Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Za záväzný obsah sa do prípadného zverejnenia tohto dokumentu podľa § 6b ods. 1 dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov (konsolidované znenie č. 10/2016 Sp.) pokladá iba tento dokument obsiahnutý v písomnom vydaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

7

DEKRÉT

zo 4. októbra 2014,

ktorým sa mení a dopĺňa dekrét č. 5/2014 Sp. o vlastnej ochrane spoločnosti

Hont Medik s.r.o. a ktorým sa mení a dopĺňa dekrét č. 1/2013 Sp. Pracovný

poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov

 

            Podľa čl. 3 ods. 6 a čl. 4 písomného rozhodnutia č. 52/2012 Sp. Stanovy obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. vydávam tento dekrét:

 

 

Čl. I

Dekrét č. 5/2014 Sp. o vlastnej ochrane spoločnosti Hont Medik s.r.o. sa mení a dopĺňa nasledovne:

 

 

 1. V § 6 odseky 1 až 3 znejú:

„(1) Rovnošata ochrankára (ďalej len „rovnošata“) pozostáva z

a) pokrývky hlavy – čiernej šiltovky – na prednej strane ktorej (nad šiltom) môže byť, ak o tom rozhodne konateľ, umiestnený podnikový farebne vyobrazený znak, 8)

b) čierneho trička s krátkym rukávom,

c) čierneho pulóvra,

d) čiernej taktickej vesty,

e) nohavíc čiernej farby,

f) čierneho opasku s úchytkami na teleskopický obušok a puzdro na strelnú zbraň kategórie D,

g) komfortných a ľahkých celoročných čiernych pánskych poltopánok, ktorých podošva má protišmykové vlastnosti.

(2) Na najvrchnejšej nosenej časti rovnošaty je vo výške pŕs umiestnený znak vlastnej ochrany formou nášivky so suchým zipsom a pod týmto znakom alebo na opačnej strane v rovnakej výške ako tento znak je umiestnená menovka ochrankára.

(3) Vecnými bezpečnostnými prostriedkami sú

a) slzotvorné prostriedky,

b) teleskopický obušok.“.

 

 1. § 6 dopĺňa sa odsekmi 4 až 8, ktoré znejú:

„(4) Ochrankár je oprávnený nosiť strelnú zbraň kategórie D so slepými nábojmi ako aj s ostrými nábojmi.

(5) Hlavné zásady použitia ochrankárom

a) strelnej zbrane kategórie D tvoria prílohu č. 1 tohto dekrétu,

b) hmatov, chvatov, úderov a kopov sebaobrany a vecných bezpečnostných prostriedkov tvoria prílohu č. 2 tohto dekrétu.

(6) Ďalšie podrobnosti o používaní ochrankárom strelnej zbrane kategórie D, hmatov, chvatov, úderov a kopov sebaobrany a vecných bezpečnostných prostriedkov môže ustanoviť smernicou konateľ; táto smernica sa povinne vyhlasuje v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. (ďalej len „Spravodajca“) plným znením. 9)

(7) Ochrankár nosí rovnošatu iba pri plnení úloh vlastnej ochrany podniku alebo na základe rozhodnutia toho, do priamej riadiacej pôsobnosti ktorého podľa § 4 ods. 7 ochrankár patrí.

(8) Farebné vyobrazenie rovnošaty tvorí prílohu č. 3 tohto dekrétu.“

Poznámky pod čiarou k odkazom 8 a 9 znejú:

8) Čl. 2 a čl. 4 ods. 2 dekrétu č. 17/2013 Sp. o symboloch spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení dekrétu č. 34/2013 Sp.

9Dekrét č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov.“.

 

 1. § 7 dopĺňa sa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Tento dekrét sa povinne vyhlási v Spravodajcovi plným znením. 9)

(5) Na vykonanie tohto dekrétu konateľ môže vydať aj inú než v § 6 ods. 6 uvedenú smernicu; podmienkou jej platnosti je jej vyhlásenie aspoň formou oznámenia o jej vydaní v Spravodajcovi. 9)“.

