5

 

DEKRÉT

 

z 31. decembra 2012

 

o preukazoch spoločnosti Hont Medik s.r.o.

           

            Ja, MUDr. Vladimír Hacek, jediný konateľ a jediný spoločník obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. podľa § 13 ods. 1, § 125 ods. 1 písm. k), § 132 ods. 1, § 134 Obchodného zákonníka,§ 9 ods. 1, § 10 Zákonníka práce, čl. 10 ods. 2 a ods. 3 písm. c) piaty bod, čl. 11 ods. 4 písm. g) Zakladateľskej listiny spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení platnom od 23. novembra 2012 (ďalej len „zakladateľská listina“) a čl. 3 ods. 1 až 4 a ods. 5 písm. a) písomného rozhodnutia č. 52/2012 Sp. Stanovy obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „stanovy“), vydávam tento dekrét:

 

§ 1

Predmet úpravy

(1) Tento dekrét upravuje

a) podmienky a postup pri vydávaní preukazov spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „podnik“),

b) vedenie evidencie podnikových preukazov.

(2) Na preukazy zamestnanca podniku (ďalej len „zamestnanec“) povereného výkonom vlastnej ochrany podniku (ďalej len „ochrankár“) sa tento dekrét nevzťahuje.

 

§ 2

Podnikový preukaz

(1) Podnikový preukaz je podniková listina, ktorou fyzická osoba, ktorej bol vydaný (ďalej len „držiteľ preukazu“), preukazuje svoju totožnosť a ďalšie údaje uvedené v podnikovom preukaze podľa tohto dekrétu.

(2) Podnikový preukaz je povinný mať pri sebe každý držiteľ preukazu, ktorý sa zdržiava v objektoch, budovách alebo priestoroch vlastnených alebo užívaných podnikom (ďalej len „podnikový objekt“), ak tento dekrét neustanovuje inak.

 

§ 3

Údaje v podnikovom preukaze

Podnikový preukaz obsahuje

a) priezvisko, meno, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu držiteľa preukazu,

b) skratku akademického titulu držiteľa preukazu, ak mu bol udelený,

c) právny vzťah držiteľa preukazu k podniku,

d) dátum vydania a dátum skončenia platnosti podnikového preukazu,

e) ostrú neretušovanú fotografiu s rozmermi 3,5 cm x 4,5 cm na hladkom, lesklom pol kartóne zobrazujúcu skutočnú podobu tváre držiteľa preukazu v trojštvrťovom profile, v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a bez okuliarov s tmavými sklami, s výškou tvárovej časti hlavy od očí po bradu minimálne 13 mm,

f) vlastnoručný podpis konateľa podniku (ďalej len „konateľ“),

g) opticko-premenlivý ochranný prvok (hologram),

h) nezameniteľné evidenčné číslo.

 

§ 4

Predkladanie dokladov na vydanie podnikového preukazu

(1) Ak medzi fyzickou osobou a podnikom vznikol právny vzťah, z ktorého ju možno zaväzovať aj zakladateľskou listinou a stanovami, je na vyzvanie konateľa povinná predložiť v lehotách určených konateľom platný občiansky preukaz a ďalšie doklady potrebné na vydanie podnikového preukazu uvedené v odsekoch 2 a 3.

(2) Fyzická osoba uvedená v odseku 1 je povinná predložiť fotografiu podľa § 3 písm. e).

(3) Ak v občianskom preukaze nie je uvedený akademický titul, je fyzická osoba, ktorej sa podnikový preukaz vydáva, povinná predložiť originál či úradne overenú fotokópiu platného vysokoškolského diplomu, z ktorého vyplýva udelenie akademického titulu tejto osobe, 1) inak sa skratka akademického titulu do podnikového preukazu nezapíše.

(4) Náklady za zhotovenie fotografie uvedenej v odseku 2 uhrádza fyzickej osobe podnik, a to na základe predloženia príslušných účtovných dokladov.

(5) Údaj podľa § 3 písm. c) zisťuje podnik z vlastnej podnikovej evidencie. Ak má fyzická osoba k podniku niekoľko právnych vzťahov súčasne, do podnikového preukazu sa zapíše iba najvýznamnejší z nich.

 

§ 5

Potvrdenie o podnikovom preukaze

(1) Ak držiteľ preukazu nepožiada o vydanie nového podnikového preukazu najneskôr 15 dní pred skončením platnosti súčasného podnikového preukazu alebo ak mu bude platný podnikový preukaz odcudzený alebo ak platný podnikový preukaz stratí, vydá sa mu potvrdenie o podnikovom preukaze.

