Zrušený (od 15. októbra 2016) dekrétom č. 9/2016 Sp.

40

 

DEKRÉT

 

z 28. júla 2013

 

o vyhlasovaní úplných vyhotovených znení vnútropodnikových predpisov

spoločnosti Hont Medik s.r.o. po ich novelizáciách

 

Podľa čl. 3 ods. 1 až 5 a čl. 5 ods. 2 Stanov obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „stanovy“) vydávam tento dekrét:

 

§ 1

Predmet úpravy

(1) Týmto dekrétom sa generálne splnomocňuje konateľ spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „konateľ“), aby vyhlasoval úplné vyhotovené znenia niektorých vnútropodnikových predpisov spoločnosti Hont Medik s.r.o. (ďalej len „podnik“) po ich zmene alebo doplnení či po ich zmene aj doplnení (ďalej len „novelizácia“).

(2) Tento dekrét sa vzťahuje tiež na

a) povinné vyhotovovanie a následné vyhlasovanie úplných znení zakladateľskej listiny podniku (ďalej len „zakladateľská listina“) po prijatí rozhodnutia o jej zmene 1) alebo rozhodnutia, dôsledkom ktorého je aj zmena zakladateľskej listiny, 2)

b) vyhotovovanie a následné vyhlasovanie úplného znenia stanov po ich zmene alebo doplnení či ich zmene aj doplnení (ďalej len „novelizácia stanov“). 3)

 

§ 2

Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto dekrétu rozumie sa

a) plne vyhláseným predpisom vnútropodnikový predpis zverejnený v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. (ďalej len „Spravodajca“) formou plného znenia, 4)

b) oznámeným predpisom vnútropodnikový predpis zverejnený v Spravodajcovi iba formou oznámenia o jeho vydaní alebo prijatí, 5)

c) utajovanou skutočnosťou každá:

1. skutočnosť tvoriaca súčasť obchodného tajomstva podniku, 6)

2. skutočnosť alebo dôverná informácia, ktorej prezradenie tretej osobe by mohlo spôsobiť podniku škodu alebo ohroziť jeho záujmy alebo záujmy jediného spoločníka podniku,

3. skutočnosť, o ktorej je zamestnanec podniku (ďalej len „zamestnanec“) povinný zachovávať mlčanlivosť, ak sa o nej dozvedel pri výkone zamestnania a ktorú v záujme podniku nemožno oznamovať iným osobám, 7)

4. skutočnosť, ktorej sa týka povinnosť utajenia ustanovená osobitným zákonom, 8)

5. skutočnosť, ktorej sa týka povinná mlčanlivosť ustanovená zákonnom, 9)

6. skutočnosť alebo iná informácia tvoriaca súčasť utajovaných skutočností podniku,

d) zamestnancom tak každá fyzická osoba, ktorá je k podniku v pracovnom pomere založenom pracovnou zmluvou, 10) ako aj každá fyzická osoba činná pre podnik na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, 11)

e) osobou v podniku každá fyzická osoba, ktorá je k podniku v takom právnom vzťahu, z ktorého ju možno zaväzovať zakladateľskou listinou alebo aj stanovami.

 

§ 3

Malá novelizácia a veľká novelizácia

(1) Malou novelizáciou je taká novelizácia vnútropodnikového predpisu, ak sa na jej základe zmenia najviac dva paragrafy alebo dva články (ďalej len „paragraf“) príslušného vnútropodnikového predpisu; ustanovenia odsekov 3 a 4 tým zostávajú nedotknuté.

(2) Veľkou novelizáciou je novelizácia vnútropodnikového predpisu, ak sa na jej základe zmenia tri paragrafy alebo sa zmení viacero paragrafov ako tri paragrafy tohto vnútropodnikového predpisu.

(3) Každá novelizácia zakladateľskej listiny a každá novelizácia stanov je veľkou novelizáciou.

(4) Bez ohľadu na rozsah je veľkou novelizáciou i každá novelizácia plne vyhláseného predpisu, pokiaľ môže ovplyvniť postavenie zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch alebo zasiahnuť do práv alebo povinností inej osoby v podniku než zamestnanca; to platí primerane tiež na každú takúto novelizáciu oznámeného predpisu.

