Zrušený smernicou č. 2/2018 Sp.

od 1. 8. 2018

Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Za záväzný obsah sa do prípadného zverejnenia tohto dokumentu podľa § 6b ods. 1 dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov (konsolidované znenie č. 10/2016 Sp.) pokladá iba tento dokument obsiahnutý v písomnom vydaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

42

DEKRÉT

z 30. septembra 2013

o webovom sídle evidencií informačných systémov

osobných údajov v spoločnosti Hont Medik s.r.o.

           

    
Podľa čl. 3 ods. 1 až 4 a ods. 5 písm. f) písomného rozhodnutia č. 52/2012 Sp. Stanovy obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „stanovy“) vydávam tento dekrét:

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

(1) Týmto dekrétom sa zriaďuje webové sídlo evidencie informačných systémov osobných údajov spracúvaných spoločnosťou Hont Medik s.r.o. (ďalej len „evidenčné webové sídlo“).

(2) Na evidenčnom webovom sídle sa zverejňujú evidencie vedené spoločnosťou Hont Medik s.r.o. (ďalej len „podnik“) ako prevádzkovateľom o informačných systémoch podniku, ktoré nepodliehajú registrácii a po ich zaevidovaní v písomnej forme (ďalej len „evidované informačné systémy“).

(3) Tento dekrét je záväzný pre podnik a pre každú fyzickú osobu, ktorá je k podniku v takom právnom vzťahu, z ktorého ju možno zaväzovať zakladateľskou listinou podniku v platnom znení (ďalej len „zakladateľská listina“), stanovami a týmto dekrétom (ďalej len „osoba v podniku“).

 

§ 2

Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto dekrétu rozumie sa

a) konateľom konateľ podniku,

b) likvidátorom likvidátor podniku,

c) štatutárnym orgánom štatutárny orgán podniku, pričom v čase, v ktorom podnik:

1. nie je v likvidácii, tak konateľ, 1)

2. je v likvidácii, potom aj likvidátor v rozsahu, v akom na neho ustanovením do funkcie prechádza zo zákona pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v mene podniku, 2)

d) webovou doménou jednoznačné meno (identifikátor) evidenčného webového sídla,

e) povinnými údajmi o podniku:

1. údaje o podniku v rozsahu podľa Obchodného zákonníka, 3)

2. údaje o podniku, ktorých zverejnenie aj na evidenčnom webovom sídle je povinné, 4)

f) organizačnou jednotkou každá organizačná zložka podniku 5) a prevádzkareň, 6)

g) zamestnancom osoba v podniku, ktorá je k podniku v pracovnom pomere založenom písomnou pracovnou zmluvou, 7)

h) dohodovým pracovníkom osoba v podniku činná pre podnik na základe dohody alebo dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, 8)

i) riaditeľstvom organizačná jednotka plniaca úlohy podnikovej správy, 9) alebo:

1. zamestnanec či dohodový pracovník poverený plnením úloh riaditeľstva, 10)

2. riaditeľ podniku, ak bude jeho funkcia zriadená,

j) správcom evidenčného webového sídla riaditeľstvo alebo zamestnanec, ktorému správa evidenčného webového sídla alebo aj správa evidenčného webového sídla vyplýva z druhu práce a jeho stručnej charakteristiky dojednaných v príslušnej písomnej pracovnej zmluve uzatvorenej medzi týmto zamestnancom a podnikom, alebo dohodový pracovník, súčasťou pracovnej činnosti ktorého je aj správa evidenčného webového sídla, alebo štatutárnym orgánom na to písomne poverený iný zamestnanec; to platí tiež, ak správu webového sídla vykonáva priamo konateľ, likvidátor, prokurista alebo riaditeľ podniku,

k) podnikovým funkcionárom osoba v podniku, ktorá:

1. robí právne úkony podniku ako právnickej osoby vo všetkých veciach robia a ktorá je na to oprávnená zakladateľskou listinou alebo zákonom (ďalej len „konateľ a likvidátor“), 11)

2. je splnomocnená podnikom na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke podniku, aj keď sa na ne inak vyžaduje osobitné písomné plnomocenstvo (ďalej len „prokurista“), 12)

3. môže robiť za podnik ako za právnickú osobu právne úkony, pokiaľ je to určené v tomto dekréte alebo v inom vnútornom predpise podniku ako právnickej osoby, a v prípade, že ide o zamestnanca alebo dohodového pracovníka, tiež pokiaľ je to vzhľadom na ich pracovné zaradenie obvyklé, 13)

l) utajovanou skutočnosťou každá:

