Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Za záväzný obsah sa do prípadného zverejnenia tohto dokumentu podľa § 6b ods. 1 dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov (konsolidované znenie č. 10/2016 Sp.) pokladá iba tento dokument obsiahnutý v písomnom vydaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

6

 

DEKRÉT

 

z 2. januára 2013

 

Rozhodovací poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o.

           

   Ja, MUDr. Vladimír Hacek, jediný konateľ a jediný spoločník obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. podľa § 13 ods. 1, § 125 ods. 1 písm. k), § 132 ods. 1, § 134 Obchodného zákonníka, čl. 10 ods. 2, ods. 3 písm. d) piaty bod Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení platnom od 23. novembra 2012 (ďalej len „zakladateľská listina“), čl. 3 ods. 1 až 4, ods. 5 písm. a) a čl. 4 písomného rozhodnutia č. 52/2012 Sp. Stanovy obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „stanovy“), vydávam tento dekrét:

 

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 

§ 1

Predmet, rozsah a záväznosť úpravy

(1) Týmto dekrétom sa vydáva Rozhodovací poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „podnik“).

(2) Rozhodovací poriadok podniku (ďalej len „rozhodovací poriadok“) sa vzťahuje na vnútropodnikové konanie, v ktorom v oblasti podnikovej správy orgány podniku rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch, ako aj o povinnostiach fyzických osôb, ktoré sú k podniku v takom právnom vzťahu, z ktorého ich možno zaväzovať aj zakladateľskou listinou a stanovami (ďalej len „osoba v podniku“).

(3) Orgánom podniku je na účely rozhodovacieho poriadku aj tá osoba v podniku, konanie ktorej alebo robenie právnych úkonov ktorou podnik zaväzuje zo zákona vrátane likvidátora podniku (ďalej len „likvidátor“) v rozsahu, v akom na neho prešla pôsobnosť štatutárneho orgánu podniku (ďalej len „štatutárny orgán“), 1) prokuristu v rozsahu, v akom je podnikom splnomocnený na právne úkony a aký mu plynie z  udelenej prokúry, 2) vedúceho organizačnej zložky podniku zapísanej do obchodného registra (ďalej len „odštepný závod“) v rozsahu, v akom je splnomocnený robiť všetky právne úkony za podnik, 3) vedúceho organizačného útvaru podniku v rozsahu, v akom je oprávnený ako orgán podniku robiť v mene podniku právne úkony vyplývajúce z jeho funkcie určenej organizačnými predpismi, 4) vedúceho zamestnanca podniku (ďalej len „zamestnanec“) alebo iného zamestnanca v rozsahu určenom rozhodnutím štatutárneho orgánu alebo organizačným predpisom, konateľom písomne povereného zamestnanca v rozsahu uvedenom v tomto písomnom poverení, 5) osoby v podniku, ktorá bola pri prevádzkovaní podniku poverená určitou činnosťou, na základe čoho je splnomocnená na všetky úkony, ku ktorým pri tejto činnosti obvykle dochádza 6) a zamestnanca, pokiaľ je to určené vo vnútropodnikových predpisoch alebo je to vzhľadom na jeho pracovné zaradenie obvyklé. 7)

 

§ 2

Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely rozhodovacieho poriadku rozumie sa

a) spoločníkom jediný spoločník podniku,

b) valným zhromaždením vykonávanie pôsobnosti valného zhromaždenia podniku spoločníkom, 8)

c) zamestnancom tak fyzická osoba v pracovnom pomere k podniku založenom pracovnou zmluvou, 9) ako aj fyzická osoba činná pre podnik na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, 10)

d) organizačnou jednotkou každá organizačná zložka podniku a každá prevádzkareň,

e) riaditeľstvom organizačná jednotka zabezpečujúca plnenie úloh podnikovej správy, 11)

f) mimoriadnym predpisom osobitný vnútropodnikový predpis, ako je definovaný stanovami, 12)

g) účastníkom osoba v podniku, o ktorej právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa vo vnútropodnikovom konaní rozhoduje alebo koná,

h) svedkom osoba v podniku, ktorá má podľa tohto dekrétu, osobitného dekrétu, iného podnikového poriadku, iného vnútropodnikového predpisu alebo aj rozhodnutia orgánu podniku povinnosť vypovedať o skutočnostiach dôležitých pre rozhodnutie orgánu podniku vo vnútropodnikovým konaním,

i) zástupcom účastníka fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorou sa účastník nechal zastupovať v rámci vnútropodnikového konania na základe udelenia príslušného plnomocenstva,

j) utajovanou skutočnosťou každá:

1. skutočnosť tvoriaca obchodné tajomstvo podniku 13) alebo obsiahnutá v zozname utajovaných skutočností podniku,

2. skutočnosť alebo informácia, ktorú sa podnik zmluvne zaviazal utajovať,

3. skutočnosť alebo informácia, ktorej prezradenie tretím osobám by mohlo spôsobiť podniku ujmu alebo ohroziť jeho záujmy alebo záujmy účastníka,

4. skutočnosť, o ktorej je zamestnanec povinný zachovávať mlčanlivosť podľa Zákonníka práce, 14)

5. skutočnosť utajovaná podľa osobitného zákona 15) a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie.