 

 1. V § 8 sa na koniec dopĺňajú slová „v znení dekrétu č. 10/2013 Sp. a dekrétu č. 39/2013 Sp.“.

 

 1. Príloha č. 1 znie:

 

Príloha č. 1 k dekrétu č. 5/2014 Sp.

 

HLAVNÉ ZÁSADY POUŽITIA STRELNEJ ZBRANE KATEGÓRIE D

 

 1. Ochrankár je pri manipulácii so zbraňou kategórie D (ďalej len „zbraň“) vrátane manipulácie so strelivom povinný mať pri sebe doklad totožnosti; smie ju nosiť iba počas výkonu vlastnej ochrany v chránených objektoch, pričom ju nesmie prepravovať.
 1. Ochrankár je ďalej povinný

a) dbať na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii so zbraňou a strelivom,

b) pri manipulácii so zbraňou alebo strelivom podrobiť sa na výzvu príslušníka Policajného zboru orientačnej dychovej skúške, prípadne lekárskemu vyšetreniu, na účel zistenia, či pri manipulácii so zbraňou nie je pod vplyvom alkoholu alebo návykovej látky,

c) bezodkladne oznámiť najbližšiemu policajnému útvaru každé použitie zbrane v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi alebo streľbu zo zbrane mimo na to určených priestorov,

d) neodkladne oznámiť miestne príslušnému útvaru Policajného zboru každé použitie zbrane pri výkone vlastnej ochrany, najmä ak došlo k zraneniu alebo k usmrteniu osoby,

e) strieľať zo zbrane len v miestach, kde je na to oprávnený podľa osobitných zákonov alebo na strelniciach, ak nejde o použitie zbrane na ochranu života, zdravia alebo majetku,

f)  poskytnúť použitím zbrane zranenej osobe, ak to okolnosti dovolia, prvú pomoc a zabezpečiť lekárske ošetrenie,

g) dodržiavať v súvislosti s používaním zbrane a streliva zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon o súkromnej bezpečnosti.

 

 1. Ochrankár je oprávnený použiť

a) zbraň v prípade nutnej obrany a krajnej núdze tak, ako sú vymedzené v Trestnom zákone,

b) zbraň, aby odvrátil nebezpečný útok, ktorý ohrozuje chránený objekt alebo chránenú osobu, po márnej výzve, aby sa od útoku upustilo.

c) úder zbraňou v prípade nutnej obrany spravidla v zápase s útočníkom, ak jeho odpor nemôže prekonať inak,

d) hrozbu zbraňou a varovný výstrel do vzduchu v prípadoch, aby zaistil bezpečnosť chránenej osoby alebo vlastnej osoby, ak vyzvaná osoba neupustí od útoku, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých okolností bude pokračovať, obmedzil osobnú slobodu osobe, ak táto osoba kladie aktívny odpor, zabránil násilnému vstupu do chráneného objektu, kde je vstup zakázaný alebo zabránil úteku prenasledovanej osoby, ak jej má byť alebo jej bola obmedzená osobná sloboda.

 1. Ochrankár nesmie použiť zbraň žiadnym zo spôsobov podľa III. bodu písm. b) a c), ak ide o tehotnú ženu, osobu vysokého veku, osobu so zjavnou telesnou vadou alebo chorobou a osobu mladšiu ako 15 rokov, okrem prípadov, keď útok týchto osôb bezprostredne ohrozuje životy a zdravie chránených osôb alebo ochrankára a nebezpečenstvo nemožno odvrátiť inak.“.

 

 1. Príloha č. 2 znie:

 

Príloha č. 2 k dekrétu č. 5/2014 Sp.

 

HLAVNÉ ZÁSADY POUŽITIA HMATOV, CHVATOV, ÚDEROV A KOPOV SEBAOBRANY A VECNÝCH BEZPEČNOSTNÝCH PROSTRIEDKOV

 

 1. Hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky a obušok je ochrankár oprávnený použiť, aby

a) zaistil bezpečnosť chránenej osoby alebo vlastnej osoby pred protiprávnym útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať,

b) zabránil úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému správaniu, ktorým je porušovaný záujem chránený zákonom o súkromnej bezpečnosti,

c) zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do chránených objektov, kde je vstup zakázaný,

d) zadržal osobu, ktorá kladie aktívny odpor.