1. skutočnosť tvoriaca obchodné tajomstvo podniku, 14)

2. skutočnosť alebo dôverná informácia, ktorej prezradenie cudzej osobe by mohlo podniku spôsobiť škodu alebo ohroziť záujmy podniku alebo záujmy jediného spoločníka podniku (ďalej len "jediný spoločník"),

3. skutočnosť utajovaná podľa osobitného zákona, 15)

4. skutočnosť podliehajúca zákonom ustanovenej povinnej mlčanlivosti, 16)

5. skutočnosť, o ktorej sa zamestnanec dozvedel pri výkone zamestnania, o ktorej je povinný zachovávať mlčanlivosť a ktorú v záujme podniku ako zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám, 17)

6. skutočnosť alebo informácia tvoriaca zoznam utajovaných skutočností podniku, pokiaľ bude tento zoznam vydaný,

m) osobným údajom každý osobný údaj spracúvaný podnikom ako prevádzkovateľom,

n) podnikovým informačným systémom informačný systém osobných údajov spracúvaných podnikom v rozsahu a za podmienok ustanovených v súlade s osobitným zákonom upravujúcim ochranu osobných údajov 18) a so všeobecne záväzným predpisom vydaným na vykonanie tohto osobitného zákona upravujúceho ochranu osobných údajov, 19) a to osobitným dekrétom, podnikovým poriadkom, rozhodnutím orgánu podniku alebo podnikového funkcionára, ktorým bol, je alebo bude tento podnikový informačný systém zriadený,

o) bezpečnostným projektom Bezpečnostný projekt informačných systémov neštátneho zdravotníckeho zariadenia prevádzkovaného podnikom schválený konateľom dňa 26.9.2013, a to vrátane bezpečnostných smerníc obsiahnutých v prílohe č. 2 bezpečnostného projektu. 20)

 

§ 3

Webová doména a webová služba

(1) Evidenčnému webovému sídlu sa pri jeho zriadení prideľuje nasledovná webová doména: „https://evidenciaisouhontmedik.webnode.sk/“.

(2) Ak alebo kým štatutárny orgán písomne nerozhodne o niečom inom,

a) evidenčnému webovému sídlu patrí webová doména pridelená mu podľa odseku 1,

b) podnik využíva na prevádzkovanie evidenčného webového sídla webovú službu poskytovanú Webnode AG, Gartenstrasse 3, 6304 Zug, Švajčiarsko, prevádzkovanú na webovom sídle https://www.webnode.sk.

(3) Podmienkou platnosti písomného rozhodnutia štatutárneho orgánu podľa odseku 2 písm. a) alebo b) je jeho vyhlásenie (zverejnenie) plným znením v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. (ďalej len „Spravodajca“). 21)

 

§ 4

Písomné rozhodnutia podnikových funkcionárov

(1) Ak sa podľa tohto dekrétu vyžaduje vydanie písomného rozhodnutia podnikového funkcionára, na toto písomné rozhodnutie sa nevzťahuje rozhodovací poriadok podniku (ďalej len „rozhodovací poriadok“), 22) no okrem ustanovení rozhodovacieho poriadku, ktoré sa týkajú doručovania, 23) pričom toto písomné rozhodnutie

a) musí obsahovať:

1. povinné údaje o podniku,

2. registratúrne číslo pridelené podľa registratúrneho plánu podniku,

3. dátum jeho vydania,

4. výrok (odsek 3),

5. poučenie (odsek 4),

6. skratku akademického titulu, meno, priezvisko a vlastnoručný podpis konateľa, likvidátora, prokuristu, riaditeľa podniku, jediného spoločníka alebo toho iného podnikového funkcionára, ktorý toto písomné rozhodnutie vydal,

7. odtlačok pečiatky podniku používanej konateľom, likvidátorom, prokuristom, jediným spoločníkom, riaditeľom podniku alebo tým iným podnikovým funkcionárom, ktorý toto písomné rozhodnutie vydal, pričom namiesto odtlačku tejto pečiatky a v prípade, pokiaľ toto rozhodnutie vydal konateľ alebo jediný spoločník, môže obsahovať odtlačok podnikovej pečate, a to tak modrou farbou, ako aj embosovaním, 24)

b) obsahuje odôvodnenie, iba ak to ukladá zákon,

c) doručuje sa:

