Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Za záväzný obsah sa do prípadného zverejnenia tohto dokumentu podľa § 6b ods. 1 dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov (konsolidované znenie č. 10/2016 Sp.) pokladá iba tento dokument obsiahnutý v písomnom vydaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

4

D E K R É T

z 20. júla 2014

o používaní služobných vozidiel spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

Podľa čl. 3 ods. 1 až 5 písomného rozhodnutia č. 52/2012 Sp. Stanovy obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. vydávam tento dekrét:

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

(1) Tento dekrét v spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „zamestnávateľ“) upravuje používanie motorových vozidiel vlastnených alebo užívaných zamestnávateľom alebo zaradených v obchodnom majetku zamestnávateľa (ďalej len „služobné vozidlo“) zamestnancami zamestnávateľa (ďalej len „zamestnanec“)

a) na služobné účely a súčasne na súkromné účely,

b) iba na súkromné účely.

(2) Použitie služobných vozidiel zamestnancami pri pracovných cestách výlučne na služobné účely upravujú osobitné predpisy. 1)

 

§ 2

Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto dekrétu rozumie sa

a) konateľom konateľ zamestnávateľa,

b) zamestnancom tak fyzická osoba, ktorá je v pracovnom pomere k zamestnávateľovi založenom písomnou pracovnou zmluvou, ako aj fyzická osoba činná pre podnik na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru,

c) vodičom zamestnanec, ktorý riadi služobné vozidlo,

d) účtovnou kanceláriou podnikajúca fyzická osoba poverená vedením účtovníctva zamestnávateľa. 2)

 

§ 3

Povinnosti zamestnávateľa

Zamestnávateľ je povinný

a) vykonať u vodičov pred pridelením služobného vozidla na služobné a súčasne súkromné účely alebo iba na súkromné účely alebo pred ich preradením na iný druh a typový rad služobného vozidla ich oboznámenie s týmto služobným vozidlom podľa osobitného predpisu, 3)

b) pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého vodiča s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť, a to v lehote raz za dva roky, 4)

c) používať iba služobné vozidlá, ktorých technický stav vyhovuje podmienkam ustanoveným v osobitnom predpise, 5)

d) plniť v súvislosti s prevádzkovaním služobných vozidiel povinnosti prevádzkovateľa služobného vozidla alebo držiteľa služobného vozidla ustanovené osobitnými predpismi, 6)

e) uhrádzať povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou každého služobného vozidla, 7)

f) každé služobné vozidlo havarijne poisťovať,

g) zdaňovať použitie služobného vozidla na služobné aj súkromné účely zamestnancovi, ktorému bolo pridelené, a to podľa osobitného predpisu, 8)

h) uhrádzať zamestnancovi, ktorému bolo služobné vozidlo pridelené na služobné aj súkromné účely, 80 % skutočných účtovne zdokladovaných nákladov za spotrebované pohonné hmoty, 9)

i) uhrádzať náklady na údržbu a prevádzku služobných vozidiel a tieto udržiavať v technicky spôsobilom stave,

j) prideliť prednostne služobné vozidlo najmenej vyššej strednej triedy na služobné aj súkromné účely zamestnancovi, ktorý je súčasne konateľom,

k) plniť ďalšie povinnosti a dodržiavať obmedzenia alebo zákazy súvisiace s používaním služobných vozidiel na služobné a súčasne súkromné účely, ako aj iba na súkromné účely ustanovené zákonmi, ostatnými všeobecne verejnými predpismi, týmto dekrétom a ostatnými vnútornými predpismi zamestnávateľa.

 

§ 4

Povinnosti vodiča

(1) Vodič, ktorému má byť pridelené služobné vozidlo na služobné aj súkromné účely, je povinný uzatvoriť so zamestnávateľom písomnú dohodu o používaní služobného vozidla na služobné aj súkromné účely.

(2) Za zamestnávateľa je na uzatvorenie písomnej dohody uvedenej v odseku 1 oprávnený konateľ alebo konateľom na to písomne poverený zamestnanec. 10)

(3) Vodič je ďalej povinný

a) dodržiavať všetky povinnosti, obmedzenia a zákazy ustanovené pre používanie služobného vozidla zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými predpismi, týmto dekrétom a ostatnými vnútornými predpismi zamestnávateľa,

b) v prípade ním zavinenej dopravnej nehody alebo škodovej udalosti vzniknutej na jemu pridelenom služobnom vozidle uhradiť zamestnávateľovi sumu spoluúčasti vyplývajúcu z havarijného poistenia služobného vozidla,

c) uhrádzať z vlastných zdrojov v plnej výške pokuty a iné finančné sankcie udelené za porušenie pravidiel cestnej premávky a iné priestupky súvisiace s jeho jazdou na služobnom vozidle,

d) plniť všetky povinnosti plynúce z platnej dohody o používaní služobného vozidla na služobné aj súkromné účely uzatvorenej medzi ním a zamestnávateľom.

