Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Za záväzný obsah sa do prípadného zverejnenia tohto dokumentu podľa § 6b ods. 1 dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov (konsolidované znenie č. 10/2016 Sp.) pokladá iba tento dokument obsiahnutý v písomnom vydaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

16

DEKRÉT

z 15. decembra 2014,

ktorým sa mení dekrét č. 15/2014 Sp., ktorým sa zrušuje dekrét č. 29/2013 Sp., ktorým sa vydáva cenník za výkony uskutočňované na žiadosť osoby zdravotníckym zariadením spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

Podľa čl. 3 ods. 6 písomného rozhodnutia č. 52/2012 Sp. Stanovy obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. vyávam tento dekrét:

 

Čl. I

Dekrét č. 15/2014 Sp., ktorým sa zrušuje dekrét č. 29/2013 Sp., ktorým sa vydáva cenník za výkony uskutočňované na žiadosť osoby zdravotníckym zariadením spoločnosti Hont Medik s.r.o., sa mení takto:

 

V § 1 odsek 2 znie:

"(2) Ustanovením odseku 1 zostáva nedotknuté právo spoločnosti Hont Medik s.r.o. ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia, druh: ambulancia; odborné zameranie: psychiatria; vydať nový cenník zdravotných výkonov a služieb neuhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia.".

 

Čl. II

Tento dekrét sa povinne vyhlási v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. zverejnením plného znenia tohto dekrétu.

 

Čl. III

Tento dekrét nadobúda účinnosť 15. januára 2015.

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

15. december 2014