Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Za záväzný obsah sa do prípadného zverejnenia tohto dokumentu podľa § 6b ods. 1 dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov (konsolidované znenie č. 10/2016 Sp.) pokladá iba tento dokument obsiahnutý v písomnom vydaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

3

ROZHODNUTIE

jediného spoločníka Hont Medik s.r.o.

z 12. júna 2014

o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky Hont Medik s.r.o. za rok 2013

 

Podľa § 125 ods. 1 písm. b) a § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka prijímam toto rozhodnutie:

 

 

Čl. 1

Schvaľujem zostavenú riadnu individuálnu účtovnú závierku Hont Medik s.r.o. za rok 2013 v znení, v akom bola 30. marca 2014 zostavená.

 

 

Čl. 2

Výsledok hospodárenia a zdanenie

(1) Výsledok hospodárenia spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „podnik“) za rok 2013 z bežnej činnosti činil pred zdanením sumu (+) 4 620 euro a po zdanení sumu (+) 3 692 euro.

(2) Podnik uhradil daň z príjmov z bežnej činnosti vo výške 928 euro.

 

 

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

(1) Na základe schválenej riadnej individuálnej účtovnej závierky podniku za rok 2013 konštatujem, že podnik nie je predlžený, nie je v úpadku a že podniku úpadok ani nehrozí.

(2) Toto rozhodnutie sa zverejní plným znením v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. 1)

 

 

Čl. 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 12. júna 2014.

 

 

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

 


Poznámka pod čiarou:

1) § 3 ods. 1 písm. b) piaty bod dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

12. jún 2014