Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Za záväzný obsah sa do prípadného zverejnenia tohto dokumentu podľa § 6b ods. 1 dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov (konsolidované znenie č. 10/2016 Sp.) pokladá iba tento dokument obsiahnutý v písomnom vydaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

1

DEKRÉT

z 3. februára 2014

o pracovných poradách zamestnancov spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

           Podľa § 9 ods. 1, § 10 Zákonníka práce a čl. 3 ods. 1 až 5 Stanov obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len "stanovy") vydávam tento dekrét:

 

§ 1

Pracovné porady

(1) Pracovné porady zamestnancov spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „zamestnanec“) sú plánované, mimoriadne a slávnostné.

(2) Plánované porady zamestnancov (ďalej len „plánovaná porada“) sa uskutočňujú vo vopred určených termínoch za podmienok ustanovených týmto dekrétom (§ 3 ods. 1).

(3) Zamestnancom sa na účely tohto dekrétu rozumie tak fyzická osoba v pracovnom pomere k podniku založenom písomnou pracovnou zmluvou (ďalej len „zmluvný zamestnanec“), 1) ako aj fyzická osoba činná pre podnik na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (ďalej len „dohodový pracovník“). 2)

(4) Mimoriadne porady sa uskutočnia vtedy, keď na to vznikne potreba, o čom rozhoduje konateľ spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „konateľ“) a počas jeho neprítomnosti prokurista, pričom ak ho niet, potom zamestnanec písomne na to poverený konateľom alebo prokuristom. 3) Slávnostné porady sa uskutočňujú pri slávnostných príležitostiach, o ktorých rozhodne konateľ alebo rozhodne valné zhromaždenie spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „podnik“). 4)

(5) Plánované porady a mimoriadne porady sú neverejné. Zúčastňujú sa ich výlučne

a) konateľ,

b) prokurista,

c) vedúci organizačných zložiek podniku, ako aj vedúci prevádzkarní, a to výslovne aj v prípade, že nie sú zamestnancami,

d) zmluvní zamestnanci,

e) dohodoví pracovníci,

f) ostatné fyzické osoby, ak ich účasť schváli ten, kto príslušnú pracovnú poradu zamestnancov (ďalej len „porada“) zvolal.

(6) Účasť na plánovaných poradách a mimoriadnych poradách je povinná pre osoby uvedené v odseku 5 písm. a) až e).

(7) Plánovaných porád a mimoriadnych porád sa môže vždy zúčastniť jediný spoločník podniku (ďalej len „jediný spoločník), a to výslovne aj vtedy, ak nie je zamestnancom. Ak ale nie je zamestnancom, jeho účasť na plánovaných poradách a mimoriadnych poradách je iba dobrovoľná, nikdy nie povinná.

(8) Slávnostných porád sa môžu zúčastniť všetci, kto o to prejavia záujem, pričom povinne sa zúčastňujú zamestnanci a povinne zúčastňuje ten, kto poradu zvolal. Možnosť účasti na slávnostnej porade je limitovaná výlučne kapacitou sedadiel (stoličiek) v miestnosti, v ktorej sa slávnostná porada koná; za týmto účelom sa jedno sedadlo (jedna stolička) vždy rezervuje pre jediného spoločníka, a to aj vtedy, ak svoju účasť na slávnostnej porade vopred nepotvrdil a jedno sedadlo (jedna stolička) tiež pre každú z osôb uvedených v odseku 5 písm. a) až e).

 

§ 2

Ospravedlňovanie neúčasti na poradách a sankcie za túto neúčasť

(1) Ten, kto zvolal poradu, ospravedlní písomným rozhodnutím neúčasť zamestnanca na zvolanej porade iba z dôvodov prekážok v práci na strane zamestnanca, za ktoré mu patrí náhrada mzdy, ako aj z dôvodu prekážok v práci z dôvodov všeobecného záujmu. 5)

(2) Konateľ môže výnimočne na písomnú odôvodnenú žiadosť zamestnanca, ktorý sa porady nezúčastnil, písomným rozhodnutím ospravedlniť túto neúčasť aj z iných, než v odseku 1 uvedených dôvodov.

(3) Písomné rozhodnutia vydané podľa odsekov 1 a 2 sú konečné, vykonateľné a nemožno sa proti nim odvolávať.

(4) Ak pracovný poriadok podniku neustanovuje za neúčasť na porade zamestnancovi prísnejšiu disciplinárnu sankciu, možno mu za túto neúčasť uložiť písomné napomenutie alebo pokarhanie, o čom rozhoduje ten, kto má na to podľa pracovného poriadku právomoc, 6) inak konateľ.

 

§ 3

Termíny konania porád

(1) Ak tento dekrét neustanovuje alebo konateľ písomným rozhodnutím, ktoré sa povinne zverejňuje v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. (ďalej len „Spravodajca“) plným znením, 7) neurčí niečo iné, plánované porady sa konajú pravidelne mesačne v prvý pracovný piatok mesiaca so začiatkom od 11:00 hod.

(2) Rozhodnutie o zvolaní mimoriadnej porady sa doručuje do vlastných rúk každého zo zamestnancov; 8) to isté platí aj pre zvolanie slávnostnej porady.

