Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Za záväzný obsah sa do prípadného zverejnenia tohto dokumentu podľa § 6b ods. 1 dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov (konsolidované znenie č. 10/2016 Sp.) pokladá iba tento dokument obsiahnutý v písomnom vydaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

4

DEKRÉT

z 9. apríla 2015

o zmenkách a šekoch a ich používaní v podmienkach spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

           Podľa čl. 3 ods. 1 až 5 písomného rozhodnutia č. 52/2012 Sp. Stanovy obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. vydávam tento dekrét:

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

(1) Spoločnosť Hont Medik s.r.o. (ďalej len „spoločnosť“) môže sa zmenkovo zaväzovať ako i prijímať cudzie zmenky ako záruku finančného krytia za tovary, služby, výkony, výrobky a produkty vyrábané, poskytované alebo inak realizované spoločnosťou.

(2) Spoločnosť používa v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom zmenkovým a šekovým, inými zákonmi, ďalšími všeobecne záväznými predpismi ako aj týmto dekrétom súkromné šeky vydané spoločnosti na to oprávnenou právnickou osobou (na to oprávneným peňažným ústavom).

 

Zmenky

 

§ 2

(1) Na vystavenie vlastnej zmenky spoločnosti je oprávnený

a) konateľ spoločnosti (ďalej len „konateľ“),

b) v čase neprítomnosti konateľa prokurista spoločnosti (ďalej len „prokurista“).

(2) Ustanovenie odseku 1 písm. b) pokladá sa za obmedzenie prokúry vnútorným pokynom. 1)

 

§ 3

Vzory zmeniek

(1) Vzor vlastnej zmenky spoločnosti tvorí prílohu č. 1 tohto dekrétu.

(2) Vzor cudzej zmenky, na ktorej akceptovanie je za spoločnosť oprávnený konateľ alebo prokurista, tvorí prílohu č. 2 tohto dekrétu.

 

Šeky

 

§ 4

(1) Šekom sa na účely tohto dekrétu rozumie cenný papier vydaný spoločnosti bankou, v ktorej má spoločnosť vedený svoj bankový účet a ktorým sa tejto banke vydáva príkaz, aby vyplatila príjemcovi šeku finančnú čiastku z prostriedkov spoločnosti vo výške uvedenej na šeku.

(2) Právo vystavovať šeky patrí

a) konateľovi,

b) v čase neprítomnosti konateľa prokuristovi.

(3) Ustanovenie odseku 2 písm. b) sa pokladá za obmedzenie prokúry vnútorným pokynom. 1)

(4) Šeky možno vystaviť aj zamestnancom spoločnosti za účelom vyplatenia im mzdy, prípadne tiež ďalších finančných plnení či už z pracovného pomeru alebo z obdobného pracovnoprávneho vzťahu.

(5) Vzor šeku tvorí prílohu č. 3 tohto dekrétu.

 

§ 5

Prechodné a spoločné ustanovenia

(1) Ak má spoločnosť ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto dekrétu vedený hlavný účet v banke, ktorá neumožňuje vydávanie šekov, konateľ zabezpečí prevedenie hlavného účtu spoločnosti do takej banky, ktorá majiteľom účtov – právnickým osobám – súkromné šeky vydáva.

(2) Prevedenie bankového účtu v prípade podľa odseku 1 sa zrealizuje do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto dekrétu, ak zo štatutárneho opatrenia vydaného podľa odseku 3 nevyplynie neskorší termín tohto prevedenia, najneskôr však v lehote do 31. decembra 2015.

(3) Na vykonanie tohto dekrétu môže konateľ vydávať štatutárne opatrenia, ktorými smie v medziach tohto dekrétu bližšie konkretizovať záležitosti týkajúce sa zmenkového ručenia, vystavovania zmeniek, ich prijímania, vystavovania a používania šekov.

(4) Podmienkou platnosti štatutárneho opatrenia vydaného podľa odseku 3 je jeho vyhlásenie formou plného znenia v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. (ďalej len „Spravodajca“). 2)

(5) Na rozhodovanie podľa tohto dekrétu ani podľa prípadného štatutárneho opatrenia vydaného podľa odseku 3 a vyhláseného podľa odseku 4, sa nepoužije rozhodovací poriadok spoločnosti. 3)

(6) Všetku potrebnú súčinnosť na úseku zmeniek, zmenkového ručenia, vystavovania ako aj používania šekov poskytuje spoločnosti fyzická osoba, ktorá je poverená vedením účtovníctva spoločnosti. 4)

(7) Všetky ďalšie otázky týkajúce sa zmeniek a šekov neupravené týmto dekrétom ani prípadným štatutárnym opatrením vydaným podľa odseku 3 a vyhláseným podľa odseku 4, spravujú sa právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom zmenkovým a šekovým č. 191/1950 Zb. v znení neskorších predpisov.

(8) Tento dekrét sa povinne vyhlási v Spravodajcovi formou plného znenia. 2)

 

§ 6

Účinnosť

Tento dekrét nadobúda účinnosť 1. mája 2015.

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

 


Poznámky pod čiarou:

1) § 14 ods. 3 Obchodného zákonníka.

2) Dekrét č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov.

3) Dekrét č. 6/2013 Sp. Rozhodovací poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o.

4) § 5 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Prílohy k dekrétu č. 4/2015 Sp.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

9. apríl 2015