 

DRUHÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ

 

§ 3

Pravidlo výnimky

(1) Rozhodovací poriadok sa

a) nepoužije, ak ide o vnútropodnikové konanie:

1. podľa mimoriadnych predpisov, ak mimoriadny predpis alebo zákon podľa ktorého bol mimoriadny predpis vydaný, neustanovuje inak,

2. týkajúce sa určovania a ukladania zamestnancom pracovných úloh, organizovania, riadenia, kontrolovania ich práce a dávania im na ten účel záväzných pokynov,

3. vo veci robenia právnych úkonov v pracovnoprávnych vzťahoch, ak z príslušného urobeného právneho úkonu v týchto vzťahoch nevyplýva alebo nevyplynie niečo iné,

b) nepoužije alebo použije iba primerane, ak to ustanovuje alebo ustanoví osobitný dekrét, alebo aj iný vnútropodnikový predpis.

(2) Odsek 1 sa vzťahuje aj na výnimky, o ktorých to ustanoví iný podnikový poriadok, rozhodnutie štatutárneho orgánu alebo aj valného zhromaždenia.

 

§ 4

Pravidlá vnútropodnikového konania

(1) Orgány podniku postupujú vo vnútropodnikovom konaní v súlade so zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi, so zakladateľskou listinou, stanovami, s rozhodovacím poriadkom a s ostatnými vnútropodnikovými predpismi. Sú povinné chrániť záujmy podniku, práva a záujmy osôb v podniku a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností.

(2) Orgány podniku sú povinné postupovať vo vnútropodnikovom konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi a inými osobami, ktorých sa konanie týka, a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä aby sa mohli vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. Účastníkom musia orgány podniku poskytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu.

(3) Orgány podniku sú povinné zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom vnútropodnikového konania, vybaviť ju včas a bez zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnemu vybaveniu veci. Ak to povaha veci pripúšťa, má sa orgán podniku vždy pokúsiť o jej zmierne vybavenie.

(4) Orgány podniku dbajú na to, aby vnútropodnikové konanie prebiehalo bez zbytočného zaťažovania účastníkov a iných osôb a hospodárne.

(5) Rozhodnutie orgánov podniku musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Orgány podniku dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.

(6) Orgány podniku sú povinné na webovom sídle podniku zrozumiteľne a včas informovať osoby v podniku o začatí, uskutočňovaní a o skončení vnútropodnikového konania vo veciach, o ktorých to ustanoví osobitný dekrét. Pritom sú povinné ochraňovať práva a právom chránené záujmy účastníkov a iných osôb.

(7) Účastníci majú vo vnútropodnikovom konaní rovné postavenie.

(8) Každému účastníkovi  sa vo vnútropodnikovom konaní musí poskytnúť rovnaká možnosť na uplatnenie jeho práv a na ich ochranu.

(9) Výkon práv a povinností vyplývajúcich z vnútropodnikového konania musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého účastníka.

 

§ 5

Povinná súčinnosť

(1) Každá osoba v podniku je povinná poskytovať orgánu podniku všetku potrebnú alebo aspoň všetku orgánom podniku vyžiadanú súčinnosť pri jeho konaní alebo rozhodovaní v rámci vnútropodnikového konania.

(2) Každá osoba v podniku je ďalej povinná dostaviť sa na základe písomného predvolania na rokovanie, rozhodovanie, iné konanie alebo robenie iného úkonu orgánu podniku v rámci vnútropodnikového konania.

 

§ 6

Príslušnosť

(1) Na vnútropodnikové konanie sú vecne príslušné orgány podniku, ktoré určuje osobitný dekrét alebo iný podnikový poriadok.

(2) Ak osobitný dekrét ani iný podnikový poriadok neustanovuje, ktorý orgán podniku je vecne príslušný, rozhoduje o vecnej príslušnosti

a) konateľ, ak ide o vnútropodnikové konanie týkajúce sa inej osoby v podniku, než spoločníka, konateľa, likvidátora a prokuristu,

b) valné zhromaždenie, ak ide o vnútropodnikové konanie týkajúce sa spoločníka, konateľa, likvidátora alebo aj prokuristu.

 

§ 7

Zázemie a úhrada nákladov

(1) Administratívne, technické, hospodárske, organizačné a všestranne podporné zázemie orgánom podniku v rámci vnútropodnikového konania poskytuje riaditeľstvo. Riadi sa pritom pokynmi konateľa, ako aj rozhodnutiami valného zhromaždenia.

(2) Ak rozhodovací poriadok, osobitný dekrét alebo iný podnikový poriadok neustanovuje alebo neustanoví niečo iné, úhradu nákladov za vnútropodnikové konanie znáša podnik.

(3) V úhrade nákladov podľa odseku 2 nesmú byť zahrnuté prípadné výdavky, ak účastníkovi vznikli iba preto, že si zvolil zástupcu účastníka.

 

§ 8

Poriadok a jeho zabezpečenie

(1) Na dodržiavanie poriadku počas vnútropodnikového konania dbá riaditeľstvo.

