Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Za záväzný obsah sa do prípadného zverejnenia tohto dokumentu podľa § 6b ods. 1 dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov (konsolidované znenie č. 10/2016 Sp.) pokladá iba tento dokument obsiahnutý v písomnom vydaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

10

ÚPLNÉ ZNENIE DEKRÉTU

č. 10/2013 Sp. o počte a štruktúre pracovných miest v spoločnosti Hont Medik s.r.o.

a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré vnútropodnikové predpisy

Konateľ spoločnosti Hont Medik s.r.o. vyhlasuje

úplné znenie dekrétu č. 10/2013 Sp. o počte a štruktúre pracovných miest

v spoločnosti Hont Medik s.r.o. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré

vnútropodnikové predpisy, ako vyplýva zo zmien a z doplnkov vykonaných

dekrétom č. 20/2013 Sp., dekrétom č. 38/2013 Sp. a dekrétom č. 6/2014 Sp.

 

DEKRÉT

o počte a štruktúre pracovných miest v spoločnosti Hont Medik s.r.o.

a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré vnútropodnikové predpisy

Podľa § 13 ods. 1, § 125 ods. 1 písm. k), § 132 ods. 1, § 134 Obchodného zákonníka, čl. 11 ods. 4 písm. g) Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení platnom od 23. novembra 2012 a čl. 3 ods. 1 až 5 písomného rozhodnutia č. 52/2012 Sp. Stanovy obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. ustanovujem:

 

Čl. I

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

(1) Týmto dekrétom sa určuje počet pracovných miest a ich štruktúra v spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „podnik“).

(2) Tento dekrét je záväzný pre podnik a pre

a) každého zo zamestnancov podniku, ktorí sú k podniku v pracovnom pomere založenom pracovnou zmluvou (ďalej len „zamestnanec“),

b) každú fyzickú osobu činnú pre podnik na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (ďalej len „dohodový pracovník“).

(3) Pracovnými miestami, na ktoré sa tento dekrét vzťahuje, sú pracovné miesta určené pre

a) zamestnancov na ustanovený týždenný pracovný čas 40 hodín týždenne (ďalej len „zamestnanecké pracovné miesto“),

b) dohodových pracovníkov (ďalej len „dohodové pracovné miesto“).

 

§ 2

Počet pracovných miest a ich štruktúra

(1) Podnik má tri zamestnanecké pracovné miesta a jedno dohodové pracovné miesto.

(2) Dňom určenia náhradného odborného zástupcu podľa osobitného zákona 1) sa automaticky na dobu najviac na 60 dní odo dňa skutočnosti zakladajúcej ukončenie vykonávania činnosti odborného zástupcu 2) zriaďuje nové dohodové pracovné miesto určené pre náhradného odborného zástupcu. Splnenie podmienky podľa predošlej vety je odkladacou podmienkou 3) pre zriadenie dohodového pracovného miesta určeného pre náhradného odborného zástupcu.

(3) Z troch zamestnaneckých pracovných miest

a) patria dve zamestnanecké pracovné miesta prevádzkarni podniku vykonávajúcej predmet podnikania – činnosti podniku, ktorým je prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – druh: ambulancia; odborné zameranie: psychiatria (ďalej len „ambulancia“), a to:

1. jedno zamestnanecké pracovné miesto určené pre odborného zástupcu určeného podnikom a osobne zodpovedajúceho za prevádzkovanie ambulancie, 4)

2. jedno zamestnanecké pracovné miesto určené pre zdravotníckeho pracovníka v zdravotníckom povolaní sestra, 5)

b) patrí jedno zamestnanecké miesto zamestnancovi vykonávajúcemu iba alebo aj vlastnú ochranu podniku; 5a) toto zamestnanecké miesto patrí organizačnému útvaru, ktorým je Riaditeľstvo Hont Medik s.r.o. 6)

(4) Ambulancii patrí ďalej automaticky zriadené dohodové pracovné miesto za podmienok podľa odseku 2.

 

§ 2a

Prechodné ustanovenia platné v roku 2013

(1) V roku 2013 sa zakazuje vytvorenie nového pracovného miesta.

(2) Zákaz ustanovený v odseku 1 sa nevzťahuje na

a) zamestnanecké pracovné miesto alebo dohodové pracovné miesto zriadené s príspevkom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, 7)

b) dohodové pracovné miesto:

1. zriadené automaticky podľa § 1 ods. 2,

2. zriadené pre konateľa, prokuristu či likvidátora, a to so súhlasom valného zhromaždenia podniku (ďalej len „valné zhromaždenie“), 8)

c) zamestnanecké pracovné miesto zriadené pre konateľa, prokuristu alebo likvidátora, a to so súhlasom valného zhromaždenia. 9)

(3) Výnimky zo zákazu ustanoveného odsekom 1 môže v prípade zlepšenia vyhliadok podniku vo veci výsledku podnikového hospodárenia v roku 2013 ustanoviť novelizácia tohto dekrétu alebo osobitný dekrét.

