Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Za záväzný obsah sa do prípadného zverejnenia tohto dokumentu podľa § 6b ods. 1 dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov (konsolidované znenie č. 10/2016 Sp.) pokladá iba tento dokument obsiahnutý v písomnom vydaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

9

DEKRÉT

z 10. októbra 2014

o sociálnom fonde spoločnosti Hont Medik s.r.o.

Podľa § 7 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom fonde“) a čl. 3 ods. 1 až 5 písomného rozhodnutia č. 52/2012 Sp. Stanovy obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. vydávam tento dekrét:

 

§ 1

Predmet a záväznosť úpravy

Tento dekrét

a) je vnútorným predpisom spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „zamestnávateľ“), ktorý v súlade so zákonom o sociálnom fonde upravuje tvorbu sociálneho fondu (ďalej len „fond“), výšku fondu, použitie fondu, podmienky poskytovania príspevkov z fondu zamestnancom zamestnávateľa (ďalej len „zamestnanec“) a spôsob preukazovania výdavkov zamestnancom,

b) zaväzuje zamestnávateľa a každého zo zamestnancov.

 

§ 2

Tvorba fondu

(1) Zamestnávateľ tvorí fond v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom o sociálnom fonde a spresnených týmto dekrétom.

(2) Fond sa tvorí ako úhrn

a) povinného prídelu vo výške 0,6 % až 1 % zo základu, 1)

b) ďalšieho prídelu vo výške 0,25 % zo základu, 1)

c) ďalších zdrojov fondu. 2)

(3) Ak zamestnávateľ za predchádzajúci kalendárny rok dosiahol zisk a splnil všetky daňové povinnosti k štátu, obci a vyššiemu územnému celku a odvodové povinnosti ku zdravotným poisťovniam a k Sociálnej poisťovni, tvorí povinný prídel podľa odseku 2 písm. a) vo výške 1 %, inak vo výške 0,6 %.

(4) Ak zamestnávateľ vytvorí zisk, prispieva do fondu prídelom vo výške 10 % z použiteľného zisku.

(5) Fond sa tvorí najneskôr vo výplatný termín. 3)

(6) Za mesiac december zamestnávateľ tvorí fond z predpokladanej výšky miezd; finančné prostriedky prevedie zamestnávateľ na účet fondu do 31. decembra.

(7) Zúčtovanie prostriedkov fondu vykonáva podnikajúca fyzická osoba poverená vedením účtovníctva zamestnávateľa (ďalej len „účtovná kancelária“). 4)

 

Použitie fondu

 

§ 3

Nárokové príspevky z fondu

(1) Zamestnávateľ poskytuje zamestnancom z fondu príspevok na

a) stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi, 5) a to formou príplatku do výšky plnej hodnoty jedla:

1. a ceny stravovacej poukážky, t.j. do výšky 100 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitných predpisov, 6) ak ide o zamestnanca, ktorému je stravovanie zabezpečované prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby,

2. zabezpečovaného zamestnancovi v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo objednaním jedla u právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie poskytovať stravovacie služby,

b) kompenzáciu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť – za podmienok ustanovených ako povinnosť pre zamestnávateľa poskytnúť tento príspevok z ďalšieho prídelu do fondu podľa zákona o sociálnom fonde,

c) nepeňažné plnenie vo výške hodnoty poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov podľa osobitných predpisov, osobných hygienických prostriedkov alebo pracovného oblečenia (napr. pracovné odevy, uniformy, rovnošaty) vrátane ich udržiavania alebo sumy, ktorou zamestnávateľ uhrádza zamestnancovi preukázané výdavky vynaložené na tieto účely.

(2) Ustanovenie odseku 1 písm. a) prvý bod sa nepoužije u zamestnanca, ktorému zamestnávateľ uhrádza plnú hodnotu jedla a ceny stravnej poukážky vo výške 100 % stravného v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitných predpisov; 6) to platí nerozdielne, ak takáto forma úhrady vyplýva alebo vyplynie pre konkrétneho zamestnanca z pracovného poriadku zamestnávateľa (ďalej len „pracovný poriadok“), 7) prípadne aj z iného vnútorného predpisu zamestnávateľa – vrátane smernice (smerníc) vydanej (vydaných) na vykonanie tohto dekrétu (odsek 5 a § 8 ods. 6).

(3) Príspevky podľa odseku 1 sú nárokové príspevky z fondu; tým zostávajú nedotknuté ustanovenia odsekov 2 a 4.