(2) Každý účastník, svedok, zástupca účastníka a každá osoba v podniku má povinnosť dodržiavať bezpečnosť a poriadok na rokovaniach, rozhodovaniach, iných konaniach alebo robení iných úkonov v rámci vnútropodnikového konania. Najmä má povinnosť dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; ich výpočet sa spravuje najmä Zákonníkom práce, 16) osobitným zákonom, 17) ako aj všeobecne záväznými predpismi vydanými na ich vykonanie.

(3) Ak je to nevyhnutné, orgán podniku, ktorý koná alebo rozhoduje v rámci vnútropodnikového konania, vylúči z tohto konania alebo jeho časti alebo z tohto rozhodovania verejnosť alebo iba niektoré prítomné osoby, najmä pokiaľ tieto osoby narúšajú svojou prítomnosťou a svojim správaním pokojný a nerušený priebeh tohto konania alebo rozhodovania alebo pokiaľ porušujú zákon vrátane zákonov uvedených v odseku 2, iný všeobecne záväzný právny predpis, rozhodovací poriadok alebo iný vnútropodnikový predpis, ako aj pokiaľ porušujú rozhodnutie orgánu podniku prijaté v rámci vnútropodnikového konania.

(4) Pokiaľ z povahy situácie dá sa dopredu usudzovať, že môže dôjsť v rámci konania alebo rozhodovania vo vnútropodnikovom konaní k narušeniu bezpečnosti tohto konania alebo rozhodovania, konateľ rozhodne o povinnej prítomnosti zamestnanca riaditeľstva povereného výkonom vlastnej ochrany podniku (ďalej len „interný ochrankár“), ak podnik má na túto ochranu licenciu, inak zabezpečí zmluvno-záväzkovo prítomnosť na to oprávneného cudzieho zamestnanca súkromnej bezpečnostnej služby (ďalej len „externý ochrankár“).

(5) Z vnútropodnikového konania môže byť podľa odseku 3 vylúčený účastník, iba ak má zástupcu účastníka, ktorý sa ďalej môže zúčastňovať vnútropodnikového konania a naopak. Keď napriek tomu vznikne potreba pre porušovanie poriadku účastníkom, ktorý nemá zástupcu účastníka, jeho vylúčenia z vnútropodnikového konania, toto konanie sa preruší a odročí, pričom sa účastníkovi môžu uložiť príslušné poriadkové opatrenia.

(6) Poriadkové opatrenia sa nemôžu uložiť zástupcovi účastníka, ktorý nie je osobou v podniku. Tomuto zástupcovi účastníka v prípade, že bude vylúčený z vnútropodnikového konania, môže orgán podniku rozhodnutím zakázať, aby bol zástupcom účastníka.

(7) Podanie odvolania proti rozhodnutiu o zákaze podľa odseku 6 nemá odkladný účinok.

 

TRETIA ČASŤ

PRIEBEH VNÚTROPODNIKOVÉHO KONANIA

 

§ 9

Začatie vnútropodnikového konania

(1) Vnútropodnikové konanie sa začína na návrh účastníka alebo na podnet orgánu podniku.

(2) Vnútropodnikové konanie je začaté dňom, keď podanie účastníka došlo podniku alebo orgánu podniku príslušnému vo veci rozhodnúť. Pokiaľ sa konanie začína na podnet orgánu podniku, je konanie začaté dňom, keď tento orgán urobil voči účastníkovi prvý úkon.

 

§ 10

Podanie

(1) Podanie možno urobiť písomne alebo ústne do zápisnice, alebo elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona. Možno ho urobiť aj telegraficky alebo telefaxom; také podanie obsahujúce návrh vo veci treba písomne doplniť najneskôr do troch dní.

(2) Podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje. Osobitné vnútropodnikové predpisy môžu ustanoviť jeho ďalšie náležitosti.

(3) Pokiaľ podanie nemá predpísané náležitosti, orgán podniku pomôže účastníkovi nedostatky odstrániť, prípadne ho vyzve, aby ich v určenej lehote odstránil; súčasne ho poučí, že inak vnútropodnikové konanie zastaví.

(4) Podanie sa podáva podniku, najmä riaditeľstvu podniku alebo podateľni podniku, ktoré ho po prevzatí neodkladne odovzdá konateľovi; môže ho neodkladne odovzdať inému vecne príslušnému orgánu podniku, než konateľovi, iba ak je tento vecne príslušný orgán podniku v podaní výslovne označený za adresáta.

(5) Na žiadosť účastníka musí sa prijatie podania potvrdiť, čo sa vykonáva v súlade s registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom podniku. 18)

 

§ 11

Lehoty

(1) Ak je to potrebné, orgán podniku určí na vykonanie úkonu vo vnútropodnikovom konaní primeranú lehotu, pokiaľ ju neustanovuje zákon, rozhodovací poriadok, osobitný dekrét, iný podnikový poriadok alebo iný vnútropodnikový predpis.

(2) Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na iný deň pracovného pokoja alebo pracovného voľna, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.

(3) Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá podniku alebo orgánu podniku alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu.

(4) V pochybnostiach sa považuje lehota za zachovanú, pokiaľ sa nepreukáže opak.

