Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Za záväzný obsah sa do prípadného zverejnenia tohto dokumentu podľa § 6b ods. 1 dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov (konsolidované znenie č. 10/2016 Sp.) pokladá iba tento dokument obsiahnutý v písomnom vydaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

13

ÚPLNÉ ZNENIE

dekrétu č. 5/2014 Sp. o vlastnej ochrane spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

Konateľ spoločnosti Hont Medik s.r.o. vyhlasuje úplné znenie dekrétu č. 5/2014 Sp. o vlastnej ochrane spoločnosti Hont Medik s.r.o., ako vyplýva zo zmien a z doplnkov vykonaných dekrétom č. 7/2014 Sp., dekrétom č. 8/2014 Sp. a dekrétom č. 12/2014 Sp.:

 

DEKRÉT

o vlastnej ochrane spoločnosti Hont Medik s.r.o.

Podľa čl. 3 ods. 1 až 6 písomného rozhodnutia č. 52/2012 Sp. Stanovy obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „stanovy") vydávam tento dekrét:

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

(1) Tento dekrét upravuje prevádzkovanie vlastnej ochrany spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „podnik").

(2) Vlastná ochrana podniku sa prevádzkuje ako bezpečnostná služba, ktorou sa na účely tohto dekrétu rozumie strážna služba podľa osobitného zákona. 1)

(3) Účelom tohto dekrétu je vymedziť zásady prevádzkovania vlastnej ochrany podniku, jeho organizáciu a niektoré práva a povinnosti zamestnanca podniku (ďalej len „zamestnanec") povereného výkonom vlastnej ochrany podniku (ďalej len „ochrankár").

(4) Tento dekrét je záväzný pre podnik, každý orgán podniku, každú fyzickú osobu, ktorá je k podniku v takom právnom vzťahu, z ktorého ju možno zaväzovať aj zakladateľskou listinou podniku v platnom znení a stanovami, a to vrátane každého z uchádzačov o zamestnanecké miesto ochrankára (ďalej len „uchádzač") a každého zo zamestnancov (vrátane ochrankára).

(5) Záväznosť tohto dekrétu vo veciach oprávnenia ochrankára vyplýva z osobitného zákona. 2)

 

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto dekrétu rozumie sa

a) zákonom o súkromnej bezpečnosti zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov,

b) vyhláškou vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov,

c) spoločníkom jediný spoločník podniku,

d) konateľom konateľ podniku,

e) likvidátorom likvidátor podniku,

f) interným likvidátorom likvidátor vymenovaný valným zhromaždením, 3)

g) externým likvidátorom likvidátor vymenovaný alebo ustanovený súdom, 4)

h) prokuristom prokurista podniku. 5)

 

§ 3

Základné podmienky kladené na ochrankára

(1) Za ochrankára môže byť prijatá iba fyzická osoba, ktorá je bezúhonná podľa § 13 zákona o súkromnej bezpečnosti a spoľahlivá podľa § 14 zákona o súkromnej bezpečnosti a spĺňa ďalšie podmienky, ak ich zákon o súkromnej bezpečnosti vyžaduje.

(2) Okrem podmienok ustanovených zákonom o súkromnej bezpečnosti a vyhláškou musí ochrankár spĺňať aj kritérium telesnej zdatnosti.

(3) Podmienky podľa odsekov 1 a 2 musí ochrankár spĺňať po celý čas trvania jeho pracovného pomeru k podniku.

 

§ 4

Pracovnoprávne náležitosti a mzdové podmienky

(1) Pracovný pomer medzi úspešným uchádzačom a podnikom uzatvára výlučne konateľ.

(2) Zmeny pracovnej zmluvy uzatvorenej medzi ochrankárom a podnikom môže po vzniku pracovného pomeru uzatvárať za podnik aj prokurista; to neplatí, ak ide o zmenu mzdových náležitostí.

(3) Ochrankár môže okrem výkonu vlastnej ochrany vykonávať aj ďalšie práce, ak je to dojednané v pracovnej zmluve.

(4) Podnik ochrankárovi uhrádza náklady na utužovanie ochrankárovej telesnej zdatnosti napríklad formou fyzických cvičení vo fitnes centre. Účasť ochrankára na tomto utužovaní telesnej zdatnosti v rozsahu najmenej 8 a najviac 20 hodín mesačne podľa písomného rozpisu vydaného podnikom je povinná; táto účasť sa ochrankárovi započítava ako výkon práce.