 1. Hmaty a chvaty je ochrankár oprávnený použiť, ak osoba kladie iba pasívny odpor.
 1. Ochrankár nesmie použiť údery, kopy sebaobrany, slzotvorný prostriedok ani obušok proti tehotnej žene, osobe vysokého veku, osobe so zjavnou telesnou vadou alebo chorobou a osobe mladšej ako 15 rokov, okrem prípadov, keď útok týchto osôb bezprostredne ohrozuje životy a zdravie chránených osôb alebo ochrankára a nebezpečenstvo nemožno odvrátiť inak.
 1. Ak ochrankár zistí, že pri použití hmatov, chvatov, úderov alebo kopov sebaobrany alebo vecných bezpečnostných prostriedkov došlo k zraneniu osoby, poskytne jej, ak to okolnosti dovolia, prvú pomoc a zabezpečí lekárske ošetrenie.
 1. Ochrankár je ďalej povinný pri použití hmatov, chvatov, úderov a kopov sebaobrany alebo vecných bezpečnostných prostriedkov dodržiavať platné zákony, najmä zákon o súkromnej bezpečnosti.“.

 

 1. Príloha č. 3 znie:

 

Príloha č. 3 k dekrétu č. 5/2014 Sp.

 

FAREBNÉ VYOBRAZENIE ROVNOŠATY

 

rovnosata tricko

 

rovnosata pulover

 

rovnosata takticka vesta

 

.„.“

 

Čl. II

           Dekrét č. 1/2013 Sp. Pracovný poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení dekrétu č. 10/2013 Sp., dekrétu č. 11/2013 Sp., dekrétu č. 26/2013 Sp. a dekrétu č. 35/2013 Sp. sa mení a dopĺňa nasledovne:

 

1. Za prvú časť sa vkladá nová druhá časť, ktorá znie:

 

DRUHÁ ČASŤ

VECNÁ PRÍSLUŠNOSŤ A JEJ URČOVANIE

 

§ 3a

Konateľ (štatutárny orgán)

(1) Konateľ ako štatutárny orgán je vecne príslušným na

a) robenie všetkých právnych úkonov v pracovnoprávnych vzťahoch v mene podniku,

b) určovanie a ukladanie všetkým zamestnancom pracovných úloh, organizovanie, riadenie a kontrolovanie ich práce a dávanie im na ten účel záväzných pokynov.

(2) Ak sa v pracovnom poriadku určuje, že na niečo je výlučne oprávnený konateľ, nemôže danú záležitosť rozhodovať ani robiť v nej právne ani iné úkony žiadna iná osoba v podniku; to neplatí, ak ide o likvidátora ako ani v prípade uvedenom v § 3d ods. 2.

(3) V inom, než v odseku 2 uvedenom prípade, je oprávnený robiť za podnik právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch aj prokurista a vedúci odštepného závodu.

 

§ 3b

Likvidátor

(1) Likvidátor podniku (ďalej len „likvidátor“) je vecne príslušným a oprávneným na robenie právnych úkonov v pracovnoprávnych vzťahoch v mene podniku v rozsahu, v akom na neho ustanovením do funkcie prechádza na neho pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v mene podniku.

(2) Pri výkone svojej pôsobnosti likvidátor aj v pracovnoprávnej oblasti plní záväzky podniku, uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, zastupuje podnik pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmiery a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov. Nové pracovné zmluvy a pracovnoprávne pomery môže uzavierať len v súvislosti s ukončením nevybavených obchodov.

 

§ 3c

Valné zhromaždenie

(1) Valné zhromaždenie nie je oprávnené robiť právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch v mene podniku ani za podnik.

(2) Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté oprávnenia valného zhromaždenia plynúce zo Zákonníka práce, 6a) z Obchodného zákonníka 6b) ani zo stanov. 6c)

(3) Uplatnené oprávnenia uvedené v odseku 2 vykonáva v mene podniku štatutárny orgán na základe rozhodnutia alebo uznesenia valného zhromaždenia; štatutárny orgán robí príslušné právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch vyplývajúce z týchto rozhodnutí alebo uznesení.