(5) Orgán podniku zo závažných dôvodov odpustí zmeškanie lehoty, ak o to účastník požiada do 15 dní odo dňa, keď pominula príčina zmeškania, a ak v tej istej lehote urobí zmeškaný úkon. Orgán podniku môže tejto žiadosti priznať odkladný účinok.

(6) Proti rozhodnutiu o návrhu na odpustenie zmeškanej lehoty sa nemožno odvolať.

 

§ 12

Povinnosť svedčiť

(1) Každá osoba v podniku je povinná vypovedať ako svedok; musí vždy vypovedať pravdivo a nesmie nič vedome zamlčať.

(2) Ako svedok nesmie byť vypočutý ten, kto by sprístupnil utajovanú skutočnosť, bankové tajomstvo, daňové tajomstvo, obchodné tajomstvo alebo porušil zákonom výslovne uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti, okrem ak by ho tejto povinnosti písomne zbavil príslušný orgán alebo ten, v záujme koho túto povinnosť má.

(3) Výpoveď môže odoprieť ten, kto by ňou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo blízkym osobám; ich výpočet sa spravuje Občianskym zákonníkom. 19)

 

§ 13

Predvolanie

(1) Orgán podniku písomne predvolá osoby v podniku, osobná účasť ktorých pri prerokúvaní veci je nevyhnutná.

(2) V písomnom predvolaní orgán podniku upozorní na právne následky nedostavenia sa.

 

§ 14

Predbežné opatrenia

(1) Orgán podniku môže pred skončením vnútropodnikového konania v rozsahu nevyhnutne potrebnom pre zabezpečenie jeho účelu

a) uložiť účastníkom, aby niečo vykonali, niečoho sa zdržali alebo niečo strpeli,

b) nariadiť zabezpečenie vecí, ktoré sa majú zničiť alebo urobiť nepotrebnými, alebo ktoré sú potrebné na vykonanie dôkazov.

(2) Orgán podniku predbežné opatrenie zruší, len čo pominie dôvod, pre ktorý bolo nariadené; inak stráca účinnosť dňom, keď rozhodnutie vo veci nadobudlo právoplatnosť.

(3) Odvolanie proti rozhodnutiu o predbežnom opatrení nemá odkladný účinok.

 

§ 15

Poriadkové opatrenia

(1) Tomu, kto sťažuje postup vnútropodnikového konania najmä tým, že sa bez závažných dôvodov nedostaví na písomné predvolanie vydané orgánom podniku, ruší napriek predchádzajúcemu napomenutiu poriadok, bezdôvodne odmieta svedeckú výpoveď alebo predloženie listiny, môže orgán podniku uložiť poriadkové opatrenie, ktorým môže byť

a) v prípade zamestnanca:

1. ústne napomenutie alebo písomné napomenutie,

2. písomné pokarhanie s návrhom na začatie konania pre porušenie pracovnej disciplíny,

b) v prípade vedúceho zamestnanca rovnaké, aké sú uvedené v písm. a), ako aj návrh na odvolanie vedúceho zamestnanca z funkcie,

c) v prípade inej osoby v podniku, než zamestnanca podanie návrhu na:

1. krátenie odmeny konateľovi, prokuristovi, vedúcemu odštepného závodu alebo likvidátorovi najmenej o 88 euro a najviac o 88 % odmeny, ktorá by mu bola inak vyplatená,

2. odvolanie konateľa, prokuristu, vedúceho odštepného závodu alebo toho likvidátora, ktorého vymenovalo valné zhromaždenie, inak predloženie podnetu na podanie návrhu na odvolanie iného, než uvedeného likvidátora, príslušným súdom.

(2) Ak je orgánom podniku, ktorý ukladá poriadkové opatrenie

a) podľa odseku 1 písm. a) a b) konateľ, namiesto príslušných poriadkových opatrení môže rozhodnúť o začatí disciplinárneho konania proti zamestnancovi, ako aj odvolať vedúceho zamestnanca z funkcie, a to aj bez návrhu,

b) podľa odseku 1 písm. c):

1. valné zhromaždenie, môže rozhodnúť o krátení odmeny konateľovi alebo prokuristovi a o odvolaní konateľa, prokuristu a toho likvidátora, ktorého vymenovalo, aj bez návrhu,

2. štatutárny orgán, môže rozhodnúť o krátení odmeny vedúcemu odštepného závodu alebo o odvolaní vedúceho odštepného závodu a podať podnet na odvolanie likvidátora ustanoveného súdom príslušnému súdu, a to aj bez návrhu.

(3) Ak je orgánom podniku, ktorý ukladá poriadkové opatrenie, valné zhromaždenie, môže rozhodnúť o povinnosti konateľa začať disciplinárne konanie voči zamestnancovi alebo vedúcemu zamestnancovi alebo o povinnosti štatutárneho orgánu odvolať vedúceho zamestnanca alebo vedúceho odštepného závodu z funkcie; toto rozhodnutie valného zhromaždenia je pre konateľa a pre štatutárny orgán zaväzujúce.

