Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Za záväzný obsah sa do prípadného zverejnenia tohto dokumentu podľa § 6b ods. 1 dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov (konsolidované znenie č. 10/2016 Sp.) pokladá iba tento dokument obsiahnutý v písomnom vydaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

8

 

DEKRÉT

 

zo 16. januára 2013,

 

ktorým sa mení a dopĺňa dekrét č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.

 

   Ja, MUDr. Vladimír Hacek, jediný konateľ a jediný spoločník obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. podľa § 13 ods. 1, § 125 ods. 1 písm. k), § 132 ods. 1, § 134 Obchodného zákonníka, čl. 11 ods. 4 písm. g) Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení platnom od 23. novembra 2012, čl. 3 a čl. 5 ods. 3 písomného rozhodnutia č. 52/2012 Sp. Stanovy obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o., ustanovujem:

 

Čl. I

            Dekrét č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. sa mení a dopĺňa nasledovne:

 

  1. V § 3 v odseku 1 v písm. b) v šiestom až deviatom bode a v písm. c) v treťom až piatom bode sa na koniec dopĺňajú slová: „alebo ak takéto ich vyhlásenie vyplýva alebo vyplynie z osobitného dekrétu, podnikového poriadku alebo z iného vnútropodnikového predpisu,".

 

  1. V § 3 v odseku 1 v písm. c) v šiestom bode sa bodka na konci nahrádza čiarkou, za ktorou sa dopĺňajú slová: „alebo ak takéto ich vyhlásenie vyplýva alebo vyplynie z osobitného dekrétu, podnikového poriadku alebo z iného vnútropodnikového predpisu.".

 

Čl. II

            Tento dekrét nadobúda účinnosť 1. februára 2013.

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

16. január 2013