Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Za záväzný obsah sa do prípadného zverejnenia tohto dokumentu podľa § 6b ods. 1 dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov (konsolidované znenie č. 10/2016 Sp.) pokladá iba tento dokument obsiahnutý v písomnom vydaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

11

SMERNICA

zo 17. októbra 2014,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia dekrétu č. 5/2014 Sp.

o vlastnej ochrane spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

Podľa § 7 ods. 5 dekrétu č. 5/2014 Sp. o vlastnej ochrane spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov (ďalej len „dekrét o vlastnej ochrane“) ustanovujem:

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

(1) Táto smernica v súlade s právnymi predpismi bližšie konkretizuje ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) podľa osobitných podmienok spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „podnik“).

(2) Touto smernicou sa ďalej vykonávajú niektoré ustanovenia dekrétu o vlastnej ochrane.

 

§ 2

Povinnosti ochrankára

(1) Zamestnanec podniku (ďalej len „zamestnanec“) poverený výkonom vlastnej ochrany  podniku (ďalej len „ochrankár“) je povinný najmä

a) poskytnúť osobe, ktorá bola pri výkone vlastnej ochrany zranená, neodkladne nevyhnutnú pomoc vrátane privolania lekára,

b) ohlásiť podniku – a to tomu, do priamej riadiacej pôsobnosti ktorého podľa § 4 ods. 6 dekrétu o vlastnej ochrane spadá (ďalej len „veliteľ“) – každý prípad smrti a každý prípad uvedený v písm. a), ako aj každé porušenie alebo závažné ohrozenie záujmu chráneného bezpečnostnou službou,

c) na mieste, o ktorom sa predpokladá, že bol na ňom spáchaný trestný čin, na mieste, kde došlo k dopravnej nehode, prevádzkovej nehode (havárii), k pracovnému úrazu alebo k inej mimoriadnej udalosti, na mieste, kde bola usmrtená osoba alebo došlo k ublíženiu na zdraví, ako aj na mieste, kde bola použitá strelná zbraň alebo vecný bezpečnostný prostriedok, počínať si tak, aby žiadnym spôsobom nesťažil vyšetrovanie, a to hlavne:

1. chrániť stopy pred zničením, poškodením alebo odstránením,

2. zamedziť prístupu nepovolaných osôb na takéto miesto,

3. zabrániť vnášaniu alebo vynášaniu predmetov z takého miesta,

4. neodkladne ohlásiť udalosť najbližšiemu útvaru Policajného zboru,

5. zamedziť ďalším škodlivým následkom udalosti.

(2) Ochrankár je ďalej povinný viesť knihu návštev, evidovať návštevy, vydávať im návštevné prívesky alebo nálepky a overovať totožnosť návštev; to neplatí v prípade pacientov zdravotníckeho zariadenia prevádzkovaného podnikom ani v prípade ich rodinných príslušníkov alebo vzťahovo inak blízkych osôb, čím ale zostávajú nedotknuté oprávnenia podľa § 3.

(3) Povinnosti ochrankárovi ukladá veliteľ formou ústnych alebo písomných rozkazov. Je pritom povinný dodržiavať najmä zákon o súkromnej bezpečnosti a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy vrátane vyhlášky.

(4) Ďalšie povinnosti ochrankára vyplývajú zo zákona o súkromnej bezpečnosti, z ostatných zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, dekrétu o vlastnej ochrane, ďalších vnútropodnikových predpisov a z ďalších ustanovení tejto smernice.