 

§ 3d

Prokurista

(1) Prokurista je vecne príslušným robiť za podnik právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch v rozsahu udelenej prokúry. 6d) Najmä je oprávnený

a) určovať a ukladať zamestnancom, ktorí podľa pracovnej zmluvy alebo osobitného vnútropodnikového predpisu nepatria iba do priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny,

b) určovať náhradného odborného zástupcu,

c) uzatvárať, pozmeňovať a končiť pracovný pomer alebo obdobný pracovnoprávny vzťah s náhradným odborným zástupcom,

d) uzatvárať, pozmeňovať a končiť pracovný pomer s novým odborným zástupcom.

(2) Ak jediný konateľ zomrie alebo z iných dôvodov náhle a neočakávane prestane alebo nemôže vykonávať svoju pôsobnosť po dobu presahujúcu 5 po sebe nasledujúcich pracovných dní, prokurista sa splnomocňuje na robenie všetkých právnych úkonov za podnik v pracovnoprávnych vzťahoch s výnimkou právnych úkonov v týchto vzťahoch, ktoré podľa kogentného ustanovenia zákona môže robiť výlučne štatutárny orgán.

(3) Ak je v podniku konateľ plánovane neprítomný, prokurista ho zastupuje, pričom je vecne príslušným a oprávneným robiť všetky právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch za podnik s výnimkou tých úkonov, na ktoré je podľa zákona, pracovného poriadku alebo iného vnútropodnikového predpisu oprávnený výlučne štatutárny orgán.

 

§ 3e

Vedúci odštepného závodu

(1) Ak sa ďalej neustanovuje niečo iné, vedúci odštepného závodu je vecne príslušným a splnomocneným za podnik robiť všetky právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch týkajúce sa ním riadeného odštepného závodu.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak ide o právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch týkajúce sa samotného vedúceho odštepného závodu, na ktoré je oprávnený štatutárny orgán a v prípade podľa § 3d ods. 2 aj prokurista.

 

§ 3f

Písomne poverený zamestnanec

(1) Písomne poveriť zamestnanca, aby robil niektoré právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch v mene podniku, 6e) je výlučne oprávnením štatutárneho orgánu a v prípade podľa § 3d ods. 2 aj prokuristu.

(2) Písomne poverený zamestnanec (odsek 1) je vecne príslušným a oprávneným na robenie v písomnom poverení vymedzených právnych úkonov v pracovnoprávnych vzťahoch v mene podniku.

(3) Písomné poverenie musí okrem rozsahu oprávnení obsahovať aj dobu, na ktorú sa vydáva, pričom je prípustné uviesť aj dobu neurčitú.

 

§ 3g

Príslušný podnikový funkcionár

(1) Ten, kto je podľa § 3a až 3f vecne príslušným alebo oprávneným, označuje sa v ďalšom texte ako príslušný podnikový funkcionár.

(2) Ak nemožno jednoznačne určiť, kto je príslušným podnikovým funkcionárom, je ním konateľ alebo likvidátor a ak ich niet, potom prokurista.“

 

Poznámky pod čiarou k odkazom 6a až 6e znejú:

6a) § 7 ods. 3 Zákonníka práce.

6b) Napríklad § 123 ods. 3 Obchodného zákonníka.

6c) Čl. 6 ods. 1 písm. e) druhý a tretí bod a písm. f) stanov.

6d) § 14 Obchodného zákonníka.

6e) § 9 ods. 2 Zákonníka práce.“.

 

Doterajšia druhá až šiesta časť označuje sa ako tretia až siedma časť.

 

2. V tretej až siedmej časti sa slovo konateľ v každom tvare nahrádza slovami „príslušný podnikový funkcionár“ v príslušnom tvare; to neplatí v prípade ustanovení § 4 ods. 1 písm. d) druhý bod, § 5 ods. 6, § 7 ods. 4, § 12 ods. 1 písm. n), § 12 ods. 2, § 13 ods. 4, § 14 ods. 3 písm. e), § 14 ods. 6 a 7, § 16 ods. 3 a 4, § 17 a 18, § 28 a 29, § 32 ods. 1 písm. b) a § 34 ods. 1 a 6.