(4) Každý účastník a svedok musí byť poučený o poriadkových opatreniach, ktoré môžu byť voči nemu v prípade podľa odsekov 1 až 3 vyvodené. Ak toto poučenie nie je obsiahnuté v predvolaní, zabezpečí ústne poučenie ten, kto vedie vnútropodnikové konanie.

(5) Proti rozhodnutiu o uložení poriadkového opatrenia nemožno podávať odvolania a toto rozhodnutie môže zrušiť iba valné zhromaždenie, ak ho vydalo, alebo štatutárny orgán, ak ho vydal.

(6) Zrušením rozhodnutia o uložení poriadkového opatrenia podľa odseku 5 nemožno vylúčiť alebo zmierniť zodpovednosť za škodu spôsobenú podniku, ak za ňu osoba v podniku zodpovedá a zákon toto vylúčenie alebo zmiernenie jej zodpovednosti zakazuje. 20)

 

§ 16

Pôsobnosť ochrankára

(1) Interný ochrankár zodpovedá za zabezpečenie poriadku na rozhodovaní alebo inom konaní v rámci vnútropodnikového konania.

(2) Konateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť ochrankára, ak

a) mu to vyplynie z rozhodnutia štatutárneho orgánu alebo valného zhromaždenia,

b) predmetom vnútropodnikového konania má byť aj utajovaná skutočnosť.

(3) Konateľ je ďalej povinný v prípade, že orgánom podniku, ktorý koná v rámci vnútropodnikového konania, je valné zhromaždenie, ukladať internému ochrankárovi rozkazy v súlade s rozhodnutiami valného zhromaždenia.

(4) Ochrankár je povinný zasiahnuť, ak počas rozhodovania valného zhromaždenia v rámci vnútropodnikového konania nastane bezprostredné ohrozenie bezpečnosti chránenej osoby, najmä ak je chránená osoba útočníkom ohrozovaná na živote alebo na zdraví; internému ochrankárovi túto povinnosť prikáže konateľ, pričom v prípade externého ochrankára táto povinnosť musí byť dohodnutá v príslušnej zmluve o zabezpečení externého ochrankára.

(5) Odsekom 4 zostávajú nedotknuté ustanovenia osobitného zákona. 21)

(6) Výzve ochrankára k úkonom podľa osobitného zákona 22) je povinná vyhovieť každá osoba, ak tento osobitný zákon neustanovuje niečo iné. 23)

(7) Záležitosti týkajúce sa vlastnej ochrany podniku ustanovuje najmä osobitný dekrét. 24)

 

§ 17

Rozhodnutie

(1) Rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a s ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán podniku vecne na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.

(2) Rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní (rozklade).

(3) Odôvodnenie nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom vyhovuje v plnom rozsahu.

(4) Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo.

(5) Pokiaľ sa v rozhodnutí ukladá účastníkovi povinnosť na plnenie, orgán podniku určí pre ňu lehotu; lehota nesmie byť kratšia, než ustanovuje zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis.

(6) V odôvodnení rozhodnutia orgán podniku uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia.

(7) Poučenie o odvolaní (rozklade) obsahuje údaj, či je rozhodnutie konečné alebo či sa možno proti nemu odvolať (podať rozklad), v akej lehote, na ktorý orgán a kde možno odvolanie podať.

(8) V písomnom vyhotovení rozhodnutia sa uvedie aj orgán podniku, ktorý rozhodnutie vydal, dátum vydania rozhodnutia, meno a priezvisko osoby v podniku, ktorá ho menom orgánu podniku schválila. Rozhodnutie musí obsahovať odtlačok pečiatky podniku a podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby v podniku. Osobitné dekréty môžu ustanoviť ďalšie náležitosti rozhodnutia.

(9) Chyby v písaní, v počtoch a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia orgán podniku kedykoľvek aj bez návrhu opraví a upovedomí o tom účastníkov.

 

§ 18

Zmier

(1) Ak to pripúšťa povaha veci, môžu účastníci medzi sebou so schválením orgánu podniku uzavrieť zmier. Orgán podniku zmier neschváli, ak odporuje rozhodovaciemu poriadku, právnym predpisom alebo záujmu podniku alebo záujmu spoločníka.

(2) Proti schválenému zmieru sa nemožno odvolať. Schválený zmier je vykonateľný.

 

§ 19

Právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia a odvolanie

(1) Rozhodnutie, proti ktorému sa nemožno odvolať (podať rozklad), je právoplatné.

(2) Rozhodnutie je vykonateľné, ak sa proti nemu nemožno odvolať (podať rozklad) alebo ak odvolanie (rozklad) nemá odkladný účinok.

(3) Proti rozhodnutiu orgánu podniku má účastník právo podať odvolanie, pokiaľ zákon neustanovuje, osobitný dekrét, iný podnikový poriadok, iný vnútropodnikový predpis,  rozhodnutie štatutárneho orgánu alebo valného zhromaždenia neustanovuje alebo neustanoví inak alebo pokiaľ sa účastník odvolania písomne nevzdal.

(4) Odvolanie sa podáva podniku; na toto podávanie odvolaní sa použijú ustanovenia rozhodovacieho poriadku o podaniach, ich podávaní a doručovaní (§ 10 a § 22).

