Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Za záväzný obsah sa do prípadného zverejnenia tohto dokumentu podľa § 6b ods. 1 dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov (konsolidované znenie č. 10/2016 Sp.) pokladá iba tento dokument obsiahnutý v písomnom vydaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

39

DEKRÉT

z 24. júna 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa dekrét č. 3/2013 Sp. o vnútornej ochrane

spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení dekrétu č. 10/2013 Sp. a o 

zmene a doplnení niektorých vnútropodnikových predpisov

 

Podľa čl. 3 ods. 6, čl. 4 a 5 písomného rozhodnutia č. 52/2012 Sp. Stanovy obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. vydávam tento dekrét:

 

Čl. I

Dekrét č. 3/2013 Sp. o vlastnej ochrane spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení dekrétu č. 10/2013 Sp. sa mení a dopĺňa nasledovne:

 

1. V § 1 v ods. 1 sa slová „sa určujú“ nahrádzajú slovami „sa v súlade s právnymi predpismi určujú“ a slovo „záležitosti“ sa nahrádza slovom „náležitosti“.

 

2. V § 2 v písm. c) sa slová „zaväzovať zakladateľskou listinou“ nahrádzajú slovami „zaväzovať aj zakladateľskou listinou“.

 

3. V § 2 v písm. m) sa slová „spresnených personálnymi rozkazmi konateľa“ nahrádzajú slovami „prípadne spresnených rozkazmi a personálnymi rozkazmi konateľa“.

 

4. V § 3 v ods. 2 sa slová „Na účely odseku 1 každé rozhodnutie konateľa vrátane každého rozkazu konateľa a každého personálneho rozkazu konateľa“ sa nahrádzajú slovami „Každé rozhodnutie konateľa týkajúce sa vlastnej ochrany podniku vrátane každého rozkazu a personálneho rozkazu konateľa“.

 

5. V § 3 v ods. 4 sa slová "tento dekrét" nahrádzajú slovami "tento alebo osobitný dekrét".

 

 

6. V § 4 v ods. 1 sa slová „19 rokov“ nahrádzajú slovami „18 rokov“.

 

7. V § 4 v ods. 1 v písm. c) sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou, za ktorú sa dopĺňajú tieto slová: „tým zostáva nedotknuté ustanovenie § 5 ods. 1 druhej vety.“.

 

8. Za § 17 vkladajú sa nové § 17a a § 17b, ktoré vrátane nadpisu znejú:

 

㤠17a

Dočasný preukaz ochrankára

(1)  Na obdobie do dňa právoplatnosti licencie udelenej podniku na prevádzkovanie vlastnej ochrany, najneskôr však do dňa, v ktorom nastane odovzdanie podnikom ochrankárovi identifikačného preukazu podľa § 17b, používa ochrankár preukaz zamestnanca. 31a)

(2)  Právnym vzťahom uvedeným v preukaze zamestnanca podľa odseku 1 je „kandidát na ochrankára a informátor“.

(3)  Preukaz zamestnanca

a) podnik ochrankárovi vyhotoví do piatich pracovných dní odo dňa vzniku pracovného pomeru medzi podnikom a ochrankárom, 31b) ak tento vznik nastal predo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie na vykonávanie vlastnej ochrany podniku, 4) inak mu podnik v rovnakej lehote vyhotoví identifikačný preukaz (§ 17b),

b)  musí ochrankár odovzdať podniku najneskôr v deň:

1.  skončenia jeho pracovného pomeru k podniku, 31c)

2.  odovzdania mu identifikačného preukazu podľa § 17b.

(4)  Ustanovenie § 17b ods. 6 sa použije aj na preukaz zamestnanca odovzdaný podľa odseku 1 ochrankárovi.

 

§ 17b

Identifikačný preukaz

(1)  Najskôr odo dňa právoplatnosti licencie udelenej podniku na prevádzkovanie vlastnej ochrany 4) a najneskôr ku dňu vzniku pracovného pomeru medzi podnikom a ochrankárom 31b) vydá podnik ochrankárovi identifikačný preukaz podľa osobitného predpisu. 31d)

(2)  Číslo každého vydaného identifikačného preukazu sa eviduje v osobitnej podnikovej evidencii. 31e)

(3)  Ochrankár je povinný neodkladne a písomne oznámiť konateľovi alebo doručiť do vlastných rúk podniku písomné oznámenie o strate alebo odcudzení identifikačného preukazu vydaného mu ho podľa odseku 1.