 

§ 3

Oprávnenia ochrankára

(1) Ochrankár je oprávnený najmä

a) vykonať zásah, len ak je porušovaný alebo ohrozovaný záujem chránený bezpečnostnou službou a len v súlade so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi; iné úkony vyžadujúce súčinnosť tretích osôb môže vykonávať len s ich súhlasom,

b) presvedčiť sa zrakom a hmatom, či ten, kto vstupuje do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo z neho vystupuje, nemá pri sebe alebo na sebe predmety pochádzajúce z protiprávnej činnosti súvisiacej s chráneným objektom, chráneným miestom alebo chránenou osobou alebo nemá pri sebe alebo na sebe predmety, ktorými by mohol spáchať protiprávnu činnosť, a tieto mu odobrať,

c) zakázať vstup do chráneného objektu alebo na chránené miesto nepovolaným osobám,

d) zakázať vstup do chráneného objektu alebo na chránené miesto osobám, ktoré majú pri sebe zbraň,

e) vyžadovať preukázanie totožnosti u osoby, ktorá je pristihnutá pri páchaní priestupku alebo trestného činu, ktorý súvisí s výkonom fyzickej ochrany, alebo bezprostredne po spáchaní takéhoto priestupku alebo trestného činu,

f) v súvislosti s výkonom vlastnej ochrany podniku vyžadovať preukázanie totožnosti osoby, ktorá bola pristihnutá pri neoprávnenom vstupe do chráneného objektu alebo na chránené miesto, alebo osoby, ktorá bola pristihnutá pri neoprávnenom výstupe z chráneného objektu alebo z chráneného miesta,

g) presvedčiť sa, či ten, kto vstupuje do chráneného objektu alebo na chránené miesto s dopravným prostriedkom alebo z neho vystupuje s dopravným prostriedkom, nemá v dopravnom prostriedku alebo na dopravnom prostriedku predmety alebo zvieratá pochádzajúce z protiprávnej činnosti súvisiacej s chránenou osobou alebo s chráneným objektom, alebo s chráneným miestom, alebo predmety, ktorými by mohol spáchať protiprávnu činnosť, a tieto mu odobrať,

h) na čas nevyhnutný, do príchodu policajta, Vojenskej polície alebo obecnej polície, predviesť na strážne stanovisko osobu, ktorá v súvislosti s výkonom fyzickej ochrany odmieta alebo nemôže hodnoverne preukázať svoju totožnosť a bola pristihnutá pri páchaní priestupku alebo bezprostredne po spáchaní priestupku, alebo ktorá bola pristihnutá pri neoprávnenom vstupe do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo pri neoprávnenom výstupe z chráneného objektu alebo z chráneného miesta,

i) za podmienok podľa osobitného predpisu 1) presvedčiť sa, či osoba, ktorá vstupuje do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo z neho vystupuje nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok.

(2) Ochrankár je ďalej oprávnený oboznamovať sa so skutočnosťami obchodného tajomstva podniku a povinný účinne spolupracovať podľa rozkazov veliteľa pri jeho ochrane.

(3) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije proti

a) príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky, ozbrojeného bezpečnostného zboru alebo ozbrojeného zboru, ak do chráneného objektu alebo na chránené miesto vstupujú na služobný účel,

b) veliteľovi,

c) prokuristovi, a to aj keď nie je veliteľom.

(4) Zakázať vstup do chráneného objektu nemožno osobám, ktoré sú na to oprávnené podľa osobitných predpisov.

 

§ 4

Povinnosť súčinnosti

(1) Výzve ochrankára k úkonom podľa odseku § 3 ods. 1 je povinný vyhovieť každý s výnimkou podľa § 3 ods. 3 a 4.

(2) Každý zamestnanec, ak nie je veliteľom, je povinný poskytovať ochrankárovi povinnú súčinnosť pri plnení ochrankárových povinností a oprávnení.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia nerozdielne tiež na každú návštevu, ktorá vstupuje do chráneného objektu alebo na chránené miesto alebo má záujem navštíviť chránenú osobu.

 

§ 5

Rozkazy veliteľa

(1) Rozkazy vydáva ochrankárovi veliteľ. Na pracovnoprávne účely sa rozkazom veliteľa rozumie určenie a uloženie pracovnej úlohy, organizovanie, riadenie a kontrolovanie práce ochrankára a dávanie mu na ten účel záväzných pokynov.

