Zrušený dekrétom č. 31/2013 Sp. o finančnom pláne spoločnosti Hont Medik s.r.o. na rok 2013 (od 1. mája 2013).

9

 

DEKRÉT

 

z 30. januára 2013

 

o finančnom pláne spoločnosti Hont Medik s.r.o. na rok 2013

   

   Ja, MUDr. Vladimír Hacek, jediný konateľ a jediný spoločník obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. podľa § 13 ods. 1, § 125 ods. 1 písm. k), § 132 ods. 1, § 134 Obchodného zákonníka, čl. 3 ods. 1 až 4 a ods. 5 písm. a) a g) písomného rozhodnutia   č. 52/2012 Sp. Stanovy obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „stanovy“) ustanovujem:

 

§ 1

Predmet úpravy

Týmto dekrétom sa

a) vydáva finančný plán spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „finančný plán“) na rok 2013, ktorý platí aj na nasledujúce roky, ak osobitný dekrét neustanoví inak,

b) ustanovujú pravidlá hospodárenia podniku s finančnými prostriedkami a podnikovým majetkom (ďalej len „podnikové hospodárenie“) platné od nadobudnutia účinnosti tohto dekrétu bez časového obmedzenia,

c) upravujú spôsoby a podmienky zavádzania úsporných opatrení.

 

§ 2

Celkové príjmy

(1) Celkové príjmy sa určujú vo výške 54 000 euro.

(2) Z celkových príjmov podľa odseku 1 tvorí suma

a) 52 000 euro príjmy z predmetu činnosti podniku, ktorým je prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia podniku,

b) 2 000 euro príjmy z ostatných, než v písm. a) uvedených predmetov činnosti podniku, ako aj z predmetov podnikania podniku.

(3) Celkové príjmy podľa odseku 1 možno pri dodržaní záväzných pravidiel hospodárskej súťaže 1) zvýšiť bez obmedzenia.

(4) Rozčlenenie celkových príjmov podniku uvedené v odseku 2 môže upraviť rozhodnutím štatutárny orgán podniku (ďalej len „štatutárny orgán“), ktoré sa povinne vyhlási v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. (ďalej len „Spravodajca“) formou oznámenia o jeho prijatí; 2) táto forma vyhlásenia je súčasne podmienkou nadobudnutia jeho platnosti.

 

§ 3

Celkové výdavky a mimoriadna rezerva

(1) Celkové výdavky sa určujú vo výške 53 000 euro.

(2) Celkové výdavky podľa odseku 1 možno prekročiť tak, aby tieto výdavky nepresiahli celkové príjmy vrátane započítania ich prípadného zvýšenia podľa § 2 ods. 3; o tomto prekročení rozhoduje štatutárny orgán písomným rozhodnutím, ktoré sa povinne vyhlasuje v Spravodajcovi plným znením, 3) pričom táto forma vyhlásenia je podmienkou jeho platnosti.

(3) Z celkových výdavkov podľa odseku 1 prípadne prekročených podľa odseku 2 činí

a) 65,20 % na výdavky na mzdové o ostatné osobné náklady, plnenie daňových povinností podniku, sociálnych poistení, zdravotného poistenia, poistení zákonnej zodpovednosti vrátane výdavkov na poplatky vyberané zo zákona,

b) 18,37 % na výdavky na splátky dlhodobých záväzkov podniku,

c) 18,80 % na zvyšné výdavky podniku.

(4) Mimoriadna rezerva podniku sa určuje vo výške sumy 5 000 euro; táto rezerva

a) je viazaná do nadobudnutia účinnosti schválenia valným zhromaždením podniku (ďalej len „valné zhromaždenie“) riadnej individuálnej účtovnej závierky podniku za rok 2012 na:

1. realizáciu opatrení na odvrátenie hroziaceho úpadku podniku, ak by konateľom podniku (ďalej len „konateľ“) bolo zistené, že hrozba tohto úpadku nastala a je potrebné uvedené opatrenia prijať, aby bola táto hrozba účinne odvrátená,

2. úhradu nečakaných a neplánovaných výdavkov podniku v prípade havarijnej situácie, mimoriadnej situácie a inej výnimočnej situácie, ak by došlo k značným majetkovým stratám podniku v dôsledku živelnej pohromy, katastrofy alebo inej havárie,

b) po schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky podniku za rok 2012 na pokrytie prípadného výpadku v celkových príjmoch podniku určených podľa § 1 ods. 1 tak, aby sa pokryla eventuálna strata podniku vykázaná v tejto schválenej účtovnej závierke,

c) môže byť po schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2012, ak podľa nej podnik nevykáže stratu alebo vykáže čistý zisk, rozpustená,

d) patrí do rozhodovacej právomoci konateľa, ktorý je povinný nakladať s ňou so všetkou odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami podniku.