(4)  Po prijatí písomného oznámenia uvedeného v odseku 3 podnik zabezpečí bezodkladné zverejnenie oznámenia o strate alebo odcudzení identifikačného preukazu vydaného ochrankárovi podľa odseku 1 vrátane čísla strateného či odcudzeného identifikačného preukazu a presného alebo aspoň približného času, v ktorom k tejto strate alebo k tomuto odcudzeniu došlo, a to

a) na hlavnom webovom sídle podniku,

b) v Obchodnom vestníku. 31f)

(5) Dňom zverejnenia oznámenia podľa odseku 4 písm. a) alebo písm. b) stráca oznámený stratený alebo odcudzený identifikačný preukaz svoju platnosť. V prípade rozdielnosti v dátume alebo v čase zverejnenia oznámenia podľa odseku 4 písm. a) a písm. b) strata platnosti podľa predošlej vety nastáva neskorším dátumom alebo neskorším časom.

(6) Podrobnosti na úseku vydávania, evidovania a oznamovania straty či odcudzenia identifikačných preukazov môže ustanoviť rozkazom konateľ; podmienkou platnosti tohto rozkazu konateľa je jeho vyhlásenie v Spravodajcovi plným znením. Predošlou vetou zostáva nedotknutá povinnosť ustanovená v § 20 ods. 9.“

Poznámky pod čiarou k odkazom 31a až 31f znejú:

31a) Dekrét č. 35/2013 Sp. o preukazoch zamestnancov spoločnosti Hont Medik s.r.o. a ktorým sa mení a dopĺňa dekrét č. 1/2013 Sp. Pracovný poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.

31b) § 59 až 76a Zákonníka práce.

31c) § 46 Zákonníka práce.

31d) § 16 vykonávacej vyhlášky.

31e) § 18 písm. c) vykonávacej vyhlášky.

31f) Zákon č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

 

 1. V § 20 ods. 2 znie:

„(2) Mzdové náležitosti s ochrankárom dojedná konateľ v súlade so Zákonníkom práce 32a) a mzdovým poriadkom podniku. 33)“

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:

32a) Napríklad § 43 ods. 1 písm. d) a § 120 Zákonníka práce.“.

 

10.  V § 20 v ods. 3 sa slová „ak tento dekrét neustanovuje inak“ nahrádzajú slovami „ak tento dekrét alebo osobitný dekrét neustanovuje alebo neustanoví inak“.

 

Čl. II

Dekrét č. 1/2013 Sp. Pracovný poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení čl. II dekrétu č. 10/2013 Sp., čl. I dekrétu č. 11/2013 Sp., čl. I dekrétu č. 26/2013 Sp. a čl. II dekrétu č. 35/2013 Sp. sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

 1. V § 4 v ods. 4 sa slová „úrade práce, sociálnych vecí a rodiny“ nahrádzajú slovami „úrade práce, sociálnych vecí a rodiny alebo ktorý je poberateľom štátnych sociálnych dávok či inej štátnej sociálnej pomoci“.

 

 1. V § 4 v ods. 2 v písm. d) v desiatom bode časť vety za bodkočiarkou znie: „túto osobnú účasť uchádzača možno odpustiť, iba ak to umožňuje alebo umožní tento alebo osobitný dekrét alebo iný podnikový poriadok vydaný formou dekrétu.“.

 

 1. V § 4 v ods. 2 v desiatom bode sa bodka na konci nahrádza čiarkou. Zároveň sa § 4 ods. 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) spracúvať osobné údaje uchádzačov vždy iba v súlade s osobitným zákonom. 8a)“

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

8a) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

 

 1. V § 4 v ods. 6 v prvej vete sa vypúšťajú slová „okrem žiadosti o prijatie do zamestnania alebo prihlášky do výberového konania“.

