Por. č.

Názov

Účinnosť

 

1/2014

 

Dekrét o pracovných poradách zamestnancov spoločnosti Hont Medik s.r.o.03.02.2014
do
31.12.2017
     
2/2014  Rozhodnutie jediného spoločníka Hont Medik s.r.o. o vymenovaní prokuristu a o určení konania prokuristu za spoločnosť  01.03.2014
     
3/2014 Rozhodnutie jediného spoločníka Hont Medik s.r.o. o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti Hont Medik s.r.o. za rok 2013 12.06.2014
     
4/2014 Dekrét o používaní služobných vozidiel spoločnosti Hont Medik s.r.o. 01.08.2014
     
5/2014 Dekrét o vlastnej ochrane spoločnosti Hont Medik s.r.o. 01.10.2014
do
31.12.2017
     
6/2014 Dekrét, ktorým sa mení a dopĺňa dekrét č. 10/2013 Sp. o počte a štruktúre pracovných miest v spoločnosti Hont Medik s.r.o. a o zmene a doplnení niektorých vnútropodnikových predpisov v znení neskorších predpisov 10.10.2014
     
7/2014 Dekrét, ktorým sa mení a dopĺňa dekrét č. 5/2014 Sp. o vlastnej ochrane spoločnosti Hont Medik s.r.o. a ktorým sa mení a dopĺňa dekrét č. 1/2013 Sp. Pracovný poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov. 10.10.2014
     
8/2014 Dekrét, ktorým sa mení a dopĺňa dekrét č. 5/2014 Sp. o vlastnej ochrane spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení dekrétu č. 7/2014 Sp. 15.10.2014
     
9/2014 Dekrét o sociálnom fonde spoločnosti Hont Medik s.r.o. 01.11.2014
     
10/2014 Úplné znenie dekrétu č. 10/2013 Sp. o počte a štruktúre pracovných miest v spoločnosti Hont Medik s.r.o. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré vnútropodnikové predpisy 10.10.2014
     
11/2014 Smernica, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia dekrétu č. 5/2014 Sp. o vlastnej ochrane spoločnosti Hont Medik s.r.o. 01.11.2014
do
31.12.2017
     
12/2014 Dekrét, ktorým sa mení a dopĺňa dekrét č. 5/2014 Sp. o vlastnej ochrane spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov 24.10.2014
     
13/2014 Úplné znenie dekrétu č. 5/2014 Sp. o vlastnej ochrane spoločnosti Hont Medik s.r.o. 24.10.2014
do
31.12.2017
     
14/2014 Dekrét Mzdový predpis spoločnosti Hont Medik s.r.o. 01.01.2015
     
15/2014 Dekrét, ktorým sa zrušuje dekrét č. 29/2013 Sp., ktorým sa vydáva cenník za výkony uskutočňované na žiadosť osoby zdravotníckym zariadením spoločnosti Hont Medik s.r.o. 01.01.2015
     
16/2014 Dekrét, ktorým sa mení dekrét č. 15/2014 Sp., ktorým sa zrušuje dekrét č. 29/2013 Sp., ktorým sa vydáva cenník za výkony uskutočňované na žiadosť osoby zdravotníckym zariadením spoločnosti Hont Medik s.r.o. 15.01.2015

 

logo rocnik 2014