Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Za záväzný obsah sa do prípadného zverejnenia tohto dokumentu podľa § 6b ods. 1 dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov (konsolidované znenie č. 10/2016 Sp.) pokladá iba tento dokument obsiahnutý v písomnom vydaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

5

DEKRÉT

z 30. septembra 2014

o vlastnej ochrane spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

           Podľa čl. 3 ods. 1 až 6 písomného rozhodnutia č. 52/2012 Sp. Stanovy obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „stanovy“) vydávam tento dekrét:

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

(1) Tento dekrét upravuje prevádzkovanie vlastnej ochrany spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „podnik“).

(2) Vlastná ochrana podniku sa prevádzkuje ako bezpečnostná služba, ktorou sa na účely tohto dekrétu rozumie strážna služba podľa osobitného zákona. 1)

(3) Účelom tohto dekrétu je vymedziť zásady prevádzkovania vlastnej ochrany podniku, jeho organizáciu a niektoré práva a povinnosti zamestnanca podniku (ďalej len „zamestnanec“) povereného výkonom vlastnej ochrany podniku (ďalej len „ochrankár“).

(4) Tento dekrét je záväzný pre podnik, každý orgán podniku, každú fyzickú osobu, ktorá je k podniku v takom právnom vzťahu, z ktorého ju možno zaväzovať aj zakladateľskou listinou podniku v platnom znení a stanovami, a to vrátane každého z uchádzačov o zamestnanecké miesto ochrankára (ďalej len „uchádzač“) a každého zo zamestnancov (vrátane ochrankára).

(5) Záväznosť tohto dekrétu vo veciach oprávnenia ochrankára vyplýva z osobitného zákona. 2)

 

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto dekrétu rozumie sa

a) zákonom o súkromnej bezpečnosti zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov,

b) vyhláškou vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov,

c) spoločníkom jediný spoločník podniku,

d) konateľom konateľ podniku,

f) likvidátorom likvidátor podniku,

g) interným likvidátorom likvidátor vymenovaný valným zhromaždením, 3)

h) externým likvidátorom likvidátor vymenovaný alebo ustanovený súdom, 4)

i) prokuristom prokurista podniku. 5)

 

§ 3

Základné podmienky kladené na ochrankára

(1) Za ochrankára môže byť prijatá iba fyzická osoba, ktorá je bezúhonná podľa § 13 zákona o súkromnej bezpečnosti a spoľahlivá podľa § 14 zákona o súkromnej bezpečnosti a spĺňa ďalšie podmienky, ak ich zákon o súkromnej bezpečnosti vyžaduje.

(2) Okrem podmienok ustanovených zákonom o súkromnej bezpečnosti a vyhláškou musí ochrankár spĺňať aj kritérium telesnej zdatnosti.

(3) Podmienky podľa odsekov 1 a 2 musí ochrankár spĺňať po celý čas trvania jeho pracovného pomeru k podniku.

 

§ 4

Pracovnoprávne náležitosti a mzdové podmienky

(1) Pracovný pomer medzi úspešným uchádzačom a podnikom uzatvára výlučne konateľ.

(2)  Zmeny pracovnej zmluvy uzatvorenej medzi ochrankárom a podnikom môže po vzniku pracovného pomeru uzatvárať za podnik aj prokurista; to neplatí, ak ide o zmenu mzdových náležitostí.

(3) Ochrankár môže okrem výkonu vlastnej ochrany vykonávať aj ďalšie práce, ak je to dojednané v pracovnej zmluve.

(4) Podnik ochrankárovi uhrádza náklady na utužovanie ochrankárovej telesnej zdatnosti napríklad formou fyzických cvičení vo fitnes centre. Účasť ochrankára na tomto utužovaní telesnej zdatnosti v rozsahu 10 hodín mesačne podľa písomného rozpisu vydaného podnikom je povinná; táto účasť sa ochrankárovi započítava ako výkon práce.

(5) Ak ochrankárovi, ktorý podľa odseku 3 vykonáva aj ďalšiu prácu, nepatrí za jej vykonávanie vyšší minimálny mzdový nárok podľa stupňa náročnosti pracovných miest uvedených v prílohe č. 1 Zákonníka práce, patrí mu základná zložka mzdy vo výške 455 euro mesačne brutto. Ochrankárovi môže konateľ písomným rozhodnutím priznať osobné ohodnotenie až do výšky 200 euro mesačne za podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve a ustanovených v mzdovom poriadku podniku. 6)

(6) Ak zo zákona o súkromnej bezpečnosti, z vyhlášky alebo z tohto dekrétu nevyplýva niečo iné, na pracovnoprávny vzťah medzi ochrankárom a podnikom sa uplatňuje pracovný poriadok podniku (ďalej len „pracovný poriadok“). 7)

(7) Ochrankár spadá do priamej riadiacej pôsobnosti konateľa. V čase neprítomnosti konateľa v podniku spadá ochrankár do priamej riadiacej pôsobnosti prokuristu. Ak niet prokuristu alebo ak sú súčasne neprítomní konateľ aj prokurista, ochrankár spadá do priamej riadiacej pôsobnosti písomne na to podnikom povereného zamestnanca.