 

 1. V § 4 v ods. 6 v druhej vete sa slová „Na vrátenie uvedených písomností“ nahrádzajú slovami „Ak osobitný zákon upravujúci ochranu osobných údajov 8a) neustanovuje kratšiu lehotu, na vrátenie v predošlej vete uvedených písomností“.

 

 1. V § 4 v ods. 7 v druhej vete sa slová „ustanovenej v odseku 6“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 6“.

 

 1. V § 5 v ods. 8 v písm. b) sa slová „iný zamestnanec riaditeľstva“ nahrádzajú slovami „zamestnanec riaditeľstva iný než interný ochrankár“.

 

 1. V § 11 v ods. 6 písm. a) znie:

„a) uhradiť podniku v lehote do 15 dní odo dňa skončenia pracovného pomeru príspevky na sociálnu výpomoc a pôžičky poskytnuté mu podnikom zo sociálneho fondu, 14a)“

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

14a) § 7 ods. 1 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.“.

Doterajšie písmená a) a b) sa označujú ako písmená b) a c).

 1. Citácia v poznámke pod čiarou k odkazu 15 znie:

15) Dekrét č. 35/2013 Sp. o preukazoch zamestnancov spoločnosti Hont Medik s.r.o. a ktorým sa mení a dopĺňa dekrét č. 1/2013 Sp. Pracovný poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.“.

 

10.  V § 11 odsek 7 znie:

„(7) Ak Zákonník práce neustanovuje niečo iné, 15a) podnik je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok do 15 dní od jeho požiadania; to platí primerane tiež na vydanie potvrdenia o zamestnaní. 15b)“

Poznámky pod čiarou k odkazom 15a a 15b znejú:

15a) § 75 ods. 1 druhá veta Zákonníka práce.

15b) § 75 ods. 2 Zákonníka práce.“.

 

11.  V § 12 v odseku 2 sa slová „Určený zamestnanec“ nahrádzajú slovami „Konateľom určený zamestnanec“.

 

12.  V § 17 v ods. 2 druhá veta znie: „Pri vedení evidencie disciplinárnych sankcií je podnik ako prevádzkovateľ povinný chrániť v tejto evidencii spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. 24)“

Citácia v poznámke pod čiarou k odkazu 24 znie:

24) Napríklad § 19 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z.“.

 

 

Čl. III

Dekrét č. 2/2013 Sp. o Riaditeľstve Hont Medik s.r.o. v znení dekrétu čl. III dekrétu č. 10/2013 Sp., čl. IV dekrétu č. 20/2013 Sp. a čl. II dekrétu č. 35/2013 Sp. sa mení a dopĺňa nasledovne:

 

V § 5 v ods. 3 sa slová „ak to vyplynie z osobitného dekrétu, môže sa ochrankárovi udeliť výnimka z plnenia kvalifikačného predpokladu odborného vzdelania, a to v rozsahu a za podmienok podľa tohto osobitného dekrétu. 9)“ nahrádzajú slovami: „ak to vyplynie z osobitného dekrétu, 9) možno v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto alebo osobitným dekrétom ochrankárovi udeliť výnimku z plnenia kvalifikačného predpokladu odborného vzdelania a prípadne aj uchádzačovi výnimku z overovania telesnej zdatnosti. 9a)“

Poznámky pod čiarou k odkazom 9 a 9a znejú:

9) Dekrét č. 3/2013 Sp. o vlastnej ochrane spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov.

9a) § 5 ods. 1 druhá veta dekrétu č. 3/2013 Sp. v znení neskorších predpisov.“.

 

 

Čl. IV

Dekrét č. 4/2013 Sp. Mzdový poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení dekrétu č. 10/2013 Sp., dekrétu č. 11/2013 Sp., dekrétu č. 20/2013 Sp. a dekrétu č. 22/2013 Sp. sa mení a dopĺňa nasledovne:

 

 1. V § 18 v ods. 1 sa slová „osobitným dekrétom ustanoviť pre druhý až šiesty stupeň náročnosti pracovného miesta nižší, než týmto dekrétom (§ 4 ods. 1) určený koeficient násobku minimálnej mzdy v eurách za mesiac“ nahrádzajú slovami: „novelizáciou tohto dekrétu alebo osobitným dekrétom ustanoviť pre druhý až šiesty stupeň náročnosti pracovného miesta nižší, než v § 4 v ods. 1 určený koeficient násobku minimálnej mzdy v eurách za mesiac“.