 

§ 4

Prechodné ustanovenia

(1) Do celkových

a) príjmov podniku určených finančným plánom sa započítavajú tiež príjmy získané podnikom od 1. januára 2013 do dňa nadobudnutia účinnosti tohto dekrétu,

b) výdavkov podniku určených finančným plánom sa započítavajú tiež výdavky vynaložené podnikom od 1. januára 2013 do dňa nadobudnutia účinnosti tohto dekrétu.

(2) Zúčtovanie celkových príjmov a výdavkov uvedených v odseku 1 sa vykoná do 1. mája 2013.

(3) Od nadobudnutia účinnosti tohto dekrétu sa zakazuje vytvorenie nového pracovného miesta na základe uzatvorenia pracovnej zmluvy, 4) ako aj na základe uzatvorenia dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru; 5) zrušiť tento zákaz možno iba osobitným dekrétom, novelizáciou tohto dekrétu alebo rozhodnutím valného zhromaždenia. 6)

(4) Výnimky zo zákazu podľa odseku 3, ak ide o nové pracovné miesta na základe uzatvorenia dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, 5) môže udeliť písomným rozhodnutím štatutárny orgán; týmto rozhodnutím ani jeho dôsledkami nemožno však prekročiť percentný limit ustanovený v § 3 ods. 3 písm. a).

(5) V roku 2013 sa koeficient násobku sumy základnej zložky mzdy pre jednotlivé stupne náročnosti pracovných miest oproti mzdovému poriadku podniku 7) upravuje nasledovne:

a) 1,00 pre prvý stupeň náročnosti pracovného miesta,

b) 1,20 pre druhý stupeň náročnosti pracovného miesta,

c) 1,40 pre tretí stupeň náročnosti pracovného miesta,

d) 1,85 pre štvrtý stupeň náročnosti pracovného miesta,

e) 1,95 pre piaty stupeň náročnosti pracovného miesta,

f) 2,30 pre šiesty stupeň náročnosti pracovného miesta.

(6) Ďalej v roku 2013 nemožno poskytovať zamestnancom podniku (ďalej len „zamestnanec“) operatívne ani mimoriadne odmeny a žiaden zo zamestnancov nemá nárok na trinásty plat.

(7) Ustanovenia odsekov 3 až 6 sa použijú v každom ďalšom roku, o ktorom to ustanoví iný dekrét alebo rozhodnutie valného zhromaždenia o schválení finančného plánu.

 

§ 5

Hospodárenie podniku a jeho kontrola

(1) Základným pravidlom hospodárenia podniku je efektívne nakladanie s majetkom podniku. Za dodržiavanie pravidiel hospodárenia podniku zodpovedá ten, kto je zo zákona, na základe splnomocnenia, vymenovania, voľby, poverenia alebo obdobného právneho úkonu oprávnený podnikom nakladať s majetkom podniku.

(2) Dodržiavanie pravidiel hospodárenia podniku povinne kontroluje konateľ, konateľom na to písomne poverený zamestnanec alebo konateľom na to písomne splnomocnená iná fyzická osoba, pričom môže vždy kontrolovať valné zhromaždenie. Pri tejto kontrole poskytuje povinnú a úplnú súčinnosť podnikajúca fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je poverená vedením účtovníctva podniku. 8)

(3) Ak konateľ zistí, že podniku hrozí úpadok, neodkladne je povinný prijať rozhodnutie o zavedení úsporných opatrení; toto rozhodnutie sa musí vyhlásiť v Spravodajcovi formou oznámenia o jeho prijatí, 2) čo je podmienkou nadobudnutia jeho platnosti.