(5) Ak ochrankárovi, ktorý podľa odseku 3 vykonáva aj ďalšiu prácu, nepatrí za jej vykonávanie vyšší minimálny mzdový nárok podľa stupňa náročnosti pracovných miest uvedených v prílohe č. 1 Zákonníka práce, patrí mu základná zložka mzdy vo výške 455 euro mesačne brutto. Ochrankárovi môže konateľ písomným rozhodnutím priznať osobné ohodnotenie až do výšky 200 euro mesačne za podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve a ustanovených v mzdovom poriadku podniku. 6)

(6) Ak zo zákona o súkromnej bezpečnosti, z vyhlášky alebo z tohto dekrétu nevyplýva niečo iné, na pracovnoprávny vzťah medzi ochrankárom a podnikom sa uplatňuje pracovný poriadok podniku (ďalej len „pracovný poriadok"). 7)

(7) Ochrankár spadá do priamej riadiacej pôsobnosti konateľa. V čase neprítomnosti konateľa v podniku spadá ochrankár do priamej riadiacej pôsobnosti prokuristu. Ak niet prokuristu alebo ak sú súčasne neprítomní konateľ aj prokurista, ochrankár spadá do priamej riadiacej pôsobnosti písomne na to podnikom povereného zamestnanca.

(8) Počas likvidácie podniku sa ustanovenie odseku 7 uplatňuje s tým rozdielom, podľa ktorého ochrankár spadá aj do riadiacej pôsobnosti likvidátora.

(9) Ten, do priamej riadiacej pôsobnosti alebo riadiacej pôsobnosti ktorého ochrankár podľa odsekov 7 a 8 spadá, je oprávnený určovať a ukladať ochrankárovi pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať jeho prácu a dávať mu na ten účel záväzné pokyny.

 

§ 5

Chránené osoby, chránené objekty a strážne stanovisko

(1) Chránenými osobami sú spoločník, konateľ a prokurista.

(2) Počas likvidácie podniku môže byť, ak o tom písomne rozhodne ten, do priamej riadiacej pôsobnosti ktorého ochrankár podľa § 4 ods. 7 spadá, chránenou osobou aj interný likvidátor alebo externý likvidátor.

(3) Chránenými objektmi sú sídlo podniku a priestory užívané podnikom v Krupine, Ul. 29. augusta 611/6, PSČ 963 01.

(4) Strážne stanovisko sa nachádza v samostatnej miestnosti v chránenom objekte - priestore užívanom podnikom v Krupine, Ul. 29. augusta 611/6, PSČ 963 01.

 

§ 6

Rovnošata a výstroj

(1) Rovnošata ochrankára (ďalej len „rovnošata") pozostáva z

a) pokrývky hlavy - čiernej šiltovky - na prednej strane ktorej (nad šiltom) môže byť, ak to ustanoví konateľ, umiestnený podnikový farebne vyobrazený znak, 8)

b) čierneho trička s krátkym rukávom,

c) čierneho pulóvra,

d) čiernej taktickej vesty,

e) nohavíc čiernej farby,

f) čierneho opasku s úchytkami na teleskopický obušok a puzdro na strelnú zbraň kategórie D,

g) komfortných a ľahkých celoročných čiernych pánskych poltopánok, ktorých podošva má protišmykové vlastnosti.

(2) Na najvrchnejšej nosenej časti rovnošaty je vo výške pŕs umiestnený znak vlastnej ochrany formou nášivky so suchým zipsom a pod týmto znakom alebo na opačnej strane v rovnakej výške ako tento znak je umiestnená menovka ochrankára.

(3) Vecným bezpečnostným prostriedkom sú slzotvorné prostriedky a teleskopický obušok, pričom ak o tom rozhodne konateľ alebo to ustanoví smernica vydaná na vykonanie tohto dekrétu, potom aj oceľové putá na ruky, elektrický paralyzátor a podobne; každý z vecných bezpečnostných prostriedkov musí byť legálny v zmysle zákonov vrátane zákona o súkromnej bezpečnosti.

(4) Ochrankár smie používať za podmienok ustanovených osobitným zákonom, 8a) zákonom o súkromnej bezpečnosti, týmto dekrétom a prípadne aj smernicou vydanou podľa odseku 6 na vykonanie tohto dekrétu strelnú zbraň a strelivo - výlučne však kategórie D. 8b)

(5) Hlavné zásady použitia ochrankárom

a) strelnej zbrane kategórie D tvoria prílohu č. 1 tohto dekrétu,

b) hmatov, chvatov, úderov a kopov sebaobrany a vecných bezpečnostných prostriedkov tvoria prílohu č. 2 tohto dekrétu.

