Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Za záväzný obsah sa do prípadného zverejnenia tohto dokumentu podľa § 6b ods. 1 dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov (konsolidované znenie č. 10/2016 Sp.) pokladá iba tento dokument obsiahnutý v písomnom vydaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

2

ROZHODNUTIE JEDINÉHO SPOLOČNÍKA

spoločnosti Hont Medik s.r.o.

zo 7. februára 2014

o vymenovaní prokuristu a o určení konania prokuristu za spoločnosť

 

Jediný spoločník:

MUDr. Vladimír Hacek, narodený XXXXXX, trvale bytom Krupina, Malinovského 873/7, PSČ 963 01, rodné číslo XXXXXX.

    

Program:

 

1.            Vymenovanie prokuristu

2.            Určenie spôsobu konania prokuristu za spoločnosť

                  

Ad 1. Vymenovanie prokuristu

 

Jediný spoločník rozhodol, že spoločnosť Hont Medik s.r.o. bude oprávnená konať aj prostredníctvom prokuristu. Za prokuristu jediný spoločník vymenoval s účinnosťou od 01.03.2014 Zdenku Pupalovú nar. XXXXXX, r. č.  XXXXXX, trvale bytom: č. 188, 962 43 Senohrad.

 

Ad 2. Určenie spôsobu konania prokuristu za spoločnosť

Jediný spoločník rozhodol o spôsobe konania prokuristu za spoločnosť nasledovne: Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.

 

V Krupine dňa 07.02.2014

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

10. február 2014