Obsah zobrazeného dokumentu má informatívny charakter. Za záväzný obsah sa do prípadného zverejnenia tohto dokumentu podľa § 6b ods. 1 dekrétu č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov (konsolidované znenie č. 10/2016 Sp.) pokladá iba tento dokument obsiahnutý v písomnom vydaní Spravodajcu Hont Medik s.r.o.

38

DEKRÉT

z 23. júna 2013,

ktorým sa mení a dopĺňa dekrét č. 10/2013 Sp. o počte a štruktúre

pracovných miest v spoločnosti Hont Medik s.r.o. a ktorým sa menia

a dopĺňajú niektoré vnútropodnikové predpisy v znení dekrétu č. 20/2013 Sp.

 

         Podľa čl. 3 ods. 6 písomného rozhodnutia č. 52/2012 Sp. Stanovy obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o. vydávam tento dekrét:

 

Čl. I

         Dekrét č. 10/2013 Sp. o počte a štruktúre pracovných miest spoločnosti Hont Medik s.r.o. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré vnútropodnikové predpisy v znení dekrétu č. 20/2013 Sp. sa mení a dopĺňa nasledovne:

 

  1. V čl. I v § 1 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Tento dekrét je záväzný pre podnik a pre

a) každého zo zamestnancov podniku, ktorí sú k podniku v pracovnom pomere založenom pracovnou zmluvou (ďalej len „zamestnanec“),

b) každú fyzickú osobu činnú pre podnik na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (ďalej len „dohodový pracovník“).

(3) Pracovnými miestami, na ktoré sa tento dekrét vzťahuje, sú pracovné miesta určené pre

a) zamestnancov na ustanovený týždenný pracovný čas 40 hodín týždenne (ďalej len „zamestnanecké pracovné miesto“),

b) dohodových pracovníkov (ďalej len „dohodové pracovné miesto“).".

 

 

  1. V čl. I v § 1 sa vypúšťa odsek 4.

 

  1. V čl. I § 2 vrátane nadpisu znie:

 

㤠2

Počet pracovných miest a ich štruktúra

(1)  Podnik má dve zamestnanecké pracovné miesta a dve dohodové pracovné miesta.

(2)  Dňom určenia náhradného odborného zástupcu podľa osobitného zákona 1) sa automaticky na dobu najviac na 60 dní odo dňa skutočnosti zakladajúcej ukončenie vykonávania činnosti odborného zástupcu 2) zriaďuje nové dohodové pracovné miesto určené pre náhradného odborného zástupcu. Splnenie podmienky podľa predošlej vety je odkladacou podmienkou 3) pre zriadenie dohodového pracovného miesta určeného pre náhradného odborného zástupcu.

(3)  Obe zamestnanecké pracovné miesta patria organizačnej zložke podniku vykonávajúcej predmet podnikania – činnosti podniku, ktorým je prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – druh: ambulancia; odborné zameranie: psychiatria (ďalej len „ambulancia“), a to

a)    jedno zamestnanecké pracovné miesto určené pre odborného zástupcu určeného podnikom a osobne zodpovedajúceho za prevádzkovanie ambulancie, 4)

b)   jedno zamestnanecké pracovné miesto určené pre zdravotníckeho pracovníka v zdravotníckom povolaní sestra. 5)

(4)  Ambulancii patrí ďalej

a)    jedno z dvoch dohodových pracovných miest (odsek 1) pre príležitostné práce spojené s upratovaním, čistením, dezinfekciou a deratizáciou,

b)   automaticky zriadené dohodové pracovné miesto za podmienok podľa odseku 2.

(5)  Jedno z dvoch dohodových pracovných miest (odsek 1) patrí Riaditeľstvu Hont Medik s.r.o. 6) pre príležitostné poštové služby, ako aj pre príležitostné práce spojené s registratúrou podniku."

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 6 znejú:

1) § 17a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 17a ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3) § 36 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

4) § 12 ods. 9 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5) § 27 ods. 1 písm. d) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

6) Dekrét č. 2/2013 Sp. o Riaditeľstve Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov.“.

 

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 7 a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1 je poznámkou pod čiarou k odkazu 7.

 

  1. V čl. I v § 2a v ods. 1 sa slová „pracovného miesta“ nahrádzajú slovami „zamestnaneckého pracovného miesta, ako aj dohodového pracovného miesta“.

 

  1. V čl. I v § 2a ods. 2 znie:

„(2) Zákaz ustanovený v odseku 1 sa nevzťahuje na

a) zamestnanecké pracovné miesto alebo dohodové pracovné miesto zriadené s príspevkom úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, 7)

b) dohodové pracovné miesto:

1. zriadené automaticky podľa § 1 ods. 2,

2. zriadené pre konateľa, prokuristu či likvidátora, a to so súhlasom valného zhromaždenia podniku (ďalej len „valné zhromaždenie“), 8)

b) zamestnanecké pracovné miesto zriadené pre konateľa, prokuristu alebo likvidátora, a to so súhlasom valného zhromaždenia. 9)“

Poznámky pod čiarou k odkazom 8 a 9 znejú:

8) Čl. 6 ods. 1 písm. e) druhý bod Stanov obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o.

9) Čl. 6 ods. 1 písm. e) druhý a tretí bod Stanov obchodnej spoločnosti Hont Medik s.r.o.“.

 

  1. V čl. I § 2a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Výnimky zo zákazu ustanoveného odsekom 1 môže v prípade zlepšenia vyhliadok podniku vo veci výsledku podnikového hospodárenia v roku 2013 ustanoviť novelizácia tohto dekrétu alebo osobitný dekrét.“.

 

  1. V čl. I za § 2a sa vkladá nový § 2b, ktorý vrátane nadpisu znie:

 

㤠2b

Ustanovenia k zmenám platným od 1. júla 2013

(1)  Zákaz ustanovený v § 2a v odseku 1 stráca účinnosť dňom schválenia riadnej individuálnej ročnej účtovnej závierky podniku valným zhromaždením, 10) ak na základe tejto účtovnej závierky podnik vykáže použiteľný čistý zisk vo výške aspoň 50 % základného imania podniku.

(2)  Okrem prípadu uvedeného v odseku 1 zákaz ustanovený v § 2a v odseku 1 tento zákaz stráca účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti novelizácie tohto dekrétu alebo dňom nadobudnutia účinnosti osobitného dekrétu, ktorým sa tento zákaz zruší.“

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

10) § 125 ods. 1 písm. b) Obchodného zákonníka.“.

 

  1. V čl. I sa doterajší § 3 označuje ako odsek 1, ktorý sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Odsek 1 sa vzťahuje aj na čl. II až VIII tohto dekrétu.“.

 

Čl. II

Tento dekrét sa povinne vyhlási plným znením v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. 1)

         

 

 

Čl. III

Tento dekrét nadobúda účinnosť 1. júla 2013.

 

 

MUDr. Vladimír Hacek, v. r.

 


1) Dekrét č. 53/2012 Sp. o Spravodajcovi Hont Medik s.r.o. v znení neskorších predpisov.

Zverejnené v Spravodajcovi Hont Medik s.r.o.:

24. jún 2013