1. na založenie do spisu riaditeľstvu, ak riaditeľstvo vykonáva aj pôsobnosť správcu registratúry podniku, inak tej osobe v podniku, ktorá vykonáva pôsobnosť správcu registratúry podniku,

2. riaditeľstvu, ak mu nie je doručené podľa prvého bodu,

3. správcovi evidenčného podnikového sídla, ak ním nie je riaditeľstvo,

4. spôsobom podľa rozhodovacieho poriadku, 23) ak ide o doručenie organizačnej jednotke alebo osobe v podniku inej ako zamestnancovi či dohodovému pracovníkovi, inak spôsobom podľa Zákonníka práce. 25)

(2) Písomné rozhodnutia podnikových funkcionárov uvedené v odseku 1 sú konečné, vykonateľné, a nemožno voči nim podávať žiadne odvolania.

(3) Vo výroku [odsek 1 písm. a) štvrtý bod] podnikový funkcionár, ktorý príslušné písomné rozhodnutie vydal, uvedie ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorých rozhodol.

(4) V poučení [odsek 1 písm. a) piaty bod] podnikový funkcionár, ktorý príslušné písomné rozhodnutie vydal, uvedie, že toto ním vydané písomné rozhodnutie je konečné, vykonateľné, a že voči nemu možno podávať žiadne odvolania.

(5) Ak zákon ukladá, že písomné rozhodnutie podnikového funkcionára vydané podľa tohto dekrétu obsahuje tiež odôvodnenie [odsek 1 písm. b)], ten podnikový funkcionár, ktorý príslušné písomné rozhodnutie vydal, v odôvodnení uvedie údaje vyžadované zákonom, inak údaje o tom, ktoré skutočnosti boli podkladom na toto písomné rozhodnutie a ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval.

 

§ 5

Zverejňovanie evidovaných informačných systémov

(1) Každý evidovaný informačný systém sa povinne zverejňuje na evidenčnom webovom sídle, najskôr však dňom vydania rozhodnutia príslušným podnikovým funkcionárom (odseky 2 až 4).

(2) Na to oprávnený príslušný podnikový funkcionár (odsek 4) vydá písomné rozhodnutie o zverejnení evidovaného informačného systému najskôr dňom zavedenia písomnej evidencie o príslušnom evidovanom informačnom systéme a súčasne najneskôr do troch mesiacov po dni začatia spracúvania údajov v tomto evidovanom informačnom systéme.

(3) Na písomné rozhodnutie podnikového funkcionára vydané podľa odseku 2 sa vzťahujú ustanovenia § 4.

(4) Príslušným podnikovým funkcionárom oprávneným vydať

a) každé z písomných rozhodnutí o zverejnení ktoréhokoľvek evidovaného informačného systému, je konateľ, likvidátor alebo aj prokurista,

b) písomné rozhodnutia vo veci zverejnenia evidovaných informačných systémov obsahujúcich osobné údaje pacientov zdravotníckeho zariadenia prevádzkovaného podnikom (ďalej len „ambulancia“), ich príbuzných v priamom rade, súrodencov či iných pacientom ambulancie blízkych osôb, 26) ako aj iných fyzických osôb ako pacientov ambulancie, ich príbuzných v priamom rade, súrodencov a iných im blízkych osôb, 26) ak priamo súvisí s poskytnutím týmto iným fyzickým osobám zdravotného výkonu ambulanciou uskutočneného na základe ich žiadostí alebo žiadostí ich zákonných zástupcov, 27) je odborný zástupca určený podnikom, ktorý je osobne zodpovedný za prevádzkovanie ambulancie (ďalej len „odborný zástupca“), 28) náhradný odborný zástupca, ak bude určený podnikom, 29) pričom ak alebo kým ich niet, potom riaditeľ podniku, a ak alebo kým niet ani riaditeľa podniku, tak:

1. zamestnanec alebo dohodový pracovník, ktorý je zdravotníckym pracovníkom vykonávajúcim zdravotnícke povolanie lekár, 30) ako aj

2. zamestnanec alebo dohodový pracovník, ktorý je zdravotníckym pracovníkom vykonávajúcim zdravotnícke povolanie sestra, 31) alebo tiež