(2) Rozkazom veliteľa nemožno ochrankárovi ukladať plnenie úloh, ktoré nie sú v súlade so zákonom o súkromnej bezpečnosti alebo s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(3) Písomné rozkazy veliteľa sa doručujú do vlastných rúk ochrankára spôsobom ustanoveným Zákonníkom práce. 2)

(4) Ak je veliteľom konateľ alebo prokurista, je oprávnený vydávať ochrankárovi rozkazy bez iného, než priamo zákonom ustanoveného obmedzenia.

(5) Ak je veliteľom iný písomne na to podnikom poverený zamestnanec, je oprávnený vydávať ochrankárovi iba rozkazy spadajúce do rozsahu tohto písomného poverenia.

(6) V prípade rozporu rozkazov veliteľa má prednosť rozkaz vydaný veliteľom, ktorým je konateľ. Ak je rozpor medzi rozkazom veliteľa, ktorým je prokurista a ktorým je iný podnikom na to písomne poverený zamestnanec, prednosť má rozkaz vydaný veliteľom, ktorým je prokurista.

 

§ 6

Rovnošata, osobitné označenie vozidla a výstražné svetelné signály

(1) Ak z rozkazu veliteľa nevyplýva niečo iné, ochrankár pri výkone vlastnej ochrany podniku nosí kompletnú rovnošatu.

(2) Na najvrchnejšej časti rovnošaty vo výške pŕs vľavo je znak vlastnej ochrany a v tej istej výške vpravo menovka ochrankára.

(3) Vyobrazenie menovky tvorí prílohu č. 1 tejto smernice.

(4) Ak z rozkazu veliteľa nevyplynie iné, potom keď ochrankár ako vodič preváža chránenú osobu, používa rovnošatu tak, aby neboli na viditeľnom mieste vecné bezpečnostné prostriedky vrátane zbrane.

(5) Ak v prípade podľa odseku 4 preváža lekára (konateľa) na služobnom vozidle s osobitným označením, využíva práva plynúce z tohto označenia. Ak na služobné vozidlo získa podnik povolenie na používanie výstražných svetelných signálov, ochrankár ich používa, pokiaľ prepravuje v služobnom vozidle lekára (konateľa) a ich použitie je odôvodnené potrebou prednostnej jazdy za účelom prepravy za pacientom v akútnom stave.

 

§ 7

Osobitné rozkazy

(1) Veliteľ, ktorým je konateľ, zabezpečí vydaním rozkazu ochrankárovi ochrankárovu účasť za účelom zabezpečenia poriadku a bezpečnosti na rokovaniach, rozhodovaniach, iných konaniach alebo robení iných úkonov v rámci vnútropodnikového konania podľa rozhodovacieho poriadku podniku (ďalej len „rozhodovací poriadok“).

(2) Ak veliteľ iný, než písomne na to podnikom poverený zamestnanec, vydá ochrankárovi rozkaz na vykonanie zásahu, ochrankár je povinný zásah vykonať, pokiaľ odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému bezpečnostnou službou, odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci útok na záujem chránený bezpečnostnou službou alebo ak ide o výkon práva alebo povinnosti vyplývajúcich zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo z plnenia ochrankárových pracovných či iných úloh, ktoré neodporujú všeobecne záväznému právnemu predpisu ani ho neobchádzajú.

(3) Ustanovenie odseku 2 platí nerozdielne v prípade, pokiaľ obsah rozkazu nenasvedčoval, že je nezákonný.

(4) V pochybnostiach platí, že obsah rozkazu vydaného veliteľom iným, než je podnikom na to písomne poverený zamestnanec, nenasvedčuje, že je nezákonný.

 

§ 8

Neodôvodnené nesplnenie rozkazu

(1) Ak ochrankár nesplní rozkaz veliteľa bez náležitého aspoň ústneho odôvodnenia, v ktorom s odvolaním sa na príslušné ustanovenia konkrétneho zákona alebo iného všeobecne záväzného predpisu poukáže, že daný rozkaz nasvedčuje tomu, že je nezákonný, konateľ začne proti ochrankárovi konanie za porušenie pracovnej disciplíny.

