Zrušenie

s účinnosťou od

5. februára 2015

( opatrením č. 2/2015 Sp. )

1

PÍSOMNÉ ROZHODNUTIE

konateľa spoločnosti Hont Medik s.r.o.

z 28. januára 2015

o schválení cenníka poskytovaných zdravotných výkonov

 

Podľa § 3 ods. 2 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a § 79 ods. 1 písm. g) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov menom spoločnosti Hont Medik s.r.o. schvaľujem cenník zdravotných výkonov poskytovaných zdravotníckym zariadením prevádzkovaným spoločnosťou Hont Medik s.r.o.; tento schválený cenník tvorí prílohu tohto písomného rozhodnutia.

 

Pokiaľ ide o zdravotný výkon podľa prílohy - kód C - 2 "Vydanie iného písomného potvrdenia (napríklad o účasti na vyšetrení a podobne)."; v tom sa za poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie na neliečebný účel bude účtovať suma 0,01 euro (teda 1 euro cent) za jednu stranu formátu A 4, najviac však do výšky 5,94 euro - v súlade s § 38a ods. 2 písm. g) zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

 

Toto písomné rozhodnutie sa povinne zverejní plným znením v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. a uverejní taktiež na hlavnom webovom sídle spoločnosti Hont Medik s.r.o. Nadobúda účinnosť 1. februára 2015.

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

Príloha k písomnému rozhodnutiu č. 1/2015 Sp.

 

CENNÍK POSKYTOVANÝCH ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV

 

            Podľa § 3 ods. 2 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a § 79 ods. 1 písm. g) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov menom spoločnosti Hont Medik s.r.o. schvaľujem tento cenník zdravotných výkonov:

 

Kód

Zdravotný výkon

Cena (euro)

Poznámka

A-1

Prvé komplexné psychiatrické vyšetrenie na neliečebný účel.

38,50

Okrem vyšetrenia kód B-1.

A-2

Kontrolné psychiatrické vyšetrenie na neliečebný účel.

25,10

Okrem vyšetrenia kód B-2 a B-3.

A-3

Psychoanalýza – trvanie od 45 min. do 60 min.

80,00

 

B-1

Prvé vyšetrenie osoby po jazde autom pod vplyvom alkoholu a/alebo drog.

88,00

Nezahŕňa laboratórne vyšetrenia.

B-2

Druhé nadväzné vyšetrenie osoby po jazde autom pod vplyvom alkoholu a/alebo drog.

44,00

Nezahŕňa laboratórne vyšetrenia.

B-3

Tretie nadväzné vyšetrenie osoby po jazde autom pod vplyvom alkoholu a/alebo drog.

35,00

Nezahŕňa laboratórne vyšetrenia.

C-1

Vydanie vyjadrenia, či osoba môže byť umiestnená v cele policajného zaistenia.

15,00

Hradí Ministerstvo vnútra SR.

C-2

Vydanie iného písomného potvrdenia (napríklad o účasti na vyšetrení a podobne).

1,50 – 15,00

Podľa rozsahu a náročnosti.

 

Tento cenník bol schválený rozhodnutím konateľa Hont Medik s.r.o. z 28. januára 2015 – č. 1/2015 Sp.

Nadobúda účinnosť 1. februára 2015. Umiestni sa na informačnej tabuli ambulancie, v čakárni a uverejní aj na webovom sídle.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

28. január 2015