3. konateľ, likvidátor alebo aj prokurista, a to na základe ustanovenia písm. a),

c) písomné rozhodnutia vo veci zverejnenia evidovaných informačných systémov obsahujúcich osobné údaje zamestnancov, dohodových pracovníkov a uchádzačov o zamestnanie v podniku, ich príbuzných v priamom rade, súrodencov, manželov a iných im blízkych osôb, 26) spracúvané podnikom v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom, iným všeobecne záväzným právnym predpisom, priamo vykonateľným záväzným právnym aktom Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná a na účely personálno-mzdovej agendy, je oprávnený vydať riaditeľ podniku, pričom ak alebo kým ho niet, potom sa použije v prípade vydávania týchto písomných rozhodnutí postup podľa písm. a),

d) písomné rozhodnutia vo veci zverejnenia evidovaných informačných systémov iných, ako uvedených v písm. b) a c), najmä však evidovaných informačných systémov zriadených osobitným dekrétom alebo rozhodnutím orgánu podniku, je oprávnený vydať:

1. konateľ, likvidátor, prokurista alebo riaditeľ podniku, ak ide o evidovaný informačný systém zriadený rozhodnutím štatutárneho orgánu,

2. konateľ, ktorý je súčasne jediným spoločníkom, likvidátor, prokurista alebo riaditeľ podniku, ak sa jedná o evidovaný informačný systém zriadený osobitným dekrétom,

3. jediný spoločník, konateľ, likvidátor, prokurista alebo riaditeľ podniku, ak sa jedná o evidovaný informačný systém zriadený rozhodnutím valného zhromaždenia podniku, ako aj o evidovaný informačný systém zriadený priamo stanovami.

(5) Na účely tohto dekrétu sa odborným zástupcom rozumie tiež aj nový odborný zástupca, 32) ak bude určený podnikom.

(6) Po doručení písomného rozhodnutia príslušného podnikového funkcionára o zverejnení evidovaného informačného systému na evidenčnom webovom sídle správcovi evidenčného webového sídla, vykoná správca evidenčného webového sídla zverejnenie príslušného evidovaného informačného systému na tomto evidenčnom webovom sídle, a to v lehote určenej v príslušnom písomnom rozhodnutí podnikového funkcionára, inak najskôr dňom vydania príslušného písomného rozhodnutia podnikového funkcionára o zverejnení evidovaného informačného systému, a najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia mu príslušného písomného rozhodnutia vydaného podnikovým funkcionárom o zverejnení evidovaného informačného systému.

(7) Ak správu evidenčného webového sídla vykonáva priamo konateľ, likvidátor, prokurista alebo riaditeľ podniku, vykoná zverejnenie príslušného evidovaného informačného systému aj bez doručenia písomného rozhodnutia podnikového funkcionára, ak je on sám podľa odseku 4 príslušným podnikovým funkcionárom oprávneným vydať písomné rozhodnutie o zverejnení tohto príslušného evidovaného informačného systému.

(8) Zverejnenie každého evidovaného informačného systému sa uskutočňuje na samostatnej stránke evidenčného webového sídla, a to pomocou formulára evidencie informačného systému zverejneného na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

§ 6

Ďalší obsah evidenčného webového sídla

(1) Aspoň na webovej stránke evidenčného webového sídla označenej nadpisom „Kontakt“ sú uvedené povinné údaje o podniku. Na tej istej webovej stránke evidenčného webového sídla je ďalej umiestnený elektronický formulár pre podávanie žiadostí o sprístupnenie údajov evidovaných informačných systémov.

(2) V dolnej časti každej webovej stránky evidenčného webového sídla, na ktorej je zverejnený evidenčný informačný systém, je uvedený deň zverejnenia a prípadný deň aktualizácie tohto zverejneného evidenčného systému.

(3) V ľavom hornom rohu každej z webových stránok evidenčného webového sídla je umiestnená ikona, ktorej vyobrazenie tvorí prílohu tohto dekrétu.

(4) O ďalšom rozvrhnutí stránok evidenčného webového sídla rozhoduje správca evidenčného webového sídla tak, aby tieto stránky boli prehľadné a aby sa v celom evidenčnom webovom sídle dalo ľahko orientovať.

(5) Na rozhodovanie správcu evidenčného webového sídla podľa odseku 4 sa nevzťahuje rozhodovací poriadok.

 

Prechodné, spoločné a záverečné ustanovenia

 

§ 7

Prechodné ustanovenia

(1) Evidované informačné systémy platné ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto dekrétu sa zverejnia na evidenčnom webovom sídle do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto dekrétu.

(2) Na zverejnenie evidovaných informačných systémov podľa odseku 1 sa vyžaduje vydanie písomného rozhodnutia príslušného podnikového funkcionára, iba ak správcom evidenčného webového sídla do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto dekrétu je iná osoba v podniku ako konateľ, likvidátor alebo prokurista.