 

§ 5

Používanie služobného vozidla na služobné aj súkromné účely

(1) Zamestnanec, ktorým je konateľ, má prednostné právo na používanie služobného vozidla na služobné aj súkromné účely.

(2) Ak má byť služobné vozidlo používané zamestnancom, ktorým je konateľ (odsek 1), dočasne použité na služobné aj súkromné účely iným zamestnancom, uzatvorí sa povinne s týmto iným zamestnancom písomná dohoda o tomto dočasnom použití.

(3) Na uzatvorenie písomnej dohody podľa odseku 2 je za zamestnávateľa oprávnený výlučne konateľ.

(4) Služobné vozidlo nepoužívané zamestnancom, ktorým je konateľ, môže byť používané iným zamestnancom na služobné aj súkromné účely, a to na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi zamestnávateľom a týmto iným zamestnancom o tomto používaní služobného vozidla. Ustanovenie § 4 ods. 2 platí v tomto prípade nerozdielne.

 

§ 6

Používanie služobného vozidla iba na súkromné účely

(1) Zamestnávateľ môže na základe písomnej žiadosti zamestnanca poskytnúť mu služobné vozidlo iba na súkromný účel (napríklad na svadbu, prepravu súkromného tovaru, sťahovanie a podobne). V takom prípade vzniká zamestnancovi nepeňažný príjem, len ak mu bolo služobné vozidlo zapožičané bezplatne. 11)

(2) O poskytnutí služobného vozidla iba na súkromné účely sa povinne uzatvára písomná dohoda medzi zamestnancom, ktorému sa služobné vozidlo takto poskytuje a zamestnávateľom.

(3) Na uzatvorenie písomnej dohody uvedenej v odseku 2 je za zamestnávateľa oprávnený výlučne konateľ.

(4) Pokiaľ z písomnej dohody uvedenej v odseku 2 nevyplynie, že služobné vozidlo sa zamestnancovi poskytuje na súkromné účely bezplatne, je tento zamestnanec povinný uhradiť zamestnávateľovi za spoplatnené poskytnutie služobného vozidla iba na súkromné účely sumu vo výške, ktorú dohodne konateľ v uvedenej písomnej dohode.

(5) Suma podľa odseku 4 nesmie presiahnuť výšku, ktorú používa požičovňa áut v príslušnom mieste a v období poskytnutia služobného vozidla zamestnancovi iba na súkromné účely.

(6) Bezplatným poskytnutím služobného vozidla iba na súkromné účely nie sú dotknuté povinnosti zamestnanca, ktorému bolo služobné vozidlo takto poskytnuté, uhradiť zamestnávateľovi výdavky, ktoré nemožno uznať za daňové výdavky zamestnávateľa.

 

§ 7

Zdaňovacie a obdobné povinnosti

(1) Nepeňažný príjem vzniknutý z poskytnutia služobného vozidla zamestnancovi na služobné aj súkromné účely a z bezplatného poskytnutia služobného vozidla zamestnancovi iba na súkromné účely sa pripočíta k ostatným príjmom zamestnanca zo závislej činnosti za kalendárny mesiac alebo zdaňovacie obdobie a zdaní preddavkovo. 12)

(2) Daňovým výdavkom zamestnávateľa sú všetky výdavky spojené s prevádzkou služobného vozidla poskytnutého zamestnancovi na služobné aj súkromné účely vrátane výdavkov na opravy, údržbu, zmluvné zákonné poistenie a havarijné poistenie služobného vozidla, ako aj 80 % skutočných nákladov na spotrebované pohonné látky a podobne. Zamestnávateľ nekráti tieto daňové výdavky bez ohľadu na to, koľko zamestnanec prejazdil na súkromné účely.

(3) Výdavky na pohonné látky spotrebované pri využívaní služobného vozidla iba na súkromné účely si musí uhradiť zamestnanec. Zamestnanec v tomto prípade uhrádza tiež ostatné výdavky spojené iba so súkromným použitím služobného vozidla (napríklad parkovné a podobne).

(4) Daňovo uznaným výdavkom zamestnávateľa sú aj daňové odpisy služobného vozidla.