(2) Potvrdenie o podnikovom preukaze vydá podnik aj držiteľovi podnikového preukazu, ak je doterajší podnikový preukaz neplatný a nemožno mu vydať nový podnikový preukaz na počkanie.

(3) Potvrdenie o podnikovom preukaze obsahuje

a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu toho, komu sa vydáva,

b) právny vzťah toho, komu sa vydáva, k podniku,

c) nezameniteľné číslo podnikového preukazu, o ktorom sa potvrdenie o podnikovom preukaze vydáva, alebo nezameniteľné číslo potvrdenia o podnikovom preukaze,

d) dôvod vydania potvrdenia o podnikovom preukaze,

e) dátum vydania a dátum skončenia platnosti potvrdenia o podnikovom preukaze,

f) odtlačok osobitnej okrúhlej pečiatky podniku,

g) vlastnoručný podpis konateľa.

(4) Doba platnosti potvrdenia o podnikovom preukaze sa určuje na dobu nevyhnutne potrebnú, najdlhšie však na tri mesiace, počas tejto doby držiteľ podnikového preukazu nie je povinný mať pri sebe podnikový preukaz.

(5) Každý, komu bolo vydané potvrdenie o podnikovom preukaze, je povinný mať ho pri sebe, ak sa zdržiava v podnikovom objekte.

(6) Potvrdenie o podnikovom preukaze je platné iba so súčasným predložením platného občianskeho preukazu.

(7) Na neplatnosť potvrdenia o podnikovom preukaze sa ustanovenia o neplatnosti podnikového preukazu vzťahujú nerozdielne.

 

§ 6

Neplatnosť podnikového preukazu

(1) Podnikový preukaz je neplatný, ak držiteľ preukazu

a) zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

b) stratil právny vzťah k podniku,

c) stratil podnikový preukaz alebo ak mu bol odcudzený a táto skutočnosť bola ohlásená písomne podniku alebo konateľovi.

(2) Podnikový preukaz je ďalej neplatný, ak

a) bol zničený alebo poškodený tak, že sa ním nedá preukazovať totožnosť alebo v ňom zapísaný údaj, alebo je porušená jeho celistvosť,

b) uplynula doba jeho platnosti,

c) obsahuje neplatné alebo nesprávne údaje, alebo neoprávnene vykonané zmeny,

d) sa zmenil niektorý údaj v ňom zapísaný okrem údaja podľa § 3 písm. b),

e) podľa fotografie v podnikovom preukaze nemožno identifikovať držiteľa preukazu alebo

f) držiteľ preukazu odovzdal podniku svoj doterajší podnikový preukaz pred skončením doby platnosti uvedenej v doterajšom podnikovom preukaze a bol mu zaň vydaný nový podnikový preukaz.

(3) Konateľ, prokurista, 2) vedúci organizačnej zložky podniku, 3) vedúci prevádzkarne, 4) iný vedúci zamestnanec podniku 5) (ďalej len „vedúci zamestnanec“) a ochrankár 6) je oprávnený odňať podnikový preukaz, ak je neplatný z dôvodov uvedených v odseku 1 písm. b) alebo odseku 2 písm. a) až e).

 

§ 7

Povinnosti na úseku podnikových preukazov

(1) Držiteľ podnikového preukazu je povinný

a) chrániť podnikový preukaz pred zničením, poškodením, stratou a odcudzením,

b) požiadať podnik o vydanie nového podnikového preukazu do 15 dní od neplatnosti podnikového preukazu podľa § 6 ods. 1 písm. c) alebo § 6 ods. 2,

c) odovzdať podniku podnikový preukaz neplatný z dôvodov uvedených v § 6 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. a) až e),

d) odovzdať podniku doterajší podnikový preukaz pri prevzatí nového podnikového preukazu pred skončením doby platnosti uvedenej v doterajšom podnikovom preukaze podľa § 6 ods. 2 písm. f),

e) ohlásiť písomne neodkladne stratu alebo odcudzenie podnikového preukazu podniku, ochrankárovi alebo konateľovi.

(2) Každý držiteľ preukazu, ak nájde cudzí podnikový preukaz, je povinný ho neodkladne odovzdať podniku, ochrankárovi alebo konateľovi.

(3) Ak ten, komu bol vydaný nový podnikový preukaz za stratený alebo odcudzený podnikový preukaz, nájde svoj predchádzajúci podnikový preukaz alebo ho inak získa, je povinný ho odovzdať podniku, ochrankárovi alebo konateľovi.

 

§ 8

Predkladanie podnikového preukazu

(1) Držiteľ preukazu, ak sa zdržiava v podnikovom objekte, je povinný predložiť platný podnikový preukaz na ústnu výzvu konateľa, prokuristu, vedúceho zamestnanca, ochrankára, ako aj povereného zamestnanca.

