Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Za záväzný obsah sa do prípadného zverejnenia tohto dokumentu podľa § 6b ods. 1 dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov (konsolidované znenie č. 10/2016 Sp.) pokladá iba tento dokument obsiahnutý v písomnom vydaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

15

DEKRÉT

z 29. novembra 2014,

ktorým sa zrušuje dekrét č. 29/2013 Sp., ktorým sa vydáva cenník za výkony uskutočňované

na žiadosť osoby zdravotníckym zariadením spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

Podľa čl. 3 ods. 6 písomného rozhodnutia č. 52/2012 Sp. Stanovy obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. ustanovujem:

 

§ 1

(1) Zrušuje sa dekrét č. 29/2013 Sp., ktorým sa vydáva cenník za výkony uskutočňované na žiadosť osoby zdravotníckym zariadením spoločnosti Hont Medik s.r.o.

(2) Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto dekrétu poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorým je spoločnosť Hont Medik s.r.o., nesmie odplatne poskytovať žiadne zdravotné ani iné výkony, ktoré nie sú uhrádzané na základe verejného zdravotného poistenia.

 

§ 2

Tento dekrét sa povinne zverejní vyhlásením jeho plného znenia v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o., ako aj umiestni na prístupnom a viditeľnom mieste; za takéto prístupné a viditeľné miesto sa považuje vyvesenie tohto dekrétu vo vstupných priestoroch, priestoroch čakárne alebo iných verejne prístupných priestoroch zdravotníckeho zariadenia prevádzkovaného spoločnosťou Hont Medik s.r.o. a uverejnenie na webovom sídle spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

§ 3

Účinnosť

Tento dekrét nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

 

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

29. november 2014