 

§ 2b

Ustanovenia k zmenám platným od 1. júla 2013

(1) Zákaz ustanovený v § 2a v odseku 1 stráca účinnosť dňom schválenia riadnej individuálnej ročnej účtovnej závierky podniku valným zhromaždením, 10) ak na základe tejto účtovnej závierky podnik vykáže použiteľný čistý zisk vo výške aspoň 50 % základného imania podniku.

(2) Okrem prípadu uvedeného v odseku 1 zákaz ustanovený v § 2a v odseku 1 tento zákaz stráca účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti novelizácie tohto dekrétu alebo dňom nadobudnutia účinnosti osobitného dekrétu, ktorým sa tento zákaz zruší.

 

§ 2c

Ustanovenia k zmenám platným od 10. októbra 2014

(1) Zamestnanecké pracovné miesto podľa § 2 ods. 3 písm. b) sa od 10. októbra 2014 pokladá za novozriadené pracovné miesto; 11) toto zamestnanecké pracovné miesto sa obsadí novým zamestnancom najneskôr do 1. februára 2015.

(2) Dohodové pracovné miesto, ktoré podľa tohto dekrétu v znení platnom do 9. októbra 2014 patrilo Riaditeľstvu Hont Medik s.r.o. 6) pre príležitostné poštové služby, ako aj pre príležitostné práce spojené s registratúrou podniku, sa zrušuje odo dňa 1. novembra 2014.

 

§ 3

Tento dekrét sa povinne vyhlási v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. plným znením, čo je podmienkou nadobudnutia jeho platnosti.

 

Čl. II

Dekrét č. 1/2013 Sp. Pracovný poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o. sa mení a dopĺňa nasledovne:

  1. V § 14 v odseku 3 písmeno e) znie:

„e) nedbanlivostné porušenie právneho predpisu alebo ostatného predpisu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia, 18a) ak týmto porušením alebo v bezprostrednej súvislosti s ním nedôjde k pracovnému úrazu, inému úrazu ani k nebezpečnej situácii, 18b)“

Poznámka pod čiarou k odkazom 18a a 18b znie:

18a) § 39 Zákonníka práce.

18b ) Napríklad § 17 zákona č. 126/2004 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a g).

  1. V § 14 v odseku 4 písmeno d) znie:

„d) úmyselné porušenie právneho predpisu alebo ostatného predpisu na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia, 18a) ako aj akékoľvek porušenie týchto predpisov, ak ním alebo v bezprostrednej súvislosti s ním dôjde k pracovnému úrazu, inému úrazu alebo k nebezpečnej situácii, 18b)“.

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).

  1. V § 15 v odseku 5 sa na koniec dopĺňa táto veta: „Ak s prihliadnutím na okolnosti spočívajúce v prvom menej závažnom porušení pracovnej disciplíny podľa predošlej vety a na osobu zamestnanca, ktorý sa tohto porušenia dopustil vrátane jeho dovtedajšieho plnenia pracovných povinností nie je písomné pokarhanie dostatočnou sankciou, možno namiesto písomného pokarhania uložiť sankciu, ktorou je písomné upozornenie na možnosť výpovede.“.
  1. Za § 31 vkladá sa nový § 31a, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

㤠31a

Prechodné a spoločné ustanovenia k zmenám platným od 1. februára 2013

(1) Porušenia pracovnej disciplíny, ktorých sa zamestnanec dopustil do 31. januára 2013, sa posúdia podľa úpravy platnej ku dňu, v ktorom sa podnik o tomto porušení dozvedel.

(2) V prípade porušenia pracovnej disciplíny uvedeného v § 14 ods. 3 písm. e) a ods. 4 písm. d) sa odsek 1 nepoužije a toto porušenie sa posúdi podľa úpravy účinnej odo dňa 1. februára 2013, ak s touto úpravou bol zamestnanec, ktorý sa tohto porušenia dopustil, podnikom oboznámený.

(3) Ak ide o porušenia pracovnej disciplíny týkajúce sa porušení povinností na úseku zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ukladanie sankcií za tieto porušenia sa okrem pracovného poriadku spravuje aj osobitnými dekrétmi alebo inými vnútropodnikovými predpismi vydanými podnikom podľa osobitného zákona. 39a)“

Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:

39a) Napríklad § 6 ods. 1 písm. l) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

 

Čl. III

Dekrét č. 2/2013 Sp. o Riaditeľstve Hont Medik s.r.o. sa mení a dopĺňa nasledovne:

  1. V § 5 odsek 4 znie:

„(4) Riaditeľstvu môžu patriť dve zamestnanecké miesta, z ktorých jedno sa obsadzuje ochrankárom; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného dekrétu o počte a štruktúre pracovných miest podniku. 9a)“

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

9a) Dekrét č. 10/2013 Sp. o počte a štruktúre pracovných miest v spoločnosti Hont Medik s.r.o. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré vnútropodnikové predpisy.“.