(5) Odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ak inú lehotu neustanovuje zákon, neustanovuje ani neustanoví osobitný dekrét, iný podnikový poriadok, iný vnútropodnikový predpis ani rozhodnutie štatutárneho orgánu alebo valného zhromaždenia.

(6) Pokiaľ účastník v dôsledku nesprávneho poučenia alebo pre to, že nebol poučený vôbec, podal opravný prostriedok po lehote, predpokladá sa, že ho podal včas, ak tak urobil najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia mu rozhodnutia alebo nastania účinkov tohto doručenia.

(7) Účastník môže odvolanie vziať späť, kým sa o ňom nerozhodlo. Ak účastník vzal odvolanie späť, nemôže sa znova odvolať.

(8) Pokiaľ osobitný zákon neustanovuje, osobitný dekrét, iný podnikový poriadok ani iný vnútropodnikoví predpis neustanovuje alebo neustanoví inak, včas podané odvolanie má odkladný účinok.

(9) Orgán podniku, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie a ak sa rozhodnutie netýka iného účastníka ako odvolateľa alebo ak s tým ostatní účastníci súhlasia. Odvolací orgán je povinný v tomto prípade rozhodnúť najneskôr do 30 dní odo dňa, keď mu odvolanie došlo.

(10) Ak nerozhodne orgán podniku, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, o odvolaní, predloží ho spolu s výsledkami doplneného konania a so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu najneskôr do 30 dní odo dňa, keď mu odvolanie došlo, a upovedomí o tom písomne účastníka.

(11) Ak osobitný dekrét, iný podnikový poriadok, iný vnútropodnikový predpis ani rozhodnutia konateľa alebo valného zhromaždenia neustanovuje alebo neustanoví inak, odvolacím orgánom je orgán podniku najbližšieho vyššieho stupňa nadriadený orgánu podniku, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.

(12) Ak nemožno odvolací orgán určiť podľa odsekov 10 a 11, rozhoduje konateľ, ak ide o odvolanie proti rozhodnutiu vo vnútropodnikovom konaní týkajúcom sa inej osoby v podniku, než konateľa, likvidátora alebo prokuristu, inak rozhoduje valné zhromaždenie.

 

§ 20

Povinnosti a práva odvolacieho orgánu

(1) Odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu; ak je to nevyhnutné, doterajšie vnútropodnikové konanie doplní a prípadne zistené vady sám odstráni.

(2) Ak sú pre to dôvody, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.

(3) Odvolací orgán rozhodnutie zruší a vec vráti orgánu podniku, ktorý ho vydal, na nové prejednanie a rozhodnutie, pokiaľ je to vhodnejšie najmä z dôvodov rýchlosti alebo hospodárnosti; orgán podniku je právnym názorom odvolacieho orgánu viazaný.

(4) Odvolací orgán je povinný rozhodnúť o odvolaní, ktoré mu bolo postúpené podľa § 10 ods. 10 alebo na základe rozhodnutia konateľa či valného zhromaždenia podľa § 10 ods. 11, v lehote do troch mesiacov odo dňa, v ktorom toto postúpenie nastalo.

(5) V obzvlášť zložitých prípadoch môže odvolací orgán lehotu ustanovenú v odseku 4 písomným rozhodnutím predĺžiť, najviac však o ďalších 60 dní, o čom je povinný písomne spoločne s odôvodnením písomne vyrozumieť účastníka a orgán podniku, ktorý mu odvolanie postúpil vrátane konateľa, ak k postúpeniu došlo podľa § 10 ods. 11.

(6) Proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu vrátane rozhodnutia o predĺžení lehoty podľa odseku 5 sa nemožno ďalej odvolávať.

 

ŠTVRTÁ ČASŤ

PRECHODNÉ, SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

§ 21

Prechodné ustanovenia

(1) Ustanovenia rozhodovacieho poriadku platia aj pre vnútropodnikové konania neskončené pred začatím jeho účinnosti.

(2) Pokiaľ rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť pred začiatkom účinnosti rozhodovacieho poriadku, možno povoliť obnovu konania len vtedy, ak odo dňa, keď sa rozhodnutie stalo právoplatným, uplynula doba menej ako jeden rok.

 

§ 22

Doručovanie

(1) Písomnosti týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia povinností vyplývajúcich pre účastníka alebo svedka z vnútropodnikového konania musia byť doručené do vlastných rúk. To platí rovnako o písomnostiach týkajúcich sa vzniku, zmien a zániku práv a povinností vyplývajúcich z rozhodnutí alebo predvolaní uskutočnených v rámci vnútropodnikového konania.

(2) Písomnosti doručuje podnik účastníkovi a svedkovi na pracovisku, v jeho byte alebo kdekoľvek bude zastihnutý. Ak to nie je možné, možno písomnosť doručiť poštovým podnikom ako doporučenú zásielku s návratkou a s poznámkou „do vlastných rúk“.

(3) Písomnosti účastníka alebo svedka týkajúce sa vnútropodnikového konania doručuje účastník a svedok osobne podateľni podniku alebo ako doporučenú zásielku na adresu sídla podniku.

