Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Za záväzný obsah sa do prípadného zverejnenia tohto dokumentu podľa § 6b ods. 1 dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov (konsolidované znenie č. 10/2016 Sp.) pokladá iba tento dokument obsiahnutý v písomnom vydaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

7

 

OZNÁMENIE

 

konateľa spoločnosti Hont Medik s.r.o.

 

o vydaní smernice č. 27/2013 - Z3 z 10. januára 2013

o kurzoch prvej zdravotníckej pomoci pre zamestnancov

spoločnosti Hont Medik s.r.o. z radov zdravotníckych pracovníkov

  • Konateľ spoločnosti Hont Medik vydal podľa § 13 ods. 1, § 134 Obchodného zákonníka, § 9 ods. 1 a 3 Zákonníka práce, čl. 3 ods. 1 až 4 písomného rozhodnutia č. 52/2012 Sp. Stanovy obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. a § 12 ods. 1 písm. a) a b) a § 34 ods. 3 dekrétu č. 1/2013 Sp. Pracovný poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o. smernicu z 10. januára 2013 č. 27/2013 - Z3 o kurzoch prvej zdravotníckej pomoci pre zamestnancov spoločnosti Hont Medik s.r.o. z radov zdravotníckych pracovníkov.
  • Touto smernicou sa určuje povinnosť zamestnancom spoločnosti Hont Medik s.r.o. v zdravotníckom povolaní lekár a sestra, ktorou je raz za dva roky úspešné absolvovanie akreditovaného vzdelávacieho programu na obnovovanie vedomostí a praktických zručností v neodkladnej podpore životných funkcií. Táto smernica sa považuje za pracovný pokyn pre zamestnancov spoločnosti Hont Medik s.r.o. z radov zdravotníckych pracovníkov.
  • Touto smernicou sa určujú práva a povinnosti súvisiace s povinnou periodickou (raz za dva roky) účasťou zamestnancov spoločnosti Hont Medik s.r.o. z radov zdravotníckych pracovníkov na akreditovaných vzdelávacích programoch na obnovovanie vedomostí a praktických zručností v neodkladnej podpore životných funkcií.
  • Smernica nadobúda účinnosť 15. januára 2013 a doručuje sa do vlastných rúk každého zo zamestnancov spoločnosti Hont Medik s.r.o. z radov zdravotníckych pracovníkov.
  • Do smernice možno nazrieť v administratívnych hodinách Riaditeľstva Hont Medik s.r.o. (ďalej len "riaditeľstvo") v sídle riaditeľstva - v Krupine, Ul. 29.augusta 611/6, 963 01.

 

 

V Krupine 10. januára 2013

 

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

10. január 2013