Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Za záväzný obsah sa do prípadného zverejnenia tohto dokumentu podľa § 6b ods. 1 dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov (konsolidované znenie č. 10/2016 Sp.) pokladá iba tento dokument obsiahnutý v písomnom vydaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

6

DEKRÉT

z 1. októbra 2014,

ktorým sa mení a dopĺňa dekrét č. 10/2013 Sp. o počte a štruktúre

pracovných miest v spoločnosti Hont Medik s.r.o. a ktorým sa menia

a dopĺňajú niektoré vnútropodnikové predpisy v znení neskorších predpisov

 

           Podľa čl. 3 ods. 6 písomného rozhodnutia č. 52/2012 Sp. Stanovy obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. vydávam tento dekrét:

 

Čl. I

         Dekrét č. 10/2013 Sp. o počte a štruktúre pracovných miest spoločnosti Hont Medik s.r.o. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré vnútropodnikové predpisy v znení dekrétu č. 20/2013 Sp. a dekrétu č. 38/2013 Sp. sa mení a dopĺňa nasledovne:

 

  1. V čl. I § 2 vrátane nadpisu znie:

 

㤠2

Počet pracovných miest a ich štruktúra

(1) Podnik má tri zamestnanecké pracovné miesta a jedno dohodové pracovné miesto.

(2) Dňom určenia náhradného odborného zástupcu podľa osobitného zákona 1) sa automaticky na dobu najviac na 60 dní odo dňa skutočnosti zakladajúcej ukončenie vykonávania činnosti odborného zástupcu 2) zriaďuje nové dohodové pracovné miesto určené pre náhradného odborného zástupcu. Splnenie podmienky podľa predošlej vety je odkladacou podmienkou 3) pre zriadenie dohodového pracovného miesta určeného pre náhradného odborného zástupcu.

(3) Z troch zamestnaneckých pracovných miest

a) patria dve zamestnanecké pracovné miesta prevádzkarni podniku vykonávajúcej predmet podnikania – činnosti podniku, ktorým je prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – druh: ambulancia; odborné zameranie: psychiatria (ďalej len „ambulancia“), a to:

1. jedno zamestnanecké pracovné miesto určené pre odborného zástupcu určeného podnikom a osobne zodpovedajúceho za prevádzkovanie ambulancie, 4)

2. jedno zamestnanecké pracovné miesto určené pre zdravotníckeho pracovníka v zdravotníckom povolaní sestra, 5)

b) patrí jedno zamestnanecké miesto zamestnancovi vykonávajúcemu iba alebo aj vlastnú ochranu podniku; 5a) toto zamestnanecké miesto patrí organizačnému útvaru, ktorým je Riaditeľstvo Hont Medik s.r.o. 6)

(4) Ambulancii patrí ďalej automaticky zriadené dohodové pracovné miesto za podmienok podľa odseku 2.“

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

5a) Dekrét č. 5/2014 Sp. o vlastnej ochrane spoločnosti Hont Medik s.r.o.“.

 

  1. V čl. I za § 2b vkladá sa nový § 2c, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

㤠2c

Ustanovenia k zmenám platným od 10. októbra 2014

(1) Zamestnanecké pracovné miesto podľa § 2 ods. 3 písm. b) sa od 10. októbra 2014 pokladá za novozriadené pracovné miesto; 11) toto zamestnanecké pracovné miesto sa obsadí novým zamestnancom najneskôr do 1. februára 2015.

(2) Dohodové pracovné miesto, ktoré podľa tohto dekrétu v znení platnom do 9. októbra 2014 patrilo Riaditeľstvu Hont Medik s.r.o. 6) pre príležitostné poštové služby, ako aj pre príležitostné práce spojené s registratúrou podniku, sa zrušuje odo dňa 1. novembra 2014.“

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

11) § 5a ods. 1 dekrétu č. 2/2013 Sp. o Riaditeľstve Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov.“.

 

Čl. II

Tento dekrét sa povinne vyhlási plným znením v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.

 

 

Čl. III

Tento dekrét nadobúda účinnosť 10. októbra 2014.

 

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

1. október 2014