(4) Povinnosť podniku doručiť písomnosť sa splní, len čo účastník alebo svedok písomnosť prevezme alebo len čo ju poštový podnik vrátil podniku ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím účastníka alebo svedka. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak účastník alebo svedok prijatie písomnosti odmietne.

(5) Povinnosť účastníka alebo svedka doručiť písomnosť sa splní, len čo podateľňa podniku, riaditeľstvo, konateľ alebo konateľom na to splnomocnený zamestnanec písomnosť prevezme alebo len čo ju poštový podnik vrátil účastníkovi alebo svedkovi ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím podniku, podateľne podniku, riaditeľstva, konateľa alebo konateľom na to splnomocneného zamestnanca. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak podnik prijatie písomnosti odmietne.

(6) Pri doručovaní písomností zástupcovi účastníka a doručovaní písomností zástupcom účastníka sa ustanovenia odsekov 1 až 5 použijú nerozdielne.

 

§ 23

Podozrenie zo spáchania trestného činu alebo priestupku

(1) Ak sa počas vnútropodnikového konania zistí, že účastník sa vo veci, o ktorej toto konanie prebieha, dopustil trestného činu alebo priestupku, orgán podniku, ktorý v príslušnom vnútropodnikovom konaní rozhoduje, postúpi vec na ďalšie konanie konateľovi, ak účastníkom nie je konateľ alebo spoločník, inak valnému zhromaždeniu.

(2) Ďalším konaním uvedeným v odseku 1 orgán podniku, ktorému bola vec postúpená, posúdi dôvodnosť opodstatnenia podozrenia z dopustenia sa trestného činu alebo priestupku účastníkom a na základe tohto posúdenia rozhodne o povinnosti podať príslušné trestné oznámenie na účastníka alebo príslušný podnet na začatie správneho konania o priestupku, ktorého sa účastník dopustil, inak rozhodne, že na podanie trestného oznámenia alebo podnetu na začatie správneho konania o priestupku nie sú dôvody a vec vráti orgánu podniku, ktorý o nej rozhodoval vo vnútropodnikovom konaní do postúpenia tejto veci podľa odseku 1, na pokračovanie v tomto vnútropodnikovom konaní.

(3) Proti rozhodnutiu orgánu podniku, ktorému bola vec postúpená, vydanému podľa odseku 2, nie je prípustné podávať odvolania a toto rozhodnutie zaväzuje každú osobu v podniku.

(4) Odsekmi 2 a 3 zostáva nedotknutá povinnosť štatutárneho orgánu podať na účastníka trestné oznámenie, ak by nepodaním tohto trestného oznámenia bola naplnená skutková podstata iného trestného činu. 25)

(5) Ak ide o dôvodné podozrenie, že účastník sa dopustil priestupku, ktorý sa prerokúva iba na základe návrhu, 26) môže orgán podniku, ktorému bola vec podľa odseku 1 postúpená, vyzvať účastníka, aby napravil škodu alebo odstránil ním spôsobený protiprávny stav, určiť mu na to primeranú lehotu a súčasne ho upozorniť, že inak sa na neho podá podnet na začatie konania o priestupku.

(6) Odsek 5 sa primerane použije aj v prípade iných priestupkov, než ktoré sa prerokúvajú iba na základe návrhu.

(7) Ak orgán podniku, ktorému bola vec podľa odseku 1 postúpená, rozhodol, že proti účastníkovi sa podá trestné oznámenie, zmierne vybavenie je neprípustné.

(8) Odsek 7 platí nerozdielne aj v prípade uvedenom v odseku 4.

 

§ 24

Sťažnosti účastníka

(1) Účastník, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli konaním, rozhodovaním, robením iných úkonov alebo nečinnosťou orgánov podniku dotknuté, má právo podávať písomné sťažnosti podniku. Pre podávanie týchto sťažností platia ustanovenia rozhodovacieho poriadku o podávaní podaní (§ 10 ods. 4 a 5).

(2) O sťažnosti podanej účastníkom rozhoduje

a) orgán podniku vecne príslušný na vnútropodnikové konanie, proti ktorému sťažnosť smeruje, ak sťažnosti v plnom rozsahu vyhovie, vykoná nápravu, upustí od konania, ktoré je sťažnosťou napadnuté a odstráni jeho následky, inak sťažnosť postúpi spoločne so svojim písomným stanoviskom v lehote do 15 dní odo dňa jej doručenia alebo nastania účinkov tohto doručenia odvolaciemu orgánu, o čom písomne upovedomí účastníka,

b) odvolací orgán, ak mu bola sťažnosť postúpená podľa písm. a); odvolací orgán je povinný o tejto sťažnosti rozhodnúť do 30 dní odo dňa, v ktorom mu bola postúpená, pričom iba v obzvlášť zložitých prípadoch môže túto lehotu predĺžiť o najviac ďalších 15 dní, o čom musí neodkladne a písomne vrátane odôvodnenia vyrozumieť účastníka.

 

§ 25

Spoločné ustanovenia

(1) Zmier je neprípustný, ak predmetom vnútropodnikového konania je disciplinárne konanie o porušení pracovnej disciplíny zamestnancom alebo o náhrade škody, za ktorú zodpovedá osoba v podniku.