(5) Daňovníkom dane zo služobných vozidiel je zamestnávateľ, a to aj v prípade služobných vozidiel používaných zamestnancami na služobné aj súkromné účely alebo len na súkromné účely. 13)

(6) Pri zdaňovacích a obdobných náležitostiach súvisiacich s používaním služobných vozidiel na služobné aj súkromné účely alebo iba na súkromné účely zamestnancami poskytuje zamestnávateľovi povinnú súčinnosť účtovná kancelária.

 

§ 8

Prechodné ustanovenia

(1) Bez ohľadu na ustanovenia § 4 ods. 2 a § 5 ods. 3 sa za deň pridelenia služobného vozidla zamestnancovi, ktorým je konateľ, na služobné aj súkromné účely považuje deň prevzatia služobného vozidla továrenskej značky OPEL typové označenie MOKKA zamestnávateľom od predajcu v roku 2014.

(2) Odsekom 1 nie je dotknutá povinnosť uzatvoriť dodatočne najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa účinnosti tohto dekrétu písomnú dohodu medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktorým je konateľ, o používaní služobného vozidla na služobné aj súkromné účely.

(3) Daňové povinnosti plynúce pre zamestnanca, ktorým je konateľ, odo dňa pridelenia mu služobného vozidla na služobné aj súkromné účely podľa odseku 1 sa dodania dodatočne v súčinnosti s účtovnou kanceláriou v lehote ustanovenej zákonom, pričom ak takej lehoty niet, potom bez zbytočných odkladov.

 

§ 9

Spoločné ustanovenia

(1) Týmto dekrétom nie je dotknutá možnosť použiť služobné vozidlo pridelené zamestnancovi na služobné aj súkromné účely iným zamestnancom pri pracovnej ceste. V tomto prípade sa uplatní postup podľa osobitných predpisov. 1)

(2) Ak ide o služobné vozidlo používané zamestnancom, ktorým je konateľ, na služobné aj súkromné účely, možno postup podľa odseku 1 použiť iba s predchádzajúcim súhlasom konateľa.

(3) Zamestnanci, ktorí sa ako spolucestujúci prepravujú v služobnom vozidle, sú povinní dodržiavať ustanovenia platných zákonov, ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov zamestnávateľa, ako aj riadiť sa pokynmi vodiča.

(4) Na rozhodovanie podľa tohto dekrétu sa nepoužije rozhodovací poriadok zamestnávateľa. 14)

(5) Štatutárny orgán zamestnávateľa môže ustanoviť smernicou

a) ďalšie náklady, ktoré je povinný uhrádzať zamestnancovi používajúcemu služobné vozidlo na služobné i súkromné účely zamestnávateľom,

b) výšku sumy za spoplatnené použitie služobného vozidla na súkromné účely zamestnanca,

c) ďalšie podrobnosti o používaní služobných vozidiel na služobné účely a súkromné účely ako aj iba na súkromné účely zamestnancami.

(6) Podmienkou platnosti smernice vydanej podľa odseku 5 je jej vyhlásenie zverejnením plného znenia v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. (ďalej len „Spravodajca“). 15)

(7) Na zamestnancom vrátane vodiča úmyselne spôsobenú škodu na služobnom vozidle sa použijú ustanovenia Zákonníka práce o zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi.

(8) Záležitosti neupravené týmto dekrétom súvisiace s používaním služobných vozidiel na služobné aj súkromné účely a iba na súkromné účely spravujú sa zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ostatnými vnútornými predpismi zamestnávateľa vrátane smernice, ak bude podľa odseku 5 vydaná.

(9) Tento dekrét sa povinne vyhlási plným znením v Spravodajcovi. 15)

 

§ 10

Účinnosť

Tento dekrét nadobúda účinnosť 1. augusta 2014.

 
MUDr. Vladimír Hacek, v. r.


Poznámky pod čiarou:

1) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a dekrét č. 19/2013 Sp. o pracovných cestách v spoločnosti Hont Medik s.r.o.

2) § 5 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

3) Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel.

4) § 7 zákona č. 126/2004 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5) Napríklad zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6) § 2 písm. am) zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7) Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8) Zákon č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

9) § 19 ods. 2 písm. l) tretí bod zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

10) § 9 ods. 2 Zákonníka práce.

11) § 2 písm. c) a § 5 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

12) § 35 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

13) § 84 a 85 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

14) § 3 ods. 1 písm. b) dekrétu č. 6/2013 Sp. Rozhodovací poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o.

15) Dekrét č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

20. júl 2014