 

§ 4

Program porád

(1) Návrh programu porady určuje ten, kto ju zvolal. Osoby, ktoré sa povinne zúčastňujú porady a vždy aj jediný spoločník môžu navrhnúť doplnenie alebo zmenu programu porady.

(2) O každom návrhu na doplnenie alebo zmenu porady sa hlasuje skôr, než sa hlasuje o schválení návrhu programu porady ako celku.

(3) V pochybnostiach platí, že program porady aj bez schválenia určí ten, kto poradu zvolal.

 

§ 5

Hlasovanie na poradách a uznášaniaschopnosť

(1) Na slávnostnej porade sa nehlasuje. Táto porada má spravidla jediný bod programu (napríklad ocenenie zamestnanca a podobne). Na každej inej než slávnostnej porade sa hlasuje.

(2) Hlasovanie je verejné, ak ten, kto poradu zvolal, nerozhodne inak.

(3) Každá z prítomných osôb, ktorá je v takom právnom vzťahu k podniku, z ktorého ju možno zaväzovať aj stanovami (ďalej len „osoba v podniku“), má na plánovanej porade a mimoriadnej porade jeden hlas.

(4) Porada je uznášaniaschopná, ak je na nej prítomná nadpolovičná väčšina osôb v podniku; to neplatí pre slávnostnú poradu, ktorá je uznášaniaschopná, ak sa jej zúčastňujú aspoň dve osoby v podniku.

 

§ 6

Otváranie porád a riadenie priebehu porád

(1) Porady otvára ten, kto ich zvolal.

(2) Ten, kto poradu zvolal, zároveň poradu riadi, prerušuje a ukončuje. Je pritom povinný udeliť slovo konateľovi a jedinému spoločníkovi vždy, keď o to požiadajú, avšak bez prerušenia toho, kto práve hovorí.

 

§ 7

Prechodné a spoločné ustanovenia

(1) Ak konateľ nerozhodne inak, prvá plánovaná porada podľa tohto dekrétu sa uskutoční 21. februára 2014; prípadné rozhodnutie konateľa o zmene termínu prvej plánovanej porady sa zverejňuje plným znením v Spravodajcovi. 7)

(2)   Ak sa porada uskutočňuje mimo pracovného času, účasť zmluvného zamestnanca sa pokladá za prácu nadčas 9) a účasť dohodového pracovníka za výkon práce alebo pracovnej činnosti podľa príslušnej dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. 2)

(3)   Všetko potrebné zázemie pre konanie porád zabezpečuje Riaditeľstvo Hont Medik s.r.o., 10) pričom sa riadi pokynmi toho, kto príslušnú poradu zvolal. Náklady na zabezpečenie vykonania tohto dekrétu vrátane nákladov na uskutočnenie jednotlivých porád znáša podnik.

(4)   Plánovanej porady a mimoriadnej porady týkajúcej sa iba alebo aj účtovníctva sa povinne zúčastňuje aj fyzická osoba poverená vedením účtovníctva podniku; 11) treba ju na príslušnú poradu pozvať písomnou pozvánkou, ktorá sa doručuje do jej vlastných rúk tak, aby bola doručená aspoň tri pracovné dni predo dňom konania sa príslušnej porady.

(5)   Ak poradu zvolal písomne na to poverený zamestnanec, vyhotoví sám zápisnicu z tejto porady. Ak poradu zvolal konateľ alebo prokurista, vyhotoví zápisnicu z tejto porady konateľom alebo prokuristom na to písomne poverený zamestnanec.

(6)   Zápisnica z porady sa vyhotovuje do piatich pracovných dní odo dňa vyhlásenia porady za ukončenú a doručuje do vlastných rúk každému, kto sa na porade zúčastnil, pričom vždy aj konateľovi a prokuristovi. Túto zápisnicu vlastnoručným podpisom schvaľuje ten, kto príslušnú poradu zvolal.

(7)   Rokovací poriadok porád môže vydať písomným rozhodnutím, ktoré sa povinne zverejňuje plným znením v Spravodajcovi, 7) konateľ.

(8)   Konateľ sa splnomocňuje na vykonanie tohto dekrétu vydávať aj iné rozhodnutia, než doteraz uvedené ako aj vnútropodnikové predpisy, ktorými môže spresniť záležitosti týmto dekrétom upravené. Tieto rozhodnutia a vnútropodnikové predpisy sa musia povinne zverejniť v Spravodajcovi plným znením. 7)

(9)   Tento dekrét sa povinne zverejní v Spravodajcovi plným znením. 7)

 

§ 8

Účinnosť

Tento dekrét nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

 

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

 


Poznámky pod čiarou:

1) § 42 Zákonníka práce.

2) § 223 až 228a Zákonníka práce.

3) § 9 ods. 2 Zákonníka práce.

4) § 125 ods. 3 Obchodného zákonníka.

5) Piata časť Zákonníka práce.

6) § 15 dekrétu č. 1/2013 Sp. Pracovný poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov.

7) Dekrét č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov.

8) § 38 Zákonníka práce.

9) § 97 Zákonníka práce.

10) Dekrét č. 2/2013 Sp. o Riaditeľstve Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov.

11) § 5 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

3. február 2014