(2) V prípade, ak na to príslušný orgán podniku rozhodne v rámci vnútropodnikového konania o povinnosti účastníka nahradiť podniku škodu, ktorú tento účastník spôsobil a za ktorú podľa zákona zodpovedá, je povinný nahradiť aj náklady spojené s týmto vnútropodnikovým konaním. Náhrada týchto nákladov nesmie presiahnuť 15 % škody, ktorú je účastník povinný nahradiť podniku; to neplatí v prípade účastníka, ktorým je konateľ, prokurista, vedúci odštepného závodu alebo likvidátor, kedy náhrada uvedených nákladov spojených s príslušným vnútropodnikovým konaním je limitovaná iba skutočnými nákladmi vynaloženými na toto vnútropodnikové konanie podnikom.

(3) Dôkazy vo vnútropodnikovom konaní možno nahradiť čestným vyhlásením toho, kto znáša dôkazné bremeno, ak ním nie je podnik, ako aj pokiaľ to nezakazuje zákon.

(4) Na vykonanie rozhodovacieho poriadku a v jeho medziach môže konateľ vydávať vnútropodnikové predpisy (smernice) a nimi spresňovať skutočnosti už upravené v rozhodovacom poriadku alebo týkajúce sa vnútropodnikového konania obsiahnuté  v osobitnom dekréte, inom podnikovom poriadku, inom vnútropodnikovom predpise alebo aj v rozhodnutí valného zhromaždenia. Tieto vnútropodnikové predpisy (smernice) sa povinne vyhlasujú plným znením, ak neobsahujú žiadnu utajovanú skutočnosť do takej miery, že by ju činili verejne prístupnou, inak sa povinne vyhlasujú oznámením o ich prijatí alebo schválení; ktorákoľvek forma tohto vyhlásenia je podmienkou ich platnosti.

(5) Výnimky z použitia rozhodovacieho poriadku vo vnútropodnikovom konaní môže ustanoviť rozhodnutím valné zhromaždenie. Tieto rozhodnutia valného zhromaždenia sa povinne vyhlasujú plným znením, pričom nesmú obsahovať žiadnu utajovanú skutočnosť do takej miery, že by ju činili verejne prístupnou, a toto vyhlásenie plným znením je podmienkou ich platnosti.

(6) Vyhlasovanie podľa odsekov 4 a 5 sa uskutočňuje podľa osobitného dekrétu. 27)

(7) Ak sa v rozhodovacom poriadku uvádza pojem „účastník“ v každom tvare a keď si účastník zvolil zástupcu účastníka, myslí sa týmto pojmom „zástupca účastníka“ v príslušnom tvare, pokiaľ z rozhodovacieho poriadku výslovne nevyplýva niečo iné.

(8) Rozhodovacím poriadkom nie je dotknuté právo účastníka, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté vykonateľným rozhodnutím prijatým v rámci vnútropodnikového konania, obrátiť na súd a domáhať sa právnej ochrany spôsobom ustanoveným Ústavou Slovenskej republiky a v jej rámci osobitnými zákonmi.

 

§ 26

Účinnosť

Tento dekrét nadobúda účinnosť 15. januára 2013.

 

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

 


Poznámky pod čiarou:

1) § 70 ods. 3 a § 72 Obchodného zákonníka.

2) § 14 ods. 1 Obchodného zákonníka.

3) § 13 ods. 5 Obchodného zákonníka.

4) § 9 ods. 1 in fine Zákonníka práce.

5) § 9 ods. 2 Zákonníka práce.

6) § 15 ods. 1 Obchodného zákonníka.

7) § 1 ods. 2 druhá veta Obchodného zákonníka a § 20 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

8) § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka a čl. 6 ods. 2 zakladateľskej  listiny.

9) § 42 Zákonníka práce.

10) § 223 až 228a Zákonníka práce.

11) Čl. 8 ods. 5 stanov a dekrét č. 2/2013 Sp. o Riaditeľstve Hont Medik s.r.o.

12) Čl. 2 písm. e) stanov.

13) § 17 až 21 Obchodného zákonníka.

14) § 81 písm. f) Zákonníka práce.

15) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

16) § 39 Zákonníka práce.

17) Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

18) Registratúrny poriadok a registratúrny plán spoločnosti Hont Medik s.r.o. zo dňa 16.10.2006, posúdený a schválený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Štátnym archívom v Banskej Bystrici, pobočka Zvolen, dňa 4. apríla 2008, číslo A/I – 7/1 – 2008 – 0019.

19) § 116 Občianskeho zákonníka.

20) Napríklad § 135a ods. 5 Obchodného zákonníka a § 177 až 222 Zákonníka práce.

21) Napríklad § 50 ods. 2 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov.

22) Napríklad § 52 ods. 3 a 6 zákona o súkromnej bezpečnosti.

23) § 52 ods. 5 zákona o súkromnej bezpečnosti.

24) Dekrét č. 3/2013 Sp. o vlastnej ochrane spoločnosti Hont Medik s.r.o.

25) Napríklad § 234, 340 a § 420a ods. 2 písm. c) Trestného zákona.

26) § 68 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

27) Dekrét č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.

 

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

2. január 2013