(5) Konateľ je splnomocnený a súčasne aj povinný po každej veľkej novelizácii vnútropodnikového predpisu, ako aj po tretej malej novelizácii toho istého vnútropodnikového predpisu vyhlásiť v Spravodajcovi úplné vyhotovené znenie tohto vnútropodnikového predpisu tak, ako vyplýva zo zmien a z doplnkov vykonaných veľkou novelizáciou alebo touto treťou malou novelizáciou vrátane prípadných všetkých predchádzajúcich novelizácií.

(6) Ak sa ďalej neustanovuje niečo iné, vyhlásenie úplného vyhotoveného znenia vnútropodnikového predpisu podľa odseku 5 uskutoční sa rovnakou formou, akou bol vyhlásený novelizovaný vnútropodnikový predpis.

(7) Ak následkom novelizácie plne vyhláseného predpisu, na ktorú sa vzťahuje splnomocnenie ustanovené i povinnosť ustanovená v odseku 5, stane sa obsahom takto novelizovaného predpisu utajovaná skutočnosť, úplné vyhotovené znenie tohto vnútropodnikového predpisu nesmie sa vyhlásiť inak, než formou oznámenia o jeho vydaní.

(8) Ak sa ďalej neurčuje niečo iné a keď následkom novelizácie oznámeného predpisu, na ktorú sa vzťahuje splnomocnenie ustanovené i povinnosť ustanovená v odseku 5, odstráni sa z novelizovaného pôvodne oznámeného predpisu každá z utajovaných skutočností, o forme vyhlásenia úplného vyhotoveného znenia tohto vnútropodnikového predpisu rozhoduje písomným rozhodnutím konateľ.

 

§ 4

Vyhlásenie na základe splnomocňovacieho ustanovenia

(1) Ak novelizácia vnútropodnikového predpisu obsahuje splnomocňovacie ustanovenie, na základe ktorého plynie pre konateľa povinnosť vyhlásiť úplné vyhotovené znenie tohto novelizovaného vnútropodnikového predpisu, má toto splnomocňovacie ustanovenie prednosť pred týmto dekrétom.

(2) Odsek 1 platí tiež na formu vyhlásenia úplného vyhotoveného znenia príslušného novelizovaného vnútropodnikového predpisu, okrem ak by sa uplatnením vyhlásenia plným znením sprístupnila utajovaná skutočnosť, kedy sa postupuje podľa § 3 ods. 7.

(3) Ak novelizácia vnútropodnikového predpisu obsahuje v splnomocňovacom ustanovení iba možnosť, nie povinnosť pre konateľa, aby vyhlásil vyhotovené úplné znenie takto novelizovaného vnútropodnikového predpisu, záleží na rozhodnutí konateľa, či sa toto vyhlásenie úplného znenia uskutoční, čím zostávajú nedotknuté povinnosti podľa § 5.

 

§ 5

Vyhlásenie úplného znenia na žiadosť

(1) Ak o to súčasne písomne požiadajú aspoň dvaja zamestnanci alebo dve iné osoby v podniku, konateľ je povinný vyhlásiť úplné vyhotovené znenie novelizovaného vnútropodnikového predpisu do piatich pracovných dní odo dňa doručenia tejto písomnej žiadosti podniku alebo podateľni podniku alebo priamo do vlastných rúk konateľa.

(2) Odsek 1 sa použije na vyhlásenie úplného znenia vnútropodnikového predpisu obsahujúceho hoci iba jedinú utajovanú skutočnosť s tou odchýlkou, podľa ktorej o príslušnej písomnej žiadosti rozhoduje písomným rozhodnutím konateľ.

 

§ 6

Lehoty

(1) Pokiaľ lehotu na vyhotovenie úplného znenia novelizovaného vnútropodnikového predpisu neurčuje zákon, alebo ak túto lehotu určuje, avšak bez jednoznačnej konkretizácie (napríklad pojmom „neodkladne“ a podobne), treba úplné znenie vyhotoviť a vyhlásiť najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, v ktorom príslušná novelizácia nadobudne účinnosť, inak treba dodržať lehotu konkrétne ustanovenú zákonom.

(2) Odsek 1 platí tiež na splnomocňovacie ustanovenie, podľa ktorého má konateľ povinnosť vyhlásiť úplné vyhotovené znenie novelizovaného vnútropodnikového predpisu.