 

3. V § 4 ods. 1 písm. a) znie:

„a) koná podnik príslušným podnikovým funkcionárom, pričom ak to ustanovuje osobitný dekrét alebo iný podnikový poriadok, koná podnik výlučne štatutárnym orgánom,“.

 

4.  V § 4 ods. 9 znie:

„(9) Pokiaľ uchádzač nepredložil k žiadosti o prijatie do zamestnania alebo k prihláške do výberového konania všetky podnikom vyžiadané dokumenty, potvrdenia, iné listiny a doklady, podnik ho písomne vyzve, aby žiadosť alebo prihlášku doplnil, určí mu na to primeranú lehotu a súčasne ho upozorní, že inak jeho žiadosť alebo prihlášku zamietne.“.

 

5.  V § 7 v odseku 1 sa slová „rozhodne písomne príslušný podnikový funkcionár“ nahrádzajú slovami „písomne nerozhodne výlučne konateľ“.

 

6.  V § 12 ods. 1 písm. n) znie:

„n) rešpektovať autoritu konateľa, každého iného príslušného podnikového funkcionára a spoločníka,“.

 

7.  V § 12 ods. 4 znie:

„(4) Dať pokyn zamestnancom, aby sa podrobili vyšetreniu, ktoré vykonáva podnik, aby zistil, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok je oprávnením konateľa, ako aj

a) prokuristu,

b) iného príslušného podnikového funkcionára (§ 3g) vrátane písomne na to povereného zamestnanca (§ 3f),

c) interného ochrankára – na základe pokynu toho príslušného podnikového funkcionára, do priamej riadiacej pôsobnosti ktorého interný ochrankár patrí alebo spadá,

d) externého ochrankára – na základe písomného poverenia vydaného výlučne konateľom,

e) vedúceho zamestnanca priamo nadriadeného zamestnancovi, ktorého sa tento pokyn týka.“.

 

8.  V § 29 v ods. 2 sa slová „konateľom alebo likvidátorom“ nahrádzajú slovami „konateľom, likvidátorom alebo prokuristom“.

 

9.  V § 29 v ods. 5 písm. c) znie:

„c) prokurista,“.

 

Doterajšie písmená c) až f) označujú sa ako písmená d) až g).

 

10. V § 29 v ods. 5 v písm. g) sa slová „konateľom alebo likvidátorom“ nahrádzajú slovom „podnikom“.

 

11. V § 32 v ods. 1 v písm. b) sa slová „podnikového funkcionára“ nahrádzajú slovami „príslušného podnikového funkcionára“.

 

12. § 33 sa vypúšťa.

 

13. V § 34 v ods. 1 v druhej vete sa slovo „konateľ“ nahrádza slovami „výlučne konateľ“.

 

14. V § 34 sa vypúšťajú odseky 3 a 4. Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 7.

 

15. V § 34 v ods. 7 sa slová „odsekov 1 až 8“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 6“.

 

16. V poznámke pod čiarou k odkazu 17 sa slovo „stanov“ nahrádza slovami „zakladateľskej listiny“.

 

Čl. III

Konateľ spoločnosti Hont Medik s.r.o. sa splnomocňuje, aby v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto dekrétu vyhlásil úplné znenie

 

a) dekrétu č. 1/2013 Sp. Pracovný poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o., ako vyplýva zo zmien a z doplnkov vykonaných dekrétom č. 10/2013 Sp., dekrétom č. 11/2013 Sp., dekrétom č. 26/2013 Sp., dekrétom č. 35/2013 Sp. a týmto dekrétom,

 

b) dekrétu č. 5/2014 Sp. o vlastnej ochrane spoločnosti Hont Medik s.r.o., ako vyplýva zo zmien a z doplnkov vykonaných týmto dekrétom.

 

Čl. IV

Tento dekrét sa povinne vyhlási plným znením v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.

 

 

Čl. V

Tento dekrét nadobúda účinnosť 10. októbra 2014.

 

 

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

4. október 2014