(4) Ak prostriedky fondu nepostačujú na úplné pokrytie nárokových príspevkov, jednotliví zamestnanci majú bez akejkoľvek diskriminácie nárok na percentne zhodnú pomernú časť toho ktorého nárokového príspevku.

(5) Ďalšie podrobnosti týkajúce sa nárokových príspevkov môže ustanoviť štatutárny orgán zamestnávateľa (ďalej len „štatutárny orgán“) v smernici, podmienkou platnosti ktorej je jej vyhlásenie zverejnením plného znenia v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. (ďalej len „Spravodajca“). 8)

 

§ 4

Nenárokové príspevky

(1) Nenárokovými príspevkami sú všetky ostatné príspevky z fondu poskytované zamestnancom s výnimkou nárokových príspevkov podľa § 3.

(2) Akýkoľvek nenárokový príspevok možno z fondu poskytnúť, iba ak z predpokladanej výšky miezd v plynúcom kalendárnom roku možno dôvodne usudzovať, že v tomto plynúcom kalendárnom roku budú v plnej miere pokryté všetky nárokové príspevky každému zo zamestnancov, ktorý má na ne podľa zákona o sociálnom fonde alebo podľa tohto dekrétu nárok.

(3) Od ustanovenia odseku 2 nemožno sa odchýliť v žiadnej vykonávacej smernici vydanej na vykonanie tohto dekrétu.

(4) Nenárokový príspevok z fondu na účasť na športových podujatiach poskytuje sa najmä zamestnancovi vykonávajúcemu vlastnú ochranu zamestnávateľa. 9)

(5) Zamestnávateľ ďalej môže poskytovať nenárokový príspevok z fondu zamestnancom na

a) úhradu hodnoty poskytovaných rekondičných pobytov, rehabilitačných pobytov, kondičných rehabilitácií a preventívnej zdravotnej starostlivosti,

b) rekreácie a služby na regeneráciu pracovnej sily, a to vo výške 500 euro za kalendárny rok, ak ide o zamestnanca, ktorý je súčasne konateľom zamestnávateľa (ďalej len „konateľ“), inak do výšky 250 euro za kalendárny rok, a v prípade zamestnanca so zdravotným postihnutím až do výšky 300 euro za kalendárny rok,

c) nenávratný príspevok pri okrúhlom životnom jubileu počnúc od 40 rokov veku v sume do výšky 100 euro; poskytuje sa bez žiadosti zamestnanca, pričom ho nemožno poskytnúť zamestnancovi, ktorý je v skúšobnej dobe,

d) mimoriadny jednorazový nenávratný príspevok vo výške do 100 euro pri finančnej tiesni, v ktorej sa zamestnanec ocitol bez svojho úmyselného zavinenia.

 

§ 5

Spôsob preukazovania výdavkov

(1) Ak zákon o sociálnom fonde, osobitný zákon 10) alebo ak sa ďalej neustanovuje inak, výdavky zamestnancom preukazujú zamestnanci, ktorým bol poskytnutý príspevok z fondu, originálom účtovného dokladu so všetkými osobitným zákonom 10) ustanovenými náležitosťami.

(2) Poskytnutie

a) nárokového príspevku z fondu na:

1. stravovanie zamestnanec preukazuje písomným vlastnoručne podpísaným vyhlásením o poskytnutí tohto príspevku,

2. kompenzáciu nákladov na dopravu do zamestnania a späť zamestnanec preukazuje platným cestovným lístkom prostriedku hromadnej verejnej dopravy osôb,

3. zamestnancom preukázané výdavky vo výške ním vynaloženej sumy na poskytované osobné ochranné pracovné prostriedky podľa osobitných predpisov, osobné hygienické prostriedky alebo pracovné oblečenie vrátane pracovných odevov, uniforiem, rovnošiat, vrátane ich udržiavania spôsobom podľa odseku 1,

b) nenárokového príspevku uvedeného v § 4 ods. 4 a 5 preukazuje zamestnanec spôsobom ustanoveným v odseku 1.

(3) Ak zamestnanec, ktorému bol poskytnutý príspevok z fondu na kompenzáciu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť, stratil cestovný lístok, použije sa obvyklá cena cestovného lístka za cestu príslušným prostriedkom hromadnej verejnej dopravy osôb platná v deň uskutočnenia predmetnej dopravy zistená z portálu www.cp.sk; súčasťou tohto spôsobu preukázania výdavkov je aj zamestnancom vlastnoručne podpísané vyhlásenie, že cestoval tým ktorým prostriedkom hromadnej verejnej dopravy osôb a že stratil cestovný lístok.

