Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Za záväzný obsah sa do prípadného zverejnenia tohto dokumentu podľa § 6b ods. 1 dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov (konsolidované znenie č. 10/2016 Sp.) pokladá iba tento dokument obsiahnutý v písomnom vydaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

14

DEKRÉT

z 28. novembra 2014

Mzdový predpis spoločnosti Hont Medik s.r.o.

Podľa § 120 ods. 3 Zákonníka práce a čl. 3 ods. 1 až 6 písomného rozhodnutia č. 52/2012 Sp. Stanovy obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „stanovy") vydávam tento dekrét:

 

§ 1

Predmet a záväznosť úpravy

(1) Týmto dekrétom sa vydáva Mzdový predpis spoločnosti Hont Medik s.r.o.

(2) Tento dekrét zaväzuje spoločnosť Hont Medik s.r.o. (ďalej len „zamestnávateľ"), každú z fyzických osôb oprávnených zo zákona alebo na základe určenia vo vnútornom predpise zamestnávateľa robiť právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch týkajúce sa mzdových podmienok v mene alebo za zamestnávateľa, každého zo zamestnancov zamestnávateľa (ďalej len „zamestnanec") a tiež podnikajúcu fyzickú osobu poverenú vedením účtovníctva zamestnávateľa (ďalej len „účtovná kancelária").

 

§ 2

Mzda, mzdové podmienky a zložky mzdy

(1) Mzda je peňažné plnenie poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu.

(2) Mzdové podmienky zamestnávateľ dohodne so zamestnancom v pracovnej zmluve.

(3) V mzdových podmienkach zamestnávateľ dohodne formy odmeňovania zamestnancov, sumu základnej zložky mzdy a ďalšie zložky plnení poskytovaných za prácu a podmienky ich poskytovania.

(4) Zložky mzdy sa členia na základnú zložku mzdy a na nenárokové zložky mzdy.

(5) Základnou zložkou mzdy je zložka mzdy poskytovaná podľa odpracovaného času.

 

§ 3

Základná zložka mzdy a stupne náročnosti pracovných miest

(1) Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi základnú zložku mzdy v sume minimálneho mzdového nároku určeného Zákonníkom práce pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta.

(2) Pracovné miesto podľa odseku 1 je súhrn pracovných činností, ktoré zamestnanec vykonáva podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve.

(3) Týmto dekrétom sa priraďuje každému pracovnému miestu stupeň náročnosti príslušného pracovného miesta v súlade s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest uvedenými v prílohe č. 1 Zákonníka práce podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorej výkon od zamestnanca vyžaduje, v rámci druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve.

(4) Sadzba základnej zložky mzdy pre príslušný stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta je násobkom minimálnej mzdy v eurách za mesiac ustanovenej osobitným predpisom, a koeficienta minimálnej mzdy,

Stupeň náročnosti pracovného miesta

Koeficient minimálnej mzdy

1.

1,00

2.

1,20

3.

1,40

4.

1,60

5.

1,85

6.

4,00

(5) Priradenie stupňa náročnosti jednotlivým pracovným miestam tvorí prílohu tohto dekrétu.

(6) U zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, ktorý v mesiaci neodpracoval určený týždenný pracovný čas alebo má dohodnutý kratší týždenný pracovný čas, sa sadzba základnej zložky mzdy ustanovenej v eurách za mesiac zníži v pomere zodpovedajúcom odpracovanému času v mesiaci.

(7) Sadzba mzdového nároku ustanovená podľa odseku 4 v eurách za mesiac a sadzba mzdového nároku v eurách za mesiac znížená podľa odseku 6 sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov.

 

§ 4

Ostatné nárokové zložky mzdy

Všetky ďalšie mzdové zvýhodnenia a kompenzácie, na ktoré má zamestnanec nárok zo Zákonníka práce, patria zamestnancovi v najnižšej prípustnej sume.

 

§ 5

Osobné ohodnotenie a mimoriadna odmena

(1) Za kvalitné, svedomité a spoľahlivé vykonávanie práce a plnenie pracovných úloh môže zamestnávateľ priznať zamestnancovi osobné ohodnotenie, ktoré

a) možno priznať až do výšky 200 euro mesačne,

b) priznáva zamestnávateľ písomným aspoň stručne odôvodneným rozhodnutím, ktoré sa doručuje do vlastných rúk zamestnanca, 1) a to najmenej na mesiac a najviac na 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, pričom ho takto možno priznávať opakovane; toto písomné rozhodnutie zamestnávateľa je konečné, vykonateľné a nemožno proti nemu podávať žiadne odvolania,

c) zamestnávateľ povinne odoberie písomným rozhodnutím, ak zamestnanec:

1. prestane spĺňať podmienky pre jeho priznanie,

2. dopustí sa závažného porušenia pracovnej disciplíny alebo menej závažného porušenia pracovnej disciplíny, za čo mu bude zamestnávateľom právoplatne uložená sankcia, ktorej súčasťou bude tiež písomné upozornenie na možnosť výpovede, 2)