(8) Počas likvidácie podniku sa ustanovenie odseku 7 uplatňuje s tým rozdielom, podľa ktorého ochrankár spadá aj do riadiacej pôsobnosti likvidátora.

(9) Ten, do priamej riadiacej pôsobnosti alebo riadiacej pôsobnosti ktorého ochrankár podľa odsekov 7 a 8 spadá, je oprávnený určovať a ukladať ochrankárovi pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať jeho prácu a dávať mu na ten účel záväzné pokyny.

 

§ 5

Chránené osoby, chránené objekty a strážne stanovisko

(1) Chránenými osobami sú spoločník, konateľ a prokurista.

(2) Počas likvidácie podniku je chránenou osobou aj interný likvidátor alebo externý likvidátor.

(3) Chránenými objektmi sú sídlo podniku a priestory užívané podnikom v Krupine, Ul. 29. augusta 611/6, PSČ 963 01.

(4) Strážne stanovisko sa nachádza v samostatnej miestnosti v chránenom objekte – priestore užívanom podnikom v Krupine, Ul. 29. augusta 611/6, PSČ 963 01.

 

§ 6

Rovnošata a výstroj

(1) Rovnošatu ochrankára tvorí

a) čierna šiltovka,

b) bledomodrá košeľa klasického strihu s krátkym rukávom – v letnom období,

c) čierna košeľa klasického strihu s dlhým rukávom – v zimnom období,

d) tmavomodrá kravata – v letnom období,

e) hladká pletená tmavomodrá vesta s výstrihom do V – v letnom období,

f) perlový pulóver s vreckom – v zimnom období,

g) tmavé nohavice s dvomi bočnými prednými vreckami, dvomi výpustkovými zadnými vreckami s príklopkou a zapínaním na gombík, jedným bočným vreckom na bočnej strane nohavice s príklopkou a zapínaním na gombík,

h) kožený opasok s úchytkami na vecné bezpečnostné prostriedky podľa odseku 3 písm. a) až d) a na puzdro na strelnú zbraň kategórie D,

i) komfortná a ľahká celoročná pánska poltopánka; podošva s vynikajúcimi protišmykovými vlastnosťami.

(2) Na najvrchnejšej časti rovnošaty ochrankára vo výške pŕs vľavo je umiestnený znak vlastnej ochrany a v rovnakej výške vpravo menovka s menom a priezviskom ochrankára.

(3) Výstroj ochrankára tvoria nasledovné vecné bezpečnostné prostriedky

a) slzotvorný prostriedok,

b) oceľové putá na ruky,

c) obušok – teleskopický,

d) elektrický paralyzátor,

e) strelná zbraň kategórie D.

 

§ 7

Prechodné a spoločné ustanovenia

(1) Ustanovenia tohto dekrétu vo veci oprávnení ochrankára podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sa začnú uplatňovať až odo dňa právoplatnosti podniku udelenej licencie.

(2) Na rozhodovanie podľa tohto dekrétu sa nepoužije rozhodovací poriadok podniku; to neplatí na povinnú účasť ochrankára na rokovaniach orgánov podniku a na rozhodovaní a iných úkonoch robených na to oprávnenými osobami v podniku.

(3) Záležitosti týkajúce sa vlastnej ochrany podniku neupravené týmto dekrétom spravujú sa zákonom o súkromnej bezpečnosti, vyhláškou, pracovným poriadkom a ostatnými vnútornými predpismi podniku.

 

§ 8

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa dekrét č. 3/2013 Sp. o vlastnej ochrane spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

§ 9

Účinnosť

Tento dekrét nadobúda účinnosť 1. októbra 2014.

 

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

 


Poznámky pod čiarou:

1) § 2 písm. a) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov.

2) Napríklad § 50 ods. 4 a 6 zákona o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov.

3) § 153 ods. 1 Obchodného zákonníka.

4) § 71 Obchodného zákonníka.

5) § 14 Obchodného zákonníka.

6) Dekrét č. 4/2013 Sp. Mzdový poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov.

7) Dekrét č. 1/2013 Sp. Pracovný poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov.

 

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

30. september 2014