  1. Za § 5 vkladá sa nový § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

㤠5a

Ustanovenie k zmenám platným od 1. februára 2013

Pracovné miesta uvedené v § 5 ods. 4 nie sú zriadené až do doby nadobudnutia účinnosti osobitného dekrétu o počte a štruktúre pracovných miest v podniku 9a) alebo jeho novelizácie.“.

  1. V prílohe č. 2 v časti A. aj B. v prvom bode sa slová „19 rokov“ nahrádzajú slovami „18 rokov“.

 

Čl. IV

Dekrét č. 3/2013 Sp. o vlastnej ochrane spoločnosti Hont Medik s.r.o. sa mení nasledovne:

V § 16 v odseku 1 sa slová „od nadobudnutia účinnosti tohto dekrétu“ nahrádzajú slovami „od účinnosti osobitného dekrétu, ktorým sa zriadi pracovné miesto ochrankára“.

 

Čl. V

Dekrét č. 4/2013 Sp. Mzdový poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o. sa mení a dopĺňa nasledovne:

Za § 18 vkladá sa nový § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

㤠18a

Prednosť opatrení na odvrátenie úpadku

(1) Ak podniku hrozí úpadok alebo je podnik predlžený, možno v rámci opatrení na odvrátenie úpadku podniku, ako aj iných úsporných opatrení v prípade iných finančných ťažkostí podniku, najmä ak strata podniku presiahne jednu tretinu základného imania podniku alebo ak to možno predpokladať, osobitným dekrétom ustanoviť pre druhý až šiesty stupeň náročnosti pracovného miesta nižší, než týmto dekrétom (§ 4 ods. 1) určený koeficient násobku minimálnej mzdy v eurách za mesiac.

(2) V rovnakých, ako v odseku 1 uvedených prípadoch, možno osobitným dekrétom pozastaviť zvýšenie základnej zložky mzdy pre druhú až piatu mzdovú triedu alebo toto zvýšenie upraviť v nižšej percentnej miere, než ho upravuje tento dekrét (§ 5 ods. 1 až 6).

(3) Ak sa vydá osobitný dekrét podľa odseku 1 alebo odseku 2, má prednosť pred ustanoveniami tohto dekrétu za podmienky, že jeho cieľ bude legitímny a požiadavka ním sledovaná primeraná.

(4) Hrozbou úpadku podniku sa na účely odsekov 1 až 3 rozumie hrozba úpadku podľa osobitného zákona; 24) to platí aj pre predlženie podniku.

(5) Odsekmi 1 až 4 nie sú dotknuté oprávnenia a povinnosti konateľa prijímať potrebné opatrenia na predchádzanie ohrozenia podniku úpadkom, ako ani povinnosti predložiť návrhy opatrení v prípade, ak strata podniku presiahla jednu tretinu základného imania podniku alebo keď to možno predpokladať. 25)

(6) Ak valné zhromaždenie rozhodnutím schváli návrhy opatrení uvedených v odseku 5, má toto rozhodnutie valného zhromaždenia prednosť pred ustanoveniami tohto dekrétu.“

Poznámky pod čiarou k odkazom 24 a 25 znejú:

24) Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

25 ) § 128 ods. 2 a § 193 Obchodného zákonníka.“.

 

Čl. VI

Dekrét č. 5/2013 Sp. o preukazoch spoločnosti Hont Medik s.r.o. sa mení nasledovne:

V § 12 v odseku 1 a v odseku 2 sa slová „31. marca 2013“ nahrádzajú slovami „1. februára 2014“.

 

Čl. VII

Konateľ spoločnosti Hont Medik s.r.o. sa splnomocňuje, aby v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. vyhlásil úplné znenie

a) dekrétu č. 1/2013 Sp. Pracovný poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o., ako vyplýva zo zmien a z doplnkov vykonaných týmto dekrétom,

b) dekrétu č. 4/2013 Sp. Mzdový poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o., ako vyplýva zo zmien a z doplnkov vykonaných týmto dekrétom.

 

Čl. VIII

Tento dekrét nadobudol účinnosť 1. februára 2013.

Dekrét č. 20/2013 Sp. nadobudol účinnosť 15. marca 2013.

Dekrét č. 38/2013 Sp. nadobudol účinnosť 1. júla 2013.

Dekrét č. 6/2014 Sp. nadobudol účinnosť 10. októbra 2014.

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.


Poznámky pod čiarou:

1) § 17a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 17a ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3) § 36 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

4) § 12 ods. 9 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5) § 27 ods. 1 písm. d) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5a) Dekrét č. 5/2014 Sp. o vlastnej ochrane spoločnosti Hont Medik s.r.o.

6) Dekrét č. 2/2013 Sp. o Riaditeľstve Hont Medik s.r.o.

7) Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8) Čl. 6 ods. 1 písm. e) druhý bod Stanov obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o.

9) Čl. 6 ods. 1 písm. e) druhý a tretí bod Stanov obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o.

10) § 125 ods. 1 písm. b) Obchodného zákonníka.

11) § 5a ods. 1 dekrétu č. 2/2013 Sp. o Riaditeľstve Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

12. október 2014