 

§ 7

Spoločné ustanovenia

(1) Ak to zákon ani iný všeobecne záväzný právny predpis nezakazuje alebo ak z povahy ich ustanovení a ustanovení tohto dekrétu nevyplýva, že sa od nich nemožno odchýliť, vyhlásenie úplného vyhotoveného znenia vnútropodnikového predpisu plným znením sa uskutoční iba v elektronickej forme na webovom sídle Spravodajcu.

(2) Vyhlásenie úplného vyhotoveného znenia zakladateľskej listiny, stanov a toho plne vyhláseného predpisu, ktorý má potenciálnu možnosť ovplyvniť postavenie zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch alebo zasiahnuť do práv alebo povinností inej osoby v podniku po ich novelizácii, povinne sa uskutoční v elektronickej forme na webovom sídle Spravodajcu a súčasne tiež v písomnej forme Spravodajcu.

(3) Konateľ sa zmocňuje touto generálnou zmocňovacou klauzulou rozhodnúť o tom, že sa úplné vyhotovené znenie vnútropodnikového predpisu vyhlási po ktorejkoľvek jeho novelizácii.

(4) Ak sa ďalej neustanovuje niečo iné, na rozhodovanie konateľa podľa tohto dekrétu sa rozhodovací poriadok podniku (ďalej len „rozhodovací poriadok“) nepoužije. 12)

(5) Písomné rozhodnutie konateľa podľa tohto dekrétu

a) musí mať náležitosti rozhodnutia predpísané rozhodovacím poriadkom, 13)

b) treba doručiť osobe v podniku, ktorej sa týka, a to spôsobom ustanoveným v:

1. Zákonníku práce, 14) ak touto osobou v podniku je zamestnanec,

2. rozhodovacom poriadku, 15) ak touto osobou v podniku je iná osoba, než zamestnanec,

c) netreba doručiť osobe v podniku, ale iba odovzdať do spisu, ak ide o rozhodnutie, ktoré sa netýka žiadnej konkrétnej osoby v podniku.

(6) Vnútropodnikovým predpisom, ktorý môže ovplyvniť postavenie zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch, je tiež aj predpis na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vydaný a sú i pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vydané podnikom. 16)

(7) V pochybnostiach platí to, o čom rozhodne konateľ podľa tohto dekrétu.

(8) Tento dekrét

a) patrí medzi predpisy, na ktoré sa vzťahuje oboznamovacia povinnosť ustanovená pre podnik Zákonníkom práce, 17)

b) má vo všetkom, čo sa v ňom ustanovuje, prednosť pred ostatnými vnútropodnikovými predpismi s výnimkou zakladateľskej listiny, stanov a mimoriadnych predpisov, 18)

c) povinne sa vyhlási zverejnením jeho plného znenia v Spravodajcovi, 19)

d) má lehotu uloženia päť rokov odo dňa jeho zrušenia, ak alebo kým registratúrny poriadok alebo registratúrny plán podniku neurčí dlhšiu túto lehotu jeho uloženia.

 

§ 8

Účinnosť

Tento dekrét nadobúda účinnosť 15. augusta 2013.

 

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.


Poznámky pod čiarou:

1) § 125 ods. 1 písm. d), § 132 ods. 1, § 141 ods. 3 Obchodného zákonníka a čl. 10 ods. 3 písm. c) prvý bod zakladateľskej listiny.

2) § 141 ods. 3 Obchodného zákonníka.

3) § 125 ods. 1 písm. c) a § 132 ods. 1 Obchodného zákonníka.

4) § 3 ods. 1 písm. b) dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov.

5) § 3 ods. 1 písm. c) dekrétu č. 53/2012 Sp. v znení neskorších predpisov.

6) § 17 až 20 Obchodného zákonníka.

7) § 81 písm. f) Zákonníka práce.

8) Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9) Napríklad § 80 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

10) § 42 Zákonníka práce.

11) § 223 až 228a Zákonníka práce.

12) § 3 ods. 1 písm. b) dekrétu č. 6/2013 Sp. Rozhodovací poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o.

13) § 17 dekrétu č. 6/2013 Sp.

14) § 38 Zákonníka práce.

15) § 22 dekrétu č. 6/2013 Sp.

16) § 39 Zákonníka práce a § 6 ods. 1 písm. l) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

17) § 47 ods. 2 Zákonníka práce.

18) Čl. 2 písm. e) stanov.

19) § 3 ods. 1 písm. b) tretí bod dektéru č. 53/2012 Sp. v znení neskorších predpisov.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

28. júl 2013