 

§ 8

Spoločné ustanovenia

(1) Na evidenčnom webovom sídle nesmie byť zverejnená žiadna utajovaná skutočnosť do takej miery, že by ju činila verejne prístupnou.

(2) Na rozhodovanie podľa tohto dekrétu sa použije rozhodovací poriadok výlučne v prípadoch, o ktorých je to v tomto dekréte výslovne ustanovené.

(3) Náklady s prevádzkovaním evidenčného webového sídla a so zverejňovaním evidovaných informačných systémov na tomto evidenčnom webovom sídle znáša podnik.

(4) Na vykonanie tohto dekrétu môže štatutárny orgán alebo na základe osobitného písomného splnomocňovacieho rozhodnutia štatutárneho orgánu zverejneného plným znením v Spravodajcovi aj správca evidenčného webového sídla vydávať opatrenia; podmienkou platnosti týchto opatrení je ich zverejnenie v Spravodajcovi aspoň formou oznámenia o ich vydaní.

(5) Záležitosti zverejňovania evidovaných informačných systémov na evidenčnom webovom sídle neupravené týmto dekrétom ani prípadnými opatreniami vydanými podľa odseku 3, spravujú sa zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, zakladateľskou listinou, stanovami a ostatnými dekrétmi.

(6) V pochybnostiach platí, o čom písomne rozhodne štatutárny orgán.

(7) Na rozhodovanie štatutárneho orgánu podľa odseku 7 sa nevzťahuje rozhodovací poriadok, no s výnimkou ustanovení o doručovaní.

(8) Tento dekrét sa povinne vyhlási (zverejní) v Spravodajcovi plným znením.

 

§ 9

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa každý bezpečnostný projekt podniku v platnom znení vydaný podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

§ 10

Účinnosť

Tento dekrét nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

 


Poznámky pod čiarou:

1) § 13 ods. 1 druhá veta, ods. 2 až 4, § 133 Obchodného zákonníka, čl. 9 ods. 1 písm. b) a čl. 11 zakladateľskej listiny. 

2) § 70 ods. 3 a § 72 Obchodného zákonníka.

3) § 3a ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka.

4) § 3a ods. 3 Obchodného zákonníka.

5) § 7 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka.

6) § 7 ods. 3 Obchodného zákonníka.

7) § 42 Zákonníka práce.

8) § 223 až 228a Zákonníka práce.

9) Čl. 8 ods. 5 stanov a dekrét č. 2/2013 Sp. o Riaditeľstve Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov.

10) § 5 ods. 1 a 2 dekrétu č. 2/2013 Sp. v znení neskorších predpisov.

11) § 20 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

12) § 1 ods. 2 druhá veta Obchodného zákonníka a § 20 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

13) § 14 ods. 1 Obchodného zákonníka.

14) § 17 až 20 Obchodného zákonníka.

15) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

16) Napríklad § 80 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

17) § 81 písm. f) Zákonníka práce a § 12 ods. 1 dekrétu č. 1/2013 Sp. Pracovný poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov.

18) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

19) Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení.

20) Oznámenie konateľa spoločnosti Hont Medik s.r.o. č. 41/2013 Sp. o vypracovaní a schválení Bezpečnostného projektu informačných systémov neštátneho zdravotníckeho zariadenia prevádzkovaného spoločnosťou Hont Medik s.r.o.

21) § 3 ods. 1 písm. b) siedmy bod dekrétu č. 53/2012 o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov.

22) § 3 dekrétu č. 6/2013 Sp. Rozhodovací poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení dekrétu č. 42/2013 Sp.

23) § 22 dekrétu č. 6/2013 Sp. v znení dekrétu č. 42/2013 Sp.

24) Čl. 3 ods. 3 dekrétu č. 17/2013 Sp. o symboloch spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení dekrétu č. 42/2013 Sp.

25) § 38 Zákonníka práce.

26) § 116 Občianskeho zákonníka.

27) § 26 až 30 Občianskeho zákonníka a zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

28) § 12 ods. 9 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

29) § 17a zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

30) § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

31) § 27 ods. 1 písm. d) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

32) § 17 ods. 1 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

Príloha k dekrétu č. 42/2013 Sp.

 

VYOBRAZENIE IKONY V ĽAVOM ROHU KAŽDEJ

WEBOVEJ STRÁNKY EVIDENČNÉHO WEBOVÉHO SÍDLA

 

FaviconISOU

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

30. september 2013