(6) Ďalšie podrobnosti o používaní ochrankárom strelnej zbrane kategórie D, hmatov, chvatov, úderov a kopov sebaobrany a vecných bezpečnostných prostriedkov môže ustanoviť smernicou konateľ; táto smernica sa povinne vyhlasuje v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. (ďalej len „Spravodajca") plným znením. 9)

(7) Ochrankár nosí rovnošatu iba pri plnení úloh vlastnej ochrany podniku alebo na základe rozhodnutia toho, do priamej riadiacej pôsobnosti ktorého podľa § 4 ods. 7 ochrankár spadá.

(8) Farebné vyobrazenie

a) rovnošaty tvorí prílohu č. 3 tohto dekrétu,

b) znaku vlastnej ochrany (odsek 2) tvorí prílohu č. 4 tohto dekrétu.

 

§ 7

Prechodné a spoločné ustanovenia

(1) Ustanovenia tohto dekrétu vo veci oprávnení ochrankára podľa zákona o súkromnej bezpečnosti sa začnú uplatňovať až odo dňa právoplatnosti podniku udelenej licencie.

(2) Na rozhodovanie podľa tohto dekrétu sa nepoužije rozhodovací poriadok podniku; to neplatí na povinnú účasť ochrankára na rokovaniach orgánov podniku a na rozhodovaní a iných úkonoch robených na to oprávnenými osobami v podniku.

(3) Záležitosti týkajúce sa vlastnej ochrany podniku neupravené týmto dekrétom spravujú sa zákonom o súkromnej bezpečnosti, vyhláškou, stanovami, pracovným poriadkom a ostatnými vnútornými predpismi podniku.

(4) Tento dekrét sa povinne vyhlási v Spravodajcovi plným znením. 9)

(5) Na vykonanie tohto dekrétu konateľ môže vydať aj inú než v § 6 ods. 6 uvedenú smernicu; podmienkou jej platnosti je jej vyhlásenie aspoň formou oznámenia o jej vydaní v Spravodajcovi. 9)

(6) Tento dekrét možno vykonať aj formou písomných rozhodnutí alebo rozkazov konateľa; podmienkou ich platnosti je ich doručenie do vlastných rúk ochrankárovi.

 

§ 8

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa dekrét č. 3/2013 Sp. o vlastnej ochrane spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení dekrétu č. 10/2013 Sp. a dekrétu č. 39/2013 Sp.

 

§ 9

Účinnosť

Tento dekrét nadobudol účinnosť 1. októbra 2014.

Dekrét č. 7/2014 Sp. nadobudol účinnosť 10. októbra 2014.

Dekrét č. 8/2014 Sp. nadobudol účinnosť 15. októbra 2014.

Dekrét č. 12/2014 Sp. nadobudol účinnosť 24. októbra 2014.

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.


Poznámky pod čiarou:

1) § 2 písm. a) zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov.

2) Napríklad § 50 ods. 4 a 6 zákona o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov.

3) § 153 ods. 1 Obchodného zákonníka.

4) § 71 Obchodného zákonníka.

5) § 14 Obchodného zákonníka.

6) Dekrét č. 4/2013 Sp. Mzdový poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov.

7) Dekrét č. 1/2013 Sp. Pracovný poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov.

8) Čl. 5 ods. 2 dekrétu č. 17/2013 Sp. o symboloch spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení dekrétu č. 34/2013 Sp.

8a) Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8b) § 7 zákona č. 190/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

9) Dekrét č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov.

 

Príloha č. 1 k dekrétu č. 5/2014 Sp.

 

HLAVNÉ ZÁSADY POUŽITIA STRELNEJ ZBRANE KATEGÓRIE D

I. Ochrankár je pri manipulácii so zbraňou kategórie D (ďalej len „zbraň") vrátane manipulácie so strelivom povinný mať pri sebe doklad totožnosti; nesmie ju viditeľne prepravovať.