(4) V rámci rozhodnutia konateľa prijatého podľa odseku 3 možno najmä

a) znížiť stav zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce a zaviesť iné organizačné zmeny, 9)

b) zrušiť výnimky udelené podľa § 4 ods. 4 a skončiť jednostranne výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou dohody o práci vykonávanej mimo pracovnej činnosti, ak takéto skončenie je prípustné podľa Zákonníka práce 10) alebo podľa uzatvorenej dohody o vykonaní práce,

c) uplatniť možnosť skončenia pracovného pomeru so zamestnancom, ktorý počas obdobia šiestich mesiacov od prvého písomného upozornenia na možnosť výpovede v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny dopustí sa ďalšieho menej závažného alebo závažného porušenia pracovnej disciplíny, 11) ako aj v iných prípadoch, o ktorých túto možnosť pripúšťa Zákonník práce za spresnenia v pracovnom poriadku,

d) dočasne, najviac na obdobie prípustné podľa zákonov, 12) obmedziť a prípadne aj pozastaviť prevádzkovanie niektorých predmetov činnosti alebo podnikania podniku,

e) odvolať vedúcich organizačných zložiek podniku a prevziať ich riadenie priamo konateľom, ak to zákon pripúšťa,

f) znížiť úväzok konateľovi, ak je zároveň aj zamestnancom, a to na najnižšiu zo zákona prípustnú mieru, prípadne rozdeliť konateľov pracovnoprávny vzťah k podniku na pracovný pomer podľa pracovnej zmluvy 4) na túto najnižšiu zo zákona prípustnú mieru a na pracovnoprávny vzťah na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru; 5) na konateľa sa zrušenie výnimky podľa písm. b) nevzťahuje,

g) v prípade:

1. obmedzenia prevádzkovania niektorých predmetov podnikania alebo činnosti podniku podľa písm. d) znížiť pracovné úväzky zamestnancom, ktorých sa toto obmedzenie bude týkať, a to v rozsahu zodpovedajúcom ich pracovnému miestu a tomuto obmedzeniu,

2. zrušenia prevádzkovania niektorých predmetov podnikania alebo činnosti podniku podľa písm. d) skončiť pracovné pomery so zamestnancami, ktorých sa toto zrušenie bude týkať, a to daním výpovede podnikom, 13)

h) používať mimoriadnu rezervu podniku v súlade s ustanovením § 3 ods. 4 písm. a),

i) prijať ďalšie úsporné opatrenia, ktoré nie sú zákonom zakázané.

(5) Na účely odsekov 3 a 4 možno prijať aj viacero príslušných rozhodnutí konateľa.

(6) Prijatím rozhodnutia alebo rozhodnutí konateľa podľa odsekov 3 až 5 zostáva nedotknutá povinnosť konateľa, ak sa zistí, že strata podniku presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať,

a) predložiť jedinému spoločníkovi podniku (ďalej len „jediný spoločník“), ak má podnik iba jediného spoločníka, ktorý nie je zároveň konateľom, návrhy opatrení, 14)

b) navrhnúť a samostatne prijať pri vykonávaní pôsobnosti valného zhromaždenia jediným spoločníkom, ak ním je zároveň konateľ, príslušné opatrenia, 14)

c) zvolať valné zhromaždenie za podmienok ustanovených zákonom. 15)

(7) Ak napriek úsporným opatreniam prijatým rozhodnutím konateľa podľa odseku 4 nedôjde k odvráteniu hrozby úpadku podniku, konateľ je povinný postupovať spôsobom ustanoveným v § 6 ods. 3 a 4.

 

§ 6

Spoločné ustanovenia

(1) Prioritu v rámci celkových výdavkov podniku určených finančným plánom má splácanie dlhodobých záväzkov podniku podľa § 3 ods. 4 písm. b) a v druhom rade výdavky podľa § 3 ods. 4 písm. a); tým je nedotknuté prioritné plnenie zákonom uložených daňových povinností.

(2) Podnik je povinný sústavne sledovať vývoj svojej finančnej situácie, ako aj stav svojho majetku a záväzkov tak, aby mohol včas zistiť prípadnú hrozbu úpadku a prijať opatrenia, ktoré hroziaci úpadok odvrátia; 16) túto povinnosť plní a za toto plnenie podniku zodpovedá konateľ. Ak sa pri konateľ zistí, že podnik je v úpadku, má povinnosť v lehote a za podmienok ustanovených zákonom 17) podať návrh na vyhlásenie konkurzu na podnik na príslušnom súde.

