vrátane vykonávacích vnútorných predpisov vydaných podľa čl. 3 ods. 4 prokuristom alebo zamestnancom a písomnými rozhodnutiami konateľa.“.

 

17. V čl. 15 sa vypúšťa odsek 4.

 

Čl. II

(1)  Zrušujú sa Stanovy obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. vydané písomným rozhodnutím (jediného spoločníka Hont Medik) zo 7. decembra 2012 a zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. pod číslom 52/2012 Sp.

(2)  Všetky doterajšie dekréty vydané podľa zrušených stanov (odsek 1), ktoré sú platné ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto písomného rozhodnutia, sa odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto písomného rozhodnutia pokladajú za vnútorné predpisy vydané štatutárnym orgánom, pričom

a)     zostávajú naďalej platné aj účinné, až kým nebudú zrušené,

b)    pozmeňovať a zrušovať ich možno tak, ako možno podľa úplného vyhotoveného znenia Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. z 29. mája 2015 pozmeňovať a zrušovať vnútorné predpisy spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

Čl. III

Toto písomné rozhodnutie sa predkladá na založenie do zbierky listín Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica k registrovému zápisu spoločnosti Hont Medik s.r.o. v oddiele Sro, vložka číslo 8812/S – Zbl.

 

Čl. IV

Toto písomné rozhodnutie sa povinne zverejní plným znením na hlavnom webovom sídle spoločnosti Hont Medik s.r.o. ako aj na osobitnom webovom sídle spoločnosti Hont Medik s.r.o. určenom na zverejňovanie zakladateľskej listiny, rozhodnutí o jej zmenách, jej úplných vyhotovených znení, stanov, iných vnútorných predpisov, rozhodnutí a niektorých ďalších textov.

 

Čl. V

Toto písomné rozhodnutie nadobúda platnosť dňom 29. mája 2015.

 

 

 

MUDr. Vladimír Hacek – zaručený elektronický podpis (ZEP)

jediný spoločník Hont Medik s.r.o.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

29. máj 2015