3. prestane spĺňať bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené vo vnútornom predpise zamestnávateľa, 3)

4. začne neuspokojivo plniť pracovné úlohy, za čo ho zamestnávateľ písomne vyzve na odstránenie nedostatkov, 4)

d) je nenárokovou zložkou mzdy,

e) nemožno priznať zamestnancovi v skúšobnej dobe. 5)

(2) Mimoriadna odmena je nenároková zložka mzdy, ktorú zamestnávateľ prizná zamestnancovi písomným odôvodneným rozhodnutím

a) za výkon činností nad rámec najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorej výkon sa od zamestnanca vyžaduje, v rámci druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, v rámci riadneho pracovného času,

b) v prípade zabezpečenia mimoriadnych úloh alebo v rámci ohodnotenia mimoriadnych pracovných výsledkov za aspoň trojmesačné časové obdobie,

c) až do výšky dvojnásobku priemerného mesačného zárobku príslušného zamestnanca na pracovnoprávne účely.

 

§ 6

Prechodné a spoločné ustanovenia

(1) Ak pre zamestnanca z pracovnej zmluvy v znení platnom ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto dekrétu plynie základná zložka mzdy výhodnejšie, ako by mu plynula z tohto dekrétu, takáto základná zložka mzdy zostáva zachovaná.

(2) V inom, než v odseku 1 uvedenom prípade, navrhne do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto dekrétu konateľ zamestnávateľa (ďalej len "konateľ") zamestnancovi príslušnú písomnú dohodu o zmene pracovnej zmluvy v časti týkajúcej sa základnej zložky mzdy so spätnou platnosťou od 1. januára 2015.

(3) Ak zo zákona, stanov alebo z pracovného poriadku zamestnávateľa nevyplýva niečo iné, všetko rozhodovanie o mzdových podmienkach za zamestnávateľa prináleží konateľovi.

(4) Mzda sa vypláca vo výplatnom termíne dohodnutom v pracovnej zmluve.

(5) Účtovná kancelária povinne poskytuje zamestnávateľovi všetku potrebnú súčinnosť pri spracúvaní miezd vrátane doručovania zamestnávateľovi výplatných pások a ostatných so mzdovými podmienkami súvisiacich písomností.

(6) Na rozhodovanie podľa tohto dekrétu sa rozhodovací poriadok nepoužije. 6)

(7) Tento dekrét sa povinne vyhlási plným znením v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. (ďalej len „Spravodajca"). 7)

(8) Konateľ môže ustanoviť osobitnou smernicou pravidlá odmeňovania zamestnancov činných pre zamestnávateľa na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru; 8) podmienkou platnosti tejto smernice je jej vyhlásenie plným znením v Spravodajcovi. 7)

 

§ 7

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa dekrét č. 4/2013 Sp. Mzdový poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení dekrétu č. 10/2013 Sp., dekrétu č. 11/2013 Sp., dekrétu č. 20/2013 Sp., dekrétu č. 22/2013 Sp. a dekrétu č. 39/2013 Sp.

 

§ 8

Účinnosť

Tento dekrét nadobúda účinnosť 1. januára 2015.

MUDr. Vladimír Hacek , v. r.

 


Poznámky pod čiarou:

1) § 38 Zákonníka práce.

2) § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce.

3) § 63 ods. 1 písm. d) druhý bod Zákonníka práce.

4) § 63 ods. 1 písm. d) tretí bod Zákonníka práce.

5) § 45 Zákonníka práce.

6) § 3 dekrétu č. 6/2013 Sp. Rozhodovací poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o.

7) Dekrét č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov.

8) § 223 až 228a Zákonníka práce.

Príloha k dekrétu č. 14/2014 Sp.

 

PRIRADENIE STUPŇA NÁROČNOSTI JEDNOTLIVÝM PRACOVNÝM MIESTAM

 

Stupeň náročnosti

Pracovné miesto

1.

upratovač/upratovačka, pomocný robotník

2.

vodič, údržbár, asistent/asistentka konateľa, skladník s hmotnou zodpovednosťou, zamestnanec vlastnej ochrany

3.

zdravotnícky pracovník v povolaní sestra bez špecializácie, zdravotnícky pracovník v povolaní zdravotnícky asistent

4.

zdravotnícky pracovník v povolaní lekár bez špecializácie, zdravotnícky pracovník v povolaní sestra s dosiahnutou špecializáciou

5.

zdravotnícky pracovník v povolaní lekár s dosiahnutou špecializáciou

6.

odborný zástupca a náhradný odborný zástupca pre prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia zamestnávateľom

Poznámka:

skutočnosť, že v tejto prílohe sú uvedené jednotlivé pracovné miesta, neznamená ich automatickú existenciu; počet a štruktúru pracovných miest zamestnávateľa určuje osobitný dekrét. *)

 


*) Dekrét č. 10/2013 Sp. o počte a štruktúre pracovných miest spoločnosti Hont Medik s.r.o. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré vnútropodnikové predpisy v znení neskorších predpisov.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

28. november 2014