(2) Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na držiteľa potvrdenia o podnikovom preukaze, no s tým dodatkom, podľa ktorého tieto potvrdenia je jeho držiteľ povinný predložiť ho spoločne s platným občianskym preukazom.

 

§ 9

Evidencia podnikových preukazov

(1) Zriaďuje sa evidencia podnikových preukazov ako povinná podniková neverejná evidencia, ktorú vedie riaditeľstvo v elektronickej forme.

(2) Evidencia podnikových preukazov obsahuje tieto údaje o podnikových preukazoch a držiteľoch preukazov

a) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu,

b) dátum, miesto a okres alebo štát narodenia podľa aktuálneho stavu,

c) čísla vydaných podnikových preukazov držiteľovi preukazu,

d) dátum vydania podnikového preukazu,

e) dobu platnosti podnikového preukazu,

f) čísla stratených a odcudzených podnikových preukazov,

g) čísla vydaných potvrdení o podnikovom preukaze,

h) dátum zničenia podnikového preukazu,

i) stav doterajších podnikových preukazov vydaných držiteľovi preukazu,

j) štatistické údaje v rozsahu agendy podnikových preukazov.

(3) Údaje z evidencie podnikových preukazov sa poskytujú nepretržite priamym vstupom konateľovi a ochrankárovi.

(4) Pri spracúvaní osobných údajov vedených v evidencii podnikových preukazov a pri ich ochrane sa postupuje podľa osobitného zákona. 7)

 

§ 10

Vyhotovovanie a vyobrazenie vzorov

(1) Podnikový preukaz sa vyhotovuje z bieleho papiera s gilošovou ochrannou potlačou na lícnej strane a s rozmermi 88 x 58 mm.

(2) Po vyhotovení podnikového preukazu vrátane nalepenia hologramu a vlastnoručného podpísania konateľom sa podnikový preukaz opatrí odtlačkom podnikovej reliéfnej pečate 8) a zataví do bielej priesvitnej fólie horúcim laminovaním. Potom sa odovzdá oproti vlastnoručnému podpisu osobe, ktorej bol vydaný.

(3) Vyobrazenie vzoru podnikového preukazu

a) konateľa tvorí prílohu č. 1,

b) prokuristu tvorí prílohu č. 2,

c) vedúceho zamestnanca, povereného zamestnanca a zamestnanca tvorí prílohu č. 3.

(4) Odseky 1 až 3 a 5 sa neuplatnia v prípade podnikového preukazu ochrankára, ktorý sa vyhotovuje podľa osobitného predpisu. 9)

(5) Potvrdenie o podnikovom preukaze sa vyhotovuje z bieleho papiera s gilošovou ochrannou potlačou na lícnej strane formátu A5.

 

§ 11

Riaditeľstvo povinne zaznamená skutočnosť o strate alebo odcudzení podnikového preukazu do evidencie podnikových preukazov a zabezpečí zverejnenie informácie o tejto skutočnosti na hlavnom webovom sídle podniku.

 

§ 12

Prechodné ustanovenia

(1) Prvé podnikové preukazy podľa tohto dekrétu sa vydajú do 31. marca 2013.

(2) Do vydania prvého podnikového preukazu, najneskôr však do 31. marca 2013, nie je ten, kto inak má túto povinnosť, povinný mať pri sebe podnikový preukaz.

 

§ 13

Účinnosť

Tento dekrét nadobúda účinnosť 15. januára 2013.

 

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.


Poznámky pod čiarou:

1) § 68 ods. 2 a § 110 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 14 Obchodného zákonníka.

3) § 7 ods. 1 a 2, § 13 ods. 5 a § 15 ods. 1 Obchodného zákonníka.

4) § 7 ods. 3, § 15 ods. 1 Obchodného zákonníka a § 17 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

5) § 9 ods. 3 Zákonníka práce.

6) § 63, 64 a 67 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov.

7) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

8) Rozhodnutie č. 54/2012 Sp. o schválení reliéfneho pečatidla Hont Medik s.r.o.

9) § 16 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov.

 

Príloha č. 1 k dekrétu č. 5/2013 Sp.

 

VYOBRAZENIE VZORU PODNIKOVÉHO PREUKAZU KONATEĽA

 

Príloha č. 2 k dekrétu č. 5/2013 Sp.

 

VYOBRAZENIE VZORU PODNIKOVÉHO PREUKAZU PROKURISTU

 

Príloha č. 3 k dekrétu č. 5/2013 Sp.

 

VYOBRAZENIE PODNIKOVÉHO PREUKAZU VEDÚCEHO ZAMESTNANCA,

POVERENÉHO ZAMESTNANCA A ZAMESTNANCA

 

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

2. január 2013