Zrušené od 1. júla 2015 smernicou č. 5/2015 Sp.

2

OPATRENIE

z 3. februára 2015,

ktorým sa vydáva cenník zdravotných výkonov poskytovaných spoločnosťou

Hont Medik s.r.o. a neuhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia

 

V mene spoločnosti Hont Medik s.r.o. podľa § 79 ods. 1 písm. g) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a čl. 11 ods. 4 písm. g) Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. v platnom znení vydávam toto opatrenie:

 

Čl. 1

(1) Týmto opatrením sa vydáva cenník zdravotných výkonov poskytovaných spoločnosťou Hont Medik s.r.o. a neuhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia (ďalej len „cenník“), ktorý pozostáva z kódov zdravotných výkonov neuhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia (ďalej len „nehradený výkon“), názvov nehradených výkonov, cien za jednotlivé nehradené výkony a poznámok k nehradeným výkonom.

(2) Cenník tvorí prílohu tohto opatrenia.

    

Čl. 2

Zrušuje sa písomné rozhodnutie konateľa spoločnosti Hont Medik s.r.o. č. 1/2015 Sp. o cenníku poskytovaných zdravotných výkonov.

 

Čl. 3

(1) Toto opatrenie sa zverejní plným znením v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. a na hlavnom webovom sídle spoločnosti Hont Medik s.r.o.

(2) Príloha tohto opatrenia sa umiestni na informačnej tabuli pred vstupom do zdravotníckeho zariadenia prevádzkovaného spoločnosťou Hont Medik s.r.o. a na nástenke v čakárni tohto zdravotníckeho zariadenia.

 

Čl. 4

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 5. februára 2015.

 

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

Príloha k opatreniu č. 2/2015 Sp.

 

C E N N Í K

ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV POSKYTOVANÝCH SPOLOČNOSŤOU Hont Medik s.r.o.

A NEUHRÁDZANÝCH NA ZÁKLADE VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

 

Kód

Názov nehradeného výkonu

Cena (v €)

Poznámka

A–1

Prvé komplexné psychiatrické vyšetrenie na neliečebný účel

38,50

Okrem výkonu B-1.

A–2

Kontrolné psychiatrické vyšetrenie na neliečebný účel

25,10

Okrem výkonu B-2.

A–3

Vykonanie jednoduchého výkonu na neliečebný účel

1,50

Meranie TK, pulzu, telesnej teploty, výšky, %SpO2 atď.

A-4

Potvrdenie pre pracovnoprávne účely

2,50

Za každú (aj začatú) str. A5.

A-5

Lekársky posudok o sťažení spoločenského uplatnenia

38,50

§ 7 zákona č. 437/2004 Z. z.

B-1

Prvé psychiatrické vyšetrenie podľa § 91 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a prílohy č. 5a vyhlášky č. 9/2009 Z. z.

88,00

Nezahŕňa cenu za laboratórne vyšetrenia.

B-2

Druhé a každé ďalšie vyšetrenie podľa prílohy č. 5a vyhlášky č. 9/2009 Z. z. – max. 4 ďalšie a 5 celkom (vrátane vyšetrenia kód B-1)

44,00

Nezahŕňa cenu za laboratórne vyšetrenia.

C-1

Vydanie vyjadrenia, či osoba môže byť umiestnená v cele policajného zaistenia (vrátane potrebných nehradených výkonov)

10,00

Hradí Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

C-2

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na neliečebný účel

0,05

Za každú (aj začatú) str. A4, najviac však do 5,40 euro.

 

(Cenník nadobúda účinnosť 5. februára 2015).

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

3. február 2015