41

OZNÁMENIE

konateľa spoločnosti Hont Medik s.r.o.

o vypracovaní a schválení Bezpečnostného projektu z 26.9.2013 informačných systémov

neštátneho zdravotníckeho zariadenia prevádzkovaného spoločnosťou Hont Medik s.r.o.

Konateľ spoločnosti Hont Medik dňa 26. septembra 2013 schválil Bezpečnostný projekt informačných systémov neštátneho zdravotníckeho zariadenia prevádzkovaného spoločnosťou Hont Medik s.r.o. (ďalej len „bezpečnostný projekt“) vypracovaný podľa § 19 ods. 3, § 20 a § 76 ods. 7 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a v súlade s vyhláškou Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení – dodávateľom, podnikajúcou fyzickou osobou: Ing. Juraj ZOŇ – SOFTPROGRES, 921 01 Piešťany, E. Belluša 4, IČO 14123738, zapísanou v Živnostenskom registri Obvodného úradu Piešťany; číslo živnostenského registra: 204-4327; s predmetom podnikania „Ochrana a bezpečnosť informačných systémov“ a s dňom vzniku oprávnenia 6.3.2003.

Súčasťou schváleného bezpečnostného projektu sú tiež

A. príloha č. 1 - evidencia informačných systémov osobných údajov podľa § 43 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov,

B. príloha č. 2 - BEZPEČNOSTNÉ SMERNICE, a to:

B.1. bezpečnostná smernica č. 1 - Úlohy a povinnosti pracovníkov NZZ pri ochrane osobných údajov,

B.2. bezpečnostná smernica č. 2 - postupy pri zakladaní nových zdravotných záznamov, aktualizácii údajov a používaní zdravotných záznamov,

B.3. bezpečnostná smernica č. 3 o podmienkach úschovy a likvidácie písomností obsahujúcich osobné údaje,

B.4. bezpečnostná smernica č. 4 o podmienkach vypožičiavania, prenášania a prepravy písomností obsahujúcich osobné údaje,

B.5. bezpečnostná smernica č. 5 - Rozmnožovanie písomností obsahujúcich osobné údaje,

B.6. bezpečnostná smernica č. 6 - Kľúčový režim zdravotníckeho zariadenia a povinnosti držiteľov kľúčov,

B.7. bezpečnostná smernica č. 7 - Úlohy a povinnosti prevádzkovateľa pri práci s automatizovaným IS,

B.8. bezpečnostná smernica č. 8 - Zálohovanie údajov v počítačovom systéme.

Schválený bezpečnostný projekt je utajovanou skutočnosťou obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. s priznaným stupňom utajenia „Prísne tajné“; to platí nerozdielne tiež na prílohu č. 2 bezpečnostného projektu - t.j. na vyššie uvedených 8 bezpečnostných smerníc.

Bezpečnostný projekt (vrátane jeho príloh) nadobúda účinnosť dňom zverejnenia tohto oznámenia v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o., t.j. 26. septembra 2013.

Do bezpečnostného projektu (vrátane prílohy č. 2, t.j. do vyššie uvedených 8 bezpečnostných smerníc) môžu okrem kontrolórov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (na účely zákona o ochrane osobných údajov) nazerať iba konateľ spoločnosti Hont Medik s.r.o., jej spoločník, prokurista (ak bude ustanovený do funkcie a jeho vymenovanie sa podľa § 14 ods. 6 Obchodného zákonníka stane účinné), ako aj ten zamestnanec spoločnosti Hont Medik s.r.o., ktorý je súčasne odborným zástupcom pre prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia určeným spoločnosťou Hont Medik s.r.o., náhradným odborný zástupcom, ak bude podľa § 17a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“) spoločnosťou Hont Medik s.r.o. určený, ďalej zamestnanec spoločnosti Hont Medik s.r.o., ktorý je zdravotníckym pracovníkom vykonávajúcim zdravotnícke povolanie lekár [§ 22 ods. 1 písm. a) zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti] a napokon zamestnanec spoločnosti Hont Medik s.r.o., ktorý je zdravotníckym pracovníkom vykonávajúcim zdravotnícke povolanie sestra [§ 22 ods. 1 písm. d) zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti].

Kto môže do bezpečnostného projektu nazerať, ak sa jedná o inú osobu, než o kontrolóra Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, má právo na toto nazeranie výlučne v administratívnych hodinách Riaditeľstva Hont Medik s.r.o. (ďalej len "riaditeľstvo"), a to v sídle riaditeľstva – v Krupine, Ul. 29. augusta 611/6, PSČ 963 01.

V Krupine 26. septembra 2013

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

26. september 2013