(4) V sporných prípadoch pre preukazovanie výdavkov zamestnancami platí spôsob ustanovený v odseku 1.

 

§ 6

Účtovné, zdaňovacie a odvodové súvislosti

(1) Pri zúčtovaní sociálneho fondu, jeho inventarizácii, kontrole a plnení daňových povinností a odvodových povinností súvisiacich s poskytnutými príspevkami z fondu tak na strane zamestnávateľa ako aj na strane zamestnanca, poskytuje zamestnávateľovi povinnú súčinnosť účtovná kancelária.

(2) Prostriedky fondu sú vedené na osobitnom analytickom účte zamestnávateľa.

(3) Príspevky z fondu sa zdaňujú podľa osobitného zákona, 11) ak sa v tomto zákone neustanovuje inak. 12)

(4) Z príspevkov z fondu sa odvádzajú odvody poistného v súlade s platnou legislatívou.

 

§ 7

Rozhodovanie

(1) O použití prostriedkov fondu rozhoduje konateľ.

(2) Ak niet konateľa alebo je dočasne neprítomný a vec neznesie odklad, rozhoduje o použití prostriedkov fondu prokurista.

(3) Na rozhodovanie podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje rozhodovací poriadok zamestnávateľa. 13)

(4) Odbornú súčinnosť pri rozhodovaní podľa odsekov 1 a 2 povinne poskytuje účtovná kancelária.

 

§ 8

Prechodné a spoločné ustanovenia

(1) Do 30. júna 2015 vykoná sa inventarizácia osobitného analytického účtu zamestnávateľa, na ktorom je fond vedený. Do 31. decembra 2015 doplní sa fond o prostriedky, ktoré doň neboli odvedené, ak to vyplynie z inventarizácie podľa prvej vety.

(2) Pri inventarizácii podľa odseku 1 poskytuje zamestnávateľovi všetku potrebnú súčinnosť účtovná kancelária.

(3) Do vykonania inventarizácie analytického účtu zamestnávateľa a prípadného doplnenia fondu podľa odseku 1 má sa za to, že vo fonde ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto dekrétu je objem prostriedkov vo výške 1 250 euro.

(4) Príspevky z fondu možno poskytovať iba do objemu skutočných všetkých prostriedkov fondu.

(5) Od ustanovenia odseku 4 nemožno sa odchýliť v žiadnej smernici vydanej na vykonanie tohto dekrétu.

(6) Štatutárny orgán môže na vykonanie tohto dekrétu vydať aj iné, než doteraz uvedené smernice; podmienkou ich platnosti je vyhlásenie zverejnením plného znenia v Spravodajcovi. 8)

(7) Záležitosti týkajúce sa fondu neupravené týmto dekrétom spravujú sa zákonom o sociálnom fonde, ostatnými zákonmi a inými všeobecne záväznými predpismi, pracovným poriadkom a inými vnútornými predpismi zamestnávateľa vrátane prípadných smerníc vydaných na vykonanie tohto dekrétu.

(8) Tento dekrét sa povinne vyhlási zverejnením jeho plného znenia v Spravodajcovi. 8)

 

§ 9

Účinnosť

Tento dekrét nadobúda účinnosť 1. novembra 2014.

MUDr. Vladimír Hacek , v. r.
Poznámky pod čiarou:

1) § 4 ods. 1 zákona o sociálnom fonde.

2) § 4 ods. 2 a 3 zákona o sociálnom fonde.

3) § 15 ods. 4 dekrétu č. 4/2013 Sp. Mzdový poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov.

4) § 5 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

5) § 152 Zákonníka práce, § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov. Platné aj účinné vykonávacie opatrenie vydané podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

6) § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Platné aj účinné vykonávacie opatrenie vydané podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 7 ods. 3, 4, 6 a 8 dekrétu č. 19/2013 Sp. o pracovných cestách v spoločnosti Hont Medik s.r.o.

7) Dekrét č. 1/2013 Sp. Pracovný poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov.

8) Dekrét č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov.

9) Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov a dekrét č. 5/2014 Sp. o vlastnej ochrane spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov.

10) Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

11) Napríklad § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

12) Napríklad § 5 ods. 5 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

13) § 3 ods. 1 písm. b) dekrétu č. 6/2013 Sp. Rozhodovací poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

10. október 2014