II. Ochrankár je ďalej povinný

a) dbať na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii so zbraňou a strelivom,

b) pri manipulácii so zbraňou alebo strelivom podrobiť sa na výzvu príslušníka Policajného zboru orientačnej dychovej skúške, prípadne lekárskemu vyšetreniu, na účel zistenia, či pri manipulácii so zbraňou nie je pod vplyvom alkoholu alebo návykovej látky,

c) bezodkladne oznámiť najbližšiemu policajnému útvaru každé použitie zbrane v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi alebo streľbu zo zbrane mimo na to určených priestorov,

d) neodkladne oznámiť miestne príslušnému útvaru Policajného zboru každé použitie zbrane pri výkone vlastnej ochrany, najmä ak došlo k zraneniu alebo k usmrteniu osoby,

e) strieľať zo zbrane len v miestach, kde je na to oprávnený podľa osobitných zákonov alebo na strelniciach, ak nejde o použitie zbrane na ochranu života, zdravia alebo majetku,

f) poskytnúť použitím zbrane zranenej osobe, ak to okolnosti dovolia, prvú pomoc a zabezpečiť lekárske ošetrenie,

g) dodržiavať v súvislosti s používaním zbrane a streliva zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon o súkromnej bezpečnosti.

III. Ochrankár je oprávnený použiť

a) zbraň v prípade nutnej obrany a krajnej núdze tak, ako sú vymedzené v Trestnom zákone,

b) zbraň, aby odvrátil nebezpečný útok, ktorý ohrozuje chránený objekt alebo chránenú osobu, po márnej výzve, aby sa od útoku upustilo.

c) úder zbraňou v prípade nutnej obrany spravidla v zápase s útočníkom, ak jeho odpor nemôže prekonať inak,

d) hrozbu zbraňou a varovný výstrel do vzduchu v prípadoch, aby zaistil bezpečnosť chránenej osoby alebo vlastnej osoby, ak vyzvaná osoba neupustí od útoku, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých okolností bude pokračovať, obmedzil osobnú slobodu osobe, ak táto osoba kladie aktívny odpor, zabránil násilnému vstupu do chráneného objektu, kde je vstup zakázaný alebo zabránil úteku prenasledovanej osoby, ak jej má byť alebo jej bola obmedzená osobná sloboda.

IV. Ochrankár nesmie použiť zbraň žiadnym zo spôsobov podľa III. bodu písm. b) a c), ak ide o tehotnú ženu, osobu vysokého veku, osobu so zjavnou telesnou vadou alebo chorobou a osobu mladšiu ako 15 rokov, okrem prípadov, keď útok týchto osôb bezprostredne ohrozuje životy a zdravie chránených osôb alebo ochrankára a nebezpečenstvo nemožno odvrátiť inak.

Príloha č. 2 k dekrétu č. 5/2014 Sp.

 

HLAVNÉ ZÁSADY POUŽITIA HMATOV, CHVATOV, ÚDEROV A KOPOV

SEBAOBRANY A VECNÝCH BEZPEČNOSTNÝCH PROSTRIEDKOV

 

I. Hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky a obušok je ochrankár oprávnený použiť, aby

a) zaistil bezpečnosť chránenej osoby alebo vlastnej osoby pred protiprávnym útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať,

b) zabránil úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému správaniu, ktorým je porušovaný záujem chránený zákonom o súkromnej bezpečnosti,

c) zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do chránených objektov, kde je vstup zakázaný,

d) zadržal osobu, ktorá kladie aktívny odpor.

II. Hmaty a chvaty je ochrankár oprávnený použiť, ak osoba kladie iba pasívny odpor.

III. Ochrankár nesmie použiť údery, kopy sebaobrany, slzotvorný prostriedok ani obušok proti tehotnej žene, osobe vysokého veku, osobe so zjavnou telesnou vadou alebo chorobou a osobe mladšej ako 15 rokov, okrem prípadov, keď útok týchto osôb bezprostredne ohrozuje životy a zdravie chránených osôb alebo ochrankára a nebezpečenstvo nemožno odvrátiť inak.

IV. Ak ochrankár zistí, že pri použití hmatov, chvatov, úderov alebo kopov sebaobrany alebo vecných bezpečnostných prostriedkov došlo k zraneniu osoby, poskytne jej, ak to okolnosti dovolia, prvú pomoc a zabezpečí lekárske ošetrenie.

V. Ochrankár je ďalej povinný pri použití hmatov, chvatov, úderov a kopov sebaobrany alebo vecných bezpečnostných prostriedkov dodržiavať platné zákony, najmä zákon o súkromnej bezpečnosti.

Príloha č. 3 k dekrétu č. 5/2014 Sp.

 

FAREBNÉ VYOBRAZENIE ROVNOŠATY

 

 

 

 

 

Príloha č. 4 k dekrétu č. 5/2014 Sp.

 

FAREBNÉ VYOBRAZENIE ZNAKU VLASTNEJ OCHRANY

 

 

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

24. október 2014