Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Za záväzný obsah sa do prípadného zverejnenia tohto dokumentu podľa § 6b ods. 1 dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov (konsolidované znenie č. 10/2016 Sp.) pokladá iba tento dokument obsiahnutý v písomnom vydaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

8

DEKRÉT

zo 7. októbra 2014,

ktorým sa mení a dopĺňa dekrét č. 5/2014 Sp. o vlastnej ochrane

spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení dekrétu č. 7/2014 Sp.

 

 

            Podľa čl. 3 ods. 6 písomného rozhodnutia č. 52/2012 Sp. Stanovy obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. vydávam tento dekrét:

 

Čl. I

Dekrét č. 5/2014 Sp. o vlastnej ochrane spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení dekrétu č. 7/2014 sa mení a dopĺňa nasledovne:

  1. V § 4 v ods. 4 sa číslovka „10“ nahrádza slovom „osem“.
  1. V § 5 v ods. 2 sa slovo „je“ nahrádza slovami „môže byť, ak o tom písomne rozhodne ten, do priamej riadiacej pôsobnosti ktorého ochrankár podľa § 4 ods. 7 spadá,“.
  1. V § 6 ods. 1 v písm. a) sa slová „o tom rozhodne“ nahrádzajú slovami „to ustanoví“.
  1. Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

8) Čl. 5 ods. 2 dekrétu č. 17/2014 Sp. o symboloch spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení dekrétu č. 34/2013 Sp.“.

  1. V § 6 ods. 3 a 4 znejú:

„(3) Vecným bezpečnostným prostriedkom sú slzotvorné prostriedky a teleskopický obušok, pričom ak o tom rozhodne konateľ alebo to ustanoví smernica vydaná na vykonanie tohto dekrétu, potom aj oceľové putá na ruky, elektrický paralyzátor a podobne; každý z vecných bezpečnostných prostriedkov musí byť legálny v zmysle zákonov vrátane zákona o súkromnej bezpečnosti.

(4) Ochrankár smie používať za podmienok ustanovených osobitným zákonom, 8a) zákonom o súkromnej bezpečnosti, týmto dekrétom a prípadne aj smernicou vydanou podľa odseku 6 na vykonanie tohto dekrétu strelnú zbraň a strelivo – výlučne však kategórie D. 8b)“

Poznámky pod čiarou k odkazom 8a a 8b znejú:

8a) Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8b) § 7 zákona č. 190/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

  1. V § 6 ods. 8 znie:

„(8) Farebné vyobrazenie

a) rovnošaty tvorí prílohu č. 3 tohto dekrétu,

b) znaku vlastnej ochrany podniku (odsek 2) tvorí prílohu č. 4 tohto dekrétu.“.

  1. V § 6 v ods. 7 sa slovo na konci vety „patrí“ nahrádza slovom „spadá“.
  1. V § 7 v ods. 3 sa za slovo „vyhláškou,“ a pred slovo „pracovným poriadkom“ vkladá slovo „stanovami,“.
  2. V prílohe č. 1 v I. bode – časť vety za bodkočiarkou znie: „nesmie ju viditeľne prepravovať.“.
  1. Príloha č. 4 znie:

 

  „Príloha č. 4 k dekrétu č. 5/2014 Sp.

 

FAREBNÉ VYOBRAZENIE ZNAKU VLASTNEJ OCHRANY PODNIKU  

 

.".

 

Čl. II

Tento dekrét sa povinne vyhlási plným znením v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.

 

Čl. III

Konateľ spoločnosti Hont Medik s.r.o. sa splnomocňuje, aby v lehote do 1. novembra 2014 vyhlásil v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. úplné znenie dekrétu č. 5/2014 Sp. o vlastnej ochrane spoločnosti Hont Medik s.r.o., ako vyplýva zo zmien a z doplnkov vykonaných dekrétom č. 7/2014 Sp. a týmto dekrétom.

 

Čl. IV

Tento dekrét nadobúda účinnosť 15. októbra 2014.

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

7. október 2014