Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Za záväzný obsah sa do prípadného zverejnenia tohto dokumentu podľa § 6b ods. 1 dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov (konsolidované znenie č. 10/2016 Sp.) pokladá iba tento dokument obsiahnutý v písomnom vydaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

12

DEKRÉT

z 24. októbra 2014,

ktorým sa mení a dopĺňa dekrét č. 5/2014 Sp. o vlastnej ochrane

spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov

 

Podľa čl. 3 ods. 6 písomného rozhodnutia č. 52/2012 Sp. Stanovy obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. vydávam tento dekrét:

 

Čl. I

Dekrét č. 5/2014 Sp. o vlastnej ochrane spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení dekrétu č. 7/2014 Sp. a dekrétu č. 8/2014 Sp. sa mení a dopĺňa takto:

  1. V § 4 ods. 4 sa slovo „osem“ nahrádza slovami „najmenej 8 a najviac 20“.
  1. § 7 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Tento dekrét možno vykonať aj formou písomných rozhodnutí alebo rozkazov konateľa; podmienkou ich platnosti je ich doručenie do vlastných rúk ochrankárovi.“.

 

Čl. II

Konateľ spoločnosti Hont Medik s.r.o. sa splnomocňuje, aby do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto dekrétu vyhlásil v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. úplné znenie dekrétu č. 5/2014 Sp. o vlastnej ochrane spoločnosti Hont Medik s.r.o., ako vyplýva zo zmien a z doplnkov vykonaných dekrétom č. 7/2014 Sp., dekrétom č. 8/2014 Sp. a týmto dekrétom.

 

Čl. III

Tento dekrét sa povinne vyhlási plným znením v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.

 

Čl. IV

Tento dekrét nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

 
MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

24. október 2014