(2) Ak v dôsledku nesplnenia rozkazu v prípade uvedenom v odseku 1 ochrankár

a) spôsobí podniku škodu, môže mu byť uložená až sankcia, ktorou je:

1. v prípade škody do 266 euro písomné upozornenie na možnosť výpovede,

2. v prípade škody presahujúcej 266 euro okamžité skončenie pracovného pomeru,

b) vystaví chránenú osobu útoku, pri ktorom nedôjde k ujme na zdraví ani na živote tejto osoby, môže mu byť uložená sankcia až písomného upozornenia na možnosť výpovede, inak až sankcia okamžitého skončenia pracovného pomeru.

(3) Sankcia až okamžitého skončenia pracovného pomeru môže byť ochrankárovi uložená tiež vtedy, ak zo zbabelosti alebo z malomyseľnosti opustí chránenú osobu a ponechá ju napospas útočníkovi, hoci mu plynie zákonná povinnosť vykonať zákrok.

(4) O uložení sankcie ochrankárovi rozhoduje sa podľa pracovného poriadku podniku (ďalej len „pracovný poriadok“).

 

§ 9

Prechodné a spoločné ustanovenia

(1) V deň, v ktorom vznikne pracovný pomer medzi prvým ochrankárom a podnikom, je veliteľ povinný oboznámiť ochrankára aj s povinnosťami plynúcimi pre ochrankára z tejto smernice, dekrétu o vlastnej ochrane, rozhodovacieho poriadku, pracovného poriadku a z ostatných vnútorných predpisov podniku.

(2) Ustanovenie odseku 1 platí nerozdielne aj v deň, v ktorom vznikne pracovný pomer s každým iným než prvým ochrankárom.

(3) Strážne stanovisko musí byť

a) označené bielou nálepkou formátu A4 s výrazným a viditeľným nápisom „STRÁŽNE STANOVISKO“; vzor tohto označenia tvorí prílohu č. 2 tejto smernice,

b) zabezpečené mrežami z vonkajšej strany dverí.

(4) Písomný rozpis fyzických cvičení vydáva formou písomného rozkazu veliteľ; účasť na fyzických cvičeniach ochrankára v rozsahu ustanovenom v dekréte o vlastnej ochrane podnik uhrádza vo fitnes centre v Krupine.

(5) Ospravedlniť neúčasť ochrankára na fyzickom cvičení podľa písomného rozpisu vydaného podľa odseku 4 môže iba veliteľ, ktorým je konateľ; v jeho neprítomnosti aj veliteľ, ktorým je prokurista.

(6) Podnik ochrankárovi pri zabezpečovaní jeho stravovania uhrádza plnú cenou jedla, ktorou sa rozumie hodnota stravovacej poukážky a ktorá musí predstavovať 100 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu.

(7) Vecným bezpečnostným prostriedkom je aj legálny a zákonom povolený elektrický paralyzátor.

(8) Záležitosti týkajúce sa vlastnej ochrany podniku neupravené dekrétom o vlastnej ochrane ani touto smernicou spravujú sa zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, pracovným poriadkom a inými vnútornými predpismi podniku.

(9) Táto smernica sa povinne vyhlási v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. plným znením.

 

§ 10

Účinnosť

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. novembra 2014. 

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.


Poznámky pod čiarou:

1)  § 12 ods. 2 písm. l) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 38 Zákonníka práce.

Príloha č. 1 k smernici č. 11/2014 Sp.

 

VYOBRAZENIE MENOVKY OCHRANKÁRA

 

 

Príloha č. 2 k smernici č. 11/2014 Sp.

 

VYOBRAZENIE OZNAČENIA STRÁŽNEHO STANOVISKA

 

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

17. október 2014