(3) Opatreniami na odvrátenie hroziaceho úpadku podniku podľa odseku 2 sú aj rokovania s veriteľmi podniku, ak má podnik viac ako jedného veriteľa, viac ako jeden peňažný záväzok 30 dní po lehote splatnosti a ak peňažné záväzky podniku 30 dní po lehote splatnosti nie sú kryté jeho finančným majetkom, o zmene splatnosti týchto finančných záväzkov alebo o inej ich reštrukturalizácii, ak každý z týchto veriteľov má záujem rokovanie viesť, čo podniku písomne v čase rokovania potvrdí. 18)

(4) Pokiaľ opatrenia uvedené v odseku 3 nemožno vykonať z dôvodu, že ktorýkoľvek veriteľ odmietne písomne v čase rokovania podniku potvrdiť svoj záujem predmetné rokovanie viesť, konateľ v lehote najneskôr do 31. marca 2013 podá na príslušnom súde návrh na vyhlásenie konkurzu na podnik. 19)

(5) Na vykonanie tohto dekrétu smie štatutárny orgán vydávať aj iné, než v tomto dekréte uvedené rozhodnutia a vnútropodnikové predpisy. V týchto iných rozhodnutiach a vo vnútropodnikových predpisoch nesmie sa štatutárny orgán odchýliť od ustanovení tohto dekrétu, ak to tento dekrét nezakazuje alebo ak z povahy jeho ustanovení nevyplýva, že sa od nich nemožno odchýliť, ibaže by šlo o odchýlenie sa, ktoré podľa osobitných zákonov je posudzované za konanie so všetkou odbornou starostlivosťou. 20)

(6) Ak štatutárny orgán postupom podľa odseku 5 vydá príslušné iné rozhodnutia alebo predmetné vnútropodnikové predpisy, ich vyhlásenie v Spravodajcovi aspoň formou oznámenia o ich prijatí, 2) je podmienkou ich platnosti.

(7) Na rozhodovanie štatutárneho orgánu, konateľa a valného zhromaždenia podľa tohto dekrétu, sa rozhodovací poriadok podniku 21) nepoužije; to platí nerozdielne aj na rozhodovanie alebo robenie právnych úkonov inými osobami v mene podniku, za podnik, v splnomocnení podnikom alebo na základe poverenia podniku.

(8) Všetky záležitosti upravené týmto dekrétom majú prednosť pred ostatnými vnútropodnikovými predpismi s výnimkou stanov.

 

§ 7

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa:

uznesenie valného zhromaždenia č. 20/2012 Sp. o počte a štruktúre pracovných miest.

 

§ 8

Účinnosť

Tento dekrét nadobúda účinnosť 1. februára 2013.

 

 

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

 


Poznámky pod čiarou:

1) § 41 Obchodného zákonníka.

2) § 3 ods. 1 písm. c) štvrtý bod dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení dekrétu č. 8/2013 Sp.

3) § 3 ods. 2 písm. b) siedmy bod dekrétu č. 53/2012 Sp. v znení dekrétu č. 8/2013 Sp.

4) § 42 Zákonníka práce.

5) § 223 až 228a Zákonníka práce.

6) Čl. 3 ods. 6 písm. h) stanov.

7) Dekrét č. 4/2013 Sp. Mzdový poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o.

8) § 5 ods. 1 zákona č. 431/2001 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

9) § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce.

10) Napríklad § 228a ods. 3 in fine Zákonníka práce.

11) § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce.

12) Napríklad § 57 ods. 6 zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podobne.

13) § 63 ods. 1 písm. a) prvý bod Zákonníka práce.

14) § 128 ods. 2, § 132 ods. 1 a § 193 Obchodného zákonníka.

15) § 128 ods. 2 a § 193 Obchodného zákonníka.

16) § 4 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

17) Zákon č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

18) § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 643/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti a predlženia v znení neskorších predpisov.

19) § 206a ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

20) Napríklad § 135a ods. 1 Obchodného zákonníka a § 7 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

21) Dekrét č. 6/2013 Sp. Rozhodovací poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

30. január 2013