 

 1. V § 18 v ods. 2 sa slová „možno osobitným dekrétom“ nahrádzajú slovami „možno novelizáciou tohto dekrétu alebo osobitným dekrétom“ a slová „než ho upravuje tento dekrét (§ 5 ods. 1 až 6)“ nahrádzajú slovami „než podľa § 5 ods. 1 až 6“.

 

 

Čl. V

Dekrét č. 35/2013 Sp. o preukazoch zamestnancov spoločnosti Hont Medik s.r.o. a ktorým sa mení a dopĺňa dekrét č. 1/2013 Sp. Pracovný poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov, v znení dekrétu č. 37/2013 Sp., sa mení a dopĺňa nasledovne:

 

 1. V čl. I v § 5a v ods. 1 sa slová „s plastu“ nahrádzajú slovami „z plastu“.

 

 1. V čl. I v § 6 v odseku 5 sa na koniec dopĺňa táto veta: „Predošlou vetou zostáva nedotknuté vydávanie preukazu ochrankárovi vo vymedzených prípadoch podľa osobitného dekrétu. 6a)“

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

6a) § 17a dekrétu č. 3/2013 Sp. o vlastnej ochrane spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov.“.

 

Čl. VI

Konateľ spoločnosti Hont Medik s.r.o. sa splnomocňuje, aby v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. vyhlásil úplné znenie dekrétu č. 3/2013 Sp. o vlastnej ochrane spoločnosti Hont Medik s.r.o., ako vyplýva zo zmien a z doplnkov vykonaných dekrétom č. 10/2013 Sp. a týmto dekrétom.

 

Čl. VII

Konateľ spoločnosti Hont Medik s.r.o. sa splnomocňuje, aby v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. vyhlásil úplné znenie dekrétu č. 1/2013 Sp. Pracovný poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o., ako vyplýva zo zmien a z doplnkov vykonaných dekrétom č. 10/2013 Sp., dekrétom č. 11/2013 Sp., dekrétom č. 26/2013 Sp., dekrétom č. 35/2013 Sp. a týmto dekrétom.

 

Čl. VIII

Konateľ spoločnosti Hont Medik s.r.o. sa splnomocňuje, aby v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. vyhlásil úplné znenie dekrétu č. 2/2013 Sp. o Riaditeľstve Hont Medik s.r.o., ako vyplýva zo zmien a z doplnkov vykonaných dekrétom č. 10/2013 Sp., dekrétom č. 20/2013 Sp., dekrétom č. 35/2013 Sp. a týmto dekrétom.

 

Čl. IX

Konateľ spoločnosti Hont Medik s.r.o. sa splnomocňuje, aby v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. vyhlásil úplné znenie dekrétu č. 4/2013 Sp. Mzdový poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o., ako vyplýva zo zmien a z doplnkov vykonaných dekrétom č. 10/2013 Sp., dekrétom č. 11/2013 Sp., dekrétom č. 20/2013 Sp., dekrétom č. 22/2013 Sp. a týmto dekrétom.

 

Čl. X

Konateľ spoločnosti Hont Medik s.r.o. sa splnomocňuje, aby v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. vyhlásil úplné znenie dekrétu č. 35/2013 Sp. o preukazoch zamestnancov spoločnosti Hont Medik s.r.o. a ktorým sa mení a dopĺňa dekrét č. 1/2013 Sp. Pracovný poriadok spoločnosti Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov, ako vyplýva zo zmien a z doplnkov vykonaných dekrétom č. 37/2013 a týmto dekrétom.

 

Čl. XI

Tento dekrét sa povinne vyhlási plným znením v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.

 

Čl. XII

Tento dekrét nadobúda účinnosť 